Degroote ziet Delrue gemeente verder gijzelen door beroep aan te tekenen: “Dit is absoluut niet in het voordeel van de gemeente”

Het Anzegems gemeentebestuur met gewezen schepen van Financiën en Patrimonium Johan Delrue (derde van links). © GV
Gerda Verbeke

In tegenstelling tot onze berichtgeving in de vorige editie van 4 maart, werd er op de laatste knip toch nog beroep aangetekend door de afgewezen schepen Johan Delrue (Samen Eén) op het arrest van 17 februari 2022 dat uitgesproken werd door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dit blijft verder een schaduw werpen op de Anzegemse politiek sinds de motie van wantrouwen die gestemd werd in de gemeenteraad van 14 december 2021 om Delrue uit zijn ambt te ontslaan. Maar ondanks deze aanhoudende onzekere situatie kijkt schepen Louis Degroote (Samen Eén) recht vooruit.

1 maart verliep de termijn van acht dagen voor Johan Delrue om beroep aan te tekenen tegen het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Doordat advocaat Catrysse pas drie dagen na het aantekenen van het beroep zijn confrater Bart Staelens, die de verdediging van de gemeente Anzegem opneemt, op de hoogte bracht, ontstond de illusie dat de zaak beklonken was in het voordeel van Degroote. Op 8 maart werd meester Staelens, Louis Degroote, gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA) en diensthoofd Algemene Zaken Sonja Nuyttens officieel op de hoogte gebracht door de Raad van State dat Delrue zijn rechten verder ging uitputten. Over de grond waarop het beroep werd aangetekend, wilde de advocaat van Delrue niet uitwijden.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelde nochtans dat de motie van wantrouwen ontvankelijk was en dat zij niet oneigenlijk was gebruikt. De Raad bevestigde dan ook dat binnen de coalitiepartners Samen Eén, Inzet en N-VA Anzegem afspraken kunnen worden gemaakt over het aantal schepenen, de verdeling van de schepenmandaten tussen de fracties en de verkozenen die worden voorgedragen als kandidaat-schepenen.

Voordrachtsakte

Echter kwam naar voor uit het arrest dat deze ‘operatie’ vermeden had kunnen worden indien de schepenwissel in een akte was vastgelegd,. Politieke afspraken zoals een schepenwissel binnen eenzelfde legislatuur worden best vastgelegd in een gezamenlijke akte van voordracht die op de installatievergadering in het begin van de legislatuur wordt beoordeeld. Het artikel 43 in het decreet voorziet in de mogelijkheid om er een vervanger in op te nemen. Indien Samen Eén hiervan gebruik had gemaakt, had Johan Delrue van rechtswege ontslag moeten nemen zoals dan beschreven zou zijn geweest in de akte.

De Raad is van oordeel dat de motie van wantrouwen niet zou mogen dienen om te bewerkstelligen dat mondeling gemaakte afspraken nagekomen worden aangezien deze afspraken dus in de gezamenlijke akte dienen opgenomen te worden.

Ontvankelijk

Echter is het niet aan de Raad om zich te mengen in de inhoudelijke motivering en de motieven voor de aanname van de motie van wantrouwen, maar wel alle ontvankelijkheidsvoorwaarden te controleren.

Als Delrue ruzie wil maken, zullen we het ook hard spelen. Nu gaat hij echt te ver! – burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén)

“In navolging van de rechtspraak van de Franstalige Kamers van de Raad van State was de Raad van oordeel dat zij enkel kan controleren of er een motivering is opgenomen”, aldus Meester Bart Staelens. “Ik was tevreden dat de Raad mijn voorbereidend werk volgde en meeging in de redenering en de motie en alle daaraan verwante besluiten geldig verklaarde.”

Termijn van 30 dagen

Zowel de gemeente als Louis Degroote hebben nu een termijn van dertig dagen na kennisgeving van het beroep om een verzoekschrift tot tussenkomst in te dienen. “Tot nu toe deed ik dit nog niet omdat deze zaak in principe tussen Johan Delrue en de gemeente Anzegem loopt”, aldus schepen Louis Degroote.

“Alleszins overweeg ik momenteel om met de gemeente te bespreken wat mijn juiste positie is en in hoeverre het wenselijk is dat ik mijn visie op de feiten geef omdat Delrue blijft ontkennen dat er duidelijk afspraken werden gemaakt in het begin van deze legislatuur.”

Eerste Schepen Louis Degroote.
Eerste Schepen Louis Degroote. © GV

Oppositielid CD&V-Eendracht Eddy Recour noemde het een echte schande en burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) klonk ontzet na het vernemen dat Delrue beroep liet aantekenen. “Het proces werd in zes vragen gesteld aan de jury en de jury heeft zes keer de gemeente gelijk gegeven”, aldus de burgemeester. “Als Delrue ruzie wil maken, zullen we het ook hard spelen. Nu gaat hij echt te ver!”

Na de termijn van dertig dagen zal de Raad van State een datum prikken waarop de zaak zal voorkomen. Normaliter volgt dan een arrest binnen de daaropvolgende 30 dagen. lndien de Raad van State het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet hervormt, valt juridisch het doek over deze kwestie”, aldus advocaat Staelens.

Architect gezocht

“Ik vind het opnieuw jammer dat Delrue er een vervolg aanbreit wat voor mij én voor de gemeente een verlenging van de periode van onzekerheid betekent”, klinkt Degroote. “Dit is absoluut niet in het voordeel van de gemeente.

Doordat ik geen overdracht kreeg van Delrue en er geen inloopperiode was, verlamt hij deels de Anzegemse politiek. Projecten als Escolys vragen immers wat inwerktijd, hetgeen had kunnen worden beperkt indien ik van Johan, zoals hem meermaals gevraagd, de nodige overdracht had mogen krijgen. Samen met Proveko, dat de huidige werken in het gemeentepunt coördineert en samen met de diensten die er alles aan doen om mij te ondersteunen om mijn bevoegdheden zo goed mogelijk uit te voeren, slagen we er evenwel in om ook in dit dossier de nodige vooruitgang te boeken. Maar ik wil enkel vooruitkijken en weloverwogen beslissingen nemen. In dit kader werd tijdens de laatste gemeenteraad een selectieleidraad goedgekeurd om een opdracht uit te schrijven en kandidaten te zoeken voor het ontwerp van de linkse vleugel van het nieuw gemeentepunt. De bedoeling is dat er een volledig plan ontwikkeld wordt dat dan gefaseerd èn op het tempo van de financiën binnen de gemeente uitgevoerd zal worden zonder andere mogelijke projecten te hypothekeren. Hiervoor zoeken we nu een geschikte architect die de nodige expertise kan aantonen.” (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.