Volgens de VVSG wil de federale regering de verdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds veranderen ten nadele van de lokale politiezones. Hierdoor zouden de lokale politiezones 18,2 miljoen euro minder ontvangen.
...

Volgens de VVSG wil de federale regering de verdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds veranderen ten nadele van de lokale politiezones. Hierdoor zouden de lokale politiezones 18,2 miljoen euro minder ontvangen.Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu roept de federale regering op haar engagementen na te komen. Ze verwijst daarbij naar recente uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Die zei op 18 maart het volgende: "De betaling van de achterstallige dotaties uit het Verkeersveiligheidsfonds aan de lokale politiezones voor de periode 2011-2013 zal gebeuren volgens de verdeelsleutels voorzien in het KB van 30 december 2014. Het saldo 2010 zal worden betaald in 2015, het saldo 2011 in 2016, enzovoort.""Spelregels onderweg niet wijzigen"Lahaye-Battheu: "Ik ga ervan uit dat het engagement, dat de minister op 18 maart 2015 heeft uitgesproken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, blijft gelden. De spelregels kunnen inderdaad niet onderweg worden gewijzigd en gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. De politiezones rekenen in het kader van hun financiële meerjarenplanning immers op die middelen. Het zou ook ingaan tegen het regeerakkoord, dat bepaalt dat de achterstallige dotaties zullen worden uitbetaald."(Belga)