Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jos Remaut
door Jos Remaut

Einde van de zitting

Na een anticlimax op het einde van het debat over Midwest, wordt de zitting gesloten. Maar er wordt beslist nog stevig nagediscussieerd aan de bar.

Tot volgend jaar !

Jos Remaut
door Jos Remaut

Myriam Vanlerberghe : "Ook ik ben verrast !"

Myriam Vanlerberghe : "Ook ik ben verrast bij het vernemen van een en ander. Maar ik zit ook niet zo dicht in de entourage van binnenlandminsiter Liesbeth Homans. Ik ken wel goed de visie van burgemeester Luc Martens van Roeselare, en wat mij nog meer verrast, is dat minister Homans daar allemaal zo in meegaat."

"Maar op zich moet ik wel zeggen dat welzijn allicht beter af zal zijn als het naar de bovenlokale niveau zou gaan dan als het naar Vlaanderen zou gaan. Maar er is helemaal nog niks beslist..."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Immanuel De Reuse : "Toch jammer dat wij zoiets belangrijks langs de gemeenteraden moeten vernemen !"

Immanuel De Reuse blijft erbij dat er hier ondanks de belijdenis van openheid toch wel een stuk achter de rug van de provincieraadsleden is gewerkt. "En dit over zulke belangrijke zaken als personeel. Dit heeft niet veel meer te maken met gebiedsgericht werken. "

Partijgenoot Kurt Ravyts sluit aan : "Terwijl er hier een grote poppenkast wordt opgevoerd over de toekomst van de provincies, rept u met geen jota over wat u achter onze rug allemaal bedisselt. Over belangrijke zaken !"

Jos Remaut
door Jos Remaut

Peter Roose : "Straks welzijnsbeleid op vier snelheden ?"

Al goed en wel, maar voor Peter Roose (SP.A) is dé vraag : "hoe kan het nu dat men eerst de persoonsgebonden materies afneemt van de provincie, om ze dan terug te geven aan de gemeenten of hun associaties ?"

"Als dit de bedoeling is, dan zitten we straks misschien met een welzijnsbeleid op vier snelheden, al naargelang de regio in de provincie. Ik had hier toch graag wat meer duidelijkkheid over..."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Guido Decorte : "Wie niet begrijpt dat wij willen samenwerken, die snapt er geen bal van."

Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) is vurig in het formuleren van zijn antwoord.

"Uw vragen moet u eigenlijk richten aan Midwest. En tijdens onze begrotinsgbespreking hier is daar wél iets over gezegd. Ik heb duidelijk gezegd dat we sterker gaan inzetten op de gebiedswerking en dat wij dat regio per regio gaan aanpakken."

"Wij werden gecontacteerd door Midwest. We hebben daar een constructief gesprek gehad en hebben bekeken hoe we daar positief kunnen samenwerken."

"Het is Midwest die vragende partij is en zegt dat ze ons nodig hebben. Ze vragen ons duidelijk : "Wil je mee helpen sturen ?" Wij willen kennispartner zijn van de gemeenten en sterker inzetten op onze gebiedswerking. Wij zullen dan ook in een open sfeer verder gaan met die gesprekken."

"Ik weet dat wij dat niet meer vanuit een vzw zullen kunnen doen, maar wie verbiedt ons van een constructieve partner te zijn ? Het secretariaat van Midwest zit precies in ons streekhuis in het Huis van de Voeding in Roeselare, op het terrein is dat toch nog maar de evidentie zelf. Wie niet begrijpt dat wij willen samenwerken, die snapt er geen bal van ! Wat doen wij in godsnaam verkeerd ?"

Jos Remaut
door Jos Remaut

Christof Dejaegher : "Het is Vlaanderen dat voor de verrommeling zorgt"

Christof Dejaegher (CD&V) : "De bestuurlijke verrommeling is in de hand gewerkt door één overheid, en dat is de Vlaamse. En ik viseer hierbij geen enkele partij, ook de mijne. Je mag dus zeker niet de steden en gemeenten viseren, of de provincie. Mooiste voorbeeld : de nieuwe call die de Vlaamse overheid lanceert rond regionale sociaal-economische overlegmodellen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Kristof Pillaert : "Gooi niet alles op een hoopje"

Kristof Pillaert (N-VA) merkt op dat het hele Midwest-verhaal helemaal niet is ontstaan binnen de dynamiek van de interne staatshervorming, maar vooral vanuit een gezamenlijke wil om door samenwerking kosten te besparen.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Kurt Ravyts : "Zelfs denkpistes rond welzijnsbeleid !"

Kurt Ravyts maakte het nog een beetje straffer : "Ik ben vooral verwonderd over het verslag van de vervolgvergadering van het overleg. Daarin staat zwart op wit dat er met de provincie gesprekken waren over het overnemen van het welzijnsbeleid van de provincie , mogelijks zelfs mét overdracht van personeel."

"Ik vind het absoluut niet kunnen dat zulke gesprekken gevoerd worden zonder dat wij daar iets over horen. Ik ben echt wel benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Hendrik Verkest : "Provincie kan zeker meerwaarde bieden"

Voor Hendrik Verkest (CD&V), zelf burgemeester van een van de betrokken gemeenten, is het duidelijk dat de provincie met haar enorme deskundigheid qua gebiedsgerichte werking duidelijk een meerwaarde kan bieden aan de associatie Midwest.

"En ze kan voor mij beslist ook een rol spelen als regisseur. Ik hoop dat de provincie daar haar verantwoordelijkheid opneemt en ook blijft instaan voor financiering."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Bart Wenes : "Blijven waken over democratisch gehalte"

Bart Wenes (CD&V) sluit aan. Hij wijst op het groeiend enthousiasme en wil tot samenwerking van de betrokken gemeenten, maar vraagt ook uitdrukkelijk te blijven waken over het democratisch gehalte van een en ander.

Ook is het voor hem nu duidelijk dat er van fusies van gemeenten niet dadelijk iets in huis zal komen, zeker niet op basis van vrijwilligheid.

Als uitsmijter gaf hij ook nog mee dat burgemeester Koenraad Degroote van Dentergem op zijn gemeenteraad had laten verstaan dat Midwest voor hem eigenlijk geen enkele meerwaarde kan betekenen, en dat er beter gewacht wordt op een nieuw initiatief van de Vlaamse overheid, in 2018.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Waarom werd hier niets over gezegd tijdens voorbij budgetronde ?

Immanuel De Reuse beëindigde zijn interpellatie met een prangende vraag. "Er was een overleg tussen Midwest en de gedputeerde die verantwoordelijk is voor de gebiedsgerichte werking, over de inbreng die de provincie kan hebben in deze."

"Maar tijdens de voorbije begrotingsbespreken werd op geen enkele manier gewag gemaakt van de nieuwe denkpsites om de provincie te betrekken in de uitrol van de uitbouw van de associatie. Welke zijn de conclusies van het gesprek dat de gedeputeerde gevoerd heeft ? Daar zouden wij toch heel graag iets meer over vernemen".

Jos Remaut
door Jos Remaut

Interpellatie rond ILV Associatie Midwest gestart

Eerst wordt er gestemd over de ontvankelijkheid van de vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). Alleen Groen onthoudt zich, de rest stelt ja.

De Reuse geeft eerst enige uitleg over Midwest, een samenwerking tussen 18 lokale besturen:

"Binnen de in februari 2012 opgerichte Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest wordt reeds enkele jaren gezocht naar het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan een meer doorgedreven regionale samenwerking tussen de 18 betrokken lokale besturen."

"Bij de zoektocht naar grotere interlokale samenwerking in de regio Midwest was de ILV in 2012 de meest geschikte juridische vorm. Hierbij werd steeds aangegeven dat deze ILV in de toekomst zou kunnen evolueren naar een structuur die beter zou aansluiten bij de vragen en uitdagingen die zich dan zouden stellen."

In de nota "Samen sterke besturen maken" opgesteld door het Beheerscomité van het Midwestoverleg - die aan alle gemeenteraden van de betrokken lokale besturen wordt voorgelegd - wordt gesteld dat er een grote nood blijft aan een structuur met rechtspersoonlijkheid voor de regio die :

- Optreedt als juridisch werkgever voor intergemeentelijk personeel

- Waar maximaal bestaande samenwerkingsverbanden kunnen inkantelen

- Waar de provincie, vzw Midwest Invest (en eventueel het RESOC) op basis van een protocol zouden kunnen tot toetreden

- Die de basis kan vormen voor een WVI dat zich als het ware heruit vindt en zich hierbij van onderuit heropbouwt

Als mogelijke structuur worden in de nota een aantal "pistes" naar voor geschoven zoals de oprichting van een eigen dienstverlenende vereniging (DVV) los van bestaande regionale structuren, de oprichting van een kostendelende vereniging Midwest via de WVI of een gefaseerde oprichting van een regionale DVV in samenwerking met de WVI.

In de nota wordt tevens gesteld dat de voorbije weken door de voorzitter en de coördinator van het Midwestoverleg overleg gepleegd werd met o.a. de gedeputeerde, bevoegd voor de gebiedswerking. In de nota (blz.26-27) wordt gewag gemaakt van de datum van 8 oktober 2015. In de nota staat letterlijk :

"In het geplande overleg met de deputatie (8 oktober 2015) dat er komt op suggestie van de gedeputeerde die bevoegd is voor de gebiedswerking, moet worden afgetoetst hoe de gebiedsgerichte werking van de provincie, mede gelet op de beperktere taakstelling, zich kan inschakelen in de regionale dynamiek. Een aantal ideeën die verder te bekijken zijn :

- Logistieke ondersteuning vanuit de provincie naar huisvesting van regionaal personeel;

- Overhevelen van personeel naar de regio voor thema's die niet langer tot de taken van de provincie behoren.

Jos Remaut
door Jos Remaut

PRUP D'Arta in Ardooie voorlopig vastgesteld

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) D'Arta in Ardooie, door de deputatie opgestart in 2013, wordt door de provincieraad voorlopig aangenomen.

Dit nieuwe plan moet het bedrijf D'Arta de mogeljkheid bieden om uit te breiden op de huidige locatie. Er wordt daarbij wel gestreefd naar een zo compact mogelijke terreinbezetting, en een afdoende buffering naar de omgeving toe.

Nu volgt het openbaar onderzoek, waarna het plan eventueel nog kan worden bijgestuurd.

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Geloofszaken kosten onze belastingbetaler veel geld"

De deputatie verleent een positief advies over de erkenningsaanvraag van de orthodoxe parochie H. Johannes de Theoloog in Oostende.

Kurt Ravyts (Vlaams Belang), ten persoonlijke titel : "Geloof is een persoonlijke zaak, dat wel. Maar het kost onze belastingsbetaler wel handenvol geld. Er is minder kerkelijkheid, maar het aantal geloofsgemeenschappen dat moet worden ondersteund, neemt alsmaar toe."

"Is het wel een goeie zaak dat dit zo sterk oploopt ? En ik vind het wel een beetje raar, mevrouw Vanlerberghe, dat u, met toch heel wat vrijzinnig getinte parlementaire initiatieven op uw naam, zo meegaat in dit verhaal hier."

Myriam Vanlerberghe (SP.A) : "Ten persoonlijke titel ben ik inderdaad lerares niet-confessionele zedenleer en heb ik inderdaad al heel wat etische wetsvoorstellen op mijn naam in de sfeer van de vrijzinnigheid. Maar hier gaat het om een advies dat wij als deputatie moeten geven."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Provincie koopt perceeltjes grond langs oude spoorbeddingen

Langs de Trimaarzate (spoorlijn 85) in Avelgem wordt 1480 vierkante meter aangekocht voor 4600 euro, langs de Abdijenroute (spoorlijn 58) in Sijsele wordt 508 vierkante meter aangekocht voor 17.780 euro.

Maarten Tavernier (Groen) : "Ik ben een beetje verwonderd. Totnogtoe was het de politiek van de provincie om stukjes grond langs de oude spoorbedding die niet echt nodig waren voor het recreatieve doel, te verkopen. Nu doet u net het omgekeerde."

Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "Ik heb alle vertrouwen in onze landschapsarchitecten. Deze stukjes hier worden uitdrukkelijk aangekocht om de natuur- en landschapswaarde langs onze groene assen nog te verbeteren."

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Hoe klimaatneutraal is nieuw kantoorgebouw op Inagro ?"

Alex Colpaert (Groen) : "Wij vernamen dat een passiefbouw niet mogelijk is omdat er teveel in- en uitgelopen wordt. Zonnepanelen kunnen wél, maar waarom gebeurt dat niet meteen bij het optrekken van het gebiouw ?"

"Eerst was gedacht aan een warmtenet, maar dat werd afgevoerd wegens een te lange terugverdienperiode. Voor zonnepanelen ligt die termijn een stuk korter, dus ik begrijp niet waarom die panelen niet dadelijk geplaatst. Dit zou het energiebudget voor Inagro met 10 % doen dalen. Moeten wij als provincie niet het voorbeeld geven ?"

Gedputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "Er zijn heel veel inspanningen gebeurd om dit gebouw zo klimaatvriendelijk te maken. Maar we moeten wel een beetje realistisch blijven, het stopt ergens. Zo werden er bijvoorbeeld extra energiezuinuige ramen voorgesteld, met een terugverdientijd van ... 97 jaar !"

"Wat de zonnepanelen betref, ligt dit inderdaad anders. Ik wil het wel nog eens opnieuw onderzoeken, maar ik ben uiteraard toch gebonden aan het budget."

Alex Colpaert : "Als je ziet dat je na 8 jaar al winst kan maken met die zonnepanelen, zou ik toch wel eens durven overwegen om wat met bugetten te schuiven. "

Bernard De Cuyper (CD&V) pleitte voor een verwarming op houtpellets in plaats van de klassieke gasketel, waar dit werd door Bart Naeyaert weggewuifd als onvoldoende efficiënt.

Foto Inagro
© Foto Inagro
Jos Remaut
door Jos Remaut

Peter De Roo (N-VA) wordt lid van het bureau

De raad keurde een wissel in het bureau van de provincieraad goed : Sigrid Vandenbulcke (N-VA) wordt vanaf 1 januari afgelost door haar partijgenoot Peter De Roo.

Gerda Schotte (Groen) : "Wij gaan dat goedkeuren, maar betreuren wel dat er hierdoor een vrouw minder zal zijn in het bureau".

foto RN
© foto RN
Jos Remaut
door Jos Remaut

De mondelinge vragen zijn erdoor

De eigenlijke agenda wordt nu aangevat, met de vijfde begrotingswijziging 2015. Er worden vooral technische vragen gesteld.

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Blijven sensibiliseren rond het plaatsen van een rookmelder"

Rik Soens (CD&V) : "Kan de deputatie samen met gemeenten en privé-eigenaars initiatief ontwikkelen om branddetectoren te laten plaatsen in nog meer woningen dan nu het geval is ? Want 65 % van de woningen zijn op vandaag nog altijd niet uitgerust met een rookmelder".

Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) : "Brandmelders moeten behoren tot de basisvoorziening van een woning. Wat kunnen we doen binnen ons bevoegdheid? We kunnen de verzekeraars nog beter proberen mee te krijgen in het verhaal, door hen te vragen het plaatsen van rookmelders mee te nemen in de onderhandelingen rond een brandverzekeringspolis."

"En verder : sensibiliseren, sensibiliseren en nog eens sensibiliseren.... En uiteraard willen we hiervoor intensief met de gemeenten samenwerken."

Rik Soens had nog een gezwind wederwoord : "Als dit geen grondgebonden materie is...."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Jean de Bethune (CD&V) pleit voor een 'melkronde per spoor'

In zijn antwoord aan Rik Buyse lanceerde gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) enkele West-Vlaamse denkpistes om de haven van Zeebrugge van een beter hinterland te voorzien.

"Iedereen is bezorgd vandaag. Het hoogtepunt van de containertrafiek in de havens is voorbij. En rond samenwerking van de havens is vooral Vlaanderen bevoegd. Het is duidelijk dat de klassieke hinterlandmarkten voor onze havens aan het afkalven zijn, en er nieuwe afzetgebieden moeten worden aangeboord."

"Onze rol als provincie is daarbij vooral om te zorgen voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge naar het eigenste West-Vlaamse hinterland toe."

"Zo moeten we werk maken van een betere goederenspoorverbinding met het zuiden van de provincie, en per spoor over heel de provincie ook een soort 'melkronde' organiseren, waarbij op heel wat plaatsen in de provincie containerwagons kunnen worden opgepikt en aaneengeregen."

"We moeten ook blijven investeren in betere verbindingen voor de binnenscheepvaart, en ook aan het eerder gelanceerde idee van een nieuwe transportzone in Brugge moeten we verder blijven werken."

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Dringend actie ondernemen voor Zeebrugge !"

Rik Buyse (N-VA) heeft een vraag voor gedeputeerde Jean de Bethune, over de haven van Zeebrugge.

"Op woensdag 9 december lazen we de krantenkoppen 'Haven Zeebrugge krijgt nieuwe mokerslag' en ' PSA sluit werkloze containerterminal in Zeebrugge' maar ook de titel 'Antwerpse haven breekt records'."

"Het is namelijk zo dat het Singaporese PSA opteert om volumes van goederenbehandelaar CHZ te verhuizen naar de APM containerterminal in dezelfde haven. Op die manier komt de CNH-terminal in Zeebrugge volledig leeg te staan."

"Dit alles kadert in een rationalisering wegens een sterke vermindering van de containertrafiek. In een ander artikel lezen we dan dat de Antwerpse haven records breekt door een sterke groei van jawel... containertrafiek."

"Het is ons bekend dat er een overeenkomst bestaat tussen de haven van Antwerpen en Zeebrugge die voorziet in het uitwijken van containertrafiek van deze eerste naar Zeebrugge indien Antwerpen de trafiek niet aankan. Ook het feit dat een terminal vrij komt in Zeebrugge moeten we niet per se zien als een mokerslag, maar eerder als een nieuwe opportuniteit voor het aantrekken van nieuwe activiteit."

"Tijdens de begrotingsgesprekken van vorige maand heeft onze fractie nog voor dit nieuws bekend was, extra aandacht gevraagd voor de afkalvende activiteiten in Zeebrugge en dit uit economische bekommernis."

"We hebben enkele weken terug het nieuws vernomen betreffende het faillissement van Brit European Transport met zetel te Zeebrugge en terwijl ik hier mijn tekst aan het opmaken ben vernemen we de faling van die andere Zeebrugse rederij FLAMAR en het geaffilieerde OXL."

Een van de pijlers van West Deal, het economische transformatieplan voor onze provincie, is het ontwikkelen van een toekomstgerichte multimodale strategie. In het kader van dit plan is één van de zes prioritaire inhoudelijke actiedomeinen West Poort, de flankerende logistieke strategie met verankering in Zeebrugge.

Onze vraag naar u gedeputeerde als voorzitter van de stuurgroep, welke impulsen en projecten mogen we verwachten voor Zeebrugge en dit in het kader van een toch wel heel dringende noodzaak?

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Elke gemeente in West-Vlaanderen heeft recht op goed openbaar vervoer"

Peter Roose (SP.A) heeft een vraag naar aanleiding van de nieuwe conceptnota openbaar vervoer in Vlaanderen.

"Daarin is sprake van drie lagen : het basisnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Voor dat laatste wil men vooral een beroep doen op het privé-initiatief. Per regio komt er een vervoersplatform, maar die regio's zullen weinig expertise hebben. Kan het provinciebestuur vanuit zijn mobiliteitscel daar geen expertise in inbrengen? "

"De Westhoek heeft de jongste jaren al heel wat openbaar vervoer verloren. De mensen daar vrezen toch wel dat ze zich in de toekomst misschien wel helemaal niet meer met het openbaar vervoer zullen kunnen verplaatsen."

Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) : "De schaarse informatie waarover we nu beschikken is inderdaad wel erg onrustwekkend. Niet De Lijn, die sinds jaar en dag een fenomenale expertise heeft, maar wel de Administratie Openbare Werken en Mobiliteit zou in de toekomst het aanbod gaan organiseren. Ik stel me daar toch wel vragen bij."

"En er is ook geen enkele garantie naar de toekomst toe. Goed openbaar vervoer is toch nog altijd een basisrecht. Niet alleen in het centrum van onze provincie, maar in elke gemeente van onze provincie. Ik vind dat wij daarvoor moeten gaan. Wij zullen dit dossier heel zeker van nabij opvolgen en indien nodig zullen wij op het passende moment de nodige initiatieven nemen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Groene speelplaatsen zijn een succes : 89 dossiers dit jaar

Annie Cool (CD&V) vroeg de deputatie naar haar standpunt ivm de plannen van onderwijsminister Crevits rond het vergroenen van schoolspeelplaatsen. De provincie heeft immers ook een dergelijke actie in huis.

Guido Decorte (CD&V) : "Ons reglement groene speelpleinen is een groot succes. Al is het bescheiden begonnen en hebben we ons subsidiereglement wel wat moeten aanpassen en verfijnen. Nu hebben we dat ingebed in de MOS-werking op school. Zo wordt nu bijvoorbeeld ook gefocust op streekeigen groen en biodiversiteit."

En het succes van de actie gaat in stijgende lijn : "Dit jaar zijn er al 89 dossiers goedgekeurd. Tegen een samenwerking met Vlaanderen in deze zeggen wij niet a priori nee. Op het gebruik van deze groene speelruimtes buiten de schooluren hebben we niet zo'n klaar zicht, hier speelt ook nog de autonomie van de scholen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Beter meetnetwerk uitbouwen voor natuurrampen"

"Als provincie zijn wij bereid om mee te werken aan een beter, fijnmaziger meenetwerk voor natuurfenomenen in onze provincie. Inagro kan daar zeker een rol in spelen."

Dat antwoordde gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) op een vraag van zijn partijgenoot Hans Mommerency, die het spijtig vond dat nu heel wat gedupeerden de schadevergoeding aan hun neus voorbij zien gaan omdat er nu eenmaal geen exacte meetgegeven beschikbaar zijn. Dit was recent nog geval in Staden, de gemeente waar Mommerency woont.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Klein Appelmoes : "Wachten op beslissing van de stad Brugge"

Bernard De Cuyper (CD&V) vraagt wat de houding van de deputatie zal zijn in het dossier van het gebied Klein Appelmoes in Assebroek : open ruimte, natuur of woongebied ?

"Voor alle duidelijkheid : praktisch alle omliggende bewoners willen dit gebied als open ruimte behouden. Het mobiliteitsrapport stelt ook duidelijk dat er al een oververzadiging is aan verkeer en er best geen nieuwe verkaveling komt. Al willen de projectonwtikkelaars dat wel en trokken ze naar de Raad van State. De stad Brugge moet zijn beslissing nu beter motiveren."

Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) : "Als de beter gemotiveerde beslissing van de stad Brugge negatief is, dan moeten we dat volgen, alleen in het andere geval kunnen we het dossier hernemen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Groen-raadsleden snoeren zichzelf de mond

De vier raadsleden van Groen hebben zichzelf de mond met tape toegeplakt. Uit protest tegen het feit dat hun vraag aan de gouverneur ontvankelijk werd verklaard.

Provincieraadslid Maarten Tavernier wilde gouverneur Carl Decaluwé immers overtuigen dat een pleidooi voor statiegeld op drankverpakkingen nodig is.

"De gouverneur had immers (heel terecht) vastgesteld dat West-Vlaanderen vuil was en dat wat tot dan toe gebeurde onvoldoende was om het probleem aan te pakken. Hij wilde de bestaande opruimacties en sensibilisatie aanvullen met een sterkere handhaving en een handhavingsdag voor zwerfvuil en sluikstorten organiseren."

"Groen stelde toen al dat het identificeren van de dader een groot probleem vormt bij meer sanctionerend optreden. Gezien we hiervan ook niet verwachten dat dit het wondermiddel is, pleit Groen voor het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. Drankverpakkingen zijn goed voor 40% van het zwerfvuil, dus dat zou wel een groot verschil maken."

De gouverneur stelde toen dat hij als gouverneur geen politiek standpunt kon innemen. "Met wat we recent hoorden, een eigenaardige uitspraak," meent Maarten Tavernier, "want hij deed dat wel rond de besparing op de regionale berichtgeving bij Radio 2 en de nultolerantie voor alcohol drinken en rijden, en het verlagen van de limiet naar 0,0 pro mille. Een politiek statement van formaat."

"De gouverneur mag zich wat Groen betreft zonder probleem mengen in maatschappelijke debatten, maar hij moet ons dan niet met een kluitje in het riet sturen door op onze vragen te antwoorden dat hij geen politiek standpunt inneemt."

Groen wilde dan ook op de provincieraad vandaag een mondelinge vraag stellen over dit thema aan de gouverneur. Eens polsen naar hoeveel daders op de ondertussen voorbije handhavingsdag konden gesanctioneerd worden, want de cijfers hiervan zijn beperkt."

"Maar tegelijkertijd nog eens aankaarten dat er geen reden is waarom de gouverneur in de discussie over statiegeld op drankverpakkingen geen standpunt zou kunnen innemen, omdat dit voor andere thema's ook gebeurt."

De vraag werd echter geweigerd.

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Op 5 jaar tijd ruim 11.000 ongevallen als gevolg van drank en drugs"

De mondelinge vragenronde werd geopend met het thema 'nultolerantie voor alcohol'.

Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) : "Provinciegouverneur Decaluwé lanceerde naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van de verkeersveilige nachten de denkpiste voor een nultolerantie in het alcoholbeleid voor wie nog geen 3 jaar zijn rijbewijs heeft."

"De verklaringen van onze gouverneur zorgden voor een storm aan reacties. Sommigen vinden de voorgestelde maatregel ineffeciënt en stellen voor om een betere handhaving van de bestaande regels te organiseren."

Piet Vandermersch (Open VLD) formuleerde het iets zachter, maar hij legde ook de link naar de zware verkeersongevallen die recent in onze provincie zijn gebeurd.

Gouverneur Carl Decaluwé : "Het was precies mijn bedoeling om het debat eens op gang te trekken, maar het is ook maar één mening in, het debat. Ik heb echter moeten vaststellen dat dit debat nadien werd gebanaliseerd, bijvoorbeeld rond de alcohol die in gerechten zit verwerkt. Daar gaat het niet over en dat heeft me gestoord. Met statistieken kan je overigens alles vergelijken.

Wat wel vaststaat : in West-Vlaanderen gebeuren er jaarlijks 20.4007 ongevallen, met 5.500 gewonden en ruim 80 dodelijke slachtoffers. Jaarlijks zijn er 2.248 ongevallen (11.240 de jongste vijf jaar) waar drank of drugs aan de oorzaak van liggen, met 735 gewonden of dodelijke slachtoffers. Dit zijn de keiharde cijfers.

Het zijn trouwens niet noodzakelijk de jongeren die het meest zondigen, integendeel, de 55-plussers scoren slechter. Mag ik er trouwens op wijzen dat ook de lopende BOB-campagne volop focust op de 0% voor de chauffeurs met dienst. Maar toegegeven : ik ben zelf wel een beetje geschrokken van de commotie."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Minuut stilte voor wijlen Norbert Noyez

De bel gaat, de zitting wordt geopend door voorzitster Eliane Spincemaille. Ze vraagt meteen een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van oud-provincieraadslid Norbert Noyez. Hij was voor de SP raadslid in het district Harelbeke in 1985 en 1989.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Vlaams Belang zal interpellatie houden rond interlokale associatie Midwest

Het belooft toch nog spannend te worden vandaag: Vlaams Belang kondigt een interpellatie aan van Immanuel De Reuse (uit Roeselare) rond de interlokale associatie Midwest.

Per 1 januari 2016 wordt dit samenwerkingsverband tussen de 17 gemeenten van het arrondissement Roeselare-Tielt opgericht. De vraag zal onder meer gaan over hoe een dergelijke associatie, in feite een beetje een voorafbeelding van een stadsgewest, zich kan verhouden tot de provincie.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Kurt Himpe (N-VA) wil dat er een einde komt aan "middeleeuwse studiebeursstichtingen"

Als opwarmertje naar de zitting van staks lanceert Kurt Himpe (N-VA) alvast een onderwerp dat niet besproken wordt deze namiddag, maar waarover hij wel een schriftelijke vraag heeft gesteld aan gedeputeerde voor onderwijs Carl Vereecke (Open VLD) : de West-Vlaamse studiebeursstichtingen.

"Ik roep de deputatie op om de West-Vlaamse studiebeursstichtingen te hervormen en het spookbestaan ervan te beëindigen", zegt Kurt.

"De provinciale commissie voor studiebeursstichtingen omvat vier stichtingen. Deze stichtingen werden destijds in het leven geroepen door personen of families. De studiebeurzen worden gegeven aan jongeren die aan heel specifieke voorwaarden voldaan worden. In bepaalde gevallen moeten de kandidaten geboren zijn in Roeselare, Tielt of Ruiselede, in andere gevallen moeten ze een priesteropleiding volgen", schetst provincieraadslid Kurt Himpe.

"De provinciale commissie behoort weliswaar bij de Vlaamse Gemeenschap maar bepaalde beslissingen moeten nog altijd goedgekeurd worden door de Deputatie, zoals het aanstellen van commissieleden, de verkoop van gronden of eigendommen, of het samenvoegen van stichtingen."

"Op mijn schriftelijke vraag antwoordt gedeputeerde Vereecke dat het mandaat van enkele commissieleden al afgelopen is of binnenkort afloopt. Op de volgende vergadering van de commissie begin 2016, zal dit aangekaart worden door de bevoegde ambtenaar bij de Vlaamse Gemeenschap.

De bevoegde gedeputeerde liet aan Himpe ook weten dat er nog geen stappen ondernomen zijn voor het eventueel samenvoegen van de studiebeursstichtingen. "Met het aflopen van een aantal mandaten van commissieleden is het nu wel het uitgelezen moment", meent Kurt Himpe.

"Het systeem van provinciale studiebeursstichtingen bestaat niet alleen in West-Vlaanderen", vervolgt Kurt Himpe. "De oudste studiebeursstichtingen in Vlaanderen dateren zelfs uit de vijftiende eeuw".

De ene verenigde stichting omvat tien beurzen van elk 230 euro, een andere stichting stelt drie beurzen van 140 euro ter beschikking, een derde West-Vlaamse stichting omvat vijf beurzen van 110 euro en via de laatste stichting jaarlijks drie beurzen van minimum 250 euro. "Soms zijn de beursbedragen laag en de voorwaarden zorgen ervoor dat bepaalde beurzen zelfs nooit meer zullen worden uitgekeerd. Daarnaast leiden deze beurzen eigenlijk een spookleven, want niemand in West-Vlaanderen is van het bestaan ervan op de hoogte".

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Jos Remaut
door Jos Remaut

In een notendop

Infografiek RMG
© Infografiek RMG