https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst herziening kleinstedelijk gebied Diksmuide

Burgemeester Lies Laridon tekent de overeenkomst tekent. Schepen Marc Deprez die meetekende, schepen Gaby Verstraete en gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu kijken toe. © (Foto ACK)
Redactie KW

Op 28 september is in Diksmuide een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie ondertekend na formele goedkeuring in de gemeente- en provincieraad.

Onderwerp van de overeenkomst is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Diksmuide. Beide partners verbinden zich zo aan een wederzijds inhoudelijk en financieel engagement om de invulling van de stedelijke noden voor Diksmuide op lange termijn te verzekeren.

De herziening van de afbakening

In 2012 werd het PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide’ goedgekeurd. Tijdens het nieuwe planproces wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied herzien. Er wordt opnieuw gekeken naar de grenzen tussen het stedelijk gebied en het buitengebied om extra ruimte te voorzien voor stedelijke functies. In het bijzonder gaat dit dan over:

· Het planologisch optimaliseren van de PRUP’s IJzer-noord, Esenweg, Sportpark op basis van de huidige en toekomstige noden;

· Het planologisch actualiseren en optimaliseren van het bedrijventerrein Heernisse, inclusief de uitdagingen van de nevenfuncties

· Het voorzien van ruimte voor bedrijven en woningen

· Het versterken van de voorzieningen, de publieke ruimte en groenvoorzieningen

· Het voorzien van fietsverbindingen en multimodale knooppunten conform het masterplan fiets van de Westhoek

· Het versterken van de rand- en camperparkeerplaatsen

Tijdens de PRUP-procedure zullen er verschillende locaties onderzocht worden via een milieueffectenrapport en ontwerpend onderzoek om bovenstaande taakstellingen op te vangen. De voorziene einddatum van de procedure wordt verwacht voor eind 2023.

Participatie als rode draad doorheen het proces

Het is van uiterst belang dat de wensen van de bewoners Diksmuide binnen de projecten aan bod komen om tot een gedragen visie over de stad te komen. Dit zal onder andere gebeuren via inspraakmomenten, infomarkten en ontwerpend onderzoek.

Ontwerpend onderzoek zal hoofdzakelijk op complexe gebieden worden toegepast. Samen met een team van experten en ontwerpers zal een eerste ontwerp voor het betreffende gebied worden opgemaakt. Op basis hiervan zal aan de bewoners input gevraagd worden om de knelpunten, kansen en aandachtspunten in kaart te brengen. Dit ontwerp zal vervolgens herwerkt worden om een gedragen masterplan te bekomen dat als basis kan dienen voor een verordend PRUP.

Tot op heden werden nog geen concrete gebieden geselecteerd. In de loop van het proces zal mogelijks een specifiek gebied geselecteerd worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.