Nieuw subsidiereglement voor Poperingse verenigingen

© MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De stad verdeelt al pakweg twintig jaar via nauwelijks gewijzigde reglementen de jaarlijkse werkingssubsidies voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Hoog tijd dus voor een update, zeker omdat die sectoren steeds nauwer samen werken.

“De vrijetijdsdiensten werkten in samenwerking met de betrokken adviesraden één nieuw reglement uit voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Het nieuwe reglement gaat uit van een verregaande, uniforme subsidiëring op basis van kwalitatieve (en minder kwantitatieve) criteria. Het reglement bepaalt aan welke beperkte erkenningvoorwaarden een vereniging dient te beantwoorden. Elke erkende vereniging heeft recht op een jaarlijkse werkingssubsidie. Deze werkingssubsidie bestaat uit een algemene subsidie en optioneel uit een plus-subsidie”, zegt schepen voor Cultuur Loes Vandromme (CD&V).

Algemene subsidie

“De berekening gebeurt op basis van het soort vereniging en op basis van criteria als: aanwezigheid op algemene vergaderingen (van de adviesraad), aantal leden, inclusieve werking (G-werking of samenwerking met kansengroepen), digitale en geüpdatete communicatiekanalen, Uitpas- en vernieuwende activiteiten”, aldus Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

Plus-subsidie

Bovenop die algemene subsidie kunnen een aantal verenigingen een plus-subsidie krijgen. Die plus-subsidie varieert per sector. Jeugd focust op criteria als activiteiten en ouderparticipatie, kampen (met aantal deelnemers en eventueel overnachtingen), leiders met attest, vorming, lokalencontrole en energietoelage. We willen ons dus meer toeleggen op de kwaliteit van de werking en de activiteiten”, voegt schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V) ere aan toe.

Sport zet in op de scholingsgraad van de trainers en het aantal trainingsuren. Cultuur focust op een kwalitatieve werking, professionele begeleiding, vorming, opvoeringen en een actieve jeugdwerking.

Het werkjaar loopt voor elke vereniging van 1 juli tot 30 juni. Tussen 1 juli en 30 september kan elke vereniging een verantwoordingsdossier indienen via een online toepassing.

De betrokken dienst en/of adviesraad controleert alle digitale dossiers tegen 1 december, waarna het schepencollege de subsidies toekent en laat uitbetalen voor het einde van het jaar. Om grote schommelingen te vermijden zijn er enkele garanties ingebouwd. De werkingssubsidie van elke vereniging is voor de eerstkomende vier jaar minimum 90 procent (en maximum 120 procent) van de werkingssubsidie, uitbetaald in juni 2021. Nog goed nieuws: groeit het aantal verenigingen, dan krijgt die sector extra budget.

“Het is de bedoeling om na één jaar het nieuwe reglement te evalueren en eventueel bij te sturen. Naast dit nieuwe reglement voor de werkingssubsidies blijven binnen de sectoren jeugd, sport en cultuur een hele reeks andere subsidiereglementen verder van kracht. Het gaat hier heel zeker niet om besparingen. Wel om een vereenvoudiging, zowel voor de verenigingen als voor de diensten. Het betrof een moeilijke oefening, maar we denken dat we geslaagd zijn in het opzet”, besluit schepen Loes Vandromme.

(AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.