Complexe publiek-private samenwerking moet uitbreiding sporthal Houthulst financieren

Houthulst Schepen van Financiën Joris Hindryckx (CD&V) gaf op de gemeenteraad van dinsdagavond in Houthulst meer uitleg over hoe het gemeentebestuur de uitbreiding van de sporthal wil realiseren: de concurrentiedialoog.

In het meerjarenplan had het gemeentebestuur de intentie beschreven om een gloednieuwe voetbalaccommodatie voor KWS Houthulst te bouwen in de Paardendreef. Op het huidige voetbalplein in de Broeders Xaverianenstraat zou dan een verkaveling komen met doorsteek naar de Kerkstraat. “Maar we hebben dat project on hold gezet, enerzijds omdat we ten onrechte gerekend hadden op de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de doorsteek en omdat de hogere overheden met minder subsidies voor sport en cultuur over de brug kwamen. Ook de onzekere opbrengst voor de grond in de Broeders Xaverianenstraat was een factor”, legde burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V) uit. “Ondertussen hebben we niet stil gezeten en hebben we vastgesteld dat er nieuwe noden zijn. Zo wordt de sporthal nu dikwijls gebruikt als polyvalente zaal voor bijvoorbeeld schoolfeesten en activiteiten van verenigingen. Door de groei van de bevolking is de sporthal bovendien overbezet. Vooral het ledenaantal van de turnclub is spectaculair gestegen. We kregen ook de vraag van de tennisclub naar overdekte tennisvelden en de Koninklijke Harmonie De Woudfanfare kampt met plaatsgebrek in het Markthuis. Daarom willen we op korte termijn een uitbreiding van de bestaande sporthal.”

Door het uitstel van investeringen en de afbouw van leningen heeft de gemeente ook meer marge om te investeren dan in het begin van de legislatuur

Om die uitbreiding te financieren zal het gemeentebestuur gebruik maken van een complexe financieringsmethode. “We stellen vast dat er vanuit de privé veel interesse is in publiek-private samenwerkingen”, legde schepen van Financiën Joris Hindryckx (CD&V) uit. “Door het uitstel van investeringen en de afbouw van leningen heeft de gemeente ook meer marge om te investeren dan in het begin van de legislatuur. Er zal dus een publiek luik zijn en een privaat luik. In het publieke luik wil de gemeente op de site van het sportcentrum graag een uitbreiding van de bestaande sporthal, met een extra ruimte voor de turnclub, indoorpleinen voor de tennisclub, waarbij het gebouw tevens kan aangewend worden als polyvalente zaal, een lokaal voor de muziekmaatschappij en bijkomende sanitaire voorzieningen. In het publieke luik voorzien we ook een uitbreiding van de ter plaatse voorhanden zijnde voetbalaccommodatie, met een nieuwe kantine voor KWSH, een nieuwe zittribune met een 150-tal zitplaatsen en bijkomende kleedkamers en sanitaire voorzieningen.”

“Eens de nieuwe voetbalaccommodatie op het sportcentrum klaar is voor gebruik, kunnen we het voetbalveld in de Broeders Xaverianenstraat herbestemmen naar een verkaveling“, vervolgde Joris Hindryckx. “Daarbij dient een doorsteek voor publiek gebruik – voor fietsers en voetgangers – naar de Kerstraat voorzien worden. Dan zitten we in het private luik. Het gaat dus om een heel complexe overheidsopdracht waarvan we niet weten hoe het zal eindigen. We kunnen het dus niet zomaar in een bestek gieten. Bovendien willen we dit op korte termijn gerealiseerd zien, terwijl een klassieke aanbesteding vier à vijf jaar kan duren. Daarom doen we een beroep op de concurrentiedialoog voor de gunning.”

Ondertussen kan de dialoog met de verenigingen die gebruik zullen maken van de sporthal simultaan gevoerd worden

Hoe werkt die concurrentiedialoog? “De gunningsprocedure zal uit drie fasen bestaan. Ten eerste de selectiefase, waarbij de kandidaten worden bepaald die tot de dialoog zullen worden toegelaten. Morgen 1 maart doen we de publicatie. Geïnteresseerde investeerders kunnen inschrijven tot 15 april. Op maandag 24 april doet het college van burgemeester en schepenen een eerste selectie op basis van selectiecriteria. Daarbij moeten minimum drie en maximum vijf kandidaten geselecteerd worden die vervolgens uitgenodigd worden voor de tweede fase, de dialoogfase. Die zal in één of meerdere sessies verlopen tot eind mei en gebeurt met een jury. Daarin zetelen vier leden van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente, de provinciale sportcoördinator en een externe deskundige uit een andere over interlokale overheid. Ondertussen kan de dialoog met de verenigingen die gebruik zullen maken van de sporthal simultaan gevoerd worden. De definitieve offerte op basis van de dialoog moet ingediend zijn tegen half juni. De uiteindelijke gunning, de derde fase, zou dan gebeuren half juli.”

Tevreden dat de meerderheid eindelijk uit haar winterslaap is ontwaakt

De oppositie was bij monde van Nick Geers (N-VA) ‘aangenaam verrast’ door de plannen van de meerderheid, maar had ook bedenkingen. “We zijn tevreden dat de meerderheid eindelijk uit haar winterslaap is ontwaakt en mede door de oppositie toch de stap zette naar een grotere uitbreiding van de sporthal. Alleen is het duidelijk dat het college dit wil gerealiseerd zien tegen de volgende verkiezingen in oktober 2018. Dikwijls betekent sneller ook duurder. Het zou gaan om een investering van 4 miljoen euro voor het publieke gedeelte. Stort het bestuur zich niet in een financieel avontuur?”

“Als het te duur uitvalt of de dialoog brengt niets op, dan kan de gemeenteraad nog steeds beslissen om niet te gunnen”, antwoordde Joris Hindryckx.

Nick Geers wierp ook nog eens op dat een tijd geleden een private investeerder zich gemeld had om op gemeentelijke grond een tennishal te bouwen. “Waarom zijn jullie dan niet met die investeerder in zee gegaan?”, vroeg Geers.

“Dan lappen we alle regels betreffende overheidsaanbestedingen aan onze laars en zouden we met zijn allen in de gevangenis gezeten hebben“, repliceerde Joris Hindryckx.

“Ik ben er 100 procent zeker van dat dit niet de reden was”, sneerde Nick Geers nog, zonder er dieper op in te gaan…

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.