Oppositie zal klacht indienen tegen benoeming schepencollege in Diksmuide

De raadszaal is te klein. Het publiek staat tot in de gang. © MVO
Redactie KW

Tijdens de Diksmuidse gemeenteraad van begin januari, die bedoeld was als installatievergadering, legden alleen de gemeenteraadsleden de eed af. De oppositie legde toen de verkozen meerderheidspartijen het vuur aan de schenen en eiste een antwoord of er nu al dan niet een voorakkoord voor de verkiezingen was ondertekend en een nieuwe voordrachtsakte na de verkiezingen. Een antwoord kwam er niet, maar wel werd meegedeeld dat het schepencollege zou worden verkozen bij geheime stemming, twaalf dagen later, op de gemeenteraad van 14 januari, met een ongeziene opkomst van publiek en pers.

Onmiddellijk nadat de voorzitter de gemeenteraadszitting van 14 januari in Diksmuide voor geopend heeft verklaard, vraagt N-VA-fractievoorzitter Koen Coupillie het woord: “Voor we met de kiesverrichtingen beginnen zou ik graag nog een vraag stellen. Een vraag die een impact kan hebben op de stemming, maar die ook de Diksmuidelingen bezighoudt. Getuige daarvan de talrijke aanwezigen. Ook in de pers, op de sociale media zelfs op straat gaat het maar over één ding in Diksmuide: was er een voorakkoord en is daarbij een burgemeestersvoordracht ondertekend die een andere was dan diegene die bij de gouverneur ligt? Ik vraag dit niet uit frustratie, uit haat of uit wrok, wel omdat de inwoners van Diksmuide het recht hebben op de waarheid, om te weten of er een gegronde klacht kan komen en het dus niet zeker is of al diegenen die vandaag kandidaat zijn om schepen te worden die functie zullen mogen blijven uitoefenen. Ik heb daar de vorige zitting geen antwoord op gekregen. Ik hoop dat we nu, twaalf dagen later, wel een antwoord zullen krijgen.”

Net zoals de vorige gemeenteraad ontwijkt burgemeester Lies Laridon het antwoord, verwijzend naar het decreet dat ze ook twee weken geleden had aangehaald. “Ik wil het zelfs nog eens voorlezen”, zegt ze. Als Koen Coupillie blijft aandringen of ze niet gewoon met ja of neen kon antwoorden, reageert Lies Laridon onverstoord: “Het is aan het bevoegde rechtscollege om hierover te oordelen.”

De voorzitter gaat over tot de dagorde: de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad en deelt mee dat N-VA Mieke Vanrobaeys als kandidaat heeft voorgedragen, volgens de correcte procedure. Idee Diksmuide draagt Katleen Winne als kandidaat-voorzitter voor.

Reactie Mieke Vanrobaeys (N-VA)

Daarop vraagt Mieke Vanrobaeys (N-VA) het woord: “Vandaag ben ik kandidaat om voorzitter van deze gemeenteraad te worden. Kwatongen zullen meteen beweren dat dit een politiek manoeuvre is, of erger nog, dat het mij om het postje te doen is. Over politieke manoeuvres en postjespakkerij zouden bepaalde van die kwatongen echter beter zwijgen. Maar maak u geen zorgen, de waarheid komt altijd boven. Ikzelf ben in de politiek gestapt omdat ik iets wil betekenen voor mijn stad. Uit liefde voor mijn stad, niet uit liefde voor mijn portemonnee.”

“Zes jaar geleden had ik het gevoel dat er onvoldoende naar het signaal van de kiezer was geluisterd. Vandaag stel ik vast dat er door voorakkoorden en onderlinge afspraken opnieuw de prioriteit is gegeven om het postje van bepaalde personen vooraf veilig te stellen, ongeacht wat de kiezer zou beslissen. De kiezer hééft beslist – de onzekerheid, de gespannen sfeer die nu in deze raadzaal hangt is het gevolg.”

“We hebben de laatste weken en maanden al een voorsmaakje gekregen van waar we ons zoal aan kunnen verwachten. Programmapunten die bij eenvoudige stemming in 1-2-3 hadden kunnen worden geregeld werden plots zomaar van tafel geveegd. Gemeentelijke commissies en adviesraden moeten voorrang krijgen op de wil van de kiezer. Zolang dat maar goed uitkomt natuurlijk, want bij de keuze van de locatie voor een politiekazerne wordt zo’n advies dan weer gewoon naast zich neergelegd.”

Het schepencollege werd vanavond verkozen. Vlnr eerste rij: Marc Deprez, burgemeester Lies Laridon, voorzitter gemeenteraad Katleen Winne. Twee rij: Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete en Jan Van Acker (voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Raad).
Het schepencollege werd vanavond verkozen. Vlnr eerste rij: Marc Deprez, burgemeester Lies Laridon, voorzitter gemeenteraad Katleen Winne. Twee rij: Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete en Jan Van Acker (voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Raad).© MVO

“Beste collega’s van de nieuw samengestelde meerderheid… is het dat waar jullie voor stonden toen jullie met volle energie campagne voerden? Vertrouwen jullie erop dat de vele signalen die de burgers jullie hebben gegeven tijdens de campagne, tijdens de referenda, op die manier gehoor zullen krijgen? Ikzelf ben zes jaar geleden niét in die val getrapt. Vandaag richt ik mij tot de collega’s die in deze legislatuur voor het eerst rond de tafel zitten. Jullie zijn verkozen door mensen die in jullie geloven, die jullie het vertrouwen hebben gegeven. Jullie worden vast en zeker ook door die mensen aangesproken over de huidige politieke situatie. Jullie moeten de kiezers recht in de ogen kunnen kijken en op hun vragen kunnen antwoorden. Ik vertrouw erop dat jullie niet allemaal een slag van de windmolen hebben gekregen. Ik kijk naar mijn collega, die er net zoals ikzelf zes jaar geleden voor heeft gekozen om als onafhankelijke te zetelen. Ga je voor een frisse wind, of ga je voor oude wijn in nieuwe flessen? Ik kijk ook naar de collega van Vlaams Belang. De verschillende uitlatingen naar N-VA in de pers, omdat wij een voormalig lid van uw partij in onze armen hebben gesloten, zullen u vast niet ontgaan zijn. Ik ben benieuwd of die mensen, die uw partij en programma zo hard hebben aanvallen, uw steun zullen krijgen.”

“Beste collega’s, besef dat u uw kiezers recht in de ogen moet kunnen kijken en ook naar uzelf in de spiegel. De stemming is geheim. Grijp daarom deze unieke kans, om individueel in eer en geweten te stemmen.”

Reactie burgemeester Lies Laridon

Burgemeester Lies Laridon merkt nuchter op: “De uitslag van de verkiezingen is wat hij is. Persoonlijk vind ik het niet ondemocratisch dat de partij met de meeste stemmen de meerderheid bepaalt.”

De geheime stemming heeft als resultaat dat Katleen Winne wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. “Ik dank jullie allemaal, of neen, toch niet allemaal, voor het gestelde vertrouwen”, steekt Katleen van wal.

Dan wordt er gestemd om de vier schepenen te benoemen. Volgens de geijke procedure heeft N-VA Koen Coupillie voorgedragen als kandidaat eerste schepen en Idee Diksmuide Marc Deprez. sp.a-Open draagt Bieke Moerman voor als tweede schepen, CD&V draagt Marc De Keyrel voor. Als derde schepen wordt Kurt Vanlerberghe voorgedragen door sp.a-Open en Martin Obin door CD&V. Inge Claeys wordt voorgedragen als vierde schepen door N-VA en Gaby Verstraete door CD&V.

Reactie Koen Coupillie

Koen Coupillie staat erop daarbij een woordje uitleg te geven: “Wat ik vooraf vreesde, lijkt hier de waarheid te worden. In ware omerta-stijl worden de rangen gesloten tussen CD&V en Idee Diksmuide. Van de commotie die jullie partijen veroorzaakt hebben, de ongerustheid en de vraag naar waarheid en transparantie die er heerst bij de bevolking trekken jullie zich niets aan. Is dit nu werkelijk de manier waarop jullie een stad willen besturen? Moeten alle idealen de vuilnisbak in voor een postje meer?”

Democratie, inspraak transparantie tot een paar maanden geleden waren de leden van Idee Diksmuide de grootste verdedigers van deze belangrijke waarden. Waarom lukt het niet om die vandaag zelf toe te passen? Beste collega’s, ik vraag jullie stem vanavond, niet alleen omdat ik die waarden wel wil toepassen, maar ook omdat we anders op weg zijn naar opnieuw de kleinst mogelijke meerderheid. CD&V en Idee Diksmuide overtuigden op 14 oktober slechts 42,9% van de Diksmuidse kiezers. Geen enkele beslissing die zo’n schepencollege maakt, kan dus aanzien worden als gedragen door een meerderheid van de inwoners van onze stad. Als vertegenwoordiger van de tweede grootste partij van Diksmuide wil ik dat draagvlak aanzienlijk verbreden door een actieve rol te spelen in het schepencollege en zo de democratie in Diksmuide herstellen.

N-VA-fractie vlnr eerste rij: Sarah Tieren - Mieke Vanrobaeys. Twee rijde: Koen Bultinck, Inge Claeys, Koen Coupillie, Bert Laridon.
N-VA-fractie vlnr eerste rij: Sarah Tieren – Mieke Vanrobaeys. Twee rijde: Koen Bultinck, Inge Claeys, Koen Coupillie, Bert Laridon.© MVO

“We hebben gezien tot wat een ‘dictatuur van de 13’ (zoals collega Van Acker het zo mooi verwoordde toen hij nog aan de andere kant van de tafel zat) kan leiden en dit kan vandaag nog vermeden worden. Ik ga ervan uit dat er binnen de coalitie strikt opgelegd geweest is over hoe er moet gestemd worden. En ik dicht mezelf dan ook niet veel kansen toe. Maar er wordt geheim gestemd. U krijgt vandaag de kans om met uw stem duidelijk te maken dat wat blijkbaar al lang voor 14/10 en net na de verkiezing op 14/10 gebeurd is, niet kan. Als u mij tot schepen kiest, dan kan ik de volle 6 jaar aanblijven. Ik heb de democratische spelregels niet overtreden en geen 2 burgemeestersvoordrachten ondertekend. Ik kan dat klaar en duidelijk zeggen. In alle openheid, in alle transparantie.”

Reactie Inge Claeys (N-VA)

Ook Inge Claeys (N-VA) vraagt het woord: “Door alles wat er de laatste tijd in Diksmuide is gebeurd, stel ik mij kandidaat en wil ik mij inzetten omdat het tijd is voor verandering, tijd voor een nieuwe politieke cultuur en die verandering kunnen we samen realiseren. Nu blijkt dat jullie al een jaar geleden de kaarten hadden verdeeld met 15 mensen! Waarom denken jullie dat er onverschilligheid ontstaat bij de burgers? Hopelijk zijn jullie toch minstens eerlijk geweest tegenover jullie eigen achterban. Omdat ik nog altijd geloof dat het anders kan en moet, stel ik mij kandidaat. En waarom hebben jullie, met jullie hoge gemiddelde leeftijd, jongeren als Jonas Debaillie geen kansen gegeven?”

De resultaten van de geheime stemming leidt tot de aanstelling en eedaflegging van Marc Deprez als eerste schepen, Marc De Keyrel als tweede schepen, Martin Obin als derde schepen en Gaby Verstraete als vierde schepen.

Dan wordt overgegaan tot de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de geheime stemming van de nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Daarvoor heeft fractie Groen Gert Maertens voorgedragen en bij Idee wordt Jan Van Acker voorgedragen.

Gert Maertens reageert: “Ik ben misschien wel een ‘Groentje’ in de gemeentepolitiek, maar wat ik hier hoor en zie is ongezien en verontrustend… Ik stel mij kandidaat voor deze functie omdat ik voor Groen wil samenwerken en mij inzetten voor alle burgers en omdat ik de stijgende armoede wil aanpakken.”

Maar Jan Van Acker wordt verkozen en daarmee automatisch ook vijfde schepen.

Reactie Bieke Moerman (sp.a-Open)

Ook Bieke Moerman (sp.a-Open) heeft haar ongezouten reactie klaar: “We hadden gehoopt dat Diksmuide na vanavond zou bestuurd worden door een ruime meerderheid waarin twee sp.a-Open-schepenen heel wat sociale accenten konden leggen in het beleid. Dat Diksmuide dus zou worden bestuurd zoals overeengekomen tussen CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-Open. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er een meerderheid wordt gevormd rond politici waarvoor een gegeven woord niets waard is. Iedereen weet dat het er in de politiek wel eens hard aan toe kan gaan, maar waar is de fairplay gebleven? En wat is het woord van bepaalde Diksmuidse politici na vanavond nog waard? De Diksmuideling verdient beter! Net zoals geen enkele Diksmuideling zijn woning een tweede keer kan verkopen aan een hogere bieder kan Diksmuide niet bestuurd worden door politici die twee bestuursakkoorden sluiten. Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. De persoon die er meer dan één ondertekent voor dezelfde functie kan voor de duur van de zittingsperiode niet worden benoemd of verkozen als: burgemeester/voorzitter van het vast bureau, als schepen/lid van het vast bureau, als voorzitter van de gemeenteraad/voorzitter van de OCMW-raad, als voorzitter van een gemeenteraadscommissie, als voorzitter of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. We zullen dan ook de procedure opstarten tegen de benoeming van de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het BSCD bij de Raad van State en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.”

Kersverse voorzitter Katleen Winne rondt de gemeenteraadszitting af en besluit: “Het was een tumultueuze start, maar met een nieuwe ploeg willen we een zo fijn mogelijk Diksmuide realiseren en samenwerken waar mogelijk. Het gaat hier helemaal niet over postjes pakken of het uitdelen van bananen aan hongerige apen… Aan de andere kant wens ik iedereen goede moed”.

Kurt Vanlerberghe (sp.a), die de hele avond wijselijk heeft gezwegen, neemt het laatste woord: “Ook ik wens de andere kant goede moed!”

(MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.