Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Bert Laridon vraagt uitleg over de overstroming in de kelder van het wzc Yserheem

Bert Laridon (N-VA): "Was de recente overstroming van de kelder van wzc Yserheem niet vermijdbaar?"

Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "De precieze oorzaak moet nog worden vastgesteld. De riolering kon de regenval niet slikken. Het water kwam weer op straat en liep binnen via de dienstingang. Het gaat dus over rioolwater, niet over regenwater."

"Een externe noodgroep konden we oproepen. Maar de elektriciteit is niet uitgevallen. Alleen de telefonie was uitgevallen. Nu werkt alles weer. Ik heb het niet nodig geacht om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen omdat er geen mensen in gevaar waren. Er waren geen gewonden. We hebben alle nodige maatregelen genomen. Er is een kleine crisiscel in het wzc samengekomen om ervoor te zorgen dat al het nodige konden worden gedaan voor de bewoners. De warme maaltijden kunnen niet worden klaargemaakt en worden de hele week geleverd door een externe traiteurdienst. We gaan nu kijken welke maatregelen er moeten worden genomen om dit in de toekomst te vermijden. Wellicht gaan we de komende weken nog een extra noodgroep kopen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Inzagerecht verslagen

Koen Coupillie: "De vragen van de N-VA-fractie in de gemeenteraad van Diksmuide - o.a. de gemeenteraad van 27 april - om inzage te krijgen in de verslagen van het managementteam van de stad werden door het stadsbestuur stelselmatigafgewezen. De afwijzing werd telkens gemotiveerd met het argument dat een dergelijk verslag geen afgewerkt bestuursdocument is, en dus niet voor de raadleden ter inzage is. Wij hebben dezelfde vraag aan de toeziende overheid gesteld. Het antwoord: 'Het inzagerecht van een raadslid is zeer ruim. Het omvat elk bestuursdocument, van welke aard ook, ongeacht zijn drager en ongeacht het stadium van het besluitvormingsproces waarin het document gesitueerd is. Een verslag van het MMT is per definitie af en bijgevolg ter inzage van de raadsleden, ook al handelde de vergadering bijvoorbeeld over ideeën of concepten die nog veranderd kunnen worden.' Ik herhaal dus mijn vraag om die verslagen voor alle gemeenteraadsleden open te stellen."

Burgemeester: "Van veel vergaderingen worden er gewoon afspraken gemaakt zonder dat er een verslag wordt gemaakt. Ik zal overleggen met de secretaris wat we hiermee doen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Alternatieven voor verkeersremmende plantenbakken?

Marc Deprez (Idee2006) heeft vragen bij de snelheidsremmende bloembakken die werden geplaatst in ondermeer de Korte Wildestraat in Vladslo, de Kruiskalsijdestraat in Leke, de Lettenburgstraat en in de Lampernissestraat in Oostkerke. "Heel wat mensen, alsook Idee2006, hebben vraagtekens bij deze ingrepen in het kader van veiligheid, mobiliteit, doorgang", aldus Marc Deprez. "De bedoeling is goed. Deze wegversmallingen zijn nefast voor vrachtwagens en gevaarlijk voor motoren. De meerderheid heeft beslist om de openbare verlichting te doven tijdens de weeknachten. De zichtbaarheid is minimum. Idee2006 wenst hierbij een aantal alternatieven naar voor te schuiven: snelheidsmeters, flitspalen, snelheidscontroles... We vragen ook om op de IJzerdijk ervoor te zorgen dat alle voertuigen kunnen passeren."

Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "De bakken komen er alleen maar na advies van de verkeerscommissie, waaarin ook de politie zetelt. Die constructies komen er niet zomaar. Ze zijn er ter beveiliging van de dorpsdoortochten. Voor de Kortewildestraat in Vladslo is er een dossier uitgewerkt. In vergelijking met vroeger toen snelheden tot 159 kilometer per uur werden gehaald, worden er nu veel lagere snelheden gemeten."

"Het klopt dat slecht geplaatste bakken het landbouwverkeer kunnen hinderen. Waar dat zo is, hebben we de bakken laten verplaatsen."

"Het sluit aan bij het debat dat aangevoerd werd door Gert. Ook hier kunnen we dezelfde discussie voeren in de verkeerscommissie. Er staan intussen 10 flitspalen in Diksmuide. Het is goed voor bij het binnenrijden van een dorp, maar niet doeltreffend in landelijk gebied. Snelheidsmeters zijn een mogelijkheid. Er zijn er nu twee in omloop. Er zijn er zes bijbesteld. Het is zeer sensibiliserend, vooral als je ze af en toe verplaatst."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Definitieve goedkeuring voor Molenwiek

De nieuwe straat in de verkaveling in de omgeving van de Molenstraat in Pervijze krijgt de effectief de naam Molenwiek.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Nieuwe parkbegraafplaats voor Woumen

Martin Obin: "Al van in 2011 werd er een landmeter aangesteld voor een nieuwe begraafplaats in Woumen. Vandaag vragen we de goedkeuring van het ontwerpbestek voor een driehoekig perceel langs het Eierdreefje. Het zou een parkbegraafplaats worden. Centraal staat de verbondenheid met het dorp. De hoofdas van de nieuwe begraafplaats wordt doorgetrokken naar de kerk. Er komt veel groen. De aanwezigheid van Kerkebeek versterkt het gevoel van rust en stilte. Er komt eenzelfde formaat van grafsteen, een arduinen steen van 90 op 90. Er werd gekozen voor een minimum aan verhardingen. De ingang van de begraafplaats ligt vooraan aan het Eierdreefje. Er wordt ook een afscheidsruimte voorzien. Er komen zowel zones voor urnenkelders als voor begravingen in volle grond."

Jan Van Acker (Idee2006): "We gaan dit goedkeuren. We zijn blij dat er gestreefd wordt naar uniformiteit. Er is sprake van een houten kruis. Wat voor kruis is dat?"

Martin Obin: "Dat komt op het einde van het hoofdpad. Het is gewoon een houten kruis."

Jan Van Acker: "Moeten we ons niet bezinnen of dat religieus symbool daar op zijn plaats staat. Slechts een fractie van de bevolking is nog praktiserend katholiek. Als gemeenteraad moeten we de hele bevolking vertegenwoordigen. In een pluralistische maatschappij stellen we ons beter neutraal op."

Martin Obin (CD&V): "Ik kan u volgen. Laat ons dat aspect meenemen en dan zien we wat we doen."

Ook Eric De Keyser (SP.A-Open) vindt niet dat er nog een kruis op de begraafplaats moet staan.

Marc Deprez: (Idee2006): "We moeten de mensen de vrije keuze laten als ze al dan niet een kruis willen bij hun graf."

Bert Laridon (N-VA): "Er zal toch iets moeten staan? Ik bekijk het vanuit het standpunt van de ontwerpers."

Eric De Keyser (SP.A-Open): "Waarom geen boom?"

Burgemeester Lies Laridon: "We hebben er in het schepencollege zelfs geen aandacht aan besteed. We hebben geen opdracht gegeven aan de ontwerper dat er per se een kruis moet worden voorzien. Ik volg wel Bert dat er toch wel ergens iets moet staan."

Er zal worden gezocht naar een alternatief voor het kruis. Het punt wordt daarna unaniem goedgekeurd.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Schepen Kurt Vanlerberghe hoopt jaarlijkse energiefactuur van Diksmuide met 5% te verminderen

Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Het Vlaams Energiebedrijf (afgekort VEB) werd in 2012 opgericht door de Vlaamse Overheid als extern verzelfstandig agentschap van privaat recht. Het heeft als aankoopcentrale een centrale plaats tussen de overheid als verbruiker van energie en de private markt van energieleveranciers. Specifiek is dat het VEB zeer actief is op de markten en voor haar energieprijzen de korte termijnmarkten volgt (Belpex). Deze markt bepaalt de prijs van morgen en varieert dus van uur tot uur. Bij klassieke energiebeleveringscontracten wordt steeds geopteerd werd voor de intrinsiek duurdere langetermijnmarkt (de zogenaamde Endex). Een studie van de CREG leert dat de kortetermijnmarkt gemiddeld goedkoper is dan de lange termijnmarkt. We doen een goede zaak door in te tekenen op dit systeem."

"Bovendien biedt het heel wat flexibiliteit. Het komt er voortaan niet langer op aan onder dag- of nachttarief te vallen. Ook tijdens de dag en tijdens de nacht bestaan er aanzienlijke tariefverschillen tussen de onderscheiden uren. Het wordt in de toekomst zaak via batterijopslag, zoveel mogelijk energie af te nemen in de goedkoopste nachturen, niet zondermeer in de nachturen."

"De simulatie van de VEB werd doorgetrokken naar alle gebouwen en bij aansluiting bij het VEB zou onze jaarlijkse energiefactuur met 5% kunnen verminderen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Zadelstraat in Lampernisse en Oude Dorpsstraat in Kaaskerke worden aangepakt

Schepen Martin Obin (CD&V): "In de Oude Dorpsstraat in Kaaskerke wordt het asfalt afgefreesd, komt er een nieuwe funderingslaag en een nieuwe toplaag. Ook het half verhard stuk tussen de Oude Dorpsstraat en het nieuwe Stiltepad wordt geasfalteerd. De kosten worden geraamd op 118.464 euro."

"In de Zadelstraat in Lampernisse werd er de voorbije jaren al vaak plaatselijke herstellingen uitgevoerd. Het grote probleem is dat de weg langs een beek ligt. Er zijn veel scheuren. De kosten worden geraamd op 247.000 euro. Er is een subsidie van de VLM van 250.000 euro."

Marc Deprez (Idee2006): "Waarom werd dit niet opgenomen in het meerjarenplan?"

Martin Obin (CD&V): "Het stond effectief in het meerjarenplan."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Over reflecterende wegmarkeringen

Op vraag van Katleen Winne (Idee2006) heeft schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open) navraag gedaan of het mogelijk is om de straatmarkeringen beter te doen reflecteren. "De bekorreling die de lichtreflectie geeft, wordt erna machinaal op gestrooid. AWV heeft een aantal keren een bestek uitgeschreven en geprobeerd om te controleren hoeveel van die reflectiekorrels zijn gestrooid, maar het is niet te controleren."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Gemeenteraad geopend

Voorzitter Johan Allyns opent nu de gemeenteraad. Schepen Bart Laleman (CD&V) Koen De Hantsetters (N-VA) en Geert Debaillie (Idee2006) zijn verontschuldigd.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Eerst naar verkeerscommissie

Kurt Vanlerberghe stelt uiteindelijk voor om het onderwerp eerst in de verkeerscommissie te bespreken.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Gert Maertens vraagt vanuit het publiek om meer fietsveiligheid

Gert Maertens stelt vanuit het publiek een vraag. "Diksmuide profileert zich als gemeente waar fietsers thuis zijn. Vinden we het normaal dat fietsende kinderen de weg delen met wagens die 50 km per uur mogen? Terwijl in het centrum zone 30 is.?"

"De IJzerdijk tussen Schoorbakke- en Knokkebrug een van de meest toeristische fietsroutes. De huidige verkeersremmende maatregelen zijn onvoldoende en soms gevaarlijk. Het stuk is zelfs ingekleurd als fietssnelweg. Toch is er geen aangepaste fietsstructuur. Kan er enkel plaatselijk verkeer voorzien worden met een maximum snelheid van 50 km per uur? Gecombineerd met gepaste verkeersremmende maatregelen? Kan er op bepaalde stukken een zone 30 komen? Ook het provinciebestuur zou vragende partij zijn."

"Kan er snelheidsbegrenzing van 50 km per uur komen op landbouwwegen waar veel fietsers rijden?"

Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Laten we er in de volgende gemeenteraad een debat over houden. In Diksmuide hebben we een traditie om alles wat verkeer aangaat eerst in de verkeerscommissie te bespreken. Er is iets voor te zeggen om de snelheid te beperken maar dan moeten we misschien 4.000 verkeersborden plaatsen. Mocht de Vlaamse regering binnenkort beslissen om van 90 naar 70 te zakken, dan is dat mooi meegenomen."

Jan Van Acker (Idee2006) vindt het de moeite waard om er een gemeenteraad aan te wijden maar wil eerst de verkeerscommissie raadplegen. Ook Koen Coupilie (N-VA) is die mening toegedaan.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Koen Coupillie (N-VA) stelt vraag over inzagerecht van gemeenteraadsleden

Koen Coupillie (N-VA) gaat in de gemeenteraad van Diksmuide straks een mondelinge vraag stellen over het inzagerecht van de gemeenteraadsleden. "De vragen van de N-VA-fractie in de gemeenteraad van Diksmuide - o.a. de gemeenteraad van 27 april - om inzage te krijgen in de verslagen van het managementteam van de stad werden door het stadsbestuur stelselmatigafgewezen", zegt Koen Coupillie. "De afwijzing werd telkens gemotiveerd met het argument dat een dergelijk verslag geen afgewerkt bestuursdocument is, en dus niet voor de raadleden ter inzage is. Wij konden ons bij die redenering niet neerleggen en hebben daarom dezelfde vraag aan de toeziende overheid gesteld. Van die toeziende overheid hebben we een klaar en duidelijk antwoord gekregen: 'Het inzagerecht van een raadslid is zeer ruim. Het omvat elk bestuursdocument, van welke aard ook, ongeacht zijn drager en ongeacht het stadium van het besluitvormingsproces waarin het document gesitueerd is. Een verslag van het MMT is per definitie af en bijgevolg ter inzage van de raadsleden, ook al handelde de vergadering bijvoorbeeld over ideeën of concepten die nog veranderd kunnen worden.'"

"We betreuren de krampachtige houding van het stadsbestuur in het verleden en zullen in de komende gemeenteraad opnieuw voorlegging vragen van alle verslagen met het managementteam", aldus Koen Coupillie.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Idee2006 heeft alternatieven voor snelheidsremmende bloembakken

Oppositieraadslid Marc Deprez (Idee2006) zal op de Diksmuidse gemeenteraad van maandagavond een vraag stellen over de snelheidsremmende bloembakken die werden geplaatst in ondermeer de Korte Wildestraat in Vladslo, de Kruiskalsijdestraat in Leke, de Lettenburgstraat en in de Lampernissestraat Oostkerke. "Heel wat mensen, alsook Idee2006, hebben vraagtekens bij deze ingrepen in het kader van veiligheid, mobiliteit, doorgang", aldus Marc Deprez. "Idee2006 wenst hierbij een aantal alternatieven naar voor te schuiven."

© TVDA
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Toelagen aan verenigingen

Aan de gemeenteraad van Diksmuide wordt maandagavond ook gevraagd om een aantal toelagen toe te kennen. In het voorstel krijgen de bewonersplatforms van Esen, Kaaskerke, Keiem, Lampernisse, Leke, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke en Woumen elk 250 euro. Ook 250 euro is er telkens weggelegd voor de Dorpsraad Nieuwkapelle en de Dorpsraad Vladslo Leeft. Er wordt ook 750 euro voorzien voor de Westvlaamse Paardenkwekersbond uit Torhout.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Zadelstraat in Lampernisse en Oude Dorpsstraat in Kaaskerke worden opgeknapt

De Zadelstraat in Lampernisse en de Oude Dorpsstraat in Kaaskerke liggen er nu heel slecht bij. Aan de gemeenteraad van Diksmuide wordt dan ook maandagavond de goedkeuring gevraagd voor onderhouds- en renovatiewerken. Voor de Zadelstraat is een grote 247.000 euro nodig, voor de Oude Dorpsstraat een grote 118.000 euro. Voor deze werken werd een aanvraag tot projectfinanciering ingediend bij het Vlaams Plattelandsfonds, met het oog op de toekenning van het maximale trekkingsrecht van 250.000 euro, toegekend via de VLM.

© TVDA
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Herbeleef hier de gemeenteraad van Diksmuide van maandag 31 augustus

Er komt een parkbegraafplaats in Woumen. Dat heeft de gemeenteraad van Diksmuide maandag 31 augustus beslist.

Interne fout - KW

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.