Provinciegouverneur: “Ik hoor veel fake news over plannen hoogspanningslijn”

© Johan Sabbe
Jos Remaut

Het was te verwachten dat het dossier van de megahoogspanningslijn die Ventilus wil oprichten door onze provincie voor vragen zou zorgen op de provincieraad. Op vraag van Els Kindt (CD&V) uit Lichtervelde lichtte provinciegouverneur Carl Decaluwé een en ander toe.

De plannen om een hoogspanningslijn van 480 kV van noord naar zuid door onze provincie te trekken zorgen voor heel wat ongerustheid en stuiten meteen al op protest, recent was er nog een opgemerkte protestactie langs de E403 in Lichtervelde. Een van de mogelijke tracés loopt immers langs deze snelweg, van Brugge tot Izegem, om daar dan af te buigen in de richting van de transformatorpost in Avelgem. De bouw van deze hoogspanningslijn is nodig om de windenergie die massaal zal worden opgewekt op zee op een ordentelijke wijze tot bij de elektriciteitsverbruiker te krijgen.

Els Kindt wou van de gouverneur vernemen in welke fase de plannen nu concreet zitten, en of er inderdaad risico’s zijn voor de gezondheid van de omwonenden, zoals wordt beweerd. “We zitten momenteel in de prille fase van de consultatie”, antwoordde Carl Decaluwé. “We bevinden ons momenteel nog maar in de eerste fase, dat is die van de startnota van het project, die nu aan de bevolking wordt gepresenteerd op een 15-tal plaatsen van één mogelijk tracés. Maar er liggen nog geen tracés vast, momenteel is er enkel nog maar sprake van zoekzones.”

“Na deze consultatieronde gaan we dan naar fase 2, waar de mogelijke effecten van het bewuste tracé zullen worden onderzocht voor wat zowel, landbouw, natuur, landschap als gezondheid betreft. Het hele dossier wordt aangestuurd door de Vlaamse regering, die eind 2022 de vergunning hoopt te kunnen verlenen. Daarna schat Elia zo’n drie jaar nodig te hebben voor de bouw van de hele infrastructuur. Ik stel in elk geval voor dat men niet overhaast te werk gaat en alle tijd neemt die nodig is : de kwaliteit van de genomen beslissing is hier véél belangrijker dan de snelheid waarmee ze genomen wordt. Goed studiewerk en een open dialoog, van alle partijen, zal van kapitaal belang zijn om tot de juiste oplossing te kunnen komen.”

“Maar ik maak me toch wat ongerust, want ik heb in dit verhaal op korte tijd al veel fake news gehoord, ook uit de mond van politieke mandatarissen. Zoals bijvoorbeeld het fabeltje dat de courgettes niet goed meer zullen groeien als onder een hoogspanningsleiding staan. Wat uiteraard onzin is. En laat me duidelijk zijn : er ligt op vandaag, wat men ook zegt, nog géén tracé vast langs de E403. En er wordt over dit dossier van meet af aan toch wel veel, heel veel informatie gegeven aan de buitenwereld. Veel meer dan wat wettelijk verplicht is, dat is een keuze die nieuw is voor de Vlaamse overheid. Zo is er bijvoorbeeld een eigen website van Ventilus, met verslagen van alle mogelijke vergaderingen, vrij te consulteren. Ik zal zelf ook mijn best doen omen, zoveel mogelijk concrete en correcte informatie te geven :ik zal persoonlijk naar enkele van die infovergaderingen gaan en straks zie ik al een delegatie van de ongeruste boeren in Lichtervelde.”

Wat de mogelijke effecten op de gezondheid betreft, gaf de gouverneur toe dat er inderdaad nog onzekerheid is. “Er is op vandaag nog niks beslist, maar ooit zal de beslissing inderdaad moéten vallen”, besloot de gouverneur. “Ik heb er geen probleem dat mensen daartegen zijn, maar hanteer alsjeblieft toch correcte informatie !”

Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) had hieromtrent ook nog een vraag voor gedeputeerde Sabien Battheu (Open VLD) : “Het gaat hier om een ruimtelijk dossier met bovenlokale impact, dus lijkt het me logisch dat ook het provinciebestuur hier een rol in speelt. Werd de provincie eigenlijk betrokken in dit project, en heeft provincie een ruimtelijke visie hieromtrent ?”

Sabien Battheu benadrukte dat het hier om dossier gaat van de Vlaamse overheid, en die is vrij om haar partners te kiezen. “Zij hebben ervoor gekozen om ons niet te betrekken als partner bij het opstellen van de startnota, maar we zijn nu wel om advies gevraagd. Onze diensten zijn nu bezig om het advies, na diverse raadplegingen, op te stellen, in juni komt dit op de deputatie. Later, wanneer men toe is aan de fase van het opstellen van het benodigde ruimtelijk uitvoeringsplan, zal de provincieraad om advies gevraagd worden.”

Dominiek Sneppe betreurde toch het wel dat de provincie niet zelf actiever uit de hoek komt en geen ruimtelijke visie ontwikkelde. “Net zoals u die eigenlijk ook niet hebt over de windmolens aan land.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.