Provincie wil dat nieuwe hoogspanningslijn ondergronds wordt aangelegd

© belga
Jos Remaut

Vandaag bracht de Deputatie aan de Vlaamse overheid haar advies uit over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk plan Ventilus. Daarin staat onder meer dat er geen bovengrondse hoogspanningslijnen mogen bijkomen.

In haar advies benadrukt de Deputatie twee elementen : vooreerst vraagt de Provincie van alle mogelijke te onderzoeken alternatieven objectief en evenredig af te wegen. “De startnota legt nu heel wat nadruk op het voorkeursalternatief (het tracé vanuit Zeebrugge langs de expresweg en de E403 naar Izegem en vandaar naar Avelgem, nvdr.). Maar de voor- en nadelen van de andere alternatieven (onder meer een tracé van Oostduinkerke door de Westhoek, nvdr.) dienen als volwaardig alternatief te worden meegenomen.”

“Maar vooral pleit de provincie voor een zuinig ruimtegebruik. “Dit moet een uitgangspunt zijn bijkhet zoeken van een tracé en het inrichten van de diverse stations.” Zo’n zuinig ruimtegebruik vertaalt zich voor de Deputatie onder meer door het zoveel als mogelijk ondergronds te brengen van de lijnen. “Het is wenselijk dat er per tracé-alternatief geformuleerd wordt hoeveel nieuwe verbindingen er gerealiseerd worden, hoeveel er herbenut worden en hoeveel er ondergronds kunnen worden gebracht.”

Daarnaast pleit de provincie ook voor het stand-still-principe : de totale lengte van het bovengrondse net in West-Vlaanderen mag niet uitgebreid worden. En ten slotte vraagt de Deputatie ook van de hoogspanningslijnen maximaal te gaan bundelen met andere lijnvormige structuren, zoals snelwegen, waterlopen of al bestaande hoogspanningslijnen.

Hiermee wordt de roep om het ondergronds aanleggen van de nieuwe hoogspanningsleiding doorheen onze provincie weer een beetje luider. In het verleden werd er overigens al veel geïnvesteerd in het ondergronds brengen van bestaande hoogspanningslijnen, maar hier zal een van de grote vragen allicht zijn wat zoiets moet kosten voor een hoogspanningslijn van een heel zwaar kaliber (38 kV). En… wie dat dan uiteindelijk zal betalen.

Ventilus is een project van de Vlaamse overheid, voorziet in de uitbouw van een zware hoogspanningslijn om de windenergie die op zee wordt opgewekt tot in de transformatorposten in Avelgem te brengen. Tegen uiterlijk 27 juni kunnen niet alleen de provincie, maar ook de steden en gemeenten een advies uitbrengen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.