Buurtbewoners halen slag thuis: bouwaanvraag woontoren in Oostende ingetrokken

Twee groepen buurtbewoners protesteerden deze zomer nog tegen de bouwvergunning van het flatgebouw. © efo
Hannes Hosten

De bouwaanvraag voor een woontoren van elf verdiepingen aan de Zinnialaan in Oostende werd ingetrokken na een vernietigend advies van de provinciale omgevingsambtenaar.

Tegen de bouwvergunning die de stad Oostende op 7 juni afleverde voor de nieuwe woontoren, was uit twee hoeken protest gerezen. Enerzijds waren er de bewoners van de vlakbij gelegen residentie Melinda, die hun onbelemmerd uitzicht op ‘t Bosje dreigden te verliezen en aanzienlijke schaduwhinder zouden lijden door het nieuwe project. Ook een groep bewoners van het project-Bootsman, op de gronden van de voormalige kazernesite, lieten hun protest horen. Een 50-tal bewoners van de residentie Melinda dienden ook een beroep in bij de deputatie en halen nu hun slag thuis.

“Merkwaardig genoeg vond de stad Oostende het niet nodig om een openbaar onderzoek te organiseren, zodat de omwonenden plots voor een voldongen feit werden gesteld”, zegt hun advocate Veerle Vermeire. “In antwoord op het protest antwoordde de stad Oostende, bij monde van de bevoegde Schepen Kurt Claeys, dat alles volgens de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) voor de wijk Hazegras was vergund. Niets was evenwel minder waar.”

“Flagrant in strijd met rup”

“De provinciale omgevingsambtenaar, die over het beroep van de bewoners een advies aan de deputatie diende af te leveren, heeft de omgevingsvergunning van de stad Oostende volledig afgebroken. In tegenstelling tot wat Schepen Kurt Claeys beweerde, was de vergunning op verschillende punten flagrant in strijd met de voorschriften van het rup ‘Hazegras’. Het meest opvallende was dat het nieuwbouwproject véél hoger was dan wat dit rup toelaat”, aldus Veerle Vermeire.

“Ook het milieu-effectenrapport was volgens de provinciale omgevingsambtenaar onvoldoende. Hij merkt ook op dat de stad de vergunning toekende volgens de vereenvoudigde procedure, dus zonder openbaar onderzoek, terwijl dit onmogelijk is als van het rup wordt afgeweken. De provinciale omgevingsambtenaar adviseerde de deputatie bijgevolg om het beroep gegrond te verklaren.”

“Het advies moet indruk hebben gemaakt, want daags voor de hoorzitting, gepland op dinsdag 10 september, heeft de aanvrager, een architect uit Aalst, de deputatie laten weten dat de vergunningsaanvraag wordt ingetrokken“, zegt advocate Vermeire. “De manier waarop de stad Oostende haar eigen rup zomaar terzijde schoof en zonder openbaar onderzoek een omgevingsvergunning afleverde voor een woontoren van 46m hoog, vlak naast de residentie Melinda, doet de vraag rijzen waarom de stad de vergunningsaanvrager met zoveel gunsten heeft willen bejegenen.”

“Stadsdiensten vonden aanvraag correct”

“De bouwheer heeft het dossier inderdaad ingetrokken, waardoor de hoorzitting niet doorgaat”, reageert schepen van Ruimte en Wonen Kurt Claeys. “Het is jammer dat er geen hoorzitting komt, want daar hadden onze ambtenaren kunnen argumenteren waarom ze de vergunning hebben verleend. Hun inschatting was dat dit correct was. En wij als schepencollege volgen daarin het advies van onze diensten. Ook de aanvrager en de indieners van het beroep kunnen op de hoorzitting aan het woord komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de deputatie na de hoorzitting afwijkt van het advies van de provinciale omgevingsambtenaar.”

Ik weet niet wie de bouwaanvrager is. Dat doet niet terzake”, benadrukt schepen Claeys. “Ik zou het heel vreemd vinden als er nu geen nieuwe bouwaanvraag komt, die rekening houdt met de opmerkingen van de provinciale omgevingsambtenaar. De inschatting van onze ambtenaren was dat een gebouw van elf verdiepingen hier wel kon.”

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.