Beitem zat de jongste maanden en jaren een beetje in een patstelling: in 2015 werd de parochie afgeschaft en kwam de kerk leeg te staan, de Sint-Lodewijksschool koesterde bouwplannen maar kreeg die niet echt rond, en de heraanleg van de doortocht van de N32 (Meensesteenweg) zit ook al een paar jaar op de lange baan. En daar begon het dorp toch een beetje onder te lijden, een indruk die recent nog werd versterkt door de terugloop van het caféleven en het sluiten van de buurtwinkel aan de kerk. "En toch kende Beitem een sterke groei en heeft het een heel sterk verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd en op sportief vlak", argumenteert schepen Nathalie Muylle (CD&V), "Het is een van de Roeselaarse kernen die het sterkst groeit, met vooral veel jonge gezinnen. Recent zijn ook weer enkele aanvragen binnengekomen voor nieuwe handelszaken in Beitem, waaronder een frituur."
...

Beitem zat de jongste maanden en jaren een beetje in een patstelling: in 2015 werd de parochie afgeschaft en kwam de kerk leeg te staan, de Sint-Lodewijksschool koesterde bouwplannen maar kreeg die niet echt rond, en de heraanleg van de doortocht van de N32 (Meensesteenweg) zit ook al een paar jaar op de lange baan. En daar begon het dorp toch een beetje onder te lijden, een indruk die recent nog werd versterkt door de terugloop van het caféleven en het sluiten van de buurtwinkel aan de kerk. "En toch kende Beitem een sterke groei en heeft het een heel sterk verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd en op sportief vlak", argumenteert schepen Nathalie Muylle (CD&V), "Het is een van de Roeselaarse kernen die het sterkst groeit, met vooral veel jonge gezinnen. Recent zijn ook weer enkele aanvragen binnengekomen voor nieuwe handelszaken in Beitem, waaronder een frituur."Troeven genoeg dus, al,ontbreekt het Beitem toch wel een echt dorpskerngevoel. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat het doorsneden wordt door een druk bereden verkeersas en dat er in de voorbije decennia nauwelijks werd geïnvesteerd in de herinrichting van de doortocht. Maar daar komt nu dus verandering in en die werd in gang gezet door de recente beslissing van de scholengroep Arkorum om een nieuw gebouw te zetten voor de Sint-Lodewijksschool. Dat is echt wel nodig, want de huidige gebouwen zijn op en door de bevolkingsaangroei in Beitem is er een capaciteitsprobleem. Het nieuwe gebouw zou wat dichter bij de kerk moeten komen, en daarom klopte de scholengroep Arkorum aan bij de kerkfabriek voor een mogelijke grondruil. Maar een en ander bleek toch veel ingewikkelder dan gedacht en dit voorjaar liepen de gesprekken vast. Uiteindelijk klopten ze aan bij het stadsbestuur, en dat is mee op de kar gesprongen. "Wij doen in deze een héél grote inspanning, maar ze is het ons waard", zegt schepen Nathalie Muylle. "Niet alleen omdat we wezenlijk willen investeren in de toekomst van Beitem, maar ook omdat we hiermee een oplossing hebben voor het kerkgebouw, het derde nu al in Roeselare dat we zinvol kunnen herbestemmen mét behoud van het gebouw én gemeenschapsfunctie."Hoe zit de samenwerkingsovereenkomst er nu concreet uit? Om te beginnen verwerft de stad het kerkgebouw én de gronden van de kerkfabriek in ruil voor het kwijtschelden van de huidige lening. De kerk blijft in haar huidige vorm bestaan maar wordt omgebouwd tot een gemeenschapscentrum. De pastorie en het parochiaal centrum De Schakel worden gesloopt, zodat er meer open en groene ruimte ontstaat. Dit betekent voor de stad Roeselare een totale investering van 1,3 miljoen euro, die budgettair is afgeklopt. Een ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kerk is er nog niet, maar het zal hoe dan ook respect tonen voor de architectuur van het kerkgebouw. Het nieuwe gemeenschapscentrum zal worden uitgebaat door een nieuw op te richten 'vzw Beitem', die alle verenigingen en de bevolking overkoepelt. Eventuele winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de opwaardering van Beitem.Een deel van de grond die vrijkomt door de sloop van pastorie en Schakel zal de stad ruilen met de vzw Schoolgebouwen, die eigenaar van de huidige grond van de school, om zo ruimte te scheppen voor het optrekken van het nieuwe schoolgebouw. Het ontwerp dat hiervoor al is opgesteld door architectenbureau Groep III laat een heel strak gebouw zien met één verdieping, dat kleiner maar vooral ook regelmatiger qua vorm is dan het huidige schoolgebouw en waarin functioneel ruimtegebruik vooropstaat. Op het gelijkvloers komen de polyvalente zaal-refter en de kleuterklassen, op de verdieping de andere klassen en de gymzaal. Alles wordt zo opgevat dat medegebruik door de Beitemse gemeenschap van de keuken, speelplaats of gymzaal mogelijk is.Doordat er compacter wordt gebouwd, zal de speelplaats ruimer zijn en vooral ook veel groener, ook de scholengroep zal voor een deel mee investeren in het groene karakter van de dorpskern. De nieuwe school zal worden gebouwd door de patrimonium-vzw Calasanz. Deze zal de gebouwen dan verhuren aan Arkorum, dat van de Vlaamse overheid huursubsidies zal krijgen. Na 18 jaar wordt de school eigenaar van het gebouw.Alles wordt nu in gereedheid gebracht om met de bouw te kunnen starten. Tegen begin volgend jaar hoopt men de nodige vergunningen op zak te hebben, zodat er na de zomer van 2020 kan gestart worden en de nieuwe klasjes misschien wel in september 2021 in gebruik kunnen gaan. Tijdens de werken kan het huidige schoolgebouw grotendeels verder gebruikt worden, alleen een deeltje aan de zuidkant moet worden afgebroken omdat die grond ook nodig is voor de nieuwe school. Die overigens iets verder van de rooilijn van de Meensesteenweg af zal liggen, ervoor komen bomen en groen.En dan is er nog goed nieuws voor de jeugd: het jeugdheem De Ketting krijgt er een verdieping bij, die zal fungeren als lokaal voor de KSA Dit wordt mogelijk dank zij een huisvestingssubsidie van 150.000 euro. En het verruimde heem zal in de toekomst dus ook omgeven zijn door veel openbaar toegankelijk groen.En als binnen pakweg een jaar of drie al deze werken rond zijn, dan is hopelijk de tijd aangebroken voor de heraanleg van de doortocht van de N32 door Beitem. Een gigantisch werk, dat op het investeringsprogramma staat van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), want de N32 is tegenwoordig een gewestweg. Niet alleen gigantisch omdat ook de onderliggende riolering helemaal moet worden vernieuwd, maar ook omdat het om een traject van ettelijke kilometers gaat, van aan de kruising met de grote ring tot aan de grens met Moorslede. Het dossier zit nog in de voorontwerpfase en de Roeselaarse beleidsmensen zijn volop in gesprek met de verantwoordelijken van AWV. Het zal er immers op aan komen van binnen dit lange her aan te leggen traject nog eens een specifieke inrichting te voorzien voor de eigenlijke dorpskern van Beitem, die heel snelheidsvertragend werkt en qua inkleding volledig aansluit bij de atmosfeer van het vernieuwde dorpsplein. Nu al is geweten dat er nieuwe fiets- en voetpaden zullen komen die ter hoogte van de kerk hoger zullen liggen dan de rijweg. Eens de oude school volledig afgebroken, komt aan de noordzijde een stuk grond vrij. Hoe dat zal worden ingevuld, daar wordt later over beslist.