Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Het zit er op!

Een korte gemeenteraad en dat zullen de fans van RSC Anderlecht (burgemeester Bert Maertens op kop) in de raadszaal niet zo erg vinden.

We zien elkaar volgende maand terug, in het Meilief of op www.kw.be!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Himpe: "Problematiek staat op volgende commissievergadering op agenda"

Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) beaamt dat de proefopstelling met asverschuivingen in de Lendeleedsestraat niet het gewenste effect had.

"Snelheidscontroles en metingen met het snelheidsinformatiebord wezen uit dat heel wat autobestuurders nog altijd te snel reden, ondanks de maatregel. Het proefproject werd geëvalueerd door de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en er werd unaniem beslist om de asverschuivingen te verwijderen.

"We zullen na het verwijderen van de asverschuivingen sensibiliseringsborden plaatsen en aan de verkeersdienst van de politiezone RIHO werd gevraagd om regelmatig snelheidscontroles uit te voeren. Vorige week donderdag was er trouwens weer een controle. 77 voertuigen werden gecontroleerd en 28 voertuigen reden sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Eén voertuig reed 82 kilometer per uur", zegt Kurt Himpe. "Het Izegemse grondgebied is niet het 'Wilde Westen' en wie te snel rijdt zal het voelen."

"Sinds de beslissing om de proefopstelling weg te nemen, hebben de diensten niet stilgezeten en is al gezocht naar alternatieven", zegt de mobiliteitsschepen. "Zo hebben we contact opgenomen met het bedrijf dat in Dendermonde een proefproject deed met reflecterende fietssuggestiestroken. Het bedrijf is zelf volop bezig met de evaluatie en ook een test met dergelijke stroken op beton blijkt goede resultaten te hebben. Niet evident, want thermoplast kleeft niet goed op betonplaten, zoals in de Lendeleedsestraat. Eind vorige week hebben we ook een eerste raming ontvangen en als we dergelijke reflecterende fietssuggestiestroken in de Lendeleedsestraat zouden aanbrengen, bedraagt de kostprijs ongeveer 190.000 euro."

"We ontvingen ook al een voorstel om een vernauwing van de rijweg te doen, maar de rijweg in de Lendeleedsestraat is slechts vijf meter breed en de noodzakelijke breedte voor een vrachtwagen of een landbouwvoertuig is 4,5 meter. Van vernauwing zou dus nauwelijks sprake zijn."

"Aan de mobiliteitsdienst is ook gevraagd om tellingen uit te voeren zodat we weten hoeveel fietsers het traject gebruiken. En we bekijken de mogelijkheid om fietsers van en naar Lendelede af te leiden naar de Katteboomstraat en dan via de Winkelhoekstraat van en naar de ovonde op de N36. In de volgende commissievergadering komt de problematiek van de snelheid en de fietsveiligheid op de agenda", besluit Himpe.

© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Groen wil veilige Lendeleedsestraat voor fietsers

Simon Vanderschaeve (Groen) zet nog een boompje op over de Lendeleedsestraat. "Op vraag van de stad werd in 2012 het bovenlokaal fietsroutenetwerk aangepast. Izegem vroeg zelf de hogere overheid om de Lendeleedsestraat op te nemen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk ipv de Kortrijksestraat. Op de COWM van 10 maart 2016 werd beslist om tijdelijke wegversmallingen te plaatsen met het oog op het verlagen van de gemiddelde gereden snelheid. Uiteindelijk komen de drie wegversmallingen er op 20 februari 2017, dit is bijna een jaar na datum. De tijdelijke opstelling liet zo lang op zich wachten door het laattijdig leveren van het desbetreffende materiaal."

"Op de commissie van 31 augustus 2017 wordt de proefopstelling geëvalueerd en blijkt dat deze weinig tot geen effect heeft op de snelheid van het autoverkeer. Er wordt beslist om de proefopstelling weg te nemen en de dag nadien krijgen de bewoners al een verduidelijkende brief in de bus. Hier zit slechts één dag tussen en geen jaar."

"Zowel de buurt als wij delen de vaststelling dat de proefopstelling niet het gewenste resultaat heeft. Weinig nut om deze te behouden. Maar dit wil niet zeggen dat er daarom niets moet gebeuren. Als men voorstellen van de bewoners makkelijk naast zich neer legt en zelf met weinig tot geen concrete maatregelen komt, dan stel ik mij de vraag of de schepen van mobiliteit wel echt iets wil doen aan de veiligheid van de fietser in de Lendeleedsestraat. Samen met de bewoners gingen wij op zoek naar oplossingen, zowel op korte als op lange termijn."

"Op korte termijn stellen wij voor om fietssuggestiestroken aan te leggen aan beide zijden van de Lendeleedsestraat. Liefst met een 'ribbelke' als afscheiding. Maar dit lijkt volgens de schepen niet haalbaar want een fietssuggestiestrook schilderen op een betonweg is moeilijk en arbeidsintensief, terwijl In Kortrijk ze zelfs zo ver gaan om speciale fietsstroken aan te leggen op kasseiwegen. Er zijn dus zeker wel mogelijkheden."

"Op lange termijn kiezen de buurtbewoners resoluut voor een gescheiden fietspad en een versmalde weg met uitwijkstroken. Deze piste steunen wij volmondig. Ook hier stelt de schepen dat dit onmogelijk is. Het dempen van de grachten zou stoten op een 'njet' van de VMM. Tegenwoordig zouden er wel al nieuwe technieken bestaan met waterdoorlaatbare wegbedekking, misschien kan het toekomstig fietspad in de lendeleedsestraat dienen als een nieuw proefproject hiervoor?"

"Na vijf jaar zeggen dat je in de Lendeleedsestraat niets kan doen om een veilig fietsnetwerk te realiseren, getuigt niet van degelijk bestuur. De vele fietsers tussen Izegem en Lendelede, waaronder veel schoolgaande jeugd die deze verbindingsweg gebruiken, hebben geen boodschap aan stilstand. Zij zijn enkel gebaat met een veilige verbinding."

"Welke concrete acties zullen er zowel in de nabije als verre toekomst genomen worden om de Lendeleedsestraat, die deel uitmaakt van het bovenlokale fietsroutenetwerk, veiliger te maken voor fietsers?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Gravenkwesties...

Filip Buyse (Vlaams Belang): "Soms gebeurt het dat in opdracht van de stad (bvb bij het verlopen van de concessie, verwaarlozing,...) graven worden weggehaald op de Izegemse kerkhoven. Dit kan soms ernstige gevolgen hebben voor goed onderhouden grafzerken die er naast liggen. In vele gevallen begint het grafzerk na verloop van tijd weg te zakken. Uit getuigenissen blijkt dat de stad hier geen verantwoordelijkheid voor neemt en dat bij herstel de familie zelf moet opdraaien voor de niet geringe kosten van herstel. Hiermee geconfronteerd worden is voor de familie meestal ook een emotionele beproeving."

"Een tijd geleden interpelleerde mijn vroegere collega Stefaan Sintobin het college over diefstallen en vandalisme op onze kerkhoven. Hij suggereerde toen om aan iedere ingang een 'opzichtig' waarschuwingsbord te plaatsen om potentiele daders af te schrikken. Daarnaast stelde Stefaan voor dat de wijkagent op regelmatige tijdstippen, ook ter preventie, tijd zou vrijmaken om even rond te wandelen op het kerkhof."

"Wijst de stad inderdaad alle verantwoordelijkheid af voor het wegzakken van graven zoals hierboven beschreven? Moet de familie inderdaad zelf opdraaien voor de kosten van herstel? Indien ja, welke argumenten hanteert het college voor dit beleid? Moet/kan het beleid niet worden? En welke initiatieven heeft het college genomen met betrekking tot de suggesties van Stefaan Sintobin?

Schepen Nadia Staes: "Bij het verwijderen van de graven wordt er nooit aan de naast gelegen graven gekomen. Er wordt enkel de zerk en het boven kader van het graf weggenomen, het niveauverschil met de aanpalende grond wordt aangevuld met nieuwe aarde en ingezaaid met gras. De restanten van de overledenen worden niet verwijderd."

"De verantwoordelijkheid voor de goede plaatsing van de zerk of gedenkteken ligt bij de arduinkapper(s). De arduinkappers moeten zorgen dat de geplaatste zerk voldoende gefundeerd is. Bij de oudere grafzerken zal dit waarschijnlijk niet altijd het geval zijn, vandaar dat sommige met de tijd wegzakken."

"Als de stadsdiensten (of zelfs een aannemer aangesteld door de stad) bij het verwijderen van een graf een fout maken die in oorzakelijk verband staat met het verzakken van een aanpalend graf, dan kan de stad aansprakelijk gehouden worden."

"Bij iedere begraafplaats is er ondertussen een sensibiliseringsbord geplaatst met de melding dat er respect moet zijn voor de graven. Indien da tniet gebeurt, volgt er een GAS-boete. De wijkinspecteurs van de politie nemen ook de begraafplaatsen mee in hun controlerondes."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Feys iets langer op 'groot vertrek'

Schepen Lothar Feys komt nog eens tussen: "Ik heb tijdens de triatlon redelijk lang in het water gedobberd en gezwommen, maar uitwerpselen heb ik niet gezien. De dag nadien heb ik misschien wat langer op 'het groot vertrek' gezeten, maar daar bleef het ook bij."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Is Izegem nog leefbaar, vraagt CD&V zich af...

"Zowel vanuit de publieke als vanuit de private sector worden inspanningen gedaan om de stad op een positieve manier op de kaart te zetten", zegt Ann Van Essche (CD&V). "Wie de actualiteit volgt weet dat elke stad zijn evenementen probeert te stimuleren. Ik zou graag de burgemeester en de bevoegde schepen een aantal punten doorgeven van ernstige problemen inzake leefbaarheid in onze stad."

"Op 15 augustus was er de jaarlijkse triatlon, een topevent voor onze stad. Een jaarlijkse deelnemer heeft er dit jaar de brui aan gegeven omwille van het feit dat hij geen zin meer had om tussen de uitwerpselen te zwemmen. Ik zou graag vernemen van de burgemeester welke initiatieven hij kan ondernemer in zijn hoedanigheid van Vlaams Parlementslid in deze materie. Zou het niet goed zijn om samen met de andere burgemeesters van de omliggende gemeenten die langs het kanaal liggen samen te werken voor de zuiverheid van het kanaalwater. Kan u ook nagaan hoe vervuild of proper het kanaalwater is?"

"Op 28 juli werd eens te meer een enorme stankgolf waargenomen in Kachtem. Dit gebeurt geregeld, ook op 14 en 15 augustus en meestal op vrijdagavond, in het weekend, of 's morgensvroeg. Toen ik in een gesprek met een bedrijfsleider polste naar de troeven van onze stad, was het antwoord onomwonden: "we hebben zeker troeven, waaronder een sterk KMO-weefsel, maar dan zal de woonkwaliteit omhoog moeten, want het stinkt hier toch wel erg veel..." Dit lijkt me ernstig wanneer onze eigen bevolking, toch de belangrijkste ambassadeur om de stad naar buiten te brengen deze mening is toegedaan. Kan er nagegaan worden welk bedrijf verantwoordelijk is voor de vervuiling van de lucht? Kan er met hen in overleg gegaan worden om dit probleem op te lossen?"

"Mijn verrassing was groot toen ik in de pers las dat de windmolens niet meer voor overlast zorgden in Kachtem. Ik kan er nog steeds geen idee van krijgen hoe men tot die conclusie komt. Dat het probleem van de slagschaduw door een systeem van gevoelige sensoren (gedeeltelijk) is opgelost is zonder twijfel waar. Blijft uiteraard ook de geluidsoverlast. Storend achtergrondgeluid wordt meer en meer gezien als een zeer schadelijk gegeven mbt mentale en fysieke gezondheid. Ik nodig iedereen uit om bij een rustige zomeravond in de tuin plaats te nemen... Er is permanent geruis en lawaai."

"Deze zomer wiegden we mee op een bedje van disco en house vanuit de Pulobar, op een bedje van verschillende agrarische aroma's, gesynchroniseerd met het lawaai van de windmolens."

"Het kanaal is een bevaarbare waterloop met als kwaliteitsdoelstelling viswaterkwaliteit, geen zwemwaterkwaliteit. Er is een meetpunt van de VMM onder de brug ter hoogte van de Zuidkaai, maar ik heb geen recente analyseresultaten kunnen terugvinden. De triatlonclub doet trouwens elk jaar zelf een onderzoek en het water werd oké bevonden om in te zwemmen."

"Wat de geurhinder betreft: de milieu-inspectie heeft begin 2016 een geurstudie uitgevoerd op vraag van stad Izegem na aanhoudende geurklachten in de kanaalzone. Hieruit is gebleken dat het bedrijf ForFarmers verantwoordelijk is voor de aanhoudende geurhinder - omschreven als kotsgeur. Er werd door de milieu-inspectie in 2016 een proces-verbaal opgemaakt aan ForFarmers voor het veroorzaken van geurhinder. Er werd aan het bedrijf opgelegd om maatregelen te nemen om de geurhinder op te lossen en om een nieuwe geurstudie uit te voeren tegen 1 april 2017. Uit deze nieuwe geurstudie, uitgevoerd door Olfascan, is gebleken dat de normen overschreden worden."

"Het bedrijf heeft begin juni aan de milieu-inspectie laten weten dat zij als oplossing voor de geurhinder een hoge schouw zouden plaatsen, maar dat dit om organisatorische redenen pas zou kunnen uitgevoerd worden tegen juli 2018. Dit is uiteraard veel te laat en de milieu-inspectie zal het bedrijf tegen 15 september een aanmaning sturen om tegen 1 januari 2018 de schouw te plaatsen en duidelijk aan te tonen aan de hand van een rapport van de geurdeskundige dat deze schouw effectief de geurhinder zal oplossen. Indien zij dit niet tijdig uitvoeren, zal opnieuw proces-verbaal opgemaakt worden en zullen bestuurlijke maatregelen opgelegd worden."

De windmolens, dan. "De laatste jaren zijn er inderdaad geen klachten meer binnengekomen over de windmolens in de industriezone in Kachtem, wel enkele klachten over de windmolens langs de Noordkaai en aan de overkant van de E403. Deze klachten worden steeds doorgegeven aan en onderzocht door de milieu-inspectie.z

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

CD&V: "Heeft beperktere dienstverlening NMBS te maken met afvoeren stationsproject?"

De NMBS bouwt duidelijk haar dienstverlening af, door het sluiten van de loketten in de namiddag.

Ann Van Essche (CD&V): "Is de schepen op de hoogte van enig verband met het annuleren van het project stationsomgeving door de huidige meerderheid? Het was van meetaf aan duidelijk dat de NMBS een aantal jaren geleden wou investeren in haar stations. Zo ook was budget vrijgemaakt voor het station te Izegem. Een project dat meteen ook een opwaardering zou betekenen voor het volledige handelscentrum. Dat de huidige meerderheid dit project heeft geannuleerd, betekende niet alleen het verlies van een enorm investeringsbudget, maar ook dat het stadscentrum niet koos voor een toekomstgerichte aansluiting op het openbaar vervoer. Een trend die naadloos aansluit bij het openbaar vervoer van de toekomst."

"Welke stappen plant het stadsbestuur om deze negatieve trend te keren? Wordt contact opgenomen met de spoorwegen om die trend te keren?"

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "De beslissing van de NMBS om de loketten in 32 andere stations vaker te sluiten, heeft niks te maken met het feit dat het project stationsomgeving on hold is gezet. Daar zie ik echt de link niet van in."

"Er is wel intens overleg geweest met NMBS en Infrabel in 2014 en 2015 over het toekomstige engagement rond de stationsomgeving. In 2016 heeft de secretarisch nog telefonisch contact gehad met de NMBS. Het is nu eenmaal zo dat de organisatie heel wat besparingen heeft moeten doen en nog zal doen, waardoor enkel de heel grote projecten zijn overgebleven: de stations in de centrumsteden. Zij krijgen de komende jaren voorrang. De NMBS moet nog altijd terugbellen met een concrete vergaderdatum."

"Wij betreuren uiteraard ook de inperking in dienstverlening, maar er zit een zekere rationaliteit achter. Het aandeel van de automaten is de afgelopen zeer sterk gestegen: van 10 procent in 2013 tot 47 procent in mei 2017. De loketten verkopen nog 42 procent van de treinbiljetten. De loketbedienden hadden dan ook te weinig werk om handen."

"De dienstverlening is onder andere in Harelbeke, Menen, Ninove, Ronse, Ieper, Tubeke, Geraardsbergen, Oudenaarde, Waregem, Knokke en Turnhout afgebouwd. Dit bewijst dat dit niks te maken heeft met het vroegere stationsproject"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Groen pleit om leegstaande stadsgebouwen open te stellen voor verenigingen

Filip Lombaert heeft een eerste extra punt. "Nieuwe verenigingen hebben geen recht op subsidies om gebouwen aan te kopen of te verbouwen en zijn aangewezen op de private markt om een lokaal te huren of te lenen. Dat is vaak een moeilijke zaak, want ze zitten vaak in een financieel lastige positie en zijn nog geen vzw."

"De stad heeft echter af en toe leegstaande gebouwen of panden die tijdelijk kunnen gebruikt worden. Ik denk daarbij aan de voormalige stedelijke musea. Ik vraag om het principe goed te keuren en in een latere fase de modaliteiten vast te leggen."

Schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA): "Het klopt dat er een goed uitgewerkt subsidiereglement is voor aankoop, verbouwen en uitvoeren van onderhoudswerken aan gebouwen voor onze verschillende verenigingen."

"Ook in ons verhuurreglement voor onze infrastructuur is ook de mogelijkeheid van langetermijn huur opgenomen. Dat het als nieuwe vereniging niet gemakkelijk is om een lokaal te huren voor hun activiteiten, kan ik volledig begrijpen. Een aantal van die verenigingen zijn inderdaad al bij mij gekomen, maar zoeken een heel specifieke locatie die wij vandaag niet onmiddellijk kunnen aanbieden of waar wij tijdelijke mogelijkheden aan het bekijken zijn."

"Wat betreft de leegstaande musea: alleen het Borstelmuseum in de Baron de Pelichystraat zal vrij komen. We bekijken momenteel de herbestemming en indien dat niet lukt, zal dat gebouw te koop gesteld worden. We hopen de periode van leegstand zo kort mogelijk te houden."

"De lokalen van het schoeiselmuseum werden ondertussen ingenomen door Art'Iz. Van zodra binnen een aantal jaar de nieuwe kunstacademie op Site Baersthof klaar is, is het de bedoeling ook die locatie te verkopen."

"Maar het zijn niet alleen verenigingen die aankloppen bij de stad om een tijdelijk onderkomen te zoeken. Ook bijvoorbeeld handelaars tijdens wegenwerken zijn soms vragende partij."

"Om specifiek op uw vraag te antwoorden om de verengingen gebruik te laten maken van leegstaande stadsgebouwen, kan ik bevestigen dat wij nu al iedere vraag, van handelaars of verenigingen, behandelen die ons bereikt en kijken wij waar wij een antwoord kunnen bieden zonder uiteraard langetermijn beloftes te doen of zalen te hypothekeren."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Marktstraat in de steigers

De Marktstraat staat ondertussen al stevig in de steigers, maar de gemeenteraad moet nog een extra wegenisdossier rond de aanleg van een extra weg richting parkeerhaven goedkeuren.

Momenteel zijn de nutswerken aan de gang en die zullen eind deze maand afgerond worden. Daarna volgt de sloop van huisnummer 25 voor de realisatie van de parkeerhaven.

Simon Vanderschaeve (Groen): "Kunnen er nu fietsboxen geplaatst worden in de parkeerhaven?" Filip Buyse (Vlaams Belang) vult aan: "Wij hoorden dat er problemen zijn met de afbraakvergunning."

Schepen Marc Vanerberghe repliceert: "Er is geen probleem met de sloopvergunning, daarom dit punt. De fietsboxen hebben we nog niet onderzocht, maar dat kan nog gebeuren."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Gescheiden rioleringsstelsels op komst

Enkele technische punten.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Haverhuisstraat, Elf Julistraat en Kerkestukstraat. De Gistelbeek wordt dan weer afgekoppeld van de riolering in de Haaipanderstraat, Lodewijk Dosfelstraat, Merelstraat en Mgr De Keysterstraat. "Dit om de waterzuiveringsinstallatie van Ingelmunster minder onder druk te stellen", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Marc Vanlerberghe (SP.A).

Ook in de Vageweenstraat in Kachtem komt er een gescheiden rioleringsstelsel.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Vlaams Belang: "Waarom geen pictogrammen?"

Filip Buyse (Vlaams Belang): "Wij begrijpen dat dit een praktische oplossing voor een bestaand probleem is, maar we vinden dat het accent te veel op de rechten ligt en te weinig op de plichten. Waarom niet werken met pictogrammen?"

"Ook de duurtijd vinden wij veel te lang. Daarom stemmen we ook tegen."

Lothar Feys: "Het alternatief met pictrogrammen zijn we volop aan het uitwerken. Die zullen worden in onze gebouwen worden aangebracht en zullen ook in onze communicatie worden gebruikt. Wij steunen dus uw voorstel. Wat de duurtijd betreft: één jaar is fair, menen wij."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Sociale tolken moeten nieuwkomers op weg helpen

De gemeenteraad buigt zich over de invoering van het sociaal tolkensysteem voor anderstalige nieuwkomers.

"Dit kadert binnen het inburgeringsbeleid dat we met de stad voeren van rechten en plichten", legt schepen van Integratie Lothar Feys (N-VA) uit. "Nieuwkomers hebben de plicht zich te integreren, de plicht om zich onze taal eigen te maken. Nieuwkomers hebben de plicht de kansen die ze hier krijgen, onder andere via de babbeldoos, het babbelkamp, de buddywerking, het systeem van activering van leefloners,... te grijpen."

"Maar daarnaast moeten we als stad nieuwkomers de nodige middelen geven om zich vlot te integreren. Daarom zijn we bezig met een onthaalbeleid uit werken voor die nieuwkomers. Het sociaal tolkensysteem is een van die middelen die we in het nieuwe onthaalbeleid willen aanreiken."

"Door het systeem zullen nieuwkomers in beperkte mate van een correcte dienstverlening in hun eigen taal kunnen genieten. Bepaalde handelingen en informatie in het stadhuis zijn van zo'n groot belang voor de nieuwkomer zijn integratie dat het uiterst belangrijk is dat de info volledig en correct wordt meegegeven. Het systeem zal niet voor eender wat worden ingezet. Het zal vooral worden gebruikt voor intakegesprekken met onze integratieambtenaar en voor het verduidelijken van procedures aan het vreemdelingenloket."

"Ze zullen via deze overeenkomst onder andere kunnen gebruik maken van volgende diensten: telefoontolken, waarbij een erkende tolk het Nederlands van onze ambtenaar omzet in de moedertaal van de cliënt.""

Tolken ter plaatse, die vooral zullen worden gebruikt wanneer gevoelige boodschappen in zeer complexe dossier worden meegedeeld."

"Belangrijk is dat deze ondersteuning niet eindeloos in de tijd is. Nieuwkomers zullen slechts één jaar hiervan gebruik kunnen maken. Na die periode mogen we als gemeenschap verwachten dat ze het basisniveau Nederlands onder de knie hebben en de nodige kennis hebben om zelf administratieve handelingen te stellen. Uitzonderingen op deze regel zijn nieuwkomers die medisch ongeschikt werden verklaard om het traject inburgering te volgen."

Het budget hiervoor is geraamd op 1.135 euro.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Kerkbeleidsplan moet toekomst kerkgebouwen bepalen

Het budget voor de Izegemse kerkfabrieken in 2018 komt op tafel.

"In totaliteit zal de stad aan de 5 parochies 246.780,05 euro toelage geven", argumenteert schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). "Die toelage is zowel bestemd voor de organisatie van de eredienst als voor het onderhoud van de gebouwen. In het meerjarenplan was er 434.695,37 euro voorzien. Dit betekent dat de kerkfabrieken zuinig besturen gezien zij maar 56% van de vooropgestelde toelage begroten."

"Ook ten opzichte van het budget 2017 is de toelage met 26.493 euro verminderd. Dat is bijna 10% minder. Ik wil de kerkfabrieken dan ook uitdrukkelijk bedanken voor de inspanning die ook zij leveren, zonder in te boeten op de kwaliteit van de erediensten en met de noodzakelijke investeringen in de gebouwen, om onze stadsfinanciën blijvend gezond te houden."

"Een unicum is dat de kerkfabriek van het Heilig Hart een overschot boekt van 18.291,40 euro. Dit komt hoofdzakelijk omdat de kerkfabriek de pastorie verbonden aan de kerk heeft kunnen verhuren aan de Sint-Jozefskliniek, die er de administratie in onderbrengt."

"In dit kader kan ik ook meedelen dat de kerkfabrieken en de stad samen het engagement zijn aangegaan om werk te maken van een Kerkbeleidsplan dat een lange termijnvisie moet ontwikkelen van zowel gebouwen als parochies. Vanuit de parochies zal een reflectie opgestart worden die in een visie op de toekomst van elke parochie moet resulteren. Op basis daarvan zal de dialoog met de stad aangegaan worden om dan een concreet plan klaar te hebben over de toekomstige invulling van de verschillende kerkgebouwen. Dit zal inhouden welke kerken wel verder zullen gebruikt worden voor erediensten, welke een nevenbestemming krijgen en welke een herbestemming zullen krijgen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Gecoro wordt een beetje afgeslankt

De Gecoro wordt van 13 naar 12 leden teruggebracht. En dat is niet naar de zin van Filip Lombaert (Groen): "Deze raad vertegenwoordigt een pak interessante sectoren en mensen, al moeten we de beslissing van het ACV, dat geen mandaat meer zal opnemen, respecteren. Kan daar nog over onderhandeld worden?

Het punt wordt uitgesteld.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Deuren Pax Intrantibus worden automatisch

De houten deuren van Pax Intrantibus - het oude gedeelte van het stadhuis - worden geautomatiseerd. "De werken gaan over de wijziging van beide deurgehelen, zodat deze automatisch openen en ook de drempels worden weggewerkt", stelt schepen Caroline Maertens. "Op die manier zal de 'oude gang' toegankelijker worden. Op vandaag zijn de deuren nogal onhandig in gebruik, zeker voor mensen met een beperking en al zeker voor rolstoelgebruikers."

"Van zodra de deuren zijn aangepakt, worden de binnenmuren onder handen genomen, net als het herstel van de vloer en het aanpassen van de verlichting."

De werken worden geraamd op 33.880 euro.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Lavani-parking wordt aan de stad overgedragen

De Lavani-parking langs de Nederweg wordt aan de stad overgedragen. "De betaling van de aankoop werd al in 2010 gefinaliseerd, nu vragen we de goedkeuring van de akte tot de overdracht van de 2.292 vierkante meter die als parking is ingericht", verduidelijkt schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA).

De kostprijs bedroeg indertijd iets meer dan 411.000 euro.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Melancholie bij Stefaan Sintobin...

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Klaar voor de echte start: vervanger Stefaan Sintobin legt eed af

Rik Baert legt de eed af als nieuw raadslid voor Vlaams Belang. Zijn voorganger, Stefaan Sintobin, woont sinds 1 juli immers in Brugge. Daar zal hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst trekken.

© Frank Meurisse
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

We gaan van start... met een fotoshoot

Peter Defreyne is verontschuldigd, Jan Verbeke sluit pas later vanavond aan. Ex-raadslid Stefaan Sintobin komt zijn collega's van Vlaams Belang - Rik Baert en Filip Buyse - vanuit de publieksbanken aanmoedigen.

Maar eerst: tijd voor wat nieuwe foto's! Raadsleden die een nieuw portret van zichzelf wensen, hebben daar de gelegenheid toe. Nog even geduld, dus.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

17 punten in openbare zitting

De agenda lijkt eerder beknopt, met amper 17 punten in openbare zitting.

De raadsleden buigen zich onder andere over de goedkeuring van een sociaal tolkensysteem en de overdracht van de Lavaniparking, maar er staan ook enkele pittige vragen op het programma...

Zo wil CD&V de leefbaarheid van de stad aankaarten. Onder andere de, zo zegt de oppositiepartij, enorme stankgolf in Kachtem zal besproken worden, net als de slagschaduwproblematiek rond de windmolens in diezelfde deelgemeente.

Verder stelt CD&V zich ook vragen bij de netheid van het kanaal Roeselare-Ooigem. "Een vaste deelnemer van de jaarlijkse triatlon op 15 augustus was dit jaar niet van de partij omdat hij niet meer tussen de uitwerpselen wilde zwemmen. Hoe vervuild is ons 'vaartwater'?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notendop

© IG Roularta