Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

't Is gebeurd, maar...

GF
© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Nog twee punten achter gesloten deuren

Waar wij uiteraard niet bij mogen zijn. Meteen ook het einde van de gemeenteraad voor ons.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Toegevoegd punt: geen schaatsweide in Roeselare

"De schaatsers verheugen zich erop dat er tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een schaatspiste is op de Grote Markt. Doch, niets evenaart schaatsen op een natuurlijke ijsvijver of bevroren waterloop", vertelt Trees Coffyn (N-VA). "Het duurt wel een hele tijd vooraleer een vijver of waterloop dichtgevroren is en dan nog niet zonder gevaar. Een prima alternatief hiervoor is een schaatsweide."

"Voor de aanleg van een schaatsweide volstaat een stuk afgevlakte grond of weide met een geringe diepte van 15 centimeter, die is dan ook snel gevuld met hemelwater of snel bij te vullen. Gezien de geringe diepte is de schaatsweide bij enkele dagen vorst dichtgevroren, bij een dikte van ongeveer 8 centimeter kan er al veilig geschaatst worden. Bij dieper water moet het ijs een stuk dikker zijn. Op de over volstaan een randje gras en eventueel een zitbank om gemakkelijk de schaatsen aan te binden."

"We hopen dan ook dat de stad het ziet zitten om een schaatsweide aan te leggen op grondgebied Roeselare of het alvast te onderzoeken."

Schepen Filiep Bouckenooghe vindt het aanvankelijk een leuke - watch the word - piste. "We hebben bekeken wat het voor de Roeselarenaar kan betekenen. Je stelt het alvast eenvoudig voor. Je moet een weide hebben die sowieso onder water staat, dat hebben we tot nu toe niet. Je kan dat wel graven of creëren. Het is technisch mogelijk, maar er hangt een prijskaartje aan vast."

"Je moet het ook exploiteren, eventueel een schaatsverhuurder, Rode Kruis-post, parking voorzien, bankjes en dergelijek. Bovendien is het maar over een erg korte periode beschikbaar. Voor een dikte van 8 cm heb je zeven opeenvolgende dagen van vriesweer nodig. Als we dat bekijken ten opzichte van de laatste vijf jaar dan kom je uit op éénmaal, de winter van 2013, dat de potentiële investering kan renderen. Bovendien is er schaatsplezier tijdens het eindejaar op de Grote Markt."

"Dat maakt dat de energie die je erin steekt te groot is voor het rendement, Roeselare zou er te weinig plezier aan beleven", aldus Filiep.

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Hele jaar door nachtopvang voor daklozen?

Het OCMW onderzoekt of de winteropvang voor dak- en thuislozen die nu van november tot maart wordt georganiseerd, kan worden uitgebreid naar een nachtopvang gedurende het ganse jaar. Nog in 2016 wordt het Lokaal Opvanginitiatief dat onderdak biedt aan vluchtelingen, wordt uitgebreid naar 166 plaatsen. OCMW-voorzitter Geert Depondt verwacht dat de uitbreiding van 40 plaatsen tegen maart volledig gerealiseerd is. Andere investeringen voor 2016 zijn fase 2 van de vernieuwing van het OCMW-gebouw in de Gasthuisstraat waar ook de kinderopvang KIDS 3-12 jaar onderdak zal vinden. Verder staat ook de opwaardering en herlocalisatie van de diensten van Site Noord (met onder andere de Kringwinkel) in de Désiré Mergaertstraat op de planning.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Begroting en meerjarenplan voor het OCMW: de cijfers

Bij de opsplitsing van de basistoelage voor 20116 werd rekening gehouden met de niet afgedekte meerkosten van de financiële bijstand in 2014 en 2015.

In de toewijzing van het gecumuleerd resultaat van vorige jaren voor een bedrag van 6.546.174 euro werd rekening gehouden met de bestemde gelden voor 6.355.616 euro, hoofdzakelijk pensioenfonds.

Er moet rekening gehouden worden met een noodzakelijk werkkapitaal van 500.000 euro. De stadstoelage in 2016 wordt vastgelegd op 6.468.826 euro, waarin de meerkost voor de statutairen voor 1.128.595 miljoen euro is opgenomen. De dotatie wordt jaarlijks verhoogd volgens het overeengekomen groeipad in het oorspronkelijk meerjarenplan voor 2014-2019.

Het OCMW beheert het pensioenfonds voor de statutaire gepensioneerden van het OCMW en het Zorgbedrijf.

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Woonzorgcentrum Ter Berken wordt gerenoveerd

Het Zorgbedrijf Roeselare plant in 2016 een aantal investeringen. Zo wordt gestart met de renovatie van het woonzorgcentrum Ter Berken. De renovatie zal twee jaar duren. In 2016 en 2017 zullen in twee fasen 45 bewoners naar het nabijgelegen woonzorgcentrum De Waterdam verhuizen. Vanaf 2018 komen er dan 40 extra plaatsen voor zorgbehoevenden bij. Nog volgend jaar worden het restaurant en de keuken van woonzorgcentrum De Waterdam in gebruik genomen. Zowel bewoners, bezoekers, personeel als ouderen uit de buurt zullen er terecht kunnen. In Rumbeke wordt de infrastructuur van Sint-Henricus geoptimaliseerd. Het dagcentrum zal in één gebouw geconcentreerd worden waardoor het woonzorgcentrum op het gelijkvloers een dagzaal en een verpleeglokaal gerealiseerd worden. Het Zorgbedrijf voorziet voor 2016 uiteraard ook middelen voor de extra verdieping voor kinderopvang bovenop de nieuwbouw van De Vlieger in Rumbeke.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Begroting en meerjarenplan voor het Zorgbedrijf: de cijfers

het budget 2016 voor het zorgbedrijf wordt vastgesteld in exploitatie op 43.028.721 euro ontvansten en 41.172.893 euro uitgaven. De stadstoelage bedraagt 8.059.075 euro. Het investeringsbudget bevat 3.752.666 aan uitgaven en 1.151.735 aan ontvangsten.

Daarmee komen we op een budgettair resultaat voor 2016 op - 2,4 miljoen euro, maar na opsplitsing van het gecumuleerd resultaat wordt het resultaat op kasbasis positief, zijnde 1,8 miljoen euro.

De stadstoelage wordt cumulatief 150.000 euro per jaar afgebouwd vanaf 2017. Dit bedragt stort men in het pensioenfonds van de statutairen van het OCMW. Concreet zal in 2019 al 900.000 euro minder aan stadstoelage voor het Zorgbedrijf worden uitgekeerd, maar doorgestort worden voor de pensioenen.

De stadstoelage voor het Zorgbedrijf bevat een vaste toelage voor een bedrag van 2.282.774 miljoen euro. Dit bedragt wordt jaarlijks geïndexeerd.

Anderzijds bevat de stadstoelage voor het Zorgbedrijf een variabele dotatie, waarop de cumulatieve vermindering van 150.000 euro wordt toegepast en die niet geïndexeerd wordt voor een bedrag van 5.776.301 euro.

Het is logisch dat het financieel draagvlak zakt van 1.260.000 euro in 2016 naar 85.277 euro in 2011. Dit stelt het Zorgbedrijf voor een bijkomende uitdaging.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

De pers was even op zoek naar een primeur...

... in de chalet van Gelateria Italia op de kerstmarkt. Up next: het meerjarenbudget van het OCMW en het Zorgbedrijf.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Halfweg, tijd voor een pauze...

Tien minuutjes om de innerlijke mens te versterken.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Er 'bougeert' weinig vanavond

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ardooie niet langer onderdeel van Woondienst Regio Roeselare

De projectvereniging Woondienst Regio Roeselare werd opgericht voor een zesjarige periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2016. In deze periode participeerden de gemeentebesturen en OCMW's van de gemeenten Roeselare, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede.

De gemeente Ardooie heeft eslist om vanaf 1 januari 2016 niet verder te participeren binnen de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare. Alle andere partners zetten de samenwerking wel verder. Gezien bij uittreding van een van de partners niet kan beslist worden tot een verlenging van de projectvereniging na de eerste zesjarige periode, wordt de vereniging opnieuw opgericht vanaf 1 januari 2016.

Voor de samenwerking in de periode 2016-2018 werd opnieuw een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid. Dit werd al goedgekeurd door minister Homans. Er komt een subsidie van maximum 325.725 euro.

De woondienst geeft een antwoord op alle vragen over huren, verhuren, (ver)bouwen, woonpremies, sociaal huren, woonkwaliteit, energie, enz.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Mooie woorden van Siska, veel beterschap alvast!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Groene cakejes van Yana

Yana Debusschere verlaat de gemeenteraad niet zomaar. Ze heeft speciaal voor de gelegenheid groene cakejes gebakken. En ook de pers werd niet vergeten, waarvoor dank!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ondersteuning nodig voor ICT

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Frederik Declercq: "Oversteekmogelijkheden te beperkt in Izegemsestraat"

De Izegemsestraat in Rumbeke is wellicht een van de straten die er het slechtst aan toe is in onze stad. De heraanleg is broodnodig en staat na vele jaren eindelijk op de agenda. In het ontwerp, voorgesteld in commissie en gemeenteraad, zien we dat er een fietspad voorzien is aan beide zijden van de weg. Deze fietspaden zullen aansluiten op het dubbele fietspad dat er nu al ligt vanaf de burg met de E403 tot in Izegem. Daar komt ook een veilige fietsoversteek voor de fietsers die uit de richting van de Babilliebeek naar Rumbeke of uit de richting van Izegem naar de Babilliebeek willen.

"Het is de bedoeling dat we in de Izegemsestraat hetzelfde profiel voorzien zoals dat vandaag ook al in de Heirweg het geval is. Een van onze consequenties van onze keuze voor tweede fietspaden is het feit dat er weinig parkeermogelijkheden langs de weg overblijven", aldus schepen voor Mobiliteit Griet Coppé.

De werken voor de heraanleg van de Izegemsestraat zullen in vijf fases verlopen. Fase 1 omhelst de riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat in het vak Zeger Maelfaitstraat-Roterijstraat. Hiervoor zijn 60 werkdagen voorzien. Daarna komt de Izegemsestraat tussen de Oudstrijderslaan en de brug van de E403 aan bod (75 werkdagen). De derde fase zijn de riolering- en wegeniswerken in het vak tussen de Oudstrijderslaan en de Roterijstraat (45 werkdagen).

Daarna volgen nog twee fases met werken aan de zijwegen van de Izegemsestraat. Fase 4 met werken in de Oudstrijderslaan (45 werkdagen) en fase 5 met werken in de Roterijstraat (25 werkdagen). De werken zullen in het voorjaar van 2016 starten.

"Ik blijf het een gemiste kans vinden om geen afgezonderd fietspad te creëren. Volgens het studiebureau zijn er te veel onderbrekingen. Ik heb het geteld, het zijn er 36. Ik vind het echt jammer dat we deze kans missen", aldus Francis Reynaert (Open VLD).

"In het meerjarenplan staat te lezen dat de oversteekbaarheid van de weg zou verbeteren en er snelheidsremmende elementen komen. Als ik de plannen bekijk, dan vind ik daar weinig van terug", aldus Frederik Declercq (N-VA). "Misschien zou een oversteek ter hoogte van de Lekkensstraat of de Oudstrijderslaan misschien een goed idee zijn. Hopelijk wordt rekening gehouden met de breedte van de weg. In de Sint-Eloois-Winkelsestraat zitten we met een gelijkaardige situatie en leidt dit sosm tot problemen."

"Ik denk dat er een goede keuze gemaakt is voor een straat die dringend een oplapbeurt nodig had", voegt Dirk Lievens er nog aan toe.

"Ik voel enige afgunst van de inwoners van Oekene tegenover de inwoners van Rumbeke", klinkt het lachend bij Griet Coppé. "De vraag voor heraanleg was er al heel lang. Wat de snelheidsremmende maatregelen betreft was er een en ander voorzien bij de eerste plannen, maar we hebben een infovergadering gehouden met de mensen van de Izegemsestraat en de Zeger Maelfaitstraat en hebben we dat veranderd. Als tegemoetkoming aan de bewoners van de Zeger Maelfaitstraat hebben we de voorrangsregel weggenomen. Als dit een verkeerde keuze is, dan zullen we toch een aanpassing doen."

GF
© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ondertussen op de publieksbanken

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

"Beversesteenweg aanpakken na realisatie bedrijventerrein"

Het bedrijventerrein Krommebeek in Beveren krijgt meer en meer vorm. Het terrein omvat 48 hectare en wordt begrens door de Rijksweg R32, de Beversesteenweg, de Vloedstraat en de Heirweg. De ontsluiting zal gebeuren via de Beversesteenweg. Die zal voldoende breed zijn om in en uit te rijden.

"Er komen verkeerslichten en voor het verkeer dat uit het centrum van Beveren komt, wordt een aparte afslagstrook voorzien op de Beversesteenweg. De Vloedstraat zal ook aansluiting krijgen op het bedrijventerrein, maar zal verboden zijn voor zwaar verkeer. Daarmee willen we het vrachtverkeer uit de dorpskern houden en richting Rijksweg sturen", aldus schepen Griet Coppé.

De uitvoering van de wegeniswerken en het bouwrijp maken van het terrein zal zo'n 225 werkdagen in beslag nemen. Dat betekent dat de eerste kavels begin 2017 aangeboden kunnen worden. De kostprijs van de grond bedraagt 100 euro per vierkante meter in het bedrijventerrein en 130 euro op de zichtlocatie langs de R32. Er is zo'n 30 hectare bedrijventerrein in totaal beschikbaar.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Wanneer wordt dit deel van de Beversesteenweg eens aangepakt? De straat is daar echt in slechte staat. Dit is het moment om een deel van de Beversesteenweg aan te pakken. Ook voor de fietsers kunnen er inspanningen gedaan worden om het daar veiliger te maken."

Frederik Declercq (N-VA): "Beversesteenweg ligt er inderdaad abominabel bij. Wat met de ontsluiting via de Vloedstraat: hoe dwingt u af dat daar een zwaar verkeer zal doorrijden? Wat met kruispunt Ring/Beversesteenweg, voldoet die accommodatie voor de verkeersafwikkeling?"

Griet Coppé: "We zullen ervoor zorgen dat het verkeer niet door kan rijden in de Vloedstraat. Het studiebureau zal nagaan hoe dit concreet zal gebeuren. De slechte staat van de Beversesteenweg is ook onze bezorgdheid. Het zou opportuun zijn dit aan te pakken na de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein. Slimme lichten zullen ervoor moeten zorgen dat het verkeer vlot kan afgehandeld worden op het kruispunt met de Rijksweg."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vluchtweg voetbalstadion Schiervelde blijft

De cvba De Mandel verkoopt een aantal eigendommen. Een van deze eigendommen is een perceel grond, gelegen in de Kuipersstraat. Deze uitweg dient als vluchtweg, voor het geval het voetbalstadion Schiervelde, en eigendom van de stad. Aangezien dit de meest optimale vluchtweg vormt, is een verlegging niet vanzelfsprekend. Daarom is het beter om de vluchtweg te bestendigen. Deze bestendiging moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad.

Dat wil zeggen dat De Mandel op die strook geen garages kan bouwen.

"Op die plaats is er nu een feitelijke groene zone", aldus Brecht Vermeulen. "Is er onderzocht geweest of die groene zone kon blijven?"

"Vanuit de stad hebben we het aanbod gekregen, langs de hekkens van het voetbalplein, het is geen functioneel groen, waar we weinig mee kunnen doen", voegt Nathalie Muylle er nog aan toe. "Bovendien zit je met een site die al erg groen is, met wandelpaden, dus zagen we niet direct nood om daar extra groen te voorzien."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

#lachenmetlucbis

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Uitbreiding voetbalveld De Ruiter nu toch een feit

Voetbalclub De Ruiter wil graag het hoofdvoetbalveld verlengen. Daarom werd aan de stad de vraag gesteld om grond aan te kopen hiervoor. Dit zou mogelijk zijn omdat de nieuwe eigenaar van de aanpalende hoeve bereid is om zo'n 250 à 300 vierkante meter te verkopen.

Het veld zou dan de juiste afmetingen hebben van 100 op 60 meter en dus reglementair zijn. Bovendien kan dan overal de nodige bufferzone van drie meter voorzien worden. Enkel voor voetbal in de eerste of tweede afdeling zou dit niet volstaan.

Het punt stond ook al op de vorige gemeenteraad, maar werd uiteindelijk verdaagd omdat er nog enkele technische details onduidelijk waren.

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

De Regenboog wil assistentiewoningen aan Ter Walle

De vzw De Regenboog die in de Sint-Michielsstraat een woonzorgcentrum heeft, wil op de site van de voormalige school bij zaal Ter Walle een satelliet uitbouwen met acht assistentiewoningen. Omdat het momenteel wettelijk niet mogelijk is om daar assistentiewoningen te voorzien, zal een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan hieraan verhelpen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

#lachenmetluc

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Immanuel De Reuse: “Meer aandacht voor het Stationsplein”

"Al verschillende malen vroeg onze fractie in deze gemeenteraad om de nodige aandacht voor het Stationsplein", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Overlast in allerhande vormen zijn storend voor zowel omwonenden als voor de mensen die de stationsomgeving frequenteren. Er is nochtans nog steeds heel wat overlast met vandalisme, alcoholoverlast, drugsspuiten, enz."

"Graag had ik vernomen hoe men deze momenteel aanpakt. Welke actieplannen zijn er en welke rol kan de wijkagent of kunnen de gemeenschapswachten spelen om dit probleem aan te pakken?"

"Ik deel de zorgen, we hebben daar aandacht voor, net zoals jullie", aldus burgemeester Luc Martens. "Dat leidde al tot een aantal acties om de overlast te beperken. Zo hebben we drankbezit op het plein verboden, om maar een voorbeeld te geven. We willen ook niet alleen repressief werken, maar we willen ook de mensen helpen en ermee praten om zo tot een oplossing te komen. Daar zijn de mensen uit de sociale sector mee bezig, gaande van de straathoekwerker tot meer gespecialiseerde diensten. De politie is ook sterk aanwezig. Het is een moeilijke problematiek waarbij straffen alleen niet helpt."

Stefaan Beel
© Stefaan Beel
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Showmodellen zijn niet duurzaam genoeg

Op diverse plaatsen in het stadscentrum worden tijdens deze kerstperiode op verlichte podium opnieuw personenwagens aangeprezen. "We begrijpen dat het hier om sponsordeals gaat die noodzakelijke inkomsten genereren", vertelt Frederik Nuytten (SP.A).

"Kunnen we echter deze wagens niet vervangen door meer duurzame modellen zoals hybride of elektrische wagens? Vandaag de dag hebben zowat alle constructeurs dergelijke wagens in hun gamma. Op die manier kunnen we het bewustzijn rond duurzame mobiliteit bij onze burgers verder helpen toenemen en houden we een consequente lijn in onze beleidsambities omtrent deze problematiek."

"We hebben dit overgemaakt aan de centrumstraten, maar zij zijn vaak afhankelijk van de merken en hun beleid", vertelt schepen Kris Declercq. "Maar men zal er wel om vragen om milieuvriendelijke wagens meer in de kijker te plaatsen."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Er is toch al wat kerstsfeer...

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Stand van zaken opvang vluchtelingen

Ria Vanzieleghem (CD&V) had een vraag over de opvang van vluchtelingen. "Is onze stad voorbereid indien we via het spreidingsplan nog meer vluchtelingen toegewezen krijgen?", vraagt ze. "Heeft men zicht op ondersteunende maatregelen vanuit de Vlaamse overheid om de erkende vluchtelingen te kunnen integreren op verschillende vlakken. Ik denk dan aan tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, lessen Nederlands, enz."

"Op 17 oktober 2015 keurde de OCMW-raad goed dat het LOI zou uitbreiden naar 166 plaatsen, nu zitten we al op 146, tegen eind maart moet dit verwezenlijkt worden", aldus schepen Filiep Bouckenooghe. "Bij Roeselare Helpt werken we op drie segmenten. Materieel gebeurt alles vanuit de Sint-Amandskerk met vrijwilligers en dat verloopt goed."

"De begeleiding met asielbuddy's, daar zitten we op een vijftal buddy's. Het is wat aftasten hoe of wat, maar dit loopt wel. Al zijn er wel nog problemen met de taal. Wat wonen betreft, zijn we nog steeds op zoek naar geschikte woningen."

"Wat de activering van het spreidingsplan betreft, zullen we moeten kijken hoe we dit het best kunnen invullen. Op vandaag is dat nog niet bekend, maar we zouden wel voldoende tijd krijgen. Zicht op bijkomende middelen van de Vlaamse overheid? We zitten vaak samen met de verschillende partners en zouden voor verschillende organisaties op extra middelen kunnen rekenen."

"Wat het spreidingsplan betreft, zullen de gemeenten plaats moeten creëren of anders gestraft worden. Dat zal gebeuren op basis van aantal inwoners, draagkracht en al geleverde inspanningen voor de opvang van vluchtelingen. Wij hebben nu al geanticipeerd op wat iedereen verwachtte. Het spreidingsplan komt er en we zullen bekijken wat er mogelijk is, maar we gaan er vanuit dat we geen woonunits op een of andere plaats moeten voorzien.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Leen Sercu: “Winkels moeten deuren sluiten”

Letterlijk dan toch, want te veel winkels zetten in energievriendelijke tijden nog steeds de winkeldeur wagenwijd open, ook als het erg koud is. "De klimaatconferentie liep dit weekend ten einde, het is een thema dat veel mensen beroert", vertelt Leen Sercu (Groen). "Velen willen hier iets aan doen en door soms kleine inspanningen kunnen we veel bereiken. Toch zien we in het centrum van de stad nog altijd winkels die de deur wijd open zetten."

"Kunnen wij als lokale overheid hier een hand reiken naar de handelaars door een voorstel te doen? We stellen voor om samen met de handelaars een charter op te maken met het engagement de deur van de winkel dicht te houden. Elke handelaar die het charter ondertekent krijgt een sticker, met daarop een nieuw logo. Als slagzin kunnen we 'Roeselare is open voor jou' gebruiken."

"Ook de duurzaamheid in een stad is belangrijk en we maken daar bijzondere vorderingen in, kijk maar naar de led-verlichting. De vraag die je nu stelt kwam enkele jaren geleden al eens aan bod", aldus schepen Kris Declercq. "Een sensibiliseringsactie is zeker een goed idee, ik zal het overbrengen."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Wij herkennen hem ook van ergens...

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Lokfiets moet diefstal tegen gaan

"Lokfietsen zijn fietsen waarin een gps-volgsysteem zit. Deze fietsen worden gestald op plaatsen waar voor diefstallen zijn. Wanneer de fiets verplaatst, krijgt de politie een seintje en de zender geeft aan welke weg de gestolen fiets aflegt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal opgespoord en aangehouden worden", horen we van Yana Debusschere.

"Het doel van de lokfiets is dubbel. Door expliciet aan te kondigen dat lokfietsen ingezet zullen worden, kan er een ontradend effect zijn. Bovendien kun je de dieven opsporen. Kan dit ook in Roeselare?"

"Het lijkt verleidelijk om lokfietsen te gebruiken, maar je kunt ze niet zomaar gebruiken. Dat moet binnen een welbepaald kader. Je mag niet uitlokken tot diefstal, dat is een flinterdunne grens...", aldus burgemeester Luc Martens. "De regelgeving is hieromtrent nog niet zo duidelijk. Er was overleg met de procureur en het wordt overwogen, maar we wachten tot er een duidelijke regelgeving is."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vangrail Beurtkaai zal niet vervangen worden

"Net over de Bruanebrug, in de Beurtkaai richting Izegem, stond in de toch wel gevaarlijke bocht ter hoogte van Bleijko jarenlang een volkomen verwrongen vangrail. Dit heb ik al meerdere malen aangekaart in de gemeenteraad. Begin 2015 werd de vangrail die de invalsweg totaal ontsierde weggenomen. Langs de bomen zie je nog veel aanrijdingsschade van auto's die vroeger de bocht al eens hadden gemist", zegt Francis Reynaert (Open VLD).

Enkele maanden geleden was er nog een ongeval met een auto die tegen een boom strandde en gelukkig het kanaal niet inreed. De verwrongen en erbarmelijke staat van deze weggenomen vangrail getuigde van de noodzaak en wij stellen ons de vraag wanneer er een nieuwe geplaatst zal worden."

"We hebben al sinds 2014 beslist om de vangrails te vervangen door borden van het V-type. Bovendien zijn vangrails niet altijd even veilig. Soms zijn ze te hoog en erg onveilig als je daar iets tegenkomt met een motor. Alles begint met de snelheid van de mensen. Sommigen maken er een sport van om die beweging te nemen en dan bijna in de rails of borden terecht komen. We delen de bezorgdheid, maar vangrails hebben vaak een averechts effect en daarom die beslissing."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Oeps, te vroeg

Francis Reynaert pakt uit met een vraag over de drukke Brugsesteenweg... Jammer genoeg is die vraag pas voorzien voor morgen. Dat komt ervan als er twee gemeenteraden zijn. Gelukkig is collega Carron er om de juiste vraag door te spelen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Open VLD wil efficiënter groenbeheer

"Regelmatig spreken burgers ons aan met heel concrete en persoonlijke vragen rond groenbeheer", horen we van Annelies Carron (Open VLD). "Is er een officiële planning binnen de groendienst wanneer welke wijken of straten onder handen genomen worden? Kunnen burgers hierin zelf voorstellen doen als dit hen urgent lijkt? Wij zouden een online snoeikalender voorstellen waarop iedere burger kan zien wanneer binnen zijn omgeving groenonderhoud gedaan zal worden en tevens meldingen van noodzaak kan doen."

Daarnaast staan er in Roeselare ook op 174 verschillende locaties bladkorven voor de balderen van bomen op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes. "De korven blijven staan tot eind december en worden twee maal in november en twee keer in december machinaal leeggemaakt", voegt Annelies er nog aan toe.

"Wij zouden graag voorstellen dat bewoners zelf een korf kunnen uitzetten in hun buurt, als ze dit aangewezen vinden. Die kan men dan aangeven bij de groendienst en melden wanneer ze vol is, zodat men die dan kan ledigen."

"Wat het groenbeheer betreft krijgen we inderdaad vaak vragen", aldus schepen Filiep Bouckenooghe. "In eerste instantie heb je nood aan een algemeen kader, enkele krachtlijnen. Je hebt het veegplan, het bomenbeheerplan, enz. Je moet het kader kennen, wat zijn de criteria en dan de persoonlijke vragen beantwoorden. Op basis van die krachtlijnen kunnen we de zaak inschatten. Ik denk dat we effectief verder kunnen gaan in het kenbaar maken voor de burger, bijvoorbeeld via websites, al is dat niet altijd eenvoudig."

"De korven zijn voornamelijk voor de bladeren op openbaar domein. Privaat kan er een en ander afgesproken worden met MIROM. Anders wordt geval per geval bekeken, volgens een aantal criteria."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Maxim geeft het goede voorbeeld!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vanaf het voorjaar schaken op de Grote Markt

"Enkele maanden geleden werden een aantal parkeerplaatsen op de Grote Markt weggenomen om de terrassen uit te breiden", zegt Justine Pillaert (N-VA). "Daarbij werd sinds kort ook een groot schaakbord op de grond getekend. Maar veel beweging heb ik daar rond nog niet gezien."

"Ik vraag me dan ook af hoe vaak dat schaakbord gebruikt wordt en hoe de mensen dat weten? Welk doelpubliek wil men hiermee aanspreken en waar kan men eigenlijk de schaakstukken halen?"

"Het is inderdaad een schaakbord en geen dambord", vertelt schepen José Debels. "Er zijn al een aantal 'zetten' gebeurd om dit te realiseren. We merkten in het begin dat er vaak toch nog op geparkeerd werd. Daarom hebben we besloten om enkele initiatieven te nemen, waaronder een groot schaakbord. De Torrewachters, onze Roeselaarse schaakclub, zijn aangesproken geweest, gaan een aantal initiaties geven en met de clubleden er af en toe zelf spelen. De schaakstukken staan er niet, want ze zijn nog niet geplaatst."

"Ze werden onlangs geleverd en wellicht gaan we die in het voorjaar plaatsen, dat lijkt ons een betere periode. We gaan die stukken op het bord laten staan. Dat nodigt uit om spontaan te schaken, zonder de poespas om de schaakstukken te gaan halen. Bij evenementen zullen de stukken wel worden weggenomen, die komen dan op de afgesloten parking achter het vrijetijdspunt."

"Hopelijk kunnen we dan samen een zetje doen, Justine", besluit José met een knipoog.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Nieuw stadskantoor voor Roeselare wordt onderzocht: twee mogelijkheden

"Bij de eerste presentaties van het nieuwe stationsproject werd in 2009 meegedeeld dat er een torengebouw met elf verdiepingen kantoorruimte zou gebouwd worden. Dat zou aan de oostzijde van de spoorweg komen, ergens in de nabijheid van het CM-gebouw", vertelt Brecht Vermeulen (N-VA).

"Ik verneem dat er opnieuw nagedacht wordt om een nieuw, modern en energiezuinig stadskantoor te gaan betrekken. De stad zou daar in 2016 zelfs een budget voor uittrekken. Waar zou dat gebouw komen? Hoe concreet is dat onderzoek naar een nieuw stadskantoor? En hoe zal dat project eruit gaan zien?"

"Wat de nieuwe kantoorgebouwen aan het station betreft, zijn er geen gesprekken lopende om achter het station een kantoor te bouwen. We hebben intern beslist dat we eerst moeten weten wat we willen, wat de behoeften zijn. Die oefening zijn we nu aan het maken samen met externen", vertelt schepen Nathalie Muylle (CD&V). "We gaan heel het Roeselaars patrimonium screenen. Van elk patrimonium gaan we bekijken wat er moet gebeuren, is het nog opportuun om het gebouw te houden, enz. We hebben hierbij enkele prioriteiten, waaronder het stadskantoor. Daaruit blijkt dat het kantoor niet functioneel is, dat er heel veel energieverlies is en dergelijke. En dan is er nog de protocollaire functie van de huidige locatie."

Kijkende naar de functionaliteit, dan zitten we vrij snel in een verhouding 9 miljoen hier blijven en 6 miljoen om een nieuwe locatie te zoeken. Ook naar investeringen en onderhoudskosten maakt het een groot verschil. Dit is een eerste ruwe oefening. Maar het geeft ons wel een weg. We kennen de contouren, weten wat we moeten doen. Op een nieuwe locatie zitten we budgettair beter, maar een beslissing is er nog niet. We hebben alvast budgetten voorzien om ons te laten begeleiden en samen met de stadssecretaris, de directeurs en de teams kijken naar de nieuwe organisatiestructuur, welke dienstenstructuur willen we en welke ruimte hebben we hiervoor nodig. Dan kunnen we het verhaal gaan schrijven. Hetzij op de huidige locatie, hetzij elders en het station is daarbij een van de aantrekkelijke plaatsen, maar er staat nog niets vast."

Brecht Vermeulen kan hierin komen. "De keuze om te verhuzien moet uiteraard goed afgewogen worden. Het bewijs moet geleverd worden dat de andere plaats effectief beter is en dat er geen ontsporing van kosten zal zijn. Maar dat u al enkele ballonetjes over een nieuw stadskantoor opliet, zegt genoeg. Eerder zag we dat ook al bij het politiekantoor... Ik voel een herhalend scenario."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Hybridebussen in Roeselare: "Zijn vragende partij"

"Ik lees dat in Leuven De Lijn de 'groene hybridebussen' zal bestickeren met een herkenbaar label op de dakrand. Kan Roeselare ook onderhandelingen aangaan met De Lijn inzake duurzaamheid of zijn die nu al lopende? Wenst ook onze stad zelf in de heel nabije toekomst voor hybridebussen te gaan", is Gerdi Casier (SP.A) kort en bondig.

"De contacten met De Lijn zijn goed, op heel regelmatige basis vestigen we de aandacht op hybridebussen in het stadscentrum. Voor Roeselare laat een externe partner bussen rijden, dit is uitbesteed. Men weet, zeker na de klimaatconferentie, dat iedere burger wakker geschoten is en dezelfde bezorgdheid heeft. We blijven aandringen bij De Lijn en als er een mogelijkheid is om dergelijke bussen in Roeselare te hebben, dan zijn we zeker vragende partij", aldus schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V).

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ook jihadist in Roeselare: "Persoon is gestabiliseerd"

"De strijd tegen islamitische radicalisering werd een tijd geleden op federaal vlak op kruissnelheid gebracht met een zogenaamde Joint Information Box of JIB. Bedoeling was informatie over mogelijk radicaliserende jongeren bijeen te brengen", vertelt Filip Deforche (Vlaams Belang).

"In Roeselare vertrok ooit een Tsjetsjeen naar Syrië als jihadist. Met andere woorden: ook in onze centrumstad is of was er blijkbaar grond voor islamitische radicalisering. Hoe volgt de lokale overheid radicalisering in Roeselare op? Heeft men voelsprieten in de verschillende buurten? Wordt er informatie doorgestuurd naar het JIB?"

Burgemeester Luc Martens (CD&V): "Die dingen volgen we uiteraard van nabij op, in de mate dat we zicht hebben op alle gegevens. Als burgemeester heb je niet zicht op alles. Dat hangt soms af van toevalligheden, goodwill, netwerk, enz. Maar we weten wat we moeten weten en dat is eerder geruststellend. Hetgeen waar je naar verwijst klopt helemaal niet. Er woont inderdaad iemand met dergelijk verleden, maar volgens onze informatie is die persoon gestabiliseerd, is hij gehuwd, leeft in een heel andere context."

"We zijn wel aandachtig voor die leeftijdsgroepen, werken samen met scholen, verenigingen, om alles goed in beeld te hebben voor een tijdige detectering, want dat is het belangrijkste van allemaal. We moeten eerst detecteren en dan pas kunnen we aan preventie doen."

"We nemen deel aan wat vroeger die JIB was, nu werken we vooral met de local task force radicalisering, waar we nauw mee samenwerken. De komende dagen zitten we opnieuw samen", besluit burgemeester Luc Martens.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Klokslag 19 uur: tijd om te beginnen

Klokslag zeven uur, tijd voor de vierde gemeenteraad van het politiek jaar. Met de kerstmuziek van de kerstmarkt op de achtergrond beginnen we met de vragen om uitleg door de verschillende fracties.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Enkele verontschuldigingen

Bij de N-VA-fractie zijn er enkele afwezigen, Maxim Deweerdt en Siska Rommel kunnen er niet bij zijn.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Komt er een schaatsweide in Roeselare

Naast de voorziene punten, is er ook een toegevoegd punt door Trees Coffyn (N-VA). Zij polst naar de mogelijkheid om een schaatsweide aan te leggen in onze stad.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Yana neemt afscheid van de Roeselaarse gemeenteraad

Het zijn bovendien de laatste twee gemeenteraden voor Yana Debusschere (26). Het gemeenteraadslid voor Groen verhuist binnenkort naar Bredene en werkt in Oostende, waardoor de combinatie met de Roeselaarse gemeenteraad niet langer haalbaar is.

Yana deed vooral haar duit in het zakje achter de schermen, waarbij ze vooral de sociale thema's behartigde. Zij liet het flessenwater ook vervangen door kraantjeswater.

Haar vervanger is Steven Dewitte (35), hij was de afgelopen drie jaar actief in de OCMW-raad. De groene fractie bestaat zo uit Filiep Bouckenooghe (schepen), Leen Sercu (fractieleider) en Steven Dewitte.

STEFAAN BEEL
© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Zelf iets te zeggen?

Heb je zelf iets te zeggen over de gemeenteraad? Deel het op Twitter met de hashtag #GRRSL. Wie weet nemen we je tweet dan wel over binnen ons live verslag.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Werken Izegemsestraat eindelijk van start

Traditioneel staan er in december twee gemeenteraden op het programma. Vanavond is er vanaf 19 uur de gewone gemeenteraad met 21 punten op de agenda, waarvan twee achter gesloten deuren.

Morgenavond, 15 december, is er dan de tweede gemeenteraad waarbij onder andere het budget voor de komende jaren ter discussie voorligt. De partijen krijgen daarbij de kans om hun vragen te stellen bij de beslissingen van het stadsbestuur. Beide gemeenteraden zijn live te volgen op kw.be.

Vanavond is er onder andere de voorstelling van het nieuwe bedrijventerrein Krommebeek in Beveren. Het bedrijventerrein met een groene buffer richting de dorpskern zal aansluiten op de Beversesteenweg. Verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer vlot verloopt. De eerste kavels worden begin 2017 aangeboden.

Normaal is er ook de goedkeuring van het ontwerp voor de heraanleg van de Izegemsestraat. Die is in slechte staat en moet dringend aangepakt worden. Het ontwerp voorziet in een fietspad aan beide zijden van de weg, waardoor er niet veel ruimte meer overblijft om langs de weg te parkeren. De fietspaden sluiten aan op het dubbele fietspad dat er nu al ligt vanaf de brug met de E403 tot in Izegem.

Foto SB
© Foto SB
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ook morgenavond gaan we live

Je kunt vanavond de volledige gemeenteraad bij ons live volgen vanaf 19 uur.

Ook morgen zijn we er live bij vanaf 19 uur, dan ligt de begroting voor de komende jaren voor ter discussie.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

In een notendop

Infografiek RMG
© Infografiek RMG