Volgende stap in reconversie Egemse Kleiputten ingezet

De provincieraad keurde vorig jaar het ontwerp goed voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kleiput Egem en omgeving. Het doel hiervan is de herbestemming van de Egemse Kleiputten en de nabijgelegen oude steenbakkerij. We bekeken met burgemeester Ivan Delaere de toekomstplannen en de visie van de gemeente op het dossier.

Burgemeester Ivan Delaere is blij dat de provincie het initiatief genomen heeft voor de herbestemming van de volledige site van de kleigroeve en de steenbakkerij.© JG
Burgemeester Ivan Delaere is blij dat de provincie het initiatief genomen heeft voor de herbestemming van de volledige site van de kleigroeve en de steenbakkerij.© JG

In 2011 werden de activiteiten van de steenbakkerij in Egem stopgezet en sindsdien ligt de aanpalende kleigroeve stil. Op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen werd nu een ontwerp voor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt voor een herbestemming van zowel de kleiput als de site van de vroegere steenbakkerij. Hiervoor loopt van 1 februari tot en met 2 april een openbaar onderzoek. Er zijn op 25 en 26 februari twee zitdagen voorzien, maar door corona zullen deze digitaal doorgaan en is vooraf inschrijven via de website van de provincie noodzakelijk.

Geen ‘vuile hoek’

De Provincie wil met het PRUP enerzijds een antwoord bieden op een tekort aan natuur en recreatie in de regio en anderzijds een mogelijkheid scheppen voor nieuwe kmo’s in Pittem. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf ons inzicht in het toch wel lijvige dossier. “Vanuit de gemeente kunnen wij alleen maar positief staan ten opzichte van de plannen. Het zal immers een goede oplossing bieden voor een gebied dat, wanneer er niets mee gebeurt, een ‘vuile hoek’ zou worden. De herbestemming is echter dermate groot dat dit buiten onze mogelijkheden valt en we zijn dan ook blij dat de provincie hierin het voortouw genomen heeft.”

“De provincie wil vijf grote doelstellingen realiseren, waarvan de gedeeltelijke gecompartimenteerde opvulling van de kleiput de eerste is. In de put komt heel wat zeldzame vegetatie voor en ook op archeologisch vlak is deze zeer waardevol. Door een verantwoorde opvulling van de put wil de provincie de ecologische waarde blijven behouden en tevens de mogelijkheden voor recreatie optimaal benutten. Deze fase vraagt een doorgedreven planning en zal dus gespreid worden over heel wat jaren. Bovendien is de put op dit moment nog eigendom van de familie Ampe, met wie de provincie momenteel gesprekken voert voor de verwerving hiervan. De tweede doelstelling van de provincie is een voortzetting van de eerste, want het is de bedoeling om van zowel de groeve als de omliggende zone een publiek toegankelijk natuurgebied te maken. In de driehoek Roeselare – Tielt – Ruddervoorde liggen maar drie dergelijke gebieden en de Egemse site zou hier een welkome aanvulling op zijn. Door de diepte van de put zou alle omgevingsgeluid wegvallen, zodat dit een stiltegebied zou kunnen worden.”

 © JG
© JG

Kmo-zone

“Een derde doelstelling is de reconversie van de volledige site van de vroegere steenbakkerij met alle gebouwen tot een kmo-zone. Op dit vlak is de intercommunale WVI mee op de kar gesprongen, heeft de nodige onderhandelingen gevoerd met de firma Wienerberger en is op dit moment reeds eigenaar van de volledige site. Het is de bedoeling om door bepaalde gebouwen af te breken ruimte te scheppen voor bedrijven om er zich te vestigen. Vanuit de gemeente kunnen we hier alleen maar blij mee zijn. De kmo-zone Moortelmeers is volzet en dit is voor ons nagenoeg de enige mogelijkheid om een nieuwe kmo-zone te realiseren binnen onze gemeente.

“De groeve en de omliggende zone worden een publiek toegankelijk natuurgebied” – Burgemeester Ivan Delaere

Van zodra het PRUP goedgekeurd is, wil WVI snel met de realisatie van de zone beginnen. Als we het over bedrijven hebben, kunnen we uiteraard niet om de problemen met de vergistingsinstallatie van AM-po wer en de hinder voor de mensen uit de buurt heen. Het bedrijf, dat inmiddels in Franse handen is, heeft nog een door de provincie uitgereikte vergunning tot 2028. Vanuit de gemeente zijn we ons terdege bewust van de geurhinder die de omwonenden in de zomer ondervinden en ik wil benadrukken dat elke klacht die bij ons binnenkomt, meteen aan de provincie doorgegeven wordt. Ik wil echter ook aangeven dat het bedrijf geen wezenlijk onderdeel uitmaakt van het dossier, waarin echter wel een bijkomende groenbuffer rond het bedrijf voorzien is. Dit betekent concreet dat eventuele klachten de resultaten van het openbaar onderzoek niet zullen beïnvloeden. Wij dienen vanuit de gemeente wel een advies uit te brengen en ik kan nu al zeggen dat we aan de provincie gaan voorstellen om nog strengere regels op te leggen en deze nog nauwer te controleren.”

Waterbekken

“Als vierde doelstelling is de provincie van plan een afzonderlijk watercaptatiebekken aan te leggen om het opgepompte water uit de kleiput op te vangen. Op die manier loopt het water niet verloren, maar wordt een permanente watervoorraad aangelegd, die door landbouwers zal kunnen gebruikt worden om een droogteperiode te overbruggen. De provincie is overigens van plan om, los van de werken aan de kleiput, kort na de goedkeuring van het PRUP werk te maken van de aanleg van dit bekken. Een laatste doelstelling betreft het meest zuidelijke deel van het gebied, dat nu als landbouwgebied gebruikt wordt. Officieel staat dit nog steeds ingetekend als ontginningsgebied voor klei, maar ik denk niet dat hier nog gebruik zal van gemaakt worden. Het is dan ook de bedoeling het te laten schrappen uit de inventaris en het te bevestigen als landbouwgebied.”

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.