Het gaat om 4,5 ha landbouwgrond dat nu nog eigendom is van OCMW Ieper in de buurt van de Passendaleveldstraat in Zillebeke. "De aanzet voor dit project kwam er toen de huidige pachter zijn activiteiten uit eigen beweging wenste stop te zetten", zegt schepen van Milieu Valentijn Despeghel (SP.A). "De percelen liggen volledig omsloten door de natuurdomeinen Passendaleveld en Bassevillebeekvallei, eigendom van ANB, en de bosdomeinen Godtschalck en Groenenburg, eigendom van OCMW Ieper en beheerd door de provincie. Omwille van deze centrale ligging werden de percelen erkend als Habitatrichtlijngebied, wat betekent dat ze behoren tot de 'Speciale Beschermingszone' voor wilde planten en dieren. Ze werden dan ook niet opgenomen binnen het 'Herbevestigde Agrarische Gebied', waardoor ze ook andere bestemmingen dan actieve landbouw kunnen krijgen. Bovendien ligg...

Het gaat om 4,5 ha landbouwgrond dat nu nog eigendom is van OCMW Ieper in de buurt van de Passendaleveldstraat in Zillebeke. "De aanzet voor dit project kwam er toen de huidige pachter zijn activiteiten uit eigen beweging wenste stop te zetten", zegt schepen van Milieu Valentijn Despeghel (SP.A). "De percelen liggen volledig omsloten door de natuurdomeinen Passendaleveld en Bassevillebeekvallei, eigendom van ANB, en de bosdomeinen Godtschalck en Groenenburg, eigendom van OCMW Ieper en beheerd door de provincie. Omwille van deze centrale ligging werden de percelen erkend als Habitatrichtlijngebied, wat betekent dat ze behoren tot de 'Speciale Beschermingszone' voor wilde planten en dieren. Ze werden dan ook niet opgenomen binnen het 'Herbevestigde Agrarische Gebied', waardoor ze ook andere bestemmingen dan actieve landbouw kunnen krijgen. Bovendien liggen de gronden binnen de zogenaamde 'code rood-zones' wat betreft de uitstoot van stikstofemissies. Dit brengt belangrijke beperkingen voor de bemesting met zich mee."Volgens het stadsbestuur gaat het om gronden die minder geschikt zijn voor landbouw. "De percelen liggen in een zone met vrij schrale zandgronden die rusten op waterhoudende kleilagen. Dat ziet men aan de vele poelen in de omgeving, die gevoed worden door lokaal kwelwater", zegt Valentijn Despeghel. "Landbouwkundig zijn deze gronden dan ook minderwaardig. Voor natuurontwikkeling en bosaanplanting zijn dergelijke bodems wel erg geschikt: voedselarme gronden zijn altijd rijker aan verschillende plantensoorten.""De inrichting en aanplanting van streekeigen bomen en struiken kan gespreid gebeuren, zodat de stad hier terecht zal kunnen voor een aantal publieke bosplantacties. ANB is immers bereid om deze percelen in te zetten voor diverse publieke bosplantacties. Ook voor de jaarlijkse plantacties van de Ieperse geboortebossen zal men hier enkele jaren terechtkunnen", besluit de schepen.CD&V Ieper is het daarmee niet eens en trekt aan de alarmbel. "Opnieuw staat een dossier op de agenda van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn voor verkoop van landbouwgrond. Dit begint stilaan te lijken op een uitverkoop aan Agentschap Natuur en Bos", stelt gemeenteraadslid Stephaan De Roo (CD&V). "1.600 ha, zoveel landbouwgrond verdween de afgelopen 10 jaar in Vlaanderen. 30 % daarvan in West-Vlaanderen, nog steeds bij uitstek dé landbouwprovincie van ons land.""Landbouwers zijn uitermate verontrust over deze gang van zaken, hier in gesteund door experten en meer en meer gevolgd door de politici", vult fractieleider Katrien Desomer aan. "Maar niet in Ieper. Integendeel. Ruim 10 ha landbouwgrond in eigendom van het OCMW werd verkocht sinds begin dit jaar. Allemaal ten gunste van ANB. Landbouwers hebben de laatste 20 jaar zo vele inspanningen én investeringen gedaan om 'groener' te worden maar voor de Ieperse meerderheid zijn ze blijkbaar nog niet groen genoeg.""Waar onze partij bij een eerdere verkoop sprak van een precedentdossier zonder enig overleg, wordt er onverstoord verder gegaan op de verkeerd ingeslagen weg. Gronden in eigendom van de stad worden verkocht zonder enige motivatie of gefundeerde doelstelling. En opnieuw wordt voorbij gegaan aan hoe deze gronden destijds werden verworven: ten bate van de minderbedeelden in onze maatschappij. Niet ten bate van Natuur en Bos die zijn doelstellingen moet halen om 4.000 ha extra bos te verwerven", vervolgt Katrien Desomer.CD&V zit nog maar sinds 2019 in de oppositie. Voordien hadden zij de touwtjes in handen in Ieper. "Het klopt dat onder toenmalig OCMW-voorzitster Brigitte Dewulf er 25 jaar terug ook een deeltje van het landbouwpatrimonium werd verkocht. Maar dit was wel degelijk in het algemeen belang: hiermee werd het huidige hospitaal gebouwd, nog steeds een meerwaarde voor Ieper en de ganse streek", zegt Katrien Desomer."Na de verkoop van een deel Kampagnebos met aangrenzend hooiland, de 1.5 ha in Vlamertinge ligt nu opnieuw 5 ha voor verkoop klaar in Zillebeke. Bos en natuurgebied moeten zeker hun plaats hebben in onze stad, maar ook onze landbouwers hebben recht op de plaats die ze verdienen en waar ze al jaren keihard voor werken", besluit Stephaan De Roo. Schepen Valentijn Despeghel zegt dat hij pas op de gemeenteraad van maandag zal reageren op de aantijgingen van CD&V. (TOGH)