Op 14 januari werd De Vlaamse Waterweg door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot de aanleg van een collectieve drainage achter de prachtige rij stadswoningen uit het interbellum in het Koning Albertpark, het deel van het park dat gelegen is tussen het rondpunt aan de Vercruysselaan en de Diksmuidekaai. Die woningen hebben sinds het begin van de Leiewerken, 20 jaar geleden, met grote wateroverlast te kampen, en bijgevolg ook grote schade. Vooral Geert Vandepitte blijft strijden tegen een administratie die er volgens hem een lange uitputtingsslag van maakt. In januari vreesde hij al dat het vonnis een pyrrusoverwinning zou kunnen zijn. Volgens Vandepitte, die het relaas van zijn strijd tegen het water en al wie hem wil laten verzuipen subliem weergeeft in zijn blog 'Man met Pomp', wil de administratie het proces rekken tot de kleine burger noodgedwongen de strijd moet opgeven.
...

Op 14 januari werd De Vlaamse Waterweg door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot de aanleg van een collectieve drainage achter de prachtige rij stadswoningen uit het interbellum in het Koning Albertpark, het deel van het park dat gelegen is tussen het rondpunt aan de Vercruysselaan en de Diksmuidekaai. Die woningen hebben sinds het begin van de Leiewerken, 20 jaar geleden, met grote wateroverlast te kampen, en bijgevolg ook grote schade. Vooral Geert Vandepitte blijft strijden tegen een administratie die er volgens hem een lange uitputtingsslag van maakt. In januari vreesde hij al dat het vonnis een pyrrusoverwinning zou kunnen zijn. Volgens Vandepitte, die het relaas van zijn strijd tegen het water en al wie hem wil laten verzuipen subliem weergeeft in zijn blog 'Man met Pomp', wil de administratie het proces rekken tot de kleine burger noodgedwongen de strijd moet opgeven. Begin dit jaar kon Vandepitte nog hopen dat het waterprobleem in het Albertpark tegen het eind van het jaar deels zou opgelost zijn. De rechtbank had immers beslist dat De Vlaamse Waterweg (DVW) binnen acht maanden na betekening van het vonnis een collectieve drainage moest aanleggen. In het geval de overheidsinstantie deze verplichting niet zou nakomen, diende ze een dwangsom te betalen van 500 euro per dag. Nu gaat DVW dus in beroep tegen dat vonnis en betwist ook de dwangsom. Op 19 september houdt het het hof van beroep de inleidende zitting en moet vervolgens binnen de drie maanden een beslissing nemen over het al dan niet behouden van die dwangsom.Het vonnis van januari was eigenlijk een bekrachtiging van de conclusies die de gerenommeerde gerechtsexpert professor Jean Berlamont in 2010 al had vastgelegd in zijn verslag. Toen al werd gezegd dat De Vlaamse Waterweg voor een collectieve drainage moest instaan.Woordvoerster Hélène Vermeulen van DVW reageert op onze vraag of een van de beleidsmensen van de overheidsinstelling enige toelichting kan geven bij het feit dat DVW in beroep gaat tegen het vonnis, met een antwoord dat er geen is. Een sms'je. "We hebben beroep aangetekend tegen de inhoud van het vonnis van 14 januari 2019. In afwachting van de uitspraak van de rechtbank bekijken we welke stappen nog ondernomen moeten worden." Dan vinden we meer gehoor bij de tegenpartij. "Van een administratie verwacht je altijd dat ze in beroep zullen gaan," zegt Vandepitte. "Ze kunnen zich alles permitteren. Ze hebben alle financiële middelen en tijd om de gewone burger uit te putten. De gewone burger mag niet krijgen waar hij recht op heeft. Dat staat in schril contrast met de gigantische schadevergoedingen die administraties als de Vlaamse Waterweg uitbetalen aan aannemers of andere overheidsinstellingen die schade lijden. Maar de burger die compensatie zoekt voor zware schade, moet altijd uitgeput worden in eindeloze en peperdure procedures. Dus ik had me eigenlijk wel verwacht aan een beroepsprocedure." "Alleen blijft het natuurlijk wel een beetje vreemd. Het probleem van de wateroverlast is hier vrij eenvoudig. In die zin, men weet wat de oorzaak is, namelijk de nieuwe diepe betonnen en stalen kaaimuren die maken dat het grondwater van de buurt van het Albertpark en het college niet meer op natuurlijke wijze naar de Leie kan afvloeien zoals voorheen. Men weet wie hiervoor verantwoordelijk is, namelijk DVW, de bouwheer van de Leiewerken. Men weet hoe het technisch op te lossen - simpelweg met een ondiepe drainage - allesbehalve een technisch huzarenstukje en ook niet meteen een financiële aderlating voor een instelling als DVW. Dus ja, waarover ga je nog discussiëren in beroep?"Maar ze hebben volgens Geert Vandepitte altijd wel iets te bedenken. "Ze beweren dat ze die drainage niet kunnen aanleggen omwille van het feit dat het water niet in de Leie zou mogen geloosd worden. Dat doet niet ter zake. Er is een probleem met de leefbaarheid van de woningen ten gevolge van de wateroverlast. Dat betekent gewoon dat dat water geëvacueerd moet worden. En hoe en waar dat water afgevoerd moet worden, dat is een zaak die moet geregeld worden door de overheid.""Een tweede punt is dat ze de dwangsom betwisten. Dat is eigenlijk ook redelijk vreemd. De Vlaamse Waterweg heeft 15 jaar gehad om daarover na te denken. Dat probleem is 15 jaar geleden acuut geworden. En het is het gevolg van een gebrekkig concept van de nieuwe kademuren. In een expertiseverslag van de rechtbank staat te lezen dat het concept van die kademuren is opgemaakt in het jaar 1996. Dus dat is 23 jaar geleden. En men vindt die dwangsom dan ongepast.""En een derde punt is dat DVW die hele collectieve drainage van het Albertpark dood en begraven wil zien en ze komen op eigen houtje aanzetten met een totaal nieuw eigen voorstel, een heel vaag en waanzinnig duur plan. Het betreft een diepe drainage, tot 4 meter diep", aldus Geert nog. "Nochtans was expert Jean Berlamont, een Europese autoriteit in de materie, in eerste aanleg duidelijk: een ondiepe drainage tot 80 cm diep volstaat om het grondwaterpeil te normaliseren. Dus DVW respecteert eigenlijk ook niet de bevoegdheden van justitie. Het is precies alsof DVW zich boven de politiek, boven het gerecht, boven de andere administraties en misschien ook wel boven de paus en Trump en Poetin plaatst. Probeert DVW gewoon een nieuwe expertise uit te lokken, hopende dat de procedure nog vele jaren zal aanslepen en uiteindelijk zal doodbloeden?"