Oostkamp voorziet 41,3 miljoen aan investeringen

© (Foto GS)
Redactie KW

Op de Gemeenteraad van 19 december werd het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW voorgelegd, het weerspiegelt de ambitie die het gemeentebestuur heeft om een belangrijke stap te zetten in de realisatie van Oostkamp 2030. In totaal is 41.3 miljoen euro voorzien voor investeringen de komende jaren.

Het totaal van de voorziene investeringen bedraagt voor gemeente en OCMW samen: 41,3 miljoen euro. Het betreft vooral investeringen in wegenis en riolering. Als belangrijkste kunnen aangestipt worden: structureel onderhoud landelijke wegen, rioleringswerken en fietspad Sijslostraat, Westkantstraat. Daarnaast zijn er ook er tal van investeringen voorzien in gebouwen, zoals het oprichten polyvalente zaal Hertsberge. De nieuwe zaal zal aansluiten aan de kerk zodat een aantal faciliteiten gemeenschappelijk zullen kunnen gebruikt worden.

herinrichten kerkgebouw Baliebrugge met een kostenplaatje van 200.000 euro. De renovatie theaterzaal in de Valkaart waarbij vooral de technieken en het zit comfort aangepakt zullen worden. Het kunstgrasveld op de Valkaart krijgt een nieuwe zit tribune waarvoor 300.000 euro is voor uitgetrokken. Daarbij wordt bekeken om de ruimte onder de tribune kan ingevuld worden voor onder andere de petanque club en het Joc. OOK voor de aanleg van het kunstgrasveld in Hertsberge zijn de nodige fondsen in deze investeringen opgenomen. Ook het dorpsplein Waardammen krijgt een opwaardering ter waarde van 650.000 euro en de schooldreef in Oostkamp krijgt voorlopig een asfalt laag in afwachting van een volledige her aanleg ter waarde van 1.000.000 euro. De grootse slokop zal het masterplan Oostkamp worden waar nu een budget van 4.000.000 euro op gekleefd werd. Voor Moerbrugge zijn er gelden voorzien voor de heraanleg van de Stationsstraat en de Moerbruggestraat waarbij vooral de verkeersveiligheid moet bekeken worden. Oostkamp voorzien ook een 300.000 euro als bijdragen voor het nieuwe bruggencomplex op steenbrugge. Daarbij werd door Dieter Van Parys ( Vlaams Belang) de opmerking gemaakt of dit wel de taak van Oostkamp is om deze investering te overwegen. In Ruddervoorde komt er een stukje speelnatuur naast het jeugdhuis ‘t eXperiment.

Daarnaast voorziet het AGB-O in 2 miljoen euro investeringen ten dienste van de gebruikers van het Veiligheidsgebouw en OostCampus. Het betreft in hoofdzaak het vervangen van de serverinfrastructuur en noodzakelijke aanpassingswerken in OostCampus om de teamwerking ook praktisch-organisatorisch mogelijk te maken.

Financiering

De financiering van al deze investeringen kan uitgevoerd worden zonder een directe belastingsverhoging. De gemeente voorziet voor de financiering van de investeringen in de opname van 18 miljoen euro aan leningen. Dit bedrag aan op te nemen leningen komt overeen met de voorziene terugbetaling van vroeger opgenomen leningen zodat het de ambitie van het gemeentebestuur is om de uitstaande schuld gemeente en OCMW samen van om en bij de 35 miljoen euro gelijk te houden. Op die manier wordt niet nodeloos een hypotheek op de toekomstige generaties gelegd. De gemeente en het OCMW hebben trouwens geen andere schulden bij andere instanties dan de vermelde 35 miljoen euro opgenomen leningen. De gemeente en het OCMW van Oostkamp slagen perfect voor beide evenwichtsvoorwaarden. Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief. Dit komt erop neer dat de gemeente en het OCMW samen nog de mogelijkheid hebben om bijkomende investeringen met leningen te financieren in de situatie dat dit zich zou voordoen, met betrekking van de eventuele bouw van een nieuw zwembad bv.

Wat wel wordt aangepakt is het afvalbeleid, er is een lichte verhoging van de milieu belasting , die gaat van 55 euro naar 70 euro. Daarbij komt wel dat alle inwoners 5 euro gratis tegoed krijgen in het containerpark, wel niet geldig voor brandbaar afval. Volgens het bestuur zal het voor de gezinnen een nul operatie zijn, wat in twijfel getrokken werd door het Vlaams belang N-VA en de SP-A. “

Wat die belasting betreft is er toch wel degelijk de verhoging van de milieubelasting. Dit druist trouwens volledig in tegen ons algemene verkondigde visie dat de vervuiler moet betalen, want iedereen moet betalen volgens een bepaalde evenredigheid. De verhoging van de vuilniszakken, die ieder van ons letterlijk in zijn zakken zal voelen, is daar dan wel een voorbeeld van. Ter compensatie wordt er 5 euro per identiteitskaart gegeven voor het containerpark. Wat ook hier de visie moge zijn, die hier achter steekt. Heel veel van die 5? zullen niet opgenomen worden.” De NV-A fractie voegt daar nog aan toen: “Wij hebben al jaren het voorstel geopperd tot uniformering van de recyclageparken. Laat alle recyclageparken dezelfde tarieven hanteren en toelaatbaar voor iedereen met een geldige IDkaart. Zo verkleinen we pas onze ecologische voetafdruk en zorgen we nog beter voor ons klimaat.”

Ook Carol Cartigny van Groen heeft heel wat bemerkingen bij het meerjaren plan: “de langetermijnvisie voor de publieke ruimte vinden we niet meteen terug. We lezen dat de open ruimte zo groen en onbebouwd mogelijk wordt gelaten, de praktijk zal uitwijzen of er dan effectief iets verandert met de vorige legislatuur. We zien investeringen van 4 x 500.000 euro voor diverse projecten open ruimte en vragen ons af wat deze zullen zijn. Rond zwerfvuil zien we dat er wat middelen ingezet worden, maar ook daar zijn we benieuwd naar de concrete aanpak waar we nu echt wel daden willen voor zien. Bij het versterken van kernen wordt gesproken over open ruimte vrijwaren maar niet over creëren, wat volgens ons ook een noodzaak is in een ondertussen dicht bebouwd centrum. ” ook werden er opmerkingen gesuggereerd naar mobiliteit en klimaat toe. Om hun vraag kracht bij te zetten, gaf Groen aan het schepencollege een reminder: aan elk een kleine papieren windmolen als symbool voor een brede waaier aan hernieuwbare energie die kan ingezet worden.

(Geert Stubbe)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.