Nu ook administratieve geldboete mogelijk bij een kleine snelheidsovertreding in Roeselare

© BELGA
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Lokale besturen kunnen beperkte snelheidsovertredingen met een administratieve geldboete sanctioneren. Dat zal ook in Roeselare het geval zijn. De raad had verschillende vragen rond opbrengst en afbakening.

“Sinds februari 2021 is het voor lokale besturen mogelijk om beperkte snelheidsovertredingen administratief de sanctioneren, mits te voldoen aan enkele cumulatieve voorwaarden. Vooropgesteld wordt om in het voorjaar van 2022 aan de gemeenteraad de verordening tot het administratief afhandelen van beperkte snelheidsovertredingen voor te leggen”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“Het stemmen van dergelijke verordening leidt tot het depenaliseren van deze beperkte snelheidsovertredingen waardoor het openbaar ministerie niet meer bevoegd is om deze snelheidsovertredingen strafrechtelijk af te handelen. Om te voorkomen dat er een lacune in de snelheidshandhaving ontstaat en om toe te laten de nodige logistieke voorbereidingen (o.a. aankoop software door de politiezone RIHO) te treffen in functie van een efficiënte afhandeling van de procedure voor het administratief sanctioneren van de beperkte snelheidsovertredingen wordt op heden een principieel akkoord tot invoering gevraagd aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de principiële goedkeuring te verlenen aan het invoeren van administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.”

Voor meer veiligheid

Brecht Vermeulen had graag een amendement ingediend over dit onderwerp. “Graag had ik de tekst als volgt zien veranderen”, aldus Brecht. “De gemeenteraad keurt de invoering van de administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen in schoolomgevingen en tijdens de schooltijd vanaf 2022 principieel goed voor zover de bijkomende middelen worden gebruikt om nog meer veiligheid te bieden aan de zwakke weggebruikers nabij schoolomgevingen.”

“Motivatie: met dit amendement beoogt de indiener om de handhaving van beperkte snelheidsovertredingen in de eerste plaats te focussen op de plaatsen waar de grootste risico’s zich voordoen. De indiener bedoelt hiermee uitdrukkelijk dat vooral de risico’s op snelheidsovertredingen met de grootste risico’s op materiële en lichamelijke schade van de zwakke weggebruiker moeten geviseerd worden op dit moment. Om te vermijden dat de handhaving eerder zou gebeuren op plaatsen waar mogelijks meer mensen kunnen betrapt worden op beperkte snelheidsovertredingen, dan op plaatsen waar er een groter risico bestaat voor de zwakke weggebruiker, wil de indiener de doelstelling van de maatregel verduidelijken door hem zowel in tijd als in locatie af te lijnen.”

“Ik wil vermijden dat de handhavingsmaatregel door de bevolking ervaren wordt als een middel om extra middelen in de stadskas te genereren, en niet om de verkeersveiligheid te verhogen”, aldus Brecht. “Bovendien wil ik ook laten opnemen dat we op regelmatige basis, jaarlijks, een verslag krijgen.”

Lokale politie

Eddy Demeersseman (Groen) diende een amendement in voor volgende aanvulling: “Artikel 2. De gemeenteraad beschouwt het innen van de administratieve geldboete voor snelheidsovertredingen als een publieke opdracht. De gemeenteraad kiest ervoor om deze opdracht te laten uitvoeren door de lokale politie.”

“We stellen grote vraagtekens bij de mogelijke uitbesteding van snelheidscontroles aan private spelers, wat in andere Vlaamse gemeenten wel degelijk gebeurt”, aldus Eddy. “Verkeersveiligheid is een duidelijk publieke opdracht. De overheid moet zelf de trajecten kunnen bepalen en ook alle mogelijke ingrepen kunnen doen die de verkeersveiligheid bevorderen. Daarnaast privacy. Het gebruik van cameracontroles is op zich al een delicate evenwichtsoefening tussen privacy en veiligheid. Daarbij moet de democratische controle vanuit de gemeenteraad of de politieraad voluit haar werk kunnen doen. De camerabeeldvorming moet zeer secuur bewaakt worden zodat oneigenlijk gebruik onmogelijk is.”

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) sluit zich daarbij aan: “Ik hoop dat dit geen privatisering van het boetesysteem betekent!”

Stefaan Van Coillie (CD&V): “Het is goed dat we zo middelen hebben om te investeren in verkeersveiligheid. Bovendien is het niet de bedoeling om een heksenjacht te openen, wat ook niet nodig is. Het amendement van Brecht gaan we niet goedkeuren omdat het te beperkend is. Het amendement van Eddy kunnen we volgen.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “De politie doet vaak vaststellingen, ziet een probleem en gaat daar handhaven. Soms kunnen wij bepaalde acties voorstellen met het beleid. En daarnaast heb je ook nog de bezorgdheden van de burgers waar je in mee kan gaan. Dus het is moeilijk om te veel te gaan afbakenen.”

“Wat de opbrengst betreft is het soms beter om die in de algemene verkeersveiligheid te investeren en niet per se enkel aan die ene school, zeker als het op het hele grondgebied van nut kan zijn.”

“Ik heb niets tegen de rapportering, ik zou voorstellen om dat in de politieraad te brengen, in aanwezigheid van de korpschef.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.