Oppositie verlaat Pittemse gemeenteraad: “De oppositie wordt op deze manier monddood gemaakt”

NPE-fractieleider Christophe Vancoillie gaf aan dat zijn partij zich absoluut niet kon vinden in het nieuwe reglement, waarna de volledige fractie de raadszitting verliet. © JG
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond 23 januari in Pittem diende de raad zich te buigen over de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Oppositiepartij NPE had heel wat bezwaren tegen de voorgestelde aanpassingen en besliste uiteindelijk om niet verder deel te nemen aan de raadszitting en de raad te verlaten.

Op de agenda van de gemeenteraad van maandagavond 23 januari stond als agendapunt de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf tijdens de toelichting aan dat deze aanpassingen er kwamen om de raadszittingen vlotter te laten verlopen, om de kwaliteit van de verstrekte info te verbeteren en om de notulering van de raadszittingen te verbeteren, waarbij dit alles een stap vooruit zou zijn in de communicatie naar de burger toe. Oppositiepartij NPE was het daar absoluut niet mee eens en zag in het nieuwe reglement vooral een beknotting van hun rol als oppositie. Vooral het artikel 15 van het nieuwe reglement, waarin aangegeven wordt dat de raadsleden hun vragen aan de raad minstens vijf dagen op voorhand aan de Algemeen Directeur moeten bezorgen en dat de voorzitter van de vergadering aansluitend zal oordelen over de ontvankelijkheid ervan, gaf voer voor hevige discussie.

Ondemocratisch

“Het is nu al de derde aanpassing van het reglement in vier jaar tijd en helaas werd nu, in tegenstelling tot de voorgaande keer, onze mening of inspraak totaal niet gevraagd, maar wordt dit nieuwe reglement ons gewoon door de strot geduwd”, sprak NPE-fractieleider Christophe Vancoillie. “We mogen volgens het nieuwe reglement ook geen rechtstreekse vragen meer stellen aan personeelsleden van de gemeente, iets wat volgens ons als verkozen door het volk toch wel ons volste recht zou moeten zijn. Bovendien mogen we op de raadszitting zelf ook geen vragen meer stellen, iets wat naar onze mening zorgt voor een open communicatie en discussie, wat toch de basis van de democratie is. Dat we deze vijf dagen op voorhand moeten indienen is een aanfluiting van de democratie. We vinden het bovendien onaanvaardbaar dat de voorzitter van de raad, tevens de burgemeester, kan beslissen over het feit of een vraag al dan niet ontvankelijk is. We stellen ons op dat vlak toch wel vragen bij de onpartijdigheid van deze persoon.”

Monddood

“Naar onze mening wordt de oppositie op deze manier monddood gemaakt”, ging Andres Vandewalle (NPE) verder. “Wij gaven in het verleden reeds aan dat wij overal buiten gehouden worden en met dit reglement wordt dit alleen maar uitgebreid. Op deze manier wordt de gemeenteraad een lege doos. Bovendien is dit artikel in strijd met het Vlaams Decreet Openbaar Bestuur, waar in vermeld staat dat de gemeenteraadsleden het recht hebben mondeling en schriftelijk vragen te stellen zonder toelichting te moeten geven.” De NPE-fractie vroeg dan ook dit agendapunt uit te stellen en samen rond tafel te gaan zitten om tot een consensus te komen.

Betere informatie

Burgemeester Denis Fraeyman gaf antwoord op dit alles. “Het is zeker niet onze bedoeling om de inspraak van de oppositie te beknotten. In het reglement staat duidelijk vermeld welke vragen zullen uitgesloten worden en wanneer de ingediende vragen niet binnen deze categorieën vallen zullen deze ontvankelijk verklaard worden en niet beperkt in aantal. Het enige doel van het vooraf in dienen van vragen is om het College van Burgemeester en Schepenen de kans te geven het nodige opzoekingswerk te doen om zo nog betere en nauwkeurige informatie te kunnen geven. We zien dan ook geen enkele reden om dit agendapunt uit te stellen en zullen de stemming dan ook gewoon laten doorgaan.”

Hierop gaf NPE-fractieleider Christophe Vancoillie aan dat zij van mening waren dat hun rechten te zwaar geschonden werden en dat ze dus de raad niet verder wensten te volgen, waarna de voltallige oppositie op staande voet de raad verliet. In een persnota gaf de partij nog aan dat dit geen lichtzinnige beslissing was en dat ze zich nu verder gaan bezinnen over hoe zij als oppositie binnen de nieuwe, strakke regels hun taak optimaal zullen kunnen uitoefenen. (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.