Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente werd rekening gehouden met de omgevingsanalyse, die door de gemeente opgemaakt werd op basis van de enquête bij de bevolking en van de tafelgesprekken, die in mei van vorig jaar georganiseerd werden. Daaruit kwamen een aantal grote aandachtspunten naar voren, die bij de opmaak van het meerjarenplan als leidraad gebruikt werden voor het vastleggen van grote investeringsprojecten.
...

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente werd rekening gehouden met de omgevingsanalyse, die door de gemeente opgemaakt werd op basis van de enquête bij de bevolking en van de tafelgesprekken, die in mei van vorig jaar georganiseerd werden. Daaruit kwamen een aantal grote aandachtspunten naar voren, die bij de opmaak van het meerjarenplan als leidraad gebruikt werden voor het vastleggen van grote investeringsprojecten.Een eerste project dat op het meerjarenplan staat, is de dorpskernvernieuwing van Pittem. Dat zou niet alleen gaan over de Markt, maar ook over de omliggende straten tot aan de Tielststraat en daarin zou meteen ook de aanleg van een gescheiden riolering vervat zitten. Oppositieraadslid Christof Vancoillie (NieuwPittemEgem) gaf aan dat het om een vage omschrijving ging, zonder concrete invulling. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) reageerde: "Dit is voor onze gemeente een groot project, dat onlosmakelijk zal verbonden zijn met de rioleringswerken door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en Aquafin. Dat laatste is een voorwaarde om een subsidie van 75 procent te krijgen voor deze werken en daar wringt wel eens het schoentje. Voor de VMM is dit vaak geen prioriteit, dus is het wachten op hun goodwill. Het is simpel: zonder de subsidie is dat voor de gemeente financieel niet haalbaar." Aansluitend bij deze plannen wil de gemeente ook werk maken van het stimuleren van de lokale economie. Hiervoor werd een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt, dat de komst van nieuwe handelszaken in het centrum moet mogelijk maken, waardoor de lokale economie een stimulans kan krijgen.Uiteraard zijn de plannen rond de toekomst van de sportsite in de Egemstraat in het plan terug te vinden. We lezen onder andere dat een masterplan voor de hele site opgemaakt zal worden en dat er zal werk gemaakt worden van verlichting rond de Finse piste. Ook daar gaf Christophe Vancoillie aan dat er weinig concreets in het plan terug te vinden is. Sportschepen Denis Fraeyman (CD&V) antwoordde: "De bestelde studie is inmiddels afgerond en in de loop van 2020 zal een masterplan opgemaakt worden, waarin een aantal opties zullen voorgesteld worden. We weten nu al dat een nieuwe sporthal en de renovatie van de oude een kostenplaatje van 4 miljoen euro betekent, maar dan is er geen ruimte meer voor andere investeringen in uitrusting of sportmaterialen. We zullen dus, in samenspraak met de sportraad, alle opties moeten bekijken. Als we er uit komen, zouden de werken in 2022 of 2023 kunnen aangevat worden. De inmiddels bestelde sportvloer zouden we desgewenst nog kunnen annuleren."We vernamen dat op het vlak van waterbeheersing een hemelwaterplan werd opgemaakt, op basis waarvan zowel problemen met wateroverlast als waterschaarste zouden kunnen opgelost worden. De op dit moment in aanleg zijnde bufferbekkens en nog aan te kopen gronden langs de Devebeek zouden een oplossing zijn. De burgemeester gaf op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit aan dat verder werk zal gemaakt worden van het weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen en van een veilige schoolomgeving, maar dat dit niet zo eenvoudig is.