Vraagtekens bij ‘te vaag’ bestuursakkoord: “Het woordje ‘willen’ staat er 50 keer in”

Het voltallige schepencollege stelde maandagavond de Meense beleidsnota voor. © SLW
Stefaan Lernout

Nadat burgemeester Eddy Lust (Open VLD) de beleidsnota als eerste punt van de gemeenteraad had ingeleid, kwam er zoals verwacht nogal wat reactie van de oppositie. Die had het over een vage tekst waarin helaas te weinig concrete doelstellingen staan.

“Om maar een voorbeeld te geven”, stak Philippe Mingels (Groen) van wal, “het woordje willen staat er 50 keer in, het kordatere zullen niet eens 20 keer. Daarom blijft dit document te vaag, ik had er nochtans zo naar uitgekeken. In de vorige legislatuur hadden we met het vorige kartel – SP.A/Groen -trouwens ook veel kritiek op de toenmalige beleidsnota. Beide partijen vonden dat die niet goed in elkaar zat. Dat er te weinig beleidsdoelstellingen waren die niet verifieerbaar waren, ik denk dat we niet veel beter af zijn met de huidige nota.”

Verder vond de fractieleider van Groen nog dat er geen slechte zaken instaan. “Het lijkt eigenlijk wat op een verkiezingsprogramma. Je kan er onmogelijk tegen zijn.” Groen vindt het ook jammer dat de oppositie niet betrokken is geweest bij de voorbereiding ervan. Het bestuur lijkt me toch sterk in te zetten op participatie?”

Dank aan SP.A

Ook CD&V bij monde van fractieleider Lisa Maxy vond het document te vaag. Ze is wel heel tevreden dat er heel wat CD&V programmapunten in vermeld staan: de inrichting van een centraal meldpunt, het uitkeren van een burgerbudget, het belang van een positief imago, de heraanleg van Lauwe Plaats en de Grote Markt van Menen, de renovatie van Vauban…. “We merken ook dat een aantal van onze dossiers die vroeger door de coalitiepartners werden afgeremd vanonder het stof worden gehaald en verder uitgevoerd. Daarvoor moeten we de SP.A bedanken.”

Geen meetbare doelstellingen

Fre Vandamme (CD&V) ging dieper in op de vaagheid van de beleidsnota. Hij verwees naar de OCMW-raad van de afgelopen legislatuur. Daar sprak huidig schepen, toen OCMW raadslid, Patrick Roose vaak over smart-doelstellingen. “Die moeten meetbaar, acceptabel en tijdsgebonden zijn. Ik heb er geen gevonden“, aldus raadslid Vandamme. “Volgens mij kunnen we dit geen smart document noemen.”

Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) ziet ook niets nieuws onder de zon, behalve dat er heel wat extra personeel op A-niveau wordt aangesteld. En tussen al dat personeel helaas geen erfgoedmedewerker. Collega Laurent Coppens (CD&V) vroeg zich dan af in welke mate het document financieel doorgerekend is geweest. “Beloven is leuk, maar alles moet betaald worden.”

Geen woorden maar daden

Burgemeester Lust was behoorlijk bondig in zijn antwoord op de talrijke replieken. “We zullen geen legislatuur zijn van woorden, wel van daden. Mochten we hier een volledig afgewerkt plan voorleggen zou dat niet getuigen van uitnodiging tot participatie.”

“Een beleidsnota is per definitie wat vaag”, voegde schepen Griet Vanryckegem (N-VA) daar aan toe. “Dit is een startdocument. Hadden we enkel concrete, meetbare doelstellingen daarin opgenomen, dat zou niet ‘smart’ zijn.” “De participatiemomenten zijn gepland, jullie zijn daar vanzelfsprekend ook welkom”, vervolgde burgemeester Lust. “Wat jullie opmerking over het extra personeel betreft: in de beleidsnota hebben we het over functies, niet over extra aanwervingen. Heel wat functies kunnen met bestaand personeel ingevuld worden.” “Dat klopt”, vult schepen van personeel Angelique Declercq (SP.A) aan: “Met de integratie stad en OCMW maken we een nieuw organogram. Niet alle genoemde functies in de beleidsnota zijn voltijds, het zijn niet allemaal nieuwe aanwervingen en het kan dat we eventueel gesubsidieerd worden. Er werd heel wat gesnoeid door het vorige bestuur, aanwervingen zullen er inderdaad moeten komen.”

Berg geld

Waarop Laurent Coppens, in de voorbije legislatuur schepen van Financiën terugkomt op het financiële aspect. “Ik ben het ermee eens dat er extra personeel moet komen, waar en hoe jullie dat invullen zal moeten bekeken worden met het college. Ik lees en hoor het bestuur ook zeggen ‘we moeten durven investeren’. Dat klopt ook. Er ligt daar een berg geld, jullie zullen moeten zeggen waar die naar toe gaat. Die berg is niet eindig, er zullen keuzes moeten gemaakt worden.”

Huidig schepen van Financiën Mieke Syssauw (Open VLD) deelt mee dat de becijfering van de doelstellingen zullen meegenomen worden in het meerjarenplan 2020-2015. “De budgetwijziging komt op de gemeenteraad van juni. We zullen moeten investeren, dat staat vast. En er staan ons heel wat uitdagingen te wachten.”

Philippe Mingels hield vast aan zijn ongenoegen over het vage document: “Geen woorden maar daden”, verwijst hij naar het antwoord van burgemeester Lust. “Wel, daden kunnen heel goed verwoord worden. U zegt dat dit ‘slechts’ een werkinstrument is. Dat zal dan wel zo zijn, maar dit document kan nog alle kanten op. Ik vraag me dan ook af waarom we dit moeten goedkeuren. Jullie zijn goed in marketing, dat moet ik jullie wel meegeven.” Groen stemde tegen, Vlaams Belang en CD&V onthielden zich bij de stemming over de beleidsnota.

Foute criminaliteitscijfers?

Tenslotte was er nog een discussie tussen Fre Vandamme en burgemeester Lust. Het betrof de criminaliteitscijfers die volgens raadslid Vandamme door de burgemeester stelselmatig werden opgeklopt tijdens de voorbije verkiezingscampagne. Volgens de vorige burgemeester Martine Fournier (CD&V) lagen die heel wat lager. “Het is belangrijk de juiste cijfers te hebben, om te bepalen wat de nulmeting is”, beklemtoont Fre Vandamme. “Hoe kunnen jullie anders binnen vijf jaar aantonen wat de precieze evolutie is van de criminaliteitscijfers in Menen?

“Mijn cijfers zijn onomstotelijk correct”, repliceert burgemeester Lust. “Ik kreeg die van de federale politie, die de cijfers die beschikbaar waren voor politiezone Grensleie heeft uitgefilterd naar de zone Menen,Lauwe en Rekkem.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.