Nieuwe verkaveling in Moerbrugge

© Foto GST
Redactie KW

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het wegenis- en infrastructuurdossier, dat betrekking heeft op een nieuw aan te leggen verkaveling in de Oedelenstraat in Moerbrugge, voorgelegd. Door extra voorwaarden op te leggen is er een lokaal draagvlak opgebouwd voor deze nieuwe verkaveling.

Burgemeester Jan de Keyser, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening hield er echter aan om het verkavelingsdossier mee ter bespreking aan te dienen en hij wees op het ontegensprekelijk verband tussen beide dossiers, echter is het verkavelingsdossier een bevoegdheid van het College.

Aanleiding is de aanvraag van Danneels Development voor het verkavelen van een perceel in 21 kavels voor ééngezinswoningen en 1 kavel voor een meergezinswoning met maximum 30 woongelegenheden, gelegen in de Oedelemsestraat. De verkaveling is volgens het gewestplan Brugge-Oostkust gelegen in woonuitbreidingsgebied en deze zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw. “Het is belangrijk dat we Moerbrugge kansen bieden om nieuwe (jonge) gezinnen te ontvangen”, weet de burgemeester te vertellen. “Het is een belangrijke garantie om o.a. verenigingen, lokale winkels, de plaatselijke school te onderbouwen én ook de betaalbaarheid van woningen enigszins op niveau te houden. Zonder extra aanbod wordt de betaalbaarheid het grote probleem. Anderzijds kunnen we er niet omheen dat we toekomstgerichter, creatiever en innovatiever moeten nadenken hoe we met ruimte moeten omgaan. De Vlaamse bouwmeester duwt ons terecht in meer bouwrendement per m², dat betekent ook intenser en hoger bouwen. Ten derde is lokaal draagvlak en levenskwaliteit belangrijk. Nieuwe projecten moeten gedragen kunnen worden door de huidige bewoners en de buurt. Om die reden heb ik dan ook de ongeruste bewoners van de buurt ontvangen. Belangrijk is nu om die drie invalshoeken met elkaar te verbinden. Het is niet correct om dit dossier enkel te bekijken vanuit één invalshoek, als beleid hebben we een algemene verantwoordelijkheid. Het is dan ook om die reden dat ik het verkavelingsdossier verbind met de wegenis- en infrastructuurdossier en het voorleg aan de gemeenteraad.”

De Vlaamse bouwmeester duwt ons terecht in meer bouwrendement per m², dat betekent ook intenser en hoger bouwen

De aanvraag voorziet het verkavelen van een perceel grond in 21 kavels voor eengezinswoningen en in 1 kavel voor een meergezinswoning met maximum 30 woongelegenheden en het aanleggen van een nieuwe weg met bijhorende infrastructuur. De woningdichtheid bedraagt circa 44 wooneenheden/ha. De toegangsweg vertrekt vanuit de Oedelemsestraat tussen de percelen met huisnummer 8 en 10. Op het einde van deze percelen buigt de straat af tot aan de percelen van de Sint-Godelievestraat om dan parallel aan deze percelen verder te lopen tot aan het lot 22 (meergezinswoningen).

Een voet- en fietsersweg geeft verdere verbinding met de Oostdijk. Zijtakken van de weg waarlangs de parkeergelegenheden voorzien worden lopen naar respectieve woonblokken 16 – 21 en 12 -15. Achteraan de parkeergelegenheden wordt een pad voorzien die een ontsluiting van de bergingen, gelegen op het einde van elke parkeerplaats, mogelijk maakt.

In de verkaveling is ruimte voorzien voor gemeenschappelijk groen en worden er parkeerhavens aangelegd. De materialen die gebruikt worden zijn hoofdzakelijk waterdoorlatend. Tijdens het openbaar onderzoek werden 43 bezwaren ingediend. De bezwaren waren vooral gericht op de impact van de meergezinswoning en de prijs van de restgrond.

Nieuwe projecten moeten gedragen kunnen worden door de huidige bewoners en de buurt

Vanuit de gemeente werd aan het merendeel van de bezwaren gehoor gegeven door de bouwheer een aantal voorwaarden op te leggen zoals een aanpassing van de voorschriften voor de meergezinswoning waarvoor maximum drie bouwlagen toegelaten zijn in plaats van de gevraagde vier bouwlagen en waarvan de derde bouwlaag onder een hoek van 45° dient geplaatst te worden. De kroonlijsthoogte van de derde bouwlaag bedraagt maximum 10.00 m. De afstand van de meergezinswoning tot de zijdelings perceelsgrenzen bedraagt minimum 10.00 m. Omwille van de ontsluiting en bereikbaarheid van ingesloten gronden en het niet hypothekeren van de verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied, dient de langs restgrond, lot 48 en met een oppervlakte van 99 m², opgenomen te worden in het openbaar domein en kosteloos overgedragen worden samen met de wegenis aan de gemeente. De kavels zullen ook niet apart kunnen worden vergund voor de realisatie van individuele bouwprojecten. Enkel groepswoningbouw is mogelijk.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.