Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Besluit

De gemeenteraad is afgelopen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

ANPR camera's

Lies Laridon: we zijn het allemaal eens dat het maatschappelijk draagvlak voor het plaatsen van camera's de laatste 10 jaar serieus is toegenomen. Het installeren moet op een doordachte manier gebeuren. De middelen zijn voorzien in de begroting. We zien wel hoeveel bijkomende middelen we kunnen besteden in de toekomst. We kunnen niet op elke straathoek camera's installeren om kleine criminaliteit te bestrijden. We zullen vooral investeren en starten in de stationsomgeving. We hopen dat de NMBS mee wil financieren en verantwoordelijkheid neemt. De intentieverklaring is klaar, maar moet door alle partijen goedgekeurd worden.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Versnelde invoering camerabewaking

Dit is een extra agendapunt.

De 4 ANPR-camera's die beloofd waren, zijn nu eindelijk een feit. Zo kunnen kleine vandalen en kleine criminelen ontmoedigd worden.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Brandweer -hulpverleningszone Westhoek

In het zonecollege van 7 oktober 2016 werd de begroting 2017 en de gemeentelijke bijdragen voor de hulpverleningszone Westhoek besproken. Het voorstel dat werd voorgelegd aan de zoneraad van 27 oktober hield in: het totaal aan benodigde gemeentelijke bijdragen bedraag 8.950.200 euro, een stijging ten opzichte van 2016, wat verantwoord kan worden door een personeelsuitbreiding (3 extra beroeps en 30/50 nieuwe vrijwilligers).

Lies Laridon: de verdeelsleutel voor de ambulance is hetzelfde gebleven - 150.000 euro - voor de brandweer tellen het aantal inwoners en het aantal tweedeverblijvers aan de kust mee. Dat brengt voor bepaalde gemeenten een stijging of een daling mee. Voor 2017 zou dit voor ons iets meer dan 10 % betekenen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Duurzaamheid - Reglement financiële ondersteuning bij kwaliteitsvol renoveren van een woning

Kurt Vanlerberghe: vorige maand was er de unanieme goedkeuring van het Burgemeestersconvenant. Het stadbestuur heeft zich geëngageerd om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Door een besparingsmaatregel van de Vlaamse overheid wordt de belastingaftrek afgeschaft, net nu we onze burgers moeten stimuleren om meer en beter te isoleren. We richten ons in het bijzonder tot mensen met een eigen woning, niet tot huurders. Verhuurders hebben de verplichting om tegen 2020 alle daken te isoleren. We voorzien een isolatiepremie voor kwaliteitsvol isoleren van een dak, ook voor meergezinswoningen. Er is een belastingskrediet voorzien van 50.000 euro voor 2017. Onze boodschap is: isoleer nu, want deze premie zal ongetwijfeld op termijn verdwijnen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Regionaal Landschap Ijzer en Polder

Karline Ramboer: aan de samenwerking zal niets veranderen behalve punt 7. De 30 % verandert in 2017 naar 40 %. Voor eventuele gemeentelijke projecten op openbaar domein wordt vanaf 2017 50 % door de gemeente ingebracht.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Begijnenvestwegel

Karline Ramboer: ik heb het project in 2013 voorgesteld en nu ligt hier de notariële akte voor de eerste fase van het project. De bedoeling is bijdragen tot een fietsveilige gemeente met dit wandel- en fietspad. Natuur en groen zullen dicht bij het centrum liggen en vlot bereikbaar zijn. Het wandel- en fietspad zal ook een recreatief karakter hebben. Het project is goedgekeurd binnen het kader van Plattelandsontwikkeling. De bestaande gracht zal verbreed worden met het Masterplan. Er komt een fiets- en wandelpad van 3m breed en een zachtglooiende oever. Er zal overleg zijn met de bewoners over de afsluiting van de tuintjes in februari. Er zullen ook bruggetjes komen om de mensen over de gracht te laten gaan. De afwerking van het voorontwerp is in januari. Er zou gestart kunnen worden in september/november 2017. De onderhandelingen voor het Galileipad lopen nog. Daarna kunnen de onderhandelingen starten om de grond aan te kopen. De bedoeling is dat de landbouwers het pad zullen kunnen blijven gebruiken.

Marc Deprez: Karline, je mag gerust zijn dat wij dit plan zullen goedkeuren.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsstoffen

Katleen Winne: uit de cijfers blijkt dat 10 % van het gedoteerde bedrag is gestort. Wat is het nut van die dotatie?

Kurt Vanlerberghe: dit is bedoeld voor mensen die grote verbouwingswerken uitvoeren. Er wordt gesensibiliseerd om meer te sorteren en zo weinig mogelijk restafval te produceren. De maatregel van apart inzamelen zal positief zijn.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Schoolbus

Marc de Keyrel: Op korte termijn zal er nieuwe bus moeten aangekocht worden. Vaste chauffeur Patrick gaat binnenkort met pensioen. Vandaag stellen we voor om het busvervoer tijdelijk uit te besteden.

De meerderheid keurt dit punt goed.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Voorzitter Allyn gaat over tot de stemming

Idee2006 keurt af - SPa.-open keurt goed.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De Boterhalle blijft het belangrijke gespreksthema en discussiepunt

Marc Deprez: jullie gaan een brug te ver. Wij strooien geen zand in de ogen van de mensen.

Bieke Moerman: ik heb respect voor wat jullie hebben gedaan, maar wie vertrekt er nu op pad om 3000 handtekeningen te verzamelen met een vraag waarvan jullie weten dat het net kan uitgevoerd worden. Ik ben meerdere keren in Brugge geweest om te overleggen. Een dynamische publieke parking zal nooit vergund worden en dat is informatie die jullie ook kunnen nakijken.

Katleen Winne: de discussie is oeverloos. Wat ga je ermee doen als de burger iets anders wilt? Is dat democratie?

Eric De Keyser: onze keuze is anders. Met jullie dossier willen jullie schade toebrengen aan de gebouwen.

Kurt Vanlerberghe: als oppositie een goed plan heeft, moet je er kunnen op ingaan. We ziijn het er allemaal over eens dat er een evenementenhal moet komen. Het goedkoopste is op het gelijkvloers. Ik zie niet in hoe je een parkeertoren technisch kunt realiseren, wetende dat er een beschermende toegang is en het punt met het Konijnenstraatje. Als een overheid een stedebouwkundige vergunning aanvraagt is er geen mogelijkheid tot beroep. Het dossier houdt in dat het Konijnenstraatje achteraan wordt verbreed voor eneerzijds brandtoegankelijkheid en anderzijds om er een bushalte aan te leggen. Dat is een van de kernpunten van het masterplan: zwaar verkeer weren. Er moet meer ruimte zijn voor voetgangers, fietsers, meer belevingsruimte. Daarom is er noodzaak om te onteigenen om de infrastructuur aan te passen. We zweren eerst bij overleg, pas daarna gaan we over tot andere maatregelen. De essentie is wie de rekening betaalt: ofwel een private investeerder of het is de overheid, wij als belastingsbetaler, die het bedrag voorschiet. Wij zorgen dat we onze projecten vergund krijgt. Iedereen klaagt dat onze mooie grote markt alleen maar parkeerplaats is. Elk modern stadsbeleid streeft ernaar om parkeerplaatsen af te leiden naar de periferie. Wij zouden dan het omgekeerde doen? Sommige mensen vinden betalend parkeren ok, ik vind dit niet ok. Wat het referendum betreft: wij respecteren de mening van de bevolking, maar dit doet mij denken aan de uitspraak van Wilders: willen jullie meer of minder Marokkanen? Hier is de vraag: willen jullie meer of minder parkeerplaatsen? Maar het publiek belang is minder zwaar verkeer, meer ruimte voor kinderen, voetgangers, winkeliers en beleving en dat kan je niet bereiken met nog meer parkeerplaatsen te realiseren in het centrum. Het zal ook voor een stuk de investeringsmarkt zijn die zal bepalen wat er komt en wat haalbaar is.

Bert Laridon: ik heb nog geen antwoord op ons punt. Bert en Kurt discussiëren over de kostprijs. We gaan akkoord dat we de toegang nodig hebben, maar in de motivatienota staan punten die we niet kunnen goedkeuren. We zullen ons onthouden tot we een beter voorstel krijgen.

Marc Deprez: wij doen niet aan populisme. Wij willen rechtstreekse democratie laten zegevieren. Als julllie het betalend parkeren in vraag stellen, ik verwijs opnieuw naar parkeren in Sluis waar je 2 euro per dag betaalt.

Marc De Keyrel: we hebben een stedebouwkundige vergunning aangevraagd. Het referendum kan georganiseerd worden als de wettige procedure is gevolgd. We zullen nu afwachten en zien wat dit gaat geven.

Mieke Bailleul: de hele discussie over ondergronds of bovengronds parkeren... het probleem moet worden opgelost.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

5. Technische dienst - algemeent - verkoppbelofte twee percelen

Karline Ramboer licht toe: in het kader van herinnering binnenstad met busvervoer is het de bedoeling om meer veiligheid voor voetgangers en fietsers te creëren.

Er worden drie halteclusters aan het station, aan de Grote Markt en nog twee andere voorzien. Dit zorgt voor vlottere verbinding voor de reizigers. Er waren al besprekingen met de Lijn en geen bezwaren.

Tweede punt onteigeningsplan is Boterhalle: voldoet niet meer aan de hedendaagse normen, er zijn veel zaken kapot. Vraag van de brandweer: betere bereikbaarheid in geval van calamiteiten, met name bereikbaarheid met brandladder. Er moeten ook twee verschillende in- en uitgangen zijn, nooduitgangen. Er moet rekening gehouden worden met het beschermd gerechtsgebouw en de toegangspoorten. Drie alternatieven zijn onderzocht voor toegang brandweer: Konijnenstraatje aanpassen - tuin van Belfius afbreken (bouwkundig erfgoed) - toegang via doodlopend straatje aan achterzijde van Wit huis en achterzijde tuin Belfius. Derde optie: verbreden van Konijnenstraatje - tuin Belfius kan bewaard blijven en er kan een pleintje aansluitend aan cutluurcentrum gecreëerd worden als verbinding. Na overleg met alle partijen werd uitsluitend optie drie weerhouden.

De evenementenhal zou via Maria Doolaeghestraat te bereiken zijn met een dienstingang voor aanlevering. Twee nooduitgangen zouden zich in Konijnenstraat situeren. Onroerend erfgoed vraagt rekening te houden met zichtbaarheid. Verdieping min 1 en min 2 voorziet 70-tal parkeerplaatsen via Kon. Albertstraat. Dit is onmogelijk via M. Doolaeghestraat. Er zou conflict ontstaan met bushalte en veiligheid. Belangrijk: op vergadering met erfgoed werd gesteld dat wel privéparking met 70-tal parkeerplaatsen aan kant Kon. Albertstraat zou kunnen, maar officiële advies is nog niet binnen. Erfgoed wenst geen openbare rotatieparking.

kKoen: De oppositie heeft goed geluisterd... Het is positief dat er niet naar de rand van de stad wordt getrokken om te parkeren. Nieuwe evenementenhal in Kaaskerke is niet geschikt. We zetten in op centrumgerichte aanpak. Ik herinner mij de term 'hoogdringendheid'. Er moet omzichtig omgesprongen worden met deze term om te kunnen onteigenen. Er zou een verkeerseiland met bushalte, maar dit zou leiden tot nog minder parkeerplaatsen.

Bert Laridon vergelijkt de parkeerplannen van DC&V + SP.a-Open en van N-VA, inclusief kostprijs. Kostprijs per parkeerplaats komt op 22.500 euro en 40.000 euro bij de meerderheid. Meerderheid wil 2,8 mio investeren voor 70 parkeerplaatsen - N-VA komt aan 86 parkeerplaatsen voor een spotprijs.

Jan Van Acker: het verbaast mij dat de meerderheid zich neerlegt bij de dictatuur van erfgoed. De restauratie van de Boterhalle is voor ons ook een goede zaak, net als het autovrij maken van de markt. De centrumfunctie van de markt moeten we verbeteren. In het oude centrum is er al tekort aan garages. Hoe kunnen we de centrumfunctie van Diksmuide verbeteren? De site van de Boterhalle is geen ideale site om te handelen. Er is nood aan plaats om langdurig te parkeren. Nu is het op dat vlak huilen met de pet op. Tijdens de inzameling van onze handtekening kregen we zelden of nooit kritiek. We willen dat het beleid rekening houdt met de wil van de bevolking.

Marc Deprez: ik vind het bizar en zielig dat onroerend erfgoed een roterende openbare parking niet zal goedkeuren. Wij laten dit niet zomaar blauw-blauw. Het kan niet dat 1 ambtenaar in Brussel gaat zeggen wat kan of niet kan. Jullie kunnen de burger niet met een kluitje in het riet sturen. We steunen het plan van N-VA maar op deze locatie moet er bijkomende parkeermogelijkheid komen, naar het Nederlands model zoals in Sluis. Daar kan je een hele dag parkeren vlakbij het centrum.

Katleen Winne: wij kunnen stellen dat de burger een andere oplossing wenst. Vele zelfstandigen hebben onze lijsten door hun klanten laten ondertekenen.

Mieke Bailleul: de burger heeft nog altijd het meeste stemmen

Karline Ramboer: er is een stedebouwkundig attest, maar daarin ben ik niet bevoegd. Bij erfgoed zullen jullie met het hoofd tegen de muur lopen want zij hebben het laatste woord. We willen vooruit met het dossier en willen dit punt niet schrappen in het dossier.

Bieke Moerman: stel dan een vraag in het referendum die haalbaar is. Jullie strooien zand in de ogen van de burger.

Lies Laridon: ik stel vast dat er unanimiteit is over de locatie van de evenementenhal waar de Boterhalle nu gevestigd is. Het gaat nu over de toegankelijkheid van de brandweer. We willen allemaal de autobussen weg van de markt. Die kunnen stoppen aan de M. Doolaeghestraat. Dit is wat vandaag op tafel ligt. Wat het referendum betreft: we hebben respect voor al wie het heeft getekend. De handtekeningen zullen gecontroleerd worden als jullie het pakket binnenbrengen volgens de regels van de wet. Als het cijfer is bereikt zullen wij loyaal de wet respecteren.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

1. Goedkeuring bespreking rond vorige zitting

Kurt Vanlerberghe geeft nog toelichting over parkeerbeleid en gebruik van parkeerkaart over de middag in blauwe zone.

Jurgen Van Collie: heeft bemerking over ondergrondse parking. Zou ondergronds parkeren nog kans maken in Diksmuide?

Bieke Moerman: mensen die om brood of vlees gaan zullen niet in ondergrondse parking parkeren, wel mensen die een hele middag gaan winkelen.

Verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Vraag om punt 5 en 6 afvoeren

Jan Van Acker vraagt om punt 5 en 6 af te voeren. Burgemeester Laridon wil het over de inhoud van de punten hebben. Jan Van Acker dringt aan om uitstel.

De voorzitter vraagt om aparte behandeling maar wil ze niet van de agenda afhalen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Idee2006 zal 3000 handtekeningen voorleggen en wil dus een referendum

De oppositie verzamelde voldoende handtekeningen in verband met de herinrichting van de Boterhalle als parkeertoren en zal vragen om de huidige plannen af te voeren

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Project Beerstblote naar eerste fase

Aanleg wandel- en fietspad Begijnenvestwegel

Het project 'Beerstblote', bestaande uit drie fasen, werd ingediend eind december 2014 in het kader van het programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020. De eerste fase, de herinrichting van de oude kerkwegel " sentier 3", die ligt net achter de 4AD en de tuinen van de woningen van de Kleine en de Grote Dijk is gepland voor 2017. Het pad zal ontsluiting geven aan de nieuw aangelegde centrumparking, het kleine steegje naast de 4AD, het VLABO woonproject op de oude technische dienst en het begijnhof. De aankoop van de twee percelen met een totaaloppervlakte van 1.640 m2, voorzien voor het wandel- en fietspad bedraagt 14.500 euro inclusief pachtopzeg en de notariële akte van aankoop onroerend werd opgesteld door de heer Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties.

© IG