Vragen over wateroverlast gecounterd: “Er worden foutieve foto’s gebruikt”

In Roesbrugge stroomde er 110 kubieke meter water per seconde door IJzer © DEPESTELE MICHAEL MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Tijdens de gemeenteraad stelde Sophie Gruwez (Open VLD) een aantal vragen over de recente wateroverlast in Roesbrugge en Proven. Burgemeester Christof Dejaegher en schepen Ben Desmyter (CD&V) vonden dat de situatie verkeerd voorgesteld werd.

“De afgelopen weken zagen we de problemen ten gevolge van overvloedige regenval. Vooral Roesbrugge werd getroffen maar ook andere gebieden waar nochtans voor gewaarschuwd werd”, zei Sophie Gruwez.

“Wat betreft de nieuwe begraafplaats nabij het Alexisplein in Proven werd vooraf gewaarschuwd dat deze plaats gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Na een negatief advies van de provinciale technische dienst, afdeling waterlopen werd een wijzigingsverzoek ingediend op 19 maart 2021 met aansluitend een openbaar onderzoek. Ook dan werden er terug bezwaarschriften ingediend door de omwonenden die wezen op de overstromingsproblematiek. Het schepencollege wees erop dat dezelfde bezwaren reeds bij het eerste openbaar onderzoek geuit werden. Er werd weer gerefereerd naar de eerder geformuleerde opmerkingen als oplossing. Met name de winterbedding zou als oplossing dienen om de overstromingsgevoeligheid van de omgeving te verlagen. De nodige maatregelen zouden genomen worden. De ingediende bezwaren werden ongegrond verklaard. Nu blijkt dat de bezwaren gegrond waren gezien de begraafplaats onder water stond de afgelopen weken. Is het stadsbestuur van plan om bijkomende maatregelen te nemen?”, vroeg Sophie Gruwez.

Technische storingen

Schepen Ben Desmyter antwoordde: “De nieuwe locatie stond reeds in het RUP in 2013, en dan waren er geen opmerkingen. Daarna namen we zelf contact op met de dienst Waterlopen van de provincie, met de vraag naar extra buffering. Het finaal ontwerp kreeg dan een winterbedding. Maar bij de verwerking waren er technische storingen wat de hellingsgraad betreft. Daarna keken we voor bijkomende buffering bij de wijk Eekhoute.”

“De begraafplaats is nooit onder water gekomen. Ik ben zes keer gaan kijken. Anders zouden de school en heel wat buren ook onder water zijn gekomen. Wel stonden hier en daar wat plassen. Maar het terrein is nog niet genivelleerd. De werken zijn nog volop bezig. De winterbedding stond wel vol. Dat is logisch, zij is daarvoor gemaakt”, aldus nog de schepen.

Roesbrugge

“Het bouwproject Potterystraat in Roesbrugge omvat een appartement met zeven wooneenheden en drie woningen. In de gemeenteraad van oktober 2019 kwam dit ter sprake. Collega Bram Meeuw stelde het toen reeds in vraag gezien het project gelegen was in overstromingsgebied. Er werd bezwaar ingediend door twaalf omwonenden die wezen op de overstromingsgevoeligheid, niet alleen voor het project zelf maar ook voor de omgeving ten gevolge van dit project. Tevens werd de opmerking gemaakt naar de veiligheid gezien er onvoldoende toegang mogelijk is voor de brandweer. Onze opmerkingen werden toen weggewuifd. De burgemeester was ter plaatse geweest en er was marge. Tijdens de overstromingen van eind november stond het gebied blank. We herinneren ons de foto met het plakkaat van het immokantoor dat nog net boven het water uit stak. Ook hier is bewezen dat de bezwaren van de omwonenden alsook onze opmerkingen geformuleerd tijdens de gemeenteraad van oktober 2019 gegrond waren. Ik had graag geweten wat het verslag van de brandweer was. Kunnen er extra maatregelen genomen worden zodat de buurt een beetje kan gerust gesteld worden?”, aldus nog Sophie Gruwez.

“Foutief voorgesteld”

Burgemeester Christof Dejaegher: “Hoe het hier foutief voorgesteld wordt, bedroeft mij enorm. Hier wordt negatief gespeeld op perceptie, met foutieve foto’s. Tot december 2019, datum van aflevering van de bouwvergunning, wist niemand dat er op dat terrein ooit water had gestaan. Het perceel lag volgens de Vlaamse Watertoets veel hoger, en er werd daar nooit overstroming verwacht. Onlangs, bij de grote waterellende, stond 90% van het hele terrein droog. Deze interpellatie is dus helemaal niet correct. Waar de foto van bord stond, is er groenzone voorzien, en komen er geen gebouwen. De deputatie (met Sabien Battheu-Lahaye van Open VLD als verantwoordelijke voor bouwberoepen, red.) gaf, na beroep van de buurt, positief advies in tweede aanleg!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.