Menen treedt dan toch toe Statiegeldalliantie

© SL
Stefaan Lernout

Het nieuwe bestuur, Team 8930, plaatste slechts zeven punten op de agenda van haar eerste gemeenteraad. Een daarvan zorgde bij de oppositie en aanwezigen voor verbaasde gezichten. Het voorstel van de meerderheid om toe te treden tot de Statiegeldalliantie zorgde voor opschudding.

Even terugwinden. Vorig jaar had Philippe Mingels (Groen) tot tweemaal toe een mondelinge vraag gesteld om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. In deze roepen bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en andere organisaties de regering op om statiegeld te vragen op alle PET-flessen en blikjes. Dat zou in belangrijke mate bijdragen tot het oplossen van de zwerfvuilproblematiek.

Agendapunt met geschiedenis

Telkens weigerde het bestuur in te gaan op de vraag van raadslid Mingels. Tot de gemeenteraad van oktober, wanneer raadslid Mingels een nieuwe kans waagde. Dit maal voegde hij het item als punt op de agenda toe, wat betekende dat erover diende gestemd te worden. Consternatie wanneer blijkt dat CD&V zich ditmaal onthoudt, want in het verleden was het bestuur unaniem tegen een toetreding tot de statiegeldalliantie. Dat CD&V zo’n omslag maakte is te verklaren door onverkwikkelijke afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. De oppositie, ook sp.a, stemde op dat moment voor. Dat was toen nog onvoldoende om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Philippe Mingels was echter niet ontgoocheld: “Dit opent prioriteiten voor de toekomst, in januari zet ik het punt opnieuw op de agenda!”

U-bocht

Wat nu dus niet nodig is, want het bestuur plaatst nu zelf dat punt op de agenda ter goedkeuring. Vanwaar deze U-bocht? Die valt natuurlijk te verklaren doordat team 8930 de oppositie voor wou zijn en haar eigen invulling wil geven aan die toetreding. Die invulling bestaat erin dat ze een aantal randbemerkingen plaatsen. Zo verwacht het bestuur dat “Fost Plus de handelaars correct vergoedt voor hun inspanningen, zeker als zou blijken dat Noord-Frankrijk niet zou deelnemen aan een gelijkaardig statiegeldsysteem.”

“Raadslid Mingels, gelieve het bondig te houden.” Voorzitter Tom Vlaeminck (Open VLD)

SP.A kon moeilijk tegen een toetreding zijn na die jarenlang openlijk gesteund te hebben. Door die kantbemerkingen te plaatsen bij de toetreding lijden dan weer N-VA en Open VLD geen gezichtsverlies. Of toch in mindere mate.

Het is duidelijk dat geen enkele partij hier ongeschonden mee wegkomt. Tenzij Groen voor wie het nu niet langer nodig is om het punt op de agenda te plaatsen. “Groen moet uiteindelijk heel tevreden zijn met deze gang van zaken?“,pols ik bij Phillipe Mingels. “Het is duidelijk dat de nieuwe meerderheid zich heeft laten opjagen door het feit dat ik in oktober had aangekondigd dat ik het meteen na de installatievergadering opnieuw zou proberen”, aldus raadslid Mingels (Groen).

De toon is gezet

“Het vreemde is dat Menen de toetreding wil doen onder voorwaarden. Wat niet gebruikelijk is.” De voorwaarden die het bestuur vooropstelt staan in de laatste zin van het agendapunt:

Bij het toepassen van het systeem van statiegeld verwachten we sowieso dat Fost Plus onze handelaars correct vergoedt voor hun inspanningen, zeker als zou blijken dat Noord-Frankrijk niet zou deelnemen aan een gelijkaardig statiegeldsysteem.

Die zin wil Groen geschrapt zien. “Men wordt geen lid van een club door er laat bij aan te sluiten en vervolgens voorwaarden aan te koppelen“, stelt Philippe Mingels. “Dat is ook niet de procedure van de alliantie. Wanneer je die voorwaarden nader bekijkt zal je merken dat ze van zeer bedenkelijke aard zijn. De referentie naar FostPlus is op zijn minst raar als je weet dat FostPlus eigenlijk niet wil dat er statiegeld wordt ingevoerd. De alliantie vraagt dat FostPlus statiegeld betaalt en eigenlijk wil Fostplus geen enkele vorm van samenwerking met de Statiegeldalliantie. Laat staan dat ze voor de kosten zal willen opdraaien. De focus op Fostplus zit dus verkeerd. Bovendien: wat is Noord-Frankrijk? Dat is geen administratief geheel.” Philippe Mingels dient dan ook een amendement in om de randvoorwaarden te laten vallen.

Om dat te doen motiveerde hij dit op min of meer uitvoerige wijze, waarop voorzitter Tom Vlaeminck (Open VLD) hem tot driemaal toe aanmaande om zijn betoog kort te houden. De toon is gezet. De voorzitter stelt voor om de zitting vijf minuten te schorsen en iedere fractie zich te laten beraden. Vlaams belang is tegen de toetreding. CD&V stemt wel in met het amendement van Groen. “We mogen de verantwoordelijkheden niet leggen bij andere organisaties”, aldus fractieleider Lisa Maxy (CD&V).

CD&V hekelt ommezwaai

Schepen Patrick Roose (SP.A) geeft aan dat het wel degelijk de missie van FostPlus is om daarin mee te gaan. Maar hij wil wel ergens tegemoetkomen aan het amendement en is bereid om Noord-Frankrijk te vervangen door Frankrijk. Dus een toetreding…onder voorwaarden.

Lisa Maxy hekelde nog de ommezwaai van de meerderheid na de hevige reacties op dit item in de gemeenteraad van oktober. Ze vraagt zich af waarom de toetreding niet kon goedgekeurd worden in oktober 2018. “We hebben nu een tekst gevonden waarbij we een zo groot mogelijk draagvlak konden krijgen”, besluit schepen Roose.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.