Vroeger was deze streekwerking in het kasteel 't Hooghe gevestigd, maar daar bleek uiteindelijk te weinig ruimte te zijn om de 25 medewerkers van het streekhuis ordentelijk te huisvesten. Eind 2014 werd beslist om tijdelijk uit te wijken naar een kantoorruimte in het bouwcentrum Pottelberg aan de Engelse Wandeling in Kortrijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om naar het kasteel terug te keren na de grondige renovatiewerken, maar nu is er dus een alternatief gevonden.
...

Vroeger was deze streekwerking in het kasteel 't Hooghe gevestigd, maar daar bleek uiteindelijk te weinig ruimte te zijn om de 25 medewerkers van het streekhuis ordentelijk te huisvesten. Eind 2014 werd beslist om tijdelijk uit te wijken naar een kantoorruimte in het bouwcentrum Pottelberg aan de Engelse Wandeling in Kortrijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om naar het kasteel terug te keren na de grondige renovatiewerken, maar nu is er dus een alternatief gevonden.De Provincie heeft nu immers beslist om het gelijkvloers te huren van een nieuw pand op het kruispunt tegenover Xpo Kortrijk en tegenover het provinciaal park 't Hooghe. Dit pand kan ruimte bieden aan een dertigtal medewerkers van vijf organisaties: Provincie West-Vlaanderen, Toerisme Leiestreek, Resoc Zuid-West-Vlaanderen, Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen en het Huis van het Leren. Daarnaast is er voldoende ruimte om medewerkers uit de regio de mogelijkheid te bieden regelmatig in het streekhuis te werken/overleggen.Voor het nieuwe pand wordt er een huurovereenkomst voor een duur van 30 jaar afgesloten met bvba Tosh, waarvan de hogeschool Vives meerderheidsaandeelhouder is.De ruimte wordt tegen het najaar van 2018 afgewerkt als kantoorruimte. De kosten voor deze inrichting worden geraamd op maximum 500.000 euro, vermeerderd met ereloon, en zijn ten laste van de Provincie. De huurprijs voor 595 m² kantoorruimte,14 autostaanplaatsen en 50 m² gemeenschappelijke technische ruimte bedraagt 70.000 euro per jaar.Het kasteel 't Hooghe en de toegangsweg worden dan op hun beurt voor een duur van 30 jaar in erfpacht gegeven aan de hogeschool Vives tegen een jaarlijkse vergoeding van 36.000 euro. Het kasteel zal voor onderzoeksvalorisatie en aanverwante activiteiten gebruikt worden. Alle hogescholen en universiteiten uit de regio zullen gebruik kunnen maken van het gerestaureerde salon en de bijhorende lokalen. .Door het kasteel in erfpacht te geven in plaats van te verhuren, vervallen voor de Provincie alle taksen en kosten die aan het onderhoud verbonden zijn. Het kasteelpark, de paden, de rozentuin en alle andere gebouwen op het domein vallen niet onder deze akte. Het tweejaarlijkse Rozenfeest, georganiseerd door Inagro vzw, zal dus ook in de toekomst kunnen plaatsvinden.De parking wordt kosteloos in gebruik gegeven aan Vives Zuid, op voorwaarde dat de Provincie er ook gebruik kan van maken.In het voorjaar van 2017 werd gestart met de restauratie van het kasteel 't Hooghe. De kosten voor de restauratie en de buitenaanleg bedragen een kleine drie miljoen euro (BTW inbegrepen) en zijn volledig ten laste van de Provincie. Er is een subsidie van 1.257.274,62 euro voorzien door de Vlaamse Overheid. Het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2018.Er weerklonk toch wel wat kritiek tijdens de bespreking van deze deal.Wouter Vanlouwe (N-VA) sprak van een heel mooie cadeau aan Vives. "De totale waarde van het kasteel bedraagt toch zo'n 15 miljoen euro. De jaarlijkse prijs die wij er aan Vives voor vragen is dus veel te laag. Anderzijds betalen wij te veel voor de kantoorruimtes die we gaan huren en moeten we nog eens een half miljoen euro gaan neertellen om ze zelf in te richten. Een kleine navraag in de buurt leerde me dat we daar bijvoorbeeld een volledig ingerichte oppervlakte van 750 vierkante meter zouden kunnen huren voor 67.000 euro, of 850 vierkante meter voor 79.000 euro. Of zelf iets aankopen zou zelfs goedkoper kunnen zijn. De directeur van Vives is in elk geval een goed onderhandelaar !"Kurt Ravyts (Vlaams Belang) sloot zich hierbij aan. "Je kan moeilijk ontkennen,Jean, dat dit wel een erg mooie geste is aan Vives", richtte hij zich persoonlijk tot gedeputeerde de Bethune, "die perfect kadert in uw speeltuin TUA. Maar mocht de provinciale belastingbetaler dit allemaal weten, hij zou toch niet zo enthousiast zijn !"Kurt Ravyts ging ook even terug in de historiek van dit dossier. "In 2005 hebben we hier beslist om het kasteel aan te kopen voor 1,3 miljoen euro, in bouwvallige toestand. Ik vraag aan oud-gedeputeerde Dirk De fauw of hij op vandaag nog zo'n beslissing zou durven nemen : vastgoed aankopen omdat het ergens wel een opportuniteit is voor de toekomst, zonder echt een plan te hebben. Ondertussen draait u al tien jaar het zelfde plaatje : huisvesting van de streekwerking Zuid, eerst in de snel opgekalefaterde gebouwen van de naastliggende bowling, en het restauratiedossier dat veel te lang aansleept, wat inderdaad uw schuld niet is. We zijn nu twaalf jaar later en het is heel anders gelopen : nu is duidelijk dat dit kasteel, zelfs na restauratie, niet geschikt is voor het huisvesten van de streekwerking.Dirk De fauw (CD&V) antwoordde hem meteen : "Op dit moment was dat zeker een goeie beslissing, waar ik nog altijd achter sta, want de site was wel degelijk geschikt voor het onderbrengen van de streekwerking. Je mag immers niet vergeten dat er toen ook plannen waren om in de rozentuin een aansluitende nieuwbouw op te trekken, in samenwerking met Leiedal. Overigens waren de werken aan de bowling helemaal niet zo duur. Ik blijf dit dus een goeie beslissing vinden, net zoals de beslissing die nu voorligt dat is."Peter Roose (SP.A) sloot zich aan : "Het is inderdaad jammer dat we niet verder met Leiedal hebben kunnen praten over die nieuwbouw en dat het allemaal anders is beginnen lopen. En ik heb ook nog een vraag : hebben wij als overheid ook andere gegadigden geraadpleegd en hen eventueel een bod laten doen ?"Kurt Himpe (N-VA) wou toch ook nog een iets kwijt. "Men spreekt hier voortdurend over het feit dat men tien jaar geleden niet kon weten dat het allemaal zo anders zou lopen. Maar één jaar geleden werd hier nog bij hoog en bij laag beweerd dat het Streekhuis wél naar het kasteel zou terugkeren. Toch wel een erg snelle ommezwaai !"In de antwoordronde stipt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) nog aan dat de aankoopprijs van 1,3 miljoen sloeg op zowel kasteel als het park. "Het kasteel werd toen op 750.000-850.000 euro geschat. Park en rozentuin blijven echter van ons en zullen dus een belangrijke rol blijven spelen als openbaar groen. Verder moet je je er ook goed bewust van zijn dat wij door deze deal niet meer hoeven op te draaien voor de onderhoudskosten van dit kasteel, wat toch een erg belangrijk gegeven is. Temeer daar wij als provincie voortaan niet meer in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies."Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) : "En het gaat hier toch om openbaar groen in een groenarme regio als Kortrijk, op een strategische plaats waar veel mensen komen. Dat het kasteel nu gebruikt zal worden voor ontmoetingen tussen de wetenschap en de ondernemerswereld is waar, maar daar is toch niks verkeerd aan ? We hebben daar echt behoefte aan, aan zo'n plaats. Op vandaag betalen we ook een aanzienlijke huurprijs op de Pottelberg, terwijl onze mensen toch wel een betere huisvesting verdienen. Er is lang gediscussieerd geweest of we onze gebiedswerking in Zuid-West-Vlaanderen niet wat moesten inkrimpen dan wel uitbreiden. Op vandaag kiezen we duidelijk voor dat laatste, ook al omdat ze, met het zich wijzende landschap van intercommunales, een nog belangrijke rol zal te spelen hebben in de interbestuurlijke samenwerking."