Regioburgemeesters kiezen voor ringtracé voor heraanleg kanaal Bossuit-Kortrijk, met prioriteit voor de R8

© Olaf Verhaeghe
© Olaf Verhaeghe
Redactie KW

De burgemeesters van de regio Zuid-West-Vlaanderen hebben een eensluidend advies over twee belangrijke Vlaamse dossiers. Ze vragen om de mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aan te pakken. Daarnaast kiezen ze voor ringtracé bij de herwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk.

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk ligt al jaren op tafel ligt. Concreet neemt de Vlaamse Waterweg zich voor om in het kader van het Europese Seine-Scheldeproject het kanaal zodanig aan te passen dat ook schepen tot 3.000 ton zonder omweg kunnen aansluiten op de Leie. Daarvoor zouden drie kleine beschermde sluizen moeten wijken en dus moet er op zoek gegaan worden naar een aangepaste route. Er lagen drie tracés op tafel, maar dat zorgde voor tegenstrijdige belangen tussen de verschillende gemeentebesturen . Twee weken geleden legden enkele prominenten van SP.A uit de regio een bom onder het dossier . Ze vroegen om het volledig te schrappen.

Vandaag komt de regio Zuid-West-Vlaanderen met een eenduidige visie naar buiten. “De Conferentie van Burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen, het Provinciebestuur en de Stuurgroep Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk hebben intens overleg gepleegd op regionaal niveau”, klinkt het bij Jan Seynhaeve, voorzitter van de burgemeestersconferentie.

Nieuwe R8 prioritair

De regio Zuid-West-Vlaanderen beklemtoont het belang van duurzaam transport en in het bijzonder van een goed uitgeruste waterweg. Voorafgaandelijk aan de realisatie van het KBK-project, dient in de regio Kortrijk evenwel de acute mobiliteitsproblematiek van de R8 prioritair aangepakt te worden, via concrete investeringen in de optimalisering van deze weginfrastructuur. Beide infrastructuren zijn dus belangrijk, maar kennen een prioriteit in uitvoering.

Wanneer de Vlaamse regering beslist, na zorgvuldige afweging van de maatschappelijke en economische gevolgen, om het kanaal te herwaarderen, dan kiest de regio ondubbelzinnig voor de verdere uitwerking van het zogenaamde ‘ringtracé’.

De regio verwijst in dit verband expliciet naar de duidelijke positionering tussen de projecten R8 en het Kanaal, zoals beschreven op pagina 79 van de synthese van de alternatievenonderzoeksnota namelijk: “Een fasering waarbij in eerste fase de nieuwe R8 wordt aangelegd, vervolgens de nieuwe R8 in gebruik wordt genomen en ten slotte de aanleg van het kanaal start.”

Dringende beslissing

Teneinde de rechtszekerheid voor de lokale besturen, bewoners en bedrijven te herstellen, dringt de regio aan op een hoogdringende beslissing.

De regio stelt vast dat de uitvoering van deze werken een zeer grote impact zullen hebben op de ruimtelijke structuren, de mobiliteit, de ecologie en de leefkwaliteit in het gebied. In deze zin stelt de regio dat een beslissing tot verdere realisatie van dit project geanticipeerd dient te worden door, in overleg met de regio en de betrokken gemeenten, onverwijld over te gaan tot de uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen zoals vrijwillige verwervingen, een natuur- en groenfonds, een intergemeentelijke groenstructuur, begeleiding van de betrokken bedrijven naar watergebonden bedrijvigheid, fietsverbindingen, de green-blue mile.

De regio vraagt ten slotte met aandrang aan de Vlaamse regering, ongeacht haar beslissing hetzij voor het ‘ringtracé’, hetzij voor het ‘nultracé’, om intensief overleg te blijven voeren met de regio en met de rechtstreeks betrokken steden en gemeenten langsheen het kanaal. Zowel met betrekking tot de gebeurlijke uitvoering van de werken als met betrekking tot flankerende maatregelen die de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied kunnen versterken. (OV/MVM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.