1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?

"Het schepencollege blijft wekelijks bijeenkomen met respect voor de social distance. Wanneer een schepen niet aanwezig kan zijn, wordt er digitaal via Teams vergaderd. De voorziene gemeenteraad op 1 april 2020 werd afgelast. De eerstvolgende gemeenteraad is voorzien op 6 mei 2020. Momenteel is nog niet uitgemaakt of de gemeenteraad fysiek zal vergaderen met respect voor de social distance of dat de gemeenteraad digitaal zal verlopen. Beide opties worden nog onderzocht."
...

"Het schepencollege blijft wekelijks bijeenkomen met respect voor de social distance. Wanneer een schepen niet aanwezig kan zijn, wordt er digitaal via Teams vergaderd. De voorziene gemeenteraad op 1 april 2020 werd afgelast. De eerstvolgende gemeenteraad is voorzien op 6 mei 2020. Momenteel is nog niet uitgemaakt of de gemeenteraad fysiek zal vergaderen met respect voor de social distance of dat de gemeenteraad digitaal zal verlopen. Beide opties worden nog onderzocht.""Er werden geen projecten/investeringen specifiek on hold gezet door de coronacrisis. Wel is de stad afhankelijk van aannemers die al dan niet tijdelijk bepaalde werven hebben stilgelegd omwille van de coronacrisis. We blijven actief waar mogelijk. Zo wordt momenteel de werf van de omgevingsaanleg van de sporthal Lauwe versneld afgewerkt en is de aanleg van het kampeerautoterrein aan het Badhuis volop bezig. Als stadsbestuur proberen we, waar mogelijk, proactief voor lopende en toekomstige projecten de nodige voorbereidingen te doen, om post-corona een versnelling hoger te kunnen schakelen." "Er werd een specifiek e-mailadres en coronatelefoonnummer ingevoerd. Daarnaast is er ook één centraal telefoonnummer en aanspreekpunt voor alle vragen in verband met de thuis- en ouderenzorg. Via het onthaal van het stadhuis en de sociale dienst van het OCMW wordt ingespeeld op de dringende vragen, die opgevangen worden met een afspraak. Bijkomend voorzien we de nodige voorzorgsmaatregelen (plexi-schermen en afstandsregels) wanneer fysiek contact nodig blijkt.""Naast de specifieke centrale aanspreekpunten voor de dienstverlening heeft de stad ook het initiatief genomen om de vragen van burgers en het aanbod dat vrijwilligers kunnen leveren, samen te brengen en te bundelen om zo meer zorgende buurten te realiseren. Als stadsbestuur gaat onze eerste zorg uit naar de gezondheid van onze inwoners en de bewoners van onze woonzorgcentra. Vooraleer we andere maatregelen kunnen treffen, is het raadzaam om een globale becijfering te hebben van de concrete vragen en noden. Zo wordt de inning van bepaalde lokale belastingen tijdelijk on hold gezet en heeft onze parkeerconcessionaris tijdelijk de werkzaamheden opgeschort. Pas na afloop van de coronamaatregelen zal de impact van het inkomstenverlies voor de stad duidelijk zijn." "Conform de richtlijnen werd er zoveel mogelijk naar thuiswerk overgeschakeld. Daarnaast spelen we in op noden van bepaalde diensten, waardoor medewerkers tijdelijk elders ingeschakeld worden. Voor een aantal diensten werd technische werkloosheid voorzien, omdat bijvoorbeeld het zwembad gesloten werd. Dit gaat over een beperkt aantal medewerkers. Afhankelijk van de te leveren diensten wordt de technische werkloosheid wekelijks geëvalueerd."Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek