Als N-VA op dit punt zijn slag thuis haalt - en die kans is niet klein, want Open VLD is ook al geen voorstander van het behoud van het provinciaal bestuursniveau - dan verdwijnen de gedeputeerden en de provincieraad voorgoed. Waar staat de omschrijving West-Vlaanderen dan nog voor?
...

Als N-VA op dit punt zijn slag thuis haalt - en die kans is niet klein, want Open VLD is ook al geen voorstander van het behoud van het provinciaal bestuursniveau - dan verdwijnen de gedeputeerden en de provincieraad voorgoed. Waar staat de omschrijving West-Vlaanderen dan nog voor?We vroegen het aan een specialist ter zake, professor Herwig Reynaert van de UGent. "West-Vlaanderen is op zijn minst dan nog een geografische omschrijving. Maar het is ook een omschrijving die grondwettelijk vastligt", zegt hij.Professor Reynaert wijst er verder op dat er in de onderhandelingsnota geen sprake is van de gouverneursfunctie. "De gouverneur is als regeringscommissaris de vertegenwoordiger van de Vlaamse én van de federale regering. Hij is bevoegd voor onder meer ordehandhaving en voor de coördinatie van hulp bij rampen. Ik vermoed dat die functie overeind blijft. Voor de Vlaamse regering is hij ook toezichthouder op de gemeenten en de OCMW's. Alleen het voorzitterschap van de bestendige deputatie valt dus weg als de onderhandelingsnota effectief wordt uitgevoerd", zegt professor Reynaert.Dat de provincie als bestuursniveau wordt geschrapt, zat er, volgens professor Reynaert, aan te komen. "Het provinciebestuur zat altijd al wat gewrongen tussen het Vlaamse en het lokale (gemeentelijke) niveau. Als dat gemeentelijk niveau wordt versterkt - door gemeenten aan te moedigen tot fusies - dan komt dat provinciebestuur nog meer onder druk. Maar anderzijds is er op het terrein altijd wel vraag naar een tussenniveau, een intermediair bestuur, tussen Vlaanderen en de gemeenten," stelt professor Reynaert vast. "Of dat in de vorm van een provinciebestuur moet, dat kan inderdaad in vraag worden gesteld. Maar als je dat niveau vervangt door bijvoorbeeld nieuwe stadsregio's, vraag ik met toch af of dat efficiënter en transparanter zal zijn dan nu het geval is. De provincieraadsleden werden per slot van rekening verkozen."Maar de provinciebesturen spelen geregeld een cruciale rol bij verlenen of niet-verlenen van vergunningen voor bedrijven. Als die bevoegdheid naar Vlaanderen verhuist, wordt de drempel dan niet hoger? Prof. Reynaert: "Niet noodzakelijk. Er kan in Brugge bijvoorbeeld een West-Vlaamse dienst komen van het Vlaams Agentschap om die vergunningen op te volgen. In plaats van een provinciale ambtenaar is het dan een gewestelijk ambtenaar.""Het probleem van de provinciebesturen zoals we die kenden, was er een van zichtbaarheid of een gebrek daaraan. De voorbije jaren is daarin verbetering gekomen. Onder meer in jullie krant maar ook door inspanningen die het bestuur leverde op de regionale zenders. Maar voor het gros van de mensen was de provincie vooral de dienst van wandel- en fietsnetwerken en van de provinciale domeinen", zegt professor Reynaert.