Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Het zit erop!

Het openbare gedeelte van de eerste gemeenteraad na de zomer zit erop, de eerste ook in de nieuwe setting. We maken graag afspraak op maandag 23 oktober om 19 uur voor de volgende gemeenteraad, ook live te volgen op kw.be.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Moermansite blijft nog twee jaar parking

In de gemeenteraad van 15 december 2014 werd het huurcontract met GO! Goedgekeurd voor de site Moerman. Dit contract liet expliciet onderverhuring toe aan het parkeerbedrijf.

Dit contract liep af tegen 1 september 2017. De stad heeft onderhandelingen gevoerd met GO! met het oog op een verlenging van dit huurcontract. GO! is akkoord met een verlenging onder dezelfde modaliteiten voor de duur van 2 jaar.

Het parkeerbedrijf, aan wie de site verder werd verhuurd, gaat akkoord om deze site verder te huren.

Bij de oppositie vooral veel vraagtekens over wat de toekomst nu eigenlijk is van de site. "Wat na die twee extra jaren", klinkt het bij Maarten Vinckier (Open VLD). "De grond is eigendom van GO! en zij hebben er natuurlijk ook iets over te zeggen."

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vraagt zich af of dit een vorm van compensatie is op vlak van parkeergelegenheid voor het De Coninckplein dat straks helemaal in een groen kleedje wordt gestoken.

"Bij het hele inspraaktraject rond de vergroening van het De Coninckplein hoorden we veel verzuchtingen over parkeerdruk voor de bewoners. Voor de bezoekers aan de stad is er voldoende ruimte enerzijds via het systeem van de Shop&Go plaatsen en anderzijds de onderbenutte stationsparking voor wie langer wil parkeren en shoppen. Maar een stadscentrum heeft natuurlijk ook een woonfunctie. En wanneer we de aantrekkelijkheid om in het centrum te wonen willen verhogen, dan moet er ook aandacht zijn voor nabije parkeergelegenheid. In die zin is de tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst van de Moermansite een goeie zaak. Het geeft de ruimte en de tijd om dat vraagstuk te bekijken in het ruimer plaatje van een nieuw circulatieplan dat er onvermijdelijk moet komen", stelt Steven Dewitte Groen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vier camera's op De Munt

Er komt op termijn camerabewaking op De Munt, daarvoor was toestemming van de gemeenteraad nodig. Het plein wordt nu ook officieel een voetgangerszone. In totaal komen er vier camera's. Eentje aan Proxy Delhaize, een aan de Citroenstraat, een aan de H. Horriestraat en de Noordstraat, zodat elke toegang gecoverd wordt. De camera in de Noordstraat werd recent al geïnstalleerd, de andere drie volgen in de komende weken. De camera aan de Proxy Delhaize is wendbaar, de rest zijn vast. Ze maken deel uit van het cameraplan dat al eerder werd voorgesteld.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) had vooral vragen bij de technische kant, maar ook over waar deze camera's precies zouden komen. Vooral in het Citroenstraatje, aan de garages, is sociale controle belangrijk en nodig.

Filiep Manhaeve uitte zijn bezorgdheid over verkeer dat nu nog over De Munt rijdt.

Voor Steven Dewitte is het alvast positief. "De Munt heeft alles in zich om een echt ontmoetingsplein te zijn. Met het kenniscentrum als aantrekkingspol en kloppend hart is het een ideale plek om langs te lopen en te blijven plakken", klinkt het. "Nu kunnen we werk maken van een gestructureerde mobiliteit op De Munt. Gedaan met kriskras passerende en parkerende werfwagens. Het is tijd voor harmonieus samenleven van voetgangers, fietsers en het weinige gemotoriseerd verkeer."

"Er zijn geen signalen dat er onveiligheid zou zijn in het Citroenstraatje", weet Griet Coppé (CD&V) nog te zeggen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Sociaal woonbeleidsconvenant in Roeselare

Tegen 2025 dient de Stad Roeselare 398 sociale huurwoningen te realiseren. De sociale huisvestingmaatschappij 'Bouwmaatschappij De Mandel' realiseert sociale huurwoningen. De sociale huisvestingmaatschappij krijgt hiervoor financiering vanuit Vlaanderen. Het bindend sociaal objectief voor de Stad Roeselare is ondertussen overschreden.

"Om verdere financiering voor Bouwmaatschappij De Mandel vanuit Vlaanderen te verzekeren en de geplande sociale woonprojecten te kunnen realiseren, dient er een Sociaal Woonbeleidsconvenant opgemaakt te worden", verduidelijkt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). Het sociaal Woonbeleidsconvenant tussen de Stad en de Vlaamse Regering, verbindt de Stad om acties te ondernemen om de uitvoering of gunningsprocedure op te starten van projecten die resulteren in de terbeschikkingstelling van 87 bijkomende sociale huurwoningen. Het verkregen pakket van 87 sociale huurwoningen mag vrij verdeeld worden over de projecten die opgenomen zijn in het Sociaal Woonbeleidsconvenant.

De Stad was echter vragende partij voor 355 huurwoningen voor het opstellen van een sociaal woonbeleidsconvenant gezien de sterke nood aan bijkomend sociaal huuraanbod in de Stad omwille van de sterke demografische groei en de wachtlijst van Bouwmaatschappij De Mandel met 2078 kandidaathuurders met een wachttijd van drie tot vier jaar.

Het Sociaal Woonbeleidsconvenant heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en voor een periode van drie jaar.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Nu ook volkstuintje in Eugeen Laridonstraat

Op Wallemeers werd een eerste volkstuintje gerealiseerd. Dit project, in samenwerking met Tuinhier, loopt reeds enkele jaren. In de Eugeen Laridonstraat is er de opportuniteit een tweede project op te starten. De grond, die eigendom is van de VMSW en in erfpacht toebehoort aan bouwmaatschappij

De Mandel, zou kosteloos ter beschikking worden gesteld. Met de betrokken partijen (De Mandel, Tuinhier en de Stad) werd een ontwerp van overeenkomst opgemaakt, gebaseerd op dezelfde principes als deze van Wallemeers, die het mogelijk maken dit project te realiseren en te kunnen starten op 1 januari 2018. Specifiek voor dit project is evenwel dat het in zekere mate ook het groenonderhoud waarborgt van Licht en Ruimte, waarvoor Tuinhier een maandelijkse factuur mag opmaken, alsook dat een sociale dimensie van het project nagestreefd wordt door de bewoners actief te willen betrekken. Dit reflecteert zich in een financiële bijdrage van De Mandel voor de opstart van het project enerzijds en tariefafspraken voor de bewoners anderzijds.

Immanuel De Reuse juicht een tweede volkstuintje toe: "Maar wordt er nog verder gekeken waar de noden leven en voor wie", klinkt het bij hem. Brecht Vermeulen: "Ook wij hebben geen probleem met extra volkstuintjes. Het is een goede manier om braakliggende grond te gebruiken. De locatie vinden we wat vreemd omdat volkstuintje meestal op perifere gronden liggen. Hier is dit op een drukke wijk. Wat is de motivatie om daar een volkstuintje te leggen? Aan de ene kant is er een groot gebouw en aan de andere kant een grote hoog en daartussen komt er dan een volkstuintje, maar er is geen ideale bezonning. De vraag van De Mandel? Heeft men de stad nodig om privéterrein te onderhouder? Misschien dat ze zelf initiatief moeten nemen? De stad moet nu kosten doen. Bovendien zijn de werken al gestart, dit is toch geen correcte politiek?"

Filiep Bouckenooghe (Groen): "De behoefte registreren we op verschillende manieren. We verzamelen alle geïnteresseerden uit de stad. We hebben een soort pallet met verschillende stadslandbouwinitiatieven aan te bieden. Vanuit de stad, maar ook privaat zoals de Lets-tuinen of Samen Tuinieren aan Ten Elsberghe. De verschillende stadstuinen hebben allemaal een ander imago. Wie geïnteresseerd is, moet op de juiste plaats terecht komen."

"Hier is het een totaal anders iets. Het gaat vooral om sociale huurders, al is het ook voor andere mensen, die hier zullen tuinieren en waar op termijn alles rond gezonde voeding gekoppeld kan worden. Waarom daar? Het is de stad die ooit de vraag gesteld heeft, bij de start van stadslandbouw, of De Mandel eventueel een zone ter beschikking had. We zijn gestart met Wallemeers en een klein jaar geleden kwam De Mandel naar ons met de vraag of we nog altijd interesse hadden. Gezien de doelgroep vonden we het wel interessant om dit aan te bieden. Wallemeers zit permanent vol, maar er haken wel mensen af of komen erbij. We hebben vooraf wel een bevraging gedaan bij de bewoners of er interesse was, want dat was wel nodig. Er waren een tiental mensen geïnteresseerd. Ondertussen hebben we een overleg gedaan en uit de twee doelgroepen waren er mensen aanwezig die interesse hadden, de interactie is dus duidelijk aanwezig met de omgeving."

"Wij zijn geen operationele partner, Tuinhier staat in voor het in goede banen leiden, bovendien neemt De Mandel een deel van de kosten op zich. We werken identiek als op Wallemeers."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Koortskapel eigendom van de stad

De eigenaars van de Koortskapel in de Oostnieuwkerksesteenweg 7A schenken de kapel aan de stad Roeselare. De kapel dateert van 1756 en werd herbouwd in 1945-1946. Deze kapel werd opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. De kapel werd ook opgenomen op de lijst van klein erfgoed en openbare kunst die door de dienst Cultuur in samenwerking met TERF en het departement Onderhoud Openbaar Domein opgemaakt werd. De opname van de kapel in het patrimonium van de Stad kan gemotiveerd worden wegens haar historische, culturele en erfgoedwaarde. Door RADAR werd de verwerving positief geadviseerd.

Brecht Vermeulen: "Hopelijk hebben we geen precedent gecreëerd, want het is niet de taak van de overheid om dit zomaar over te nemen, laat staan er geld in te steken."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ledverlichting in De Octopus

Bij de uitbreiding en renovatie van De Octopus bleek dat het noodzakelijk was om aanpassingen aan te brengen aan de verlichting. De tl-verlichting moet daarvoor vervangen worden door ledverlichting. Bij opmaak van de plannen was dit financieel niet interessant. Ook was de lichtkwaliteit en het aanbod van led op de markt toen geringer. De evolutie van de ledverlichting is echter zeer snel gegaan. De prijzen zijn op korte tijd sterk gedaald. In 2014 haalde de verkoop van ledlampen deze van spaarlampen in. In 2016 was de ledlamp de meest verkochte lamp. Gezien de snelle evolutie van ledverlichting werd het steeds minder verantwoord om bij de keuzes van de aanbesteding te blijven en te kiezen voor ledverlichting.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Nieuwe verkaveling aan de Klaproosstraat

Projectontwikkelaar Hectaar bouwt een nieuwe verkaveling aan de Klaproosstraat waarbij de ontsluiting via de Klaproosstraat gebeurt. Er zijn 24 loten voorzien waarvan een voor open bebouwing, twaalf voor halfopen bebouwing en elf voor gesloten bebouwing. De nieuwe verkaveling zou een onderdeel worden van de Klaproosstraat en dus ook die naam krijgen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Het stadspark

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Bert Wouters vervangt Claus Demeersseman

Claus Demeersseman maakte in het voorjaar zijn debuut in de Roeselaarse gemeenteraad ter vervanging van Leen Sercu die tijdelijk door omstandigheden de gemeenteraad niet kan bijwonen. Nu blijkt een mandaat voor Groen niet te combineren met zijn professionele activiteiten, waardoor hij de fakkel op zijn beurt tijdelijk doorgeeft aan Groen-voorzitter Bert Wouters.

"Als gemeenteraadslid wil ik meer zijn dan een poppetje dat elke maand een avondje komt stemmen," verklaart Claus zijn beslissing. "Voor iemand die in ploegen werkt is dit niet evident, maar tot voor kort kon ik nog makkelijk wisselen met collega's wanneer ik raadszittingen of een andere belangrijke vergadering had. Nu krijg ik echter de kans om bij Poco Loco door te groeien naar een leidinggevende functie en dat betekent dat ik onlosmakelijk verbonden ben aan mijn ploeg."

"In 2012 trok Groen naar de kiezer met heel veel jongeren op de lijst. Een bewuste keuze, maar het hield ook risico's in. Jonge mensen kunnen plots elders de liefde vinden, zoals Yana Debusschere die twee jaar geleden naar de kust verhuisde, of ze kunnen professionele kansen aangeboden krijgt, zoals Claus nu." vult schepen Filiep Bouckenooghe aan. "De wissels zullen ons niet van gedacht doen veranderen. Ook volgend jaar zullen jongeren ten volle kansen krijgen op onze lijst."

Leen Sercu is allerminst verrast dat haar vervanger op zijn beurt moet vervangen worden. "Claus is een jongeman met heel veel leiderskwaliteiten en een echte motivator. Uiteraard blijft dit niet onopgemerkt op de werkvloer." Voor een terugkeer van Leen in de raad is het nog iets te vroeg. "Het hart zegt misschien wel 'ja', maar ik moet vooral luisteren naar mijn lichaam. Mijn behandeling zit mooi op schema, maar we zijn er nog niet."

Bert Wouters is sinds 2013 voorzitter van Groen Roeselare en zal dat ook blijven tijdens zijn invalbeurt als raadslid. "Gelukkig hebben we mooie groep enthousiaste vrijwilligers binnen de partij waardoor het werk over vele schouders kan verdeeld worden. Zo moet het mogelijk worden om het voorzitterschap en het raadslidwerk te combineren met werk en gezin."

Hij legde de eed af.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Afspraken over digitale bouwvergunning zijn gemaakt

"Open VLD is voor lage- maar tevens correcte belastingen en zeker verzetten wij ons tegen de mogelijkheid dat financiële diensten opeens met terugwerkende kracht grondlasten zouden kunnen innen", aldus Francis Reynaert (Open VLD). "Vanuit de diensten van de Federale Overheid Financiën Roeselare werd mij gemeld dat sedert men in het stadhuis de bouwaanvragen digitaal binnen krijgt deze niet meer worden aangeleverd tot bij het Kadaster."

"Klopt dit want voor Open VLD lijkt dit op vandaag veel gemakkelijker dan voorheen om nu ook die diensten van het kadaster een digitale kopie te bezorgen. Mist de stad op die manier geen inkomsten via de opcentiemen gezien het kadaster nu op eigen houtje en zonder ondersteuning van de dossiers zelf moet gaan speuren om waar mogelijks na een verbouwing het KI te kunnen verhogen. Wij benadrukken dat de inning met een goede samenwerking ook correcter zou kunnen verlopen ten gunste van de belastingsplichtige."

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Misschien toch nog eens zeggen dat het wetgevend op vandaag de plicht is van zij die bouwen (bouwen of verbouwen) om binnen de dertig dagen van het voltrekken van de werken om melding te doen aan het kadaster, al weten we dat het vaak niet gebeurt", klinkt het. "Je hebt gelijk. Dat zijn digitale bouwvergunningen en de info wordt niet automatisch doorgegeven. De vraag is terecht en hebben wij ons ook gesteld. Voor de vakantie hadden we contact met het kadaster, en zij hebben bevestigd dat ze de info niet krijgen. We hebben contact opgenomen met de diensten verantwoordelijk voor de digitale bouwvergunning. Er zijn wel degelijk afspraken gemaakt met de FOD financiën over hoe alles opgevraagd kan worden."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Alle schade door werken zal aangepakt worden

"Heel wat pleinen in Roeselare werden heraangelegd. De Grote Markt, het Sint-Michielsplein en de Botermarkt werden mooi afgewerkt en vernieuwd en zijn nu opnieuw een verzamel- en ontmoetingsplaats midden in ons centrum", horen we van Greet Verhelle. "Onlangs werd ook het centraal gelegen en mooi vernieuwde Vandewallepark geopend. Het Noordhof en ons stadspark zijn ondertussen wel wat in de verdrukking geraakt. Na de passage van het warmtenetwerk werd niet alles volledig in oorspronkelijke staat hersteld. Enkele buurtbewoners hebben over deze onafgewerkte zaken hun bezorgdheid uitgesproken. Graag wil ik hier vragen naar een stand van zaken en ook naar de timing van de opvolging en de nazorg van deze werken."

Filiep Bouckenooghe: "Het regulier onderhoud blijft lopen. Maar er zijn inderdaad zaken die door bv. de werken van het warmtenet beschadigd zijn, zoals bv. aan Het Laere, het Noordhof, het Dogbohoekje, enz. Er zijn nog een aantal zaken die moeten gebeuren. Zo moet er nog een openbaar toilet voorzien worden in het stadspark. Er komt nog een elektriciteitscabine net om de hoek aan de Noordstraat en fitnesstoestellen in het park zelf. Dit zijn zaken die nog voor schade kunnen zorgen. Maar we hebben voor 2018 al budgetten voorzien om de nodige verfraaiingen te doen zodat het Noordhof en andere kunnen schitteren vanaf volgend jaar."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

In Roeselare kan je slechts één keer als bijzitter opgeroepen worden bij verkiezingen

Op ruim een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, had Stefaan Van Coillie (CD&V) een vraag over het zetelen in de kiesbureaus. "Bij iedere verkiezing wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om de stembureaus te bemannen. Vaak komen daarvoor dezelfde mensen in aanmerking zoals leerkrachten, ambtenaren, advocaten. Sommige mensen hebben daar geen probleem mee, anderen mopperen dat het opnieuw aan hen is. Kan er een maatregel uitgewerkt worden zodat inwoners van Roeselare die al effectief gezeteld hebben, niet meer kunnen opgeroepen worden?"

Schepen Marc Vanwalleghem: "De selectie van de voorzitters en bijzitters werd in het verleden telkens opgemaakt door de dienst burgerzaken. Vaak een selectie op basis van leeftijd, tussen 22 en 45. Sinds 2009 hebben we in het bevolkingsregister staan of ze al opgeroepen werden als voorzitter of bijzitter. Zo kunnen we voorkomen dat ze twee keer worden opgeroepen. We zullen wel een vrijwillige oproep doen via de website en zo. Daar komen telkens wat mensen op af, al is dat niet de grote meerderheid. Dit is vooral voor de bijzitters. Voor de voorzitters is er een selectie via een aantal specifieke lijsten. Door het vredegerecht werden deze mensen aangeschreven met de vraag of ze wilden zetelen als voorzitter. Ook hiervan hebben we, sinds 2009, overzicht of ze deze taak al hebben vervuld of niet."

"Wat de bijzitters hebben we beslist om nooit meer dan één keer opgeroepen te worden. Voor 2018 zit er een addertje onder het gras. We hebben de registratie pas sinds 2009, dus misschien zijn er mensen die daarvoor gezeteld hebben, die er toch nog bij zitten. Wat de voorzitters betreft kan ik duidelijk zeggen dat er samen met de vrederechter hiervoor gekeken worden of er genoeg zijn."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Stad kan huis-aan-huisverkoop niet verbieden

Frederik Nuytten (SP.A) wil dan weer de deur-aan-deurverkoop aan banden leggen. "Begin september klaagde het netwerk tegen armoede de verkoopspraktijken van sommige energieleveranciers reeds aan. Steeds vaker laten deze bedrijven kwetsbare mensen energiecontracten tekenen waar zij op het einde van de rit meer voor moeten betalen. Het netwerk pleit voor een verbod op huis-aan-huis verkoop van energiecontracten. Kunnen wij als stad hierin voorloper zijn en de deur-aan-deur verkoop van dergelijke contracten op het grondgebied van de stad aan banden leggen?"

Bart Wenes: "Wat het juridische aspect betreft, zijn we niet bevoegd als stad om dit te verbieden. De kwetsbare burgers zijn hier vaak het slachtoffer van, ze zijn misschien, met alle respect, wat licht gelovig. Vaak zijn deze mensen bekend bij het OCMW en dan proberen we preventief aan de slag te gaan en hen op de gevaren te wijzen. We zijn hen ook op de rechten en de speciale tarieven waar ze recht op hebben."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Akoestiek voorlopig oké!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Stad neemt tal van initiatieven voor fietsveilig beleid

Steven Dewitte (Groen) hoopt de schoolgaande jeugd nog meer met de fiets te bewegen. "We hebben net de week van de mobiliteit achter de rug en het doet ons plezier dat zowat alle partijen daarbij pleitten voor meer fietsveiligheid. De voorbije jaren werd er in Roeselare al fors geïnvesteerd in het veiliger maken van de schoolomgevingen en dat verdient blijvende aandacht", zegt hij. "Deze investeringen zullen echter maar ten volle renderen wanneer we effectief meer schoolkinderen op de fiets krijgen. Wanneer we hen wegkrijgen van de achterbank van taxi mama of papa en ze kiezen voor het gezonde, verfrissende fietstochtje naar school."

"Vermits deze generatie heel gevoelig is voor technologische snufjes en vermits we onszelf steeds meer profileren als smart city, lijken er daar mogelijkheden te liggen. In Lokaal, het magazine van de VVSG, las ik over een interessant project in Bonheiden. Een chip op de fiets registreert bonuspunten telkens een scholier door de schoolpoort fietst. Die bonuspunten kunnen dan bijvoorbeeld verzilverd worden op de kermis of bij andere lokale initiatieven. De resultaten zijn alvast positief en we weten allemaal: jong geleerd is oud gedaan. Welke initiatieven neemt de stad om na de infrastructuur ook de mentaliteit aan te pakken? Hoe gaan we de jongeren motiveren om te kiezen voor de fiets?"

Schepen Griet Coppé: "Zoals u weet gebeurt er in Roeselare heel veel, zeker samen met politiezone RIHO waarbij er ingezet wordt op verkeerseducatie zoals de verkeerslessen op de wielerpiste in Rumbeke. Er zijn al veel inschrijvingen voor volgend jaar. Er zijn ook educatieve projecten beschikbaar. Zijn er fietsen gestolen? Dan kan men een vervangfiets krijgen. Er zijn preventieve fietscontroles. Met het winteruur hameren we op een werkend fietslicht, enz. Daarnaast zijn er infrastructurele maatregelen. We hebben een fietsstraat. De stad doet al veel, maar de mentaliteit van de ouders is ook belangrijk."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Geen inventaris voor verharding voetgangerszones

"In sommige, vooral oudere verkavelingen zijn er in de straten stroken voorzien om een voetpad aan te leggen, maar dit ligt er dus nog niet of toch niet over de volledige lengte", stelt Cyriel Ameye (Vlaams Belang). "Het onderhoud van die stroken dient te gebeuren door de bewoners zelf. Sommigen onderhouden die zone door er gras in te zaaien en netjes af te rijden. Wat blijkt nu, sommige kranten- en postbedelers rijden dagelijks met hun wagen over die ingezaaide stroken, zodat de bewoners dit telkens opnieuw moeten nivelleren en inzaaien."

"Sommigen kwamen op het idee om er paaltjes te plaatsen of er een lint rond te spannen zodat hun werk toch niet teniet zou gedaan worden. Dit mag natuurlijk niet, het is immers een voetgangerszone en moet open blijven. Gevolg sommigen van hen kregen een gas boete. Ze kregen daarbij te horen dat er gewerkt wordt aan een inventarisering van de verkavelingen waar er nog geen verharding ligt op de voetpadzone. Daar zou met tijd een verharding op komen, dit voor iedereen dezelfde om een wirwar aan materialen te vorkomen. De inwoners van die verkavelingen zouden die wel moeten betalen. Hoe zit het met die inventaris en uitvoering ervan, en wat zal het de inwoners kosten?"

Schepen Griet Coppé (CD&V): "Ik heb weinig stem, dus zal ik kort zijn. De diensten hebben geen weet van een inventaris. Wie in de voetgangerszone een voetpad wenst, kan dat altijd aanvragen. Dat is 40 euro per vierkante meter."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Tegemoetkomingen voor omwonenden De Coninckplein

Maarten Vinckier (Open VLD) had graag een stand van zaken gehad over het De Coninckplein. "Zijn er bezwaren ingediend door omwonenden en zo ja hoeveel, korte toelichting over de inhoud van de bezwaren en gevolg dat daaraan werd gegeven? Werden de plannen nog aangepast, in het bijzonder: komt de knip er? Wat met extra parkeerplaatsen en bereikbaarheid handelszaken? Is er al een concreet tijdstip van aanvang en duur van uitvoering van de werken en werd dit gecommuniceerd aan de omwonenden?"

Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Het dossier lag voor op de gemeenteraad van 21 november 2016, inclusief amendement, waarbij we eventueel nog bepaalde aanpassingen konden doen. Daarna zijn we met de betrokken partijen in overleg geweest en hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. De knip komt er niet, mede doordat er geen beeld is over de volledige nieuwe circulatie in onze stad. Er is een openbaar onderzoek geweest in maart waarbij 496 bezwaarschriften ingediend werden, voornamelijk over mobiliteit en er waren ook nog een aantal andere opmerkingen waar we niet blind voor waren. De Jan Mahieustraat wordt niet geknipt, er zijn een aantal shop&go plaatsen rond het plein, er zijn voorzieningen voor mensen met een beperking en voor omwonenden hebben we de mogelijkheid gegeven om te parkeren op de Moermanparking."

"We hebben de bouwvergunning gekregen, er is een beroepsprocedure voorzien die pas gisteren is afgelopen. Tot op vandaag weten we nog geen resultaten."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Roeselare is enige brandweerpost met zowel vrijwilligers als beroepsmensen

Lieve Lombaert (N-VA) stelde een vraag rond de brandweerzone Midwest. " De brandweerzone Midwest is al bijna 3 jaar in werking. Door de grote brandweerhervorming van 2015 heeft men altijd beweerd dat dit een grote verbetering zou zijn voor de burger via een efficiëntere brandweer. De aanleiding die de hervorming versneld heeft was de ontploffing van Gellingen. Uit het onderszoeksrapport bleek toen dat men zich vragen stelde bij de adequaatheid van het optreden van de civiele hulpdiensten", klinkt het.

"Mijn vragen zijn de volgende. Is het aantal inzetbare beroepsbrandweermannen - vrouwen aangepast aan de nieuwe noden van de brandweerpost Roeselare? Is er een professionele organisatie op punt gezet in verband met de randfuncties zoals logistiek, dispatch ....? Zal er binnenkort een evaluatie zijn van de werking van de brandweerpost Roeselare en dit in het geheel van de werking van de zone Midwest?"

Burgemeester Kris Declercq: "Het is belangrijk om te benadrukken dat de Roeselaarse post de enige is met zowel beroepspersoneel als vrijwilligers, die permanentie organiseren. Op dat vlak is de noodplanning er. Dit geldt ook voor de dispatching, die zowel door beroeps als vrijwilligers wordt ingevuld. We zijn momenteel aan het onderzoeken of er een provinciale dispatching moet georganiseerd worden voor de vier zones. Vorig jaar hebben we het korps versterkt met twee beroepsmensen."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

"Noppentegels voor slechtzienden komen er waar nodig"

"Tijdens de gemeenteraad in mei 2016 werd door onze fractie de vraag gesteld de oversteekplaatsen in het centrum op en rond de Grote Markt aan te passen voor visueel gehandicapten", horen we van Trees Coffyn (N-VA). "Er werd gehoor aan gegeven en de pas vernieuwde voetpaden aan de Noordstraat en Manestraat werden opengebroken en aangepast, alleen aanpassingen aan deze twee punten."

"Tijdens de gemeenteraad in oktober 2016 werd opnieuw door onze fractie de vraag gesteld om aan de overige oversteekplaatsen in het centrum eveneens noppentegels te plaatsen. De belofte werd toen gedaan hier werk van te maken. Nu bijna een jaar later...alles is netjes afgewerkt aan de Grote Markt, ook rond de St. Michielskerk alles mooi vernieuwd, doch nergens bijkomende ribbel- en noppentegels te bespeuren. Daarom nogmaals de vraag: Wanneer worden de overige oversteekplaatsen in het centrum effectief aangepast voor visueel gehandicapten?"

Schepen Filiep Bouckenooghe: "Het is goed dat je het opvolgt. De vorige keer heb ik twee zaken gezegd. Dat de noppen er moeten komen, maar ook dat er een algemene visie moet komen. We hebben Inter de opdracht gegeven om een advies uit te spreken rond de aanleg van de pleinen en dergelijke. Dat advies is uitgeschreven en grotendeels uitgevoerd. Bij de Botermarkt is alles uitgevoerd. Bij het Marie-Louise de Meesterplein zijn de looplijnen er, maar de noppentegels moeten nog gerealiseerd worden."

"Waarom moet er daar een studie voor gemaakt worden? Kan dat niet automatisch? Eerst moet alles afgewerkt worden, dan een studie en dan weer alles openbreken", aldus Trees nog.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Schoolverzuim is eerder gering in Roeselare

We beginnen met de vragen om uitleg. De eerste vraag is voor Filip Deforche (Vlaams Belang) en gaat over schoolverzuim. "Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar is het gepast het college om uitleg te vragen bij een onrustwekkende evolutie in onze maatschappij. Zo lees ik in de krant dat het problematisch schoolverzuim op vrij korte termijn - ik dacht op een termijn van 5 jaar - verdubbeld zou zijn in Vlaanderen. Dan stel ik bij mezelf spontaan de vraag wat de situatie in mijn eigen geboortestad Roeselare is."

"Mijn vraag is naar een stand van zaken: hoe is het problematisch schoolverzuim in Roeselare geëvolueerd, in het stedelijk onderwijs dan met name? Hoe wordt daarop vanuit de school en vanuit het beleid op gereageerd? Hoeveel kinderen zitten bij die problematische schoolverzuimers, die uit een gezin met allochtone achtergrond komen of waar het Nederlands niet de thuistaal is? Wordt er gedacht aan een sanctioneringssysteem? Wat is de rol van politie in de controle op thuisblijvers? Wordt er meer dan vroeger gecontroleerd? Graag dus een omvattende stand van zaken."

"We zijn afhankelijk van de cifjers die we van school krijgen", zegt schepen Michèle Hostekint. "De meest recente zijn deze uit het schooljaar 2015-2016 waarbij het vooral in het secundair onderwijs is dat er schoolverzuim is. Wat problematische afwezigheid betreft, 30 of meer halve dagen. Bij het Stedelijke Basisonderwijs is het schoolverzuim heel gering. Al is elk schoolverzuim te veel en dus willen we inspanningen blijven doen zodat kinderen zo vroeg mogelijk op de schoolbanken terecht kunnen."

"Als men eventuele problemen signaleert, dan wordt het CLB ingezet. We hebben één dossier in SBS De Brug, over vijf in De Octopus en drie in De Vlieger waarvan we dachten dat het eventueel problematisch was. Dit werd onderzocht en er bleek telkens een grondige reden."

"De scholen maken werk van een spijbelplan, nemen actief deel aan het Lokaal Overleg Platform en kijken voor een uniforme aanpak van het probleem, enz."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Tine vervangt Maxim dan toch niet, nog geen opvolger

Tine Huyghebaert zal dan toch niet Maxim Deweerdt opvolgen tijdens de gemeenteraad. Tijdens de legislatuur woonde ze even in Torhout en je moet de hele periode in Roeselare wonen en dus komt ze niet in aanmerking.

Daardoor is N-VA vanavond met een lid minder.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Taart en cava!

Een nieuwe setting moet gevierd worden en dus is er taart en cava!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Zo ziet de vernieuwde gemeenteraadszaal eruit!

"Ik denk dat we in deze nieuwe inrichting aangenaam en efficiënt zullen kunnen werken", zegt voorzitter Ria Vanzieleghem. "Dank aan de mensen van de stedelijke ateliers die prachtig werk leverden, de diensten gebouwen en IT voor de ondersteuning, mevrouw Nathalie Muylle voor de opvolging en de gemeenteraadsleden voor de constructieve medewerking!"

Via het grote scherm kan alles meegevolgd worden. "Een hele verbetering, zo klinkt het!"

"Er is geen koffiebedeling meer, maar er zijn wel twee koffiehoekjes. Je kan er dus vrij om, neem gerust een kan mee. De broodjes zullen op dezelfde manier verdeeld worden. Wat de zaalschikking betreft, kunnen we dit na enkele maanden evalueren. We staan open voor verbetering. De mensen van IT kijken voor een goeie afstelling van het draadloos internet. Niet evident als je weet dat er hier 89 signalen zijn", vat Ria het praktisch allemaal samen. "Op het hellend vlak komen er ook aanduidingen, dit om slippertjes te vermijden."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Tijd voor de eerste van het jaar

De klok heeft zeven uur geslagen. Tijd voor de eerste van elf gemeenteraden in dit politiek werkjaar. We doen dit in een nieuwe setting! Ook deze en de komende gemeenteraden zijn volledig live te volgen op onze website.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Stoelendans

Twee nieuwe gezichten vanavond. Maxim Deweerdt verhuist naar Kortrijk en kan niet langer zetelen in de Roeselaarse gemeenteraad. Hij wordt vervangen door Tine Huyghebaert. Claus Demeersseman kan zijn professionele activiteiten niet langer combineren met een politiek mandaat voor Groen. Bert Wouters komt in zijn plaats. Dit is wel slechts tijdelijk. Claus kwam immers in de plaats van Leen Sercu die omwille van omstandigheden een tijdje niet kan zetelen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Nieuwe gemeenteraadszaal

Na een enkele proefopstelling vorig jaar, wordt dit politiek jaar afgetrapt in zaal Rolarius of de vroegere Conferentiezaal. Die wordt voortaan gebruikt als nieuwe zaal voor de gemeenteraad. De gemeenteraadszaal zal nog vooral gebruikt worden voor ceremoniële gelegenheid.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Zelf iets te zeggen?

Heb je zelf iets te zeggen over de gemeenteraad? Deel het op Twitter met de hashtag #GRRSL. Wie weet nemen we je tweet dan wel over binnen ons live verslag.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

In een notendop

© GF