De gemeente Vleteren krijgt 1.359 aandelen Apt aangeboden van Gaselwest, ter waarde van 36.135 euro. Er is een verwacht dividend van 3,2 %. 21.958 euro kan gefinancierd worden door een herschikking binnen het eigen vermogen van Gaselwest, dus dat zou geen budgettaire impact hebben op de gemeente. Het saldo van 14.177 euro kan Vleteren laten financieren door Gaselwest via een banklening op 5 jaar. De terugbetaling van die lening zou gebeuren door inhouding van de dividenden van die nieuwe lening. Pas nadat de lening volledig is terugbetaald, dus na 5 jaar, kan de gemeente dan genieten van de dividenden van die nieuwe aandel...

De gemeente Vleteren krijgt 1.359 aandelen Apt aangeboden van Gaselwest, ter waarde van 36.135 euro. Er is een verwacht dividend van 3,2 %. 21.958 euro kan gefinancierd worden door een herschikking binnen het eigen vermogen van Gaselwest, dus dat zou geen budgettaire impact hebben op de gemeente. Het saldo van 14.177 euro kan Vleteren laten financieren door Gaselwest via een banklening op 5 jaar. De terugbetaling van die lening zou gebeuren door inhouding van de dividenden van die nieuwe lening. Pas nadat de lening volledig is terugbetaald, dus na 5 jaar, kan de gemeente dan genieten van de dividenden van die nieuwe aandelen. Daarnaast zou de gemeente zich kandidaat stellen om 210 bijkomende aandelen te verwerven voor het geval niet alle gemeenten intekenen op het aantal aandelen dat hen proportioneel werd toegewezen. Ook deze bijkomende aandelen kunnen gefinancierd worden met een banklening via Gaselwest.In de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Regering betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (taxidiensten en ceremonieel vervoer) zijn verschillende verplichte gemeentelijke retributies opgenomen. Om deze retributies sluitend te kunnen innen, is de goedkeuring nodig van een retributiereglement door de gemeenteraad. De houders van een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer betalen een retributie per jaar en per in de akte van de vergunning gemeld voertuig. Tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen; tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, 350 euro voor alle andere voertuigen. De bestuurders van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer betalen 20 euro voor de uitreiking van een bestuurderspas. De intrekking of schorsing van een bestuurderspas geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.Zes agendapunten hebben betrekking op het goedkeuren van de agenda's en het aanduiden van vertegenwoordigers voor algemene vergaderingen van intercommunales zoals de WVI, IVVO enz.De 5 Vlaamse provincies hebben heel wat knowhow omtrent milieu en aanverwante thema's. Al sinds 2013 maken Provincies onderling gebruik van die bestaande expertise onder de noemer van 'interprovinciaal kenniscentrum voor milieu'. Vleteren ondertekent een samenwerkingsovereenkomst. Het is gratis en niet bindend.De werking van dorpsdienst Nestor heeft zicht opgesplitst. De OCMW's van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren gaan samen verder onder de noemer 'NestorPlus'.De dienstverlenende vereniging Westhoek zal een coördinator (maatschappelijk werker, niveau IB) aanwerven en tewerkstellen voor Dorpsdienst NestorPlus voor de OCMW's Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. De DVV Westhoek neemt bijgevolg het werkgeverschap op zich voor de tewerkstelling van het intergemeentelijk personeelslid. De coördinator is intussen van start gegaan op 1 mei. Hiervoor dient nog een samenwerkingsovereenkomst met de DVV Westhoek worden goedgekeurd. (AHP-foto RVL)