Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Einde van de raad

Een niet al te uitgebreide agenda, maar toch duurde de raad bijna twee uur.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Einde van de raad

Een niet al te uitgebreide agenda, maar toch duurde de raad bijna twee uur.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Opvang van vluchtelingen

Tonny Demuytere (Groen) en Mario Verhellen (SP.A) hebben het schepencollege tijdens het vragenuurtje naar de bereidheid van het stadsbestuur gepolst om initiatieven te nemen ter opvang van de vele vluchtelingen die Europa momenteel overspoelen.

Schepen van Sociale Zaken Joost Kerkhove (CD&V): "Ik pleit voor federaal spreidingsplan waarop elk OCMW op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen. We willen het nodige doen, maar op een structurele manier. Ik vind bouwen om op termijn weer te moeten afbreken geen goede oplossing. We hebben op de 33 beschikbare plaatsen nog amper ruimte vrij. Maar misschien is die er elders wel?"

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Oppositiepartij SP.A wil duidelijkheid over afbraak skateramp

"Het materiaal waaruit de onlangs afgebroken skateramp op de site Jeugdcentrum werd gebouwd voldeed al niet van in het begin", zei Mario Verhellen (SP.A), een stelling die hij rijkelijk argumenteerde. "En net nu er een positieve risico-analyse voorhanden was, werd de ramp afgebroken. Dat begrijp ik niet."

Volgens jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V) deugde ook de aanrijzone niet en was de veiligste oplossing de ramp verwijderen.

HDV
© HDV
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Oppositie zet druk op Be-Part in Waregem te houden

Mario Verhellen (SP.A) heeft in naam van de voltallige oppositie een motie voorgelezen die een duidelijk signaal moet geven aan de Vlaamse regering dat de stad Waregem bereid is om het kunsthuis Be-Part over te nemen. Verhellen vreest namelijk dat Kortrijk Be-Part zal inlijven in het kader van de gewijzigde financiering van de provincies. Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) stuurt wel nog aan op overleg met de stadsbesturen van Waregem en Kortrijk, maar de oppositie is niet gerust in de zaak.

Volgens Open VLD is er op vandaag nog niets beslist en kan Be-Part in Waregem blijven als er een goed toekomstplan wordt voorgelegd. Dat zegt Xavier Wyckhuyse vernomen te hebben op het kabinet-Gatz.

Cultuurschepen Pietro Iacopucci (CD&V) stak daarop een ellenlang betoog af, dat we hier verkort weergeven. "Vorig jaar zijn we al met motie op de proppen te komen om Be-Part hier te houden, zij het dan door Vlaanderen beheerd. Het doet deugd dat ook de oppositie achter dit voornemen staat. Ik vind het wel jammer dat ik maar heel zelden oppositieleden mag begroeten bij openingen van tentoonstellingen in het kunsthuis. Wat Be-Part doet is van Vlaamse relevantie, de regionale belangen worden overstegen. Maar als we Be-Part er lokaal bij zouden moeten nemen, moeten er op onze cultuurdienst vier medewerkers bij, terwijl we er nu maar twee hebben. De laatste tien jaar werd 300.000 euro betaald aan kosten van gebouwen, los van andere jaarlijkse kosten. Denk maar niet dat Vlaanderen ons zomaar die financiële middelen zal geven. Consequent met hun regeerakkoord zou Vlaanderen dan ook Be-Part moeten overnemen. Laat ons met de steun van de voltallige raad met één gezamenlijk standpunt naar de minister trekken. Dat kan onmogelijk de inhoud van jullie motie zijn. Ik vraag uitdrukkelijk dat die niet wordt goedgekeurd."

Xavier Wyckhuyse (Open VLD): "Als je nergens een plan kunt voorleggen, zal je van een kale reis terugkeren. "

Mario Verhellen (SP.A): "Jullie motie heeft de Vlaamse regering alleen maar duidelijk gemaakt dat Waregem niet tuk is op Be-Part. Ze leven daar vandaag nog te veel op een eiland, maar men is van goede wil. Er kan zeker een samenwerking komen met scholen en amateurkunstenaars. Noem het kruisbestuiving. Wat de financiën betreft: bezoekerscentrum op de hippodroom zal ook de nodige kosten genereren."

Heidi Vandenbroeke (N-VA): "Op cultureel vlak onderscheiden we ons met Be-Part van andere steden. Een verhuizing naar Kortrijk zou een erg spijtige zaak zijn. We moeten meer ambitie durven tonen en afstappen van deze kerktorenpolitiek. Kunnen we ons niet samenzetten om tot één gemeenschappelijk standpunt te komen en dat op de gemeenteraad van volgende maand brengen?"

Elke fractie toonde zich daarover akkoord. Over de door de oppositie voorgelegde motie werd dan ook niet gestemd.

HDV
© HDV
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Waregem voert sperperiode voor thuisslachting schapen in

Omdat in de raad een occasionele politieverordening naar aanleiding van het Offerfeest werd goedgekeurd, mogen in Waregem geen rituele thuisslachtingen van schapen plaatsvinden van 21 tot en met 25 september. Het Offerfeest van de moslimgemeenschap is gepland op 23 september. Moslims uit Waregem kunnen voor het slachten van hun schapen naar jaarlijkse gewoonte terecht bij onder meer slachthuis Vanwijnswerghe in Desselgem.

M'Hamed Kasmi (SP.A) toont zich verbaasd over de invoering van een sperperiode aangezien de Europese wetgeving toch thuisslachtingen verbiedt. "Klopt", aldus schepen Jo Neirynck (CD&V). "In theorie kan het nog, dus leggen we bij deze ook een verbod op als stad."

RN
© RN
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Speeltoestellen voor Emiel Clausstraat en Pompoenstraat

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met de aankoop van een aantal speeltoestellen ter waarde van 17.500 euro. Zo krijgt de Emiel Clausstraat in Sint-Eloois-Vijve een zandspeeltoestel en twee voetbaldoelen en de Pompoenstraat in Desselgem een hindernissenpiste.

Mario Verhellen (SP.A) maakte van de gelegenheid gebruik om zich luidop af te vragen waarom het speelpleintje aan de stadionvijvers pas een ruim jaar na een negatieve controle door de FOD Economie werd afgesloten voor een herstelling."

Jeugschepen Jo Neirynck (CD&V): "Het speeltoestel in kwestie aanpakken was een kwestie van wikken en wegen, want erg duur. We schipperden begin vorig jaar ergens tussen de veiligheidscodes oranje en rood. We hebben zolang moeten wachten op hulpstukken dat het uiteindelijk moest worden afgesloten."

Mario Verhellen: "Dan moet je maar niet meer wachten tot het bijna rood is!"

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Duur onteigeningsdossier

Oppositiepartijen N-VA en SP.A zijn niet te spreken over de volgens hen te hoge kostprijs (bijna 9.600 euro) voor de opmaak van een onteigeningsdossier Anzegemseweg. Dat is een belangrijke aanzet voor de realisatie van een bijkomende ontsluiting van het bedrijventerrein in de Eurgène Bekaertlaan op de N382 (Expresweg).

De bevoegde schepen Kristof Chanterie (CD&V) deed navraag bij twee studiebureaus en concludeert dat het niet goedkoper kan.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Riolering Spinnerijstraat

In de Spinnerijstraat is als gevolg van de dorpskernvernieuwing in Sint-Eloois-Vijve bijkomende riolering nodig. Ramingsprijs voor de aanleg daarvan bedraagt ongeveer 11.000 euro exclusief btw.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

VTI koopt pastorie op 't Gaverke

De gemeenteraad heeft de verkoop van de woning, eigendom van het stadsbestuur, voor een bedrag van 340.000 euro goedgekeurd. Het VTI zal van de pastorie in de Toekomststraat thematische leslokalen maken en ook de Alternerende Beroepsopleiding van het Vibso wordt er ondergebracht. CVO Sint-Paulus zal er overdag seniorencursussen organiseren.

Mario Verhellen (SP.A): "Wij zien geen reden tot verkoop. Er kon een gewoon gebruiksakkoord met het VTI gesloten worden. Een onroerend goed kan je bovendien maar één keer verkopen, dus ook maar één keer je begroting bijspijkeren. Daarom zullen we ons onthouden."

GF
© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Riolering Kleine Heerweg moet dringend worden hersteld

Omdat het herstel van de riolering in de Kleine Heerweg (buiten de wil van het stadsbestuur om) al een kleine twee jaar op zich laat wachten zijn de buizen inmiddels zoveel verzakt dat een dringende interventie noodzakelijk is. De kostprijs van de werken zal dan ook ruim 11.000 euro (exclusief btw) meer bedragen dan voorzien. De gemeenteraad, die het punt bij hoogdringendheid behandelde, stemde hiermee in met uitzondering van N-VA.

Heidi Vandenbroeke (N-VA) vroeg om het punt te verdagen naar oktober. "Ik wou hier een vraag aan wijden, maar kreeg als antwoord dat ik er te laat mee kwam. Nu hadden we te weinig tijd om deze kwestie met onze fractie te bespreken."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Raad is begonnen

De Waregem Koersefoor is nog niet ingerukt of de Waregemse raad heeft al verzamelen geblazen voor de septemberzitting. De meeste raadsleden lijken hun kater alvast doorgespoeld te hebben.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Oppositie brengt extra agendapunt aan

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Op de agenda

Op de openbare zitting staan vanavond 16 punten op de agenda.

1. mededelingen

2. onroerende goederen: goedkeuren verkoop woning Toekomststraat 70 - pastorijwoning

3. riolerings- en wegeniswerken in de ontsluitingsweg Schakelstraat: goedkeuren eindafrekening

4. aanleg bijkomende riolering Spinnerijstraat: goedkeuren voorwaarden en vaststellen wijze van gunnen

5. aanleg omgevingswerken sociale verkaveling Hoge kouter: principieel akkoord houdende financiële tussenkomst

6. nutsleidingen: ondergronds brengen gevelnet Telenet naar aanleiding van het dossier R35 Westerlaan-Noorderlaan: goedkeuren offerte

7. nutsleidingen: ondergronds brengen OV-net naar aanleiding van het dossier R35 Westerlaan-Noorderlaan: goedkeuren offerte

8. goedkeuren afsprakennota opmaak van een onteigeningsdossier Anzegemseweg

9. goedkeuren afsprakennota omzetting bestaande plannen naar Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en migratie van de plannen naar het Grootschalig Referentiebestand (GRB)

10. verlenen advies aanvraag principieel akkoord woonuitbreidingsgebied (WUG) Nijverheidsstraat-Deken De Bostraat-Kortrijkseweg

11. goedkeuren wegentracé bouwaanvraag Bouwonderneming Feys

12. goedkeuren opdracht leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten + vaststellen wijze van gunnen

13. vaststellen occasionele politieverordening naar aanleiding van het Islamitisch Offerfeest: tijdelijk verbod op thuisslachtingen

14. goedkeuren toelagen

15. vragen

16. goedkeuren verslag vorige zitting