Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Einde van de zitting

Meer kan je lezen vrijdag 29 september in de Weekbode

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

CarFree day, maar niet bij stad Menen

Laatste puntje van raadslid Mingels: "Waarom is er dit jaar vanuit dit stadhuis geen enkel initiatief genomen om de Carfree Day (21 september) opnieuw te promoten ten aanzien van de diverse administraties?"

Schepen Dirk Vanholme (NV-A) meldt dat die actie vorig jaar getrokken werd door de milieudienst. Daar zijn heel wat wijzigingen, en werd die actie niet overgenomen. Volgend jaar nemen we dat zeker weer op, zij het door de milieudienst. Zij het door de dienst mobiliteit. 't Is wel zo dat al heel veel medewerkers te voet en per fiets naar het werk komen.

"Kan wel zijn", antwoordt raadslid Mingels. "Maar eigenlijk hoort dit thuis bij dienst Personeel."

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Mausoleum der Politiek gevangenen - 60 jaar oud

Een volgend punt op de agenda van Philippe Mingels (SP.A/Groen) betreft het Provinciaal Mausoleum der Politieke Gevangenen van West-Vlaanderen, gelegen op de oude begraafplaats vlakbij het station. Dat mausoleum is vanuit historisch en maatschappelijk perspectief een uniek gegeven omdat het door overlevenden van de concentratiekampen is opgericht om hun overleden medegevangenen te herdenken.

Heeft het stadsbestuur nog verdere plannen om, in samenspraak met het herdenkingscomité, actie te ondernemen om het Provinciaal Mausoleum te bewaren voor de toekomst en beter te ontsluiten voor het publiek

Burgemeester Martine Fournier (CD&V) meldt dat er een aanvraag werd ingediend bij onroerende erfgoed ter bescherming van het monument. Het dossier wordt binnenkort geëvalueerd

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

het stadhuis is een duiventil

Raadslid Mingels vraag zich af welke inspanningen het voorbije jaar genomen zijn om de toenemende duivenpopulatie op en rond het stadhuis aan te pakken en wat er in de toekomst wat dat betreft op stapel staat?

schepen Mieke Syssauw (Open VLD) "Om te beginnen moeten wij het voederen van de duiven afraden, voor een stuk is dat te wijten aan de veelal oudere bevolking die de vogels voedert. We hebben daarnaast een extra budget van 3000 euro aangevraagd om een valkenier in te zetten, we mogen inderdaad geen verdelgingsmiddelen of projectielen gebruiken."

Duivenmest heeft een grote impact op metselwerk, ook dat moet onder de aandacht gebracht en aangepakt worden, zegt Philippe Mingels (SP.A/Groen)

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

De Bijenproject saga

Philippe Mingels (SP.A/Groen): "Tijdens de gemeenteraad van mei laatstleden vroeg ik welke resultaten het Bijenproject dat sinds begin 2015 is opgestart intussen al kon voorleggen. Er waren er geen. In de gemeenteraad van Augustus meldde ik dat er wijzigingen waren aangebracht op het terrein. Daartoe dient een gebruiksovereenkomst te worden opgemaakt en - omdat het openbaar domein betreft - door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. Het punt blijkt nu niet op de agenda te staan, omdat er nog geen plaatsbezoek heeft plaatsgevonden.

schepen Mieke Syssauw (Open VLD) antwoordt dat vorige week heeft de milieuambtenaar een plaatsbezoek gebracht en zag dat er kippen rondliepen. De imker heeft die daar geplaatst "omdat buurtbewoners er etensafval gooien." Het is juridisch niet correct dat die man een deel van het openbaar domein daartoe heeft ingenomen.

"Zet dan duidelijke signalisatie wat de mensen wel of niet mogen doen", geeft raadslid Mingels aan. Wat nu gebeurt kan niet, iemand die een stuk van het openbaar domein claimt omdat hij of zij denkt dat wat hij doet correct is.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

22 extra percelen in scope van de Leiewerken, in totaal zijn dat er 135

Rudy Nuytten (Open Stad) bespreekt het laatste rapport n.a.v. de Leiewerken: blijkbaar dienen 22 bijkomende percelen worden onteigend. Er zijn nog steeds veel vragen en onduidelijkheden. Zijn er al gesprekken met eigenaars, zijn er al akkoorden,....In totaal worden 135 percelen getroffen. Is er al zicht op de kosten voor de stad? Zal de stad de mensen helpen te zoeken naar een nieuwe woning?

Virginie Breye (Nieuw) zoekt ook naar een aantal antwoorden: "De bewoners vragen zich af waar de voorstellen blijven, de mensen hebben nood te weten hoeveel hun pand waard is. Wanneer mogen zij de uitzetting verwachten?"

Burgemeester Martine Fournier (CD&V) zegt dat WW&ZK al verschillende gesprekken heeft gevoerd, er zijn nog geen akkoorden. De gesprekken en de opmaak van de schattingsverslagen zijn lopende. Als iemand zich verzet zal overgegaan worden tot een gerechtelijk verworven. Een onteigening.

Het betreft inderdaad 135 percelen, net voor de vakantie werd gemeld dat er 22 extra waren. 10 voor de omgevingswerken, 12 voor de Leiewerken zelf. Bewoners en handelaars zullen door ons begeleid worden naar een nieuwe woning of pand.

Het is heel moeilijk om de mensen een idee te geven wanneer alles zijn beloop krijgt; Het is Waterwegen en Zeekanaal die de schattingsverslagen zal opmaken alsook het vervolg van de procedure uitvoeren.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Waar naartoe met het Heilig Hartbeeld?

Rudy Nuytten (Open Stad) en Philippe Mingels (SP.A/Groen) merken op dat Lauwe op zijn plaats staat omwille van de verhuis van het Heilig Hartbeeld.

Hoe luidde de beslissing van het schepencollege mbt de verhuis van het H. Hart. Met andere woorden... waar moest volgens deze coalitie het H. Hart van Lauwe, gezien de verbouwingsplannen van VBS De Stap, naartoe?

Burgemeester Martine Fournier (CD&V) antwoordt dat op 11 januari 2016 beslist werd om het beeld niet op te nemen in het stedelijk patrimonium. Op 14 maart 2016 werd de bouwvergunning verleend aan De Stap en het beeld zou een plaats krijgen op de hoek van de Lauwbergstraat/Wevelgemstraat. Zo stond vermeld in de bouwvergunning. Het college zal nu interne gesprekken faciliteren waar het beeld een plaats zal krijgen. Op gronden van de kerkfabriek of eventueel de school."

Rudy Nuytten (Open Stad) vindt het logisch dat de plaats toegewezen in de bouwvergunning toch niets aan duidelijkheid overlaat. Op de hoek van de lauwbergstraat en de Wevelgemstraat met zicht op de Wevelgemstraat.

Op de vragen "Wie heeft de opdracht gegeven om een sokkel te bouwen op de plaats waar die is gebouwd?" en "Wie heeft de opdracht gegeven om die pasgebouwde sokkel vervolgens af te breken?" antwoordt burgemeester Martine Fournier (CD&V) dat er geen namen worden genoemd.

Philippe Mingels (SP.A/Groen) benadrukt nog eens de culturele en historische waarde van het beeld. En over zijn maker Delafontaine.

Over de plaatsing zegt raadslid Mingels: er is maar één referentie, de bouwvergunning. Vreemd genoeg worden er in de teksten geen melding gemaakt van het standbeeld. Bouwheer Sint-Vincentius heeft zelfs letterlijk geschreven dat er geen sociaal of cultuurhistorische aspecten aan de bouw zijn verbonden. Ook betreurenswaardig dat er daaromtrent geen kennis is binnen het stadsbestuur."

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

dringende werken aan torentje stadhuis Lauwe

Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD): Eind juli, begin augustus kwamen meldingen binnen van vermoedelijke afbrokkeling hetzij afkraken van delen van de ballustrade met platform die het torentje van het gemeentehuis te Lauwe omgeeft.?De brandweer werd gevraagd een dringende inspectie ter plaatse uit te voeren. Uiteindelijk bleek dat het platform en ballustrade dienden weggenomen te worden. Wat dan ook gebeurd is op 30 augustus. Kostprijs - niet voorzien in het gemeentebudget - 3830 euro excl. BTW.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

stookplaats kost extra omdat deur niet meer open (of dicht) kan

Door allerlei aanpassingen die dienen te gebeuren, zal de stookplaatsrenovatie van SAMW Menen in totaal € 60.469 euro kosten ipv de voorziene € 54.152. Exclusief BTW. Het komt erop neer dat het studiebureau niet zag dat de deur niet naar buiten kon opendraaien.

Dat is meer dan 10% dan voorzien, dus moet de gemeenteraad zijn goedkeuring te geven voor deze verrekening.

Herman Ponnet (SP.A/Groen) vraagt zich af hoe die opdracht aan het studiebureau gegeven werd. Zijn die mensen wel ter plaatse geweest?"schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) wil geen grote uitspraken doen maar meldt dat er zullen stappen genomen worden mocht dat nodig zijn. En dat ze wel degelijk ter plaatse zijn geweest. "Maar zijn ze ook binnen geweest?" (hilariteit)

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

50km per uur in de Preshoekstraat

Via de wijkagent kreeg Schepen van mobiliteit Dirk Schepen Dirk Vanholme (N-VA) volgend verslag: "In Lauwe wordt het stukje Preshoekstraat veel gebruikt door fietsende schoolgaande jeugd, vooral naar Don Bosco. De weg is, smal, heuvelachtig, kronkelig en de maximum toegelaten snelheid is er 70 km/h.?Bij elk gesprek met een bewoner die in dit stuk woont wordt er geklaagd over voertuigen die er veel te snel rijden. Flitsen heeft niet veel nut als ze er 70 km/h mogen rijden.

Veel vaststellingen inzake ongevallen zijn er ook niet maar volgens bewoners belandt er af en toch 1 in de gracht en is er af en toe een aanrijding waarna dit zelf of onderling wordt opgelost.?Gelukkig hebben we ook nog geen vaststellingen of weet van een aangereden fietser en hopelijk blijft dit ook zo.

In dit stuk van de Preshoekstraat wordt de maximum snelheid 50km/uur.

Angelique Declercq (SP.A/Groen) juicht dit toe, "maar je zal ook moeten controleren. In het algemeen zijn wij heel tevreden dat er voor de schoolgaande jeugd aandacht is. Maar één zwaluw maakt de lente niet. Wanneer komt de fietsstraat er?

Schepen Dirk Vanholme (N-VA) meldt dat er heel wat aandacht is voor de straten waar veel fietsers voorbijkomen. We volgend het dossier van de fietsstraat op. Wat de Preshoekstraat betreft, Controleren zullen we proberen te doen, maar daar is heel weinig mogelijkheid toe. De straat is heel smal. En ik doe mijn best om het dossier van de Fietsstraat erdoor te kijgen."

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Nieuwe afvalzuiger

De milieudienst vraagt om over te gaan tot de aankoop van een elektrische afvalzuiger voor opruimen zwerfvuil op voetpaden en pleinen in de stadskernen van entiteit Menen. Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) verduidelijkt: "Door de zeer krachtige motor kunnen in boomroosters vastzittend afval (en volgens sommige producenten ook hondenpoep) opgezogen worden. Sigarettenpeuken zijn heel storend in de centra en winkelstraten van entiteit Menen, maar het is niet haalbaar voor de Groene Ridders om dit op te ruimen.?De elektrische motor maakt het toestel geluidsarm, waardoor het niet storend is om het tussen de winkelende burgers te gebruiken in winkelstraten of rond terrassen van cafés."

Voor een prijs van 24.000 euro

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Bedenkingen en vragen van raadslid Janssens (SP.A/Groen)

Jelle Janssens (SP.A/Groen) heeft een aantal suggesties en bedenkingen: "het project biedt mogelijkheden. Zoals een grotere betrokkenheid van LMNA en grensoverschrijdende werkingen. Het project kan helpen om wijkanalyses te maken die zonder twijfel aantonen dat er nog veel werk aan de winkel is. Er zijn nog heel wat samenwerkingsproblemen in de stad."

"Het verdient ook bijsturingen, de integrale aanpak blijft volgens de SP.A beperkt in tijd."De integratiedienst wordt voorgesteld als een sterkte in het eerste rapport '2015-2016', in het tweede rapport komt die niet meer aan bod. Het lijkt ons dat er eerder een repressieve aanpak, dan preventieve aanpak wordt vooropgesteld.

Het LNMA kan ervoor zorgen dat radicalisering en polarisering beperkt wordt."

Er ontstaan gaten (met de G naar beneden) - noch scholen, nog sociale diensten blijken soms een dossier te hebben. Dus de preventiedeskundige moet die opvullen. Maar die is niet opgeleid daarvoor. Meer nog, als er geen project subsidie komt in 2019, dan valt die preventiedeskundige weg en wat gebeurt er dan met die gaten die er inderdaad zijn.

Evenzo zijn Er blinde vlekken in druggebruik in onze stad, we moeten ook hier meer preventief te werk gaan.

Doorheen de aanvraag voor deze subsidie, in de projectbeschrijving voel je dat er een polarisering is en dat die uitgediept wordt. Als het jullie serieus is om polarisatie aan te pakken, dan dienen jullie hier onderzoek naar te doen."

"De aanvraag die hier voorligt is bijzonder ambitieus" vervolgt raadslid Janssens. Maar wat na 2019, wordt het beleid voortgezet? Het lijk mij logisch van wel. Een integratie binnen de stadsdiensten lijkt aangewezen.

"Wij pleiten voor een geïntegreerde aanpak met voldoende aanpak voor sociale preventie."

Burgemeester Martine Fournier (CD&V) antwoordt dat het dossier vollediger is dan de voorbije keren. Het is niet omdat er minder bijeenkomsten zijn van het LNMA dat er daarom geen preventieaanpak is. We doen heel wat vormingen van eerstelijn werkers, er zijn vormingen en we werken samen met de verschillende sociale actoren. Er is wel degelijk samenwerking met de integratiedienst. OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) bevestigt dat er heel wat samenwerking is met de integratiedienst, dat staat niet altijd vermeld in het rapport.

We nemen ook deel aan grensoverschrijdende projecten, zo zijn er bijeenkomsten met burgemeesters en gouverneurs van Frankrijk en België.

Ook schepen van jeugd Griet Vanrijckegem (N-VA) antwoordt op de vragen van Jelle Janssens."De functie jeugdopbouwwerker die werd opgezet samen met Uit de marge wordt verlengd. Het schepencollege besloot, na een gesprek met de jongeren en de begeleider, om hier opnieuw geld voor vrij te maken. De resultaten zijn zeer overtuigend."

Extra Vragen van Jelle Janssens (SP.A/Groen):

- Wat is er gebeurd met de 25.000 euro die werd vrijgemaakt voor experten? De Burgemeester heeft niet een pasklaar antwoord, maar belooft dit op te zoeken en een antwoord te geven

- Welke initiatieven neemt het bestuur om de Gaten duurzaam op te vullen. "Er zijn gesprekken geweest met de preventiedienst", antwoordt de burgemeester." wat als de werking van de ambtenaar wegvalt? Dat zal een taak zijn voor onze preventiedienst." 'LNMA is geen sociale preventie', repliceert raadslid Janssens. 'Het is een vehicel om alle betreffende diensten samen te brengen rond sociale preventie.'

De burgemeester bevestigt dat dit een thema is die het bestuur bezighoudt. De aanpak moet geïntegreerd worden in de verschillende stadsdiensten. Menen is op dat vlak een kleine stad, niet te vergelijken met de aanpak die wordt uitgebouwd door steden zoals Antwerpen. Uw inbreng is heel interessant en zal meegenomen worden in de besprekingen met onze diensten.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Projectsubsidie - beheersing van geweldadige radicalisering en strijd tegen radicalisme

Menen kan voor een laatste keer binnen het project van het Agentschap Binnenlands bestuur een verlenging van de subsidiëring aanvragen ter beheersing van gewelddadige radicalisering en strijd tegen het racisme. Aldus burgemeester Martine Fournier (CD&V). Voor de periode 1 maart 2018 - 28 februari 2019. De eerste subsidie is eerste keer toegekend vanaf 1 maart 2016.

het project dossier wordt besproken

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

stedelijk sporsubsidiereglement, clubs zorgen zelf voor onderhoud van de voetbalvelden

Schepen Eddy Lust (Open VLD) legt uit hoe het stedelijk sportsubsidie reglement in elkaar

steekt. De voetbalclubs ontvangen een som om hun voetbalvelden een jaarlijkse renovatie te geven. de voetbalclubs zijn zelf opdrachtgever en kunnen bijsturen waar nodig;?Gelet op het feit dat de clubs op deze manier rechtstreeks kunnen communiceren met de aannemer indien nodig.

Stefaan Lernout
door Stefaan Lernout

Johan Tahon wordt ereburger van Menen

Johan Tahon is een internationaal gerenommeerd beeldhouwer en kunstenaar en stelt zijn werk in heel wat grote musea over de ganse wereld tentoon.

Hij is afkomstig uit Menen en haalde de laatste jaren de band met zijn geboortestad terug aan: zo trad hij op als curator van de kunstroute Menen Road/Ypernstrasse in 2016, schenkt hij regelmatig werk aan Stadsmuseum 't Schippershof en werkt hij nu aan een aantal tekeningen in de stad;?

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Wat met het Heilig Hartbeeld van Lauwe?

Er staan elf punten op de agenda.

Voor een stuk van de Preshoekstraat in Lauwe staat een snelheidsbeperking tot 50 km/uur op de agenda.

Zo krijgt kunstenaar Johan Tahon het ereburgerschap.

De vraag is of er vanavond op de gemeenteraad nog wordt gedebatteerd over de verplaatsing van het Heilig Hartbeeld in Lauwe. De verhuizing van dat beeld stond vandaag gepland, maar werd door het stadsbestuur tegengehouden.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

In een notendop

© rmg