De gemeente is begaan met een goede ruimtelijke ordening en daarom wordt momenteel, in samenwerking met de intercommunale WVI, een stedenbouwkundig plan opgemaakt waarin bekeken wordt hoe de ruimtelijke kwaliteit van het Pittemse centrum optimaal kan gegarandeerd worden. Tegen die achtergrond werd op woensdagavond 22 mei in zaal De Fontein een...

De gemeente is begaan met een goede ruimtelijke ordening en daarom wordt momenteel, in samenwerking met de intercommunale WVI, een stedenbouwkundig plan opgemaakt waarin bekeken wordt hoe de ruimtelijke kwaliteit van het Pittemse centrum optimaal kan gegarandeerd worden. Tegen die achtergrond werd op woensdagavond 22 mei in zaal De Fontein een infovergadering met mogelijkheid tot inspraak voor de inwoners georganiseerd, die kadert in de participatiefase van het ontwerp van de plannen.De vertegenwoordigers van de WVI gaven aan dat de plannen zullen opgemaakt worden rond vier grote pijlers. Allereerst is er het zoeken van een goed evenwicht tussen meergezinswoningen, zeg maar appartementen, en ééngezinswoningen. Een tweede thema is het behoud van het resterend bouwkundig erfgoed, dat op zijn beurt in vier categorieën opgedeeld wordt. Deze gaan van zeer waardevolle, maar niet geklasseerde panden tot weliswaar geregistreerde, maar niet noodzakelijk te behouden woningen. Een derde pijler is het opstellen van bouwvoorschriften die zullen van toepassing zijn bij nieuwbouw of verbouwingen en die een harmonieus straatbeeld moeten blijven garanderen. In een laatste onderdeel wordt aandacht besteed aan mogelijke grotere woonprojecten, die de bovenstaande regels overstijgen en waarvoor een gedetailleerde inrichtingsnota zal dienen opgemaakt te worden.Na de uiteenzetting konden de aanwezige inwoners het voorgestelde van nabij bekijken aan de hand van de opgehangen informatiepanelen, waarbij afgevaardigden van de gemeente en de WVI voor de nodige toelichting zorgden. Tijdens de participatiefase, die loopt van 13 mei tot 11 juli, kunnen de burgers concrete voorstellen schriftelijk bij de gemeente indienen.(JG)