Oostkamp stelt beleidsplan 2020-2025 voor aan de inwoners

Ruime belangstelling in zaal Zuidleie Moerbrugge voor de eerste bewonersvergadering. © GST
Redactie KW

In Oostkamp start woensdagavond de eerste van de vele vergaderingen om het ontwerp van de meerjarenplanning 2020-2025 voor te stellen aan de bevolking. Het is een ambitieus plan met daaraan gekoppeld een budget van 37 miljoen euro zonder dat deze uitgaven gecompenseerd moeten worden met een belastingverhoging.

Sinds 1 januari is de nieuwe legislatuur gestart. Een eerste taak voor het bestuur is de opmaak van een beleidsplan. Daarin wordt vastgelegd wat de focuspunten zijn van het bestuur voor de komende zes jaar. Dit wordt vertaald in een meerjarenplan. Dat meerjarenplan loopt voor de periode 2020-2025 en beschrijft de beleidslijnen in concrete acties, gepland over de tijd en financieel gebudgetteerd per jaar.

Uiteraard wordt in dat financieel meerjarenplan ook de reguliere werking opgenomen. Burgemeester Jan de Keyser vertelt dat het visieverhaal ‘Oostkamp 2030’ met de onderliggende kernwoorden verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid het fundament zijn van het nieuwe meerjarenplan. “Het pad naar ‘Oostkamp 2030’ is een pad dat we samen moeten bewandelen. Meer dan ooit is samenwerking de sleutel tot verandering en succes. Samen betekent bestuur, bevolking (ruimte voor burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk), professionele en niet-professionele partners, adviesraden, verenigingen, samenwerking met andere gemeenten. De grote uitdagingen waarop de visie een richting wil bepalen, zijn de ruimtelijke inrichting van onze gemeente en de sociale verbondenheid/zorg. Ook het aspect duurzaamheid zal bij alles meegenomen moeten worden in de afwegingen.”

37,2 miljoen euro

Bij de beleidsploeg zijn ze ambitieus voor deze meerjarenplanning. Zo zal er werk gemaakt worden van een masterplan voor het centrum van Oostkamp (3 miljoen euro), zijn er plannen om de omgeving van het Dorpsplein in Waardamme aan te pakken, wordt werk gemaakt van een nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge (2 miljoen euro) tegen 2022 en wordt gekeken om de kerk van Baliebrugge multifunctioneel in te vullen, met behoud van mogelijkheden voor eredienst. En in samenspraak met de kerkfabriek.

Ook de aanpak van zwerfvuil is een belangrijk thema voor het bestuur. En daarmee kwam burgemeester de Keyser op het thema afvalbeleid. Het tekort van 260.000 euro in dit domein wil hij inperken en anderzijds het gratis forfait voor het containerpark terug invoeren. Andere grote projecten zijn het fietspaddossier Sijslostraat (3.5 miljoen euro), de fietsweg Proosdijstraat, de rioleringsdossiers en de veilige schoolomgevingen.

Ook voor de straat verlichting zal er de komende vijf jaar heel wat veranderen. Het is de bedoeling om samen met Fluvius volledig over te schakelen naar openbare ledverlichting, een slimme en milieuvriendelijke manier om de verlichting ‘s nachts niet meer te doven maar te dimmen. “Daarmee komen we tegemoet aan twee belangrijke punten die in de aanloop van ‘Oostkamp 2030’ naar voor zijn gekomen. Het zal in Oostkamp niet meer donker zijn ‘s nachts en we hebben een reductie van 42 procent CO2 uitstoot.”

Ook de theaterzaal in De Valkaart wordt in dit meerjarenplan opgenomen, het zitcomfort en de klimaatisatie wordt verbeterd zonder de capaciteit te minderen. Daarnaast wordt ook de technische installaties aangepakt. Net zoals de geplande nieuwbouw Ter Luchte in een samenwerkingsverband met Sint-Jozef uit Oostkamp.

In het totaal zal er een investering plaatsvinden van om en bij de 37,2 miljoen euro waarvan er 11,4 miljoen euro subsidies zijn inbegrepen dus het aandeel voor Oostkamp bedraagt iets minder dan 26 miljoen euro. “We zullen dit uitvoeren zonder een belastingverhoging door te voeren en ik besef dat we daarmee de druk op onszelf verhoogd hebben, maar je kan pas extra inspanningen van de burger – belastingverhoging – vragen als je als organisatie en beleid eerst zelf alles hebt geprobeerd. De lat ligt dus duidelijk hoog voor beleid en personeel.”

Het Zwembad De Valkaart

Een opvallende afwezig item binnen deze meerjarenplanning is het zwembad De Valkaart. “Met de renovatie hebben we op een slimme wijze tijd gekocht om doordacht en toekomstgericht keuzes te maken. We hebben de verzekering dat de zopas uitgevoerde renovatie het huidig zwembad nog vijf jaar kan openhouden. Met andere woorden tot op het einde van deze meer jarenplanning. Ik wil in dit dossier de volledige gemeenteraad mee betrekken zoals we in het verleden voor Oostcampus hebben gedaan”, aldus de burgemeester. ” Moest er toch sneller een oplossing moeten komen, beschikken we de toezegging van de nodige kredieten om sneller aan de slag te gaan in dit dossier.”

Voor sp.a Oostkamp is deze beleidsnota te weinig concreet in een aantal dossiers. “We hebben veel positieve punten gezien, maar hebben toch een aantal bedenkingen. De plannen en budgetten voor het zwembad en de theaterzaal mogen concreter en de plannen op vlak van verkeersveiligheid – vooral naar de zwakke weggebruiker – zijn vaag. We vinden het ook spijtig dat er voor het masterplan Oostkamp opnieuw gekozen wordt voor een nieuwe studie waardoor we nu geen zicht meer hebben wat er in het masterplan zal opgenomen worden. CD&V wil sterk inzetten op een fietsbeleid, maar kan men dat serieus nemen in een gemeente met nog steeds geen enkele fietsstraat of deftig fietspad in het centrum”, weet gemeenteraadslid Björd Grijp te vertellen. “Ook de optie om een ondergrondse parking aan te leggen lijkt ons onvoldoende onderzocht. We zullen de beleidsplannen alle kansen geven op slagen, maar zullen het scherp blijven opvolgen gedurende deze legislatuur.”

December 2019

Na de verschillende infomomenten voor de bewoners zal er een burgerbevraging en tevredenheidsenquête georganiseerd worden om na te gaan wat de inwoners goed of minder goed vinden. Met de feedback van de raden en inwoners wordt het plan dan verder verfijnd en afgewerkt.

Het meerjarenplan wordt in december 2019 aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Daarna volgt er een definitieve algemene communicatie naar de bevolking zodat iedereen op de hoogte is van de manier waarop verder gewerkt wordt aan een gemeente waar het goed wonen, leven, werken en ondernemen is.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.