In het artikel op Apache wordt onder meer een mail gepubliceerd van de expert duurzaamheid, waarin hij aan het stadsbestuur meldt dat hij zich niet akkoord kan verklaren met het ontwerp van verslag tot aanduiding voorkeursbieder, zoals dat werd opgesteld door een juriste die door het stadsbestuur was aangesteld. "De punten in het ontwerpverslag reflecteren niet het verschil tussen de twee aanbieders voor het onderdeel duurzaamheid. THV heeft de duurzaamheidsmeter (...) wel ingevuld, maar engageert zich in zijn BAFO (Best and Final Offer) op geen enkele wijze om dat ook te realiseren. Tijdens de voorstelling van hun BAFO hebben zij op geen enkel ogenblik naar het onderdeel duurzaamheid verwezen", zo schrijft hij.
...

In het artikel op Apache wordt onder meer een mail gepubliceerd van de expert duurzaamheid, waarin hij aan het stadsbestuur meldt dat hij zich niet akkoord kan verklaren met het ontwerp van verslag tot aanduiding voorkeursbieder, zoals dat werd opgesteld door een juriste die door het stadsbestuur was aangesteld. "De punten in het ontwerpverslag reflecteren niet het verschil tussen de twee aanbieders voor het onderdeel duurzaamheid. THV heeft de duurzaamheidsmeter (...) wel ingevuld, maar engageert zich in zijn BAFO (Best and Final Offer) op geen enkele wijze om dat ook te realiseren. Tijdens de voorstelling van hun BAFO hebben zij op geen enkel ogenblik naar het onderdeel duurzaamheid verwezen", zo schrijft hij.Het jurylid is in zijn mail ook erg kritisch voor de werkwijze van het Tieltse stadsbestuur: "Om tot een beslissing van een de jury te komen, lijkt het me vanzelfsprekend dat er op zijn minst een beraadslaging is met alle juryleden om tot een consensus te komen. Door de nu gevolgde werkwijze voel ik mij persoonlijk onder druk gezet om een door het stadsbestuur voorgekauwd verslag goed te keuren. Dit is mijns inziens geen correcte werkwijze". Ook de architectuurexperts konden zich niet vinden in de scores uit het ontwerpverslag. In een reactie aan de juriste laten ze weten: "[We hebben] het verslag aangepast (...) in de zin van de inzichten die we ook in mei van vorig jaar hadden doorgegeven. Als resultaat komen wij uit op een andere puntenscore".Nadat de experts van de jury hun aanpassingen hadden doorgegeven, werd door de juriste van de stad een nieuw verslag opgemaakt met herziene scores. Daarin kwam niet THV Kortrijkstraat, maar de andere bieder, Vanhaerents Development, als beste uit de bus. Maar dat bleek gevoelig te liggen bij het schepencollege. Daarom werden de experten per specialisatiegebied apart uitgenodigd bij de afgevaardigde schepenen en de stadssecretaris. Daar werd geprobeerd om de scherpe kantjes van de kritiek op het plan van THV Kortrijkstraat weg te vijlen. "We hebben daar geprobeerd de kritiek van de juryleden te pareren", bevestigt algemeen directeur van de stad Tielt Hendrik Vandenbruwane aan Apache. In het definitieve juryverslag blijkt de score van de expert duurzaamheid uiteindelijk niet te zijn opgenomen: ze is vervangen door een score die gunstiger uitkomt voor THV Kortrijkstraat. Niettemin ondertekenen alle onafhankelijke experts het finale juryverslag. Eén iemand wil echter niet tekenen en dat is schepen van stedenbouw Simon Bekaert. Eerder al heeft die verklaard dat hij absoluut niet eens kon zijn met de manier van werken in het dossier van de collegesite. "Er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen", stelde hij toen ook.Ondertussen had SP.A zich ook om inhoudelijke redenen (te veel beton en te weinig groen, te weinig inspraak én miskenning van de gemeenteraad) tegen het project in zijn huidige vorm gekeerd. Maar met een stemming van 4 tegen 3 binnen het schepencollege werd eind maart vorig jaar toch beslist om het project te gunnen aan THV Kortrtijkstraat, waar onder meer de Tieltse projectontwikkelaar Vlaemynck Invest manifest deel van uitmaakt, maar ook Oaklane, een groep rond Bart Verhaeghe, bekend van het megaproject Uplace in Vilvoorde.Meteen het begin van een hele politieke soap: onmiddellijk na de gunning lokt SP.A op de gemeenteraad een stemming uit om het dossier van de collegesite te ontnemen aan het schepencollege en in handen te leggen van de gemeenteraad. Met steun van de CD&V-oppositie wordt dit voorstel aangenomen, maar burgemeester Els De Rammelaere legt het naast zich neer omdat ze het bestempelt als onwettelijk. Ze maakt zich sterk dat de provinciegouverneur deze beslissing onmiddellijk zal vernietigen.SP.A van zijn kant vraagt aan de gouverneur dan weer om het gunningsbesluit zelf te schorsen. Besluit dat op dat moment overigens nog altijd niet officieel is ondertekend. Eind mei vorig jaar schorste de gouverneur inderdaad dat besluit, waarna het begin juni door het stadsbestuur weer werd ingetrokken. Met de bedoeling het nog voor de verkiezingen te hernemen evenwel, nadat snel nog de nodige inspraakprocedures zouden zijn gebeurd.Na nog een laatste fikse ruzie op de gemeenteraad van juli valt het dossier echter stil, en wanneer de zittende bestuursmeerderheid met de verkiezingen van 14 oktober door de kiezer zwaar afgestraft wordt, wordt het nog stiller rond het dossier collegesite. Toch ligt het in de bedoeling van de nieuwe meerderheid van CD&V, Iedereen Tielt en Groen om het project Collegesite verder te zetten met THV Kortrijkstraat als voorkeursbieder. Dat kan volgens huidig schepen voor de Collegesite Vincent Byttebier (CD&V) geen probleem zijn, aangezien 11 van de 12 juryleden het juryverslag hebben ondertekend en het dus rechtsgeldig is. De nieuwe ploeg wil ruim de tijd nemen voor alle mogelijke inspraakprocedures. Ondertussen werd het ontwerpbureau Omgeving ook aangesteld om een verbetering van de verkeersstromen en een betere invulling van de publieke ruimte te bestuderen. Dat er daarbij meer groen zal zijn dan in de aanvankelijke plannen, is nu al duidelijk.