Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Einde van de zitting

In goed twee uur tijd is de budgetgemeenteraad afgelopen. De oppositie verliet uit ongenoegen de zitting.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Op een drafje

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts loopt de agenda op een drafje af. In vijf minuten tijd is de volledige agenda er doorgedraaid.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

VIDEO: CD&V, Groen en Steve Vanneste verlaten zitting

Na een goede tien minuten zitten de gemeenteraadsleden opnieuw op hun plaats.

Hannelore Vanhoenacker: "Wij stemmen sowieso tegen. Als er beloftes worden gedaan en we daarvan niet op de hoogte zijn, gaan wij daarmee niet akkoord. Dan stappen wij op."

Matti Vandemaele (Groen): "Ook onze fractie verlaat de raad. De manier waarop gewerkt met Catherine Waelkens of met de stem van de oppositie, getuigt van geen respect."

Steve Vanneste: "Ik sluit me aan bij de collega's. Ik kan dit niet meer aan."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Zitting geschorst

CD&V vraagt de schorsing van de zitting. Tien minuten geschorst.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Beperkt uitstellen?

Er is nog een ander voorstel dat Stefaan De Clerck (CD&V) wil indienen. "We hebben een globaal uitstel ingediend omdat er een nieuw iemand moet worden aangesteld. Maar dat gebeurt niet. Nu eerst dit: de naam Carmen Moulin heeft enorm hard gewerkt en ze heeft in alle vrijheid beslist om terug te keren naar het onderwijs. De vorige keer noemde ik een ambtenaar bij naam en werd ik teruggefloten. Ik eis dan ook dat u als burgemeester uw woorden terugneemt, want het is vals. Trekt u uw woorden in?"

Vincent Van Quickenborne: "Ik neem mijn woorden niet terug als het gaat om haar ontslag. Een reden had ik niet moeten vermelden."

Stefaan De Clerck: "Het is goed dat schepen Waelkens een verklaring gaf. Het essentiële is dat ze zegt: ik zal het nu goedkeuren omdat er nieuwe maatregelen zijn genomen. Wij kunnen dus het budget niet goedkeuren omdat u het en cours de route wijzigt. Ze zegt dat borg staat voor het budget. Ik geloof haar, maar ik geloof het college niet. We kennen die maatregelen niet, dus móet het budget worden uitgesteld."

"Daarom willen we voorstellen: het budget wordt uitgesteld, de dingen die niets te maken hebben daarmee, zoals de retributies, kunnen wel behandeld worden." CD&V vraagt om punten 2, 3, 19 en 20 uitstellen. Er zijn 18 stemmen voor, 22 tegen en 1 onthouding.

Eline Desmet
door Eline Desmet

Schepen Maddens op Twitter

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Uitstel?

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts over het voorstel van CD&V: "Er wordt hierover gestemd: de gemeenteraad beslist om de behandeling van de agenda van 14 december 2015 uit te stellen tot dat de vervanging van de schepen is geregeld." Er zijn 18 stemmen voor, 22 tegen. Er is ook een onthouding. Schepen Waelkens onthoudt zich.

Eline Desmet
door Eline Desmet

Spanningen

Steve Vanneste (Onafh.) : "Welke maatregelen zijn er sinds vorige week getroffen? Waarom duurt het tot een schepen ontslag neemt alvorens er een andere begroting komt? Ik begrijp het niet. Catherine, wat zijn de andere redenen van uw ontslag uit N-VA en het college?"

Roel Deseyn (CD&V) : "Burgemeester, ik heb zelden zo'n Judas-kus gezien. Ik herinner mij dat als de schepen in het belang van de stad een opmerking maakte u deed alsof ze lucht was. Wel ik zweer het meneer de voorzitter, er zijn er voor minder veroordeeld."

Schepen Catherine Waelkens (N-VA) : "Er zijn spanningen binnen N-VA maar dat zijn interne spanningen en ik zou die liever intern houden."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Schandalig

In het publiek is de ergernis over het vernoemen van Carmen Moulin heel groot. "Een schande', is te horen. Frans Destoop: "Dat de voorzitter bovendien toelaat dat de burgemeester Carmen Moulin haar ten onrechte, ik was haar collega in het college, met naam vernoemt zonder dat ze zich zal verdedigen, is eigenlijk ontoelaatbaar."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Blanco cheque

Matti Vandemaele (Groen) : "Wij moeten hier een blanco cheque tekenen. Dit is te gek voor woorden!"

Eline Desmet
door Eline Desmet

"Wat zitten we hier te doen?"

Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "Ik ben zeer verrast, ik ben nooit lid geweest van de Volksunie."

"Dit is echt een nonsens-debat. Schepen Waelkens neemt het onslag om welbekende redenen, ze kon de begroting niet goedkeuring. Ik vind dat wij hier vanavond het debat niet kunnen voeren want het is belachelijk dat we de nieuwe beloftes niet mogen weten. Ik vind dat bedrog. Wat zitten wij hier eigenlijk te doen? Ik vind dat we hier niet kunnen spreken van een begroting!"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Schepen bedanken

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: "Ik heb naar Catherine Waelkens geluisterd en ze zei het duidelijk. Ook de oppositie applaudisseerde zelfs na haar tussenkomst. Ze zegt dat er in 2019 een positieve autofinancieringsmarge (AFM) zal zijn. Dit in schril contrast met berichten in de krant, dat stelt dat 144 gemeenten in 2019 geen positieve AFM zullen hebben."

"Twee: we moeten de satellieten in de gaten houden. Dat gaat over OCMW, politie, SOK... De OCMW-voorzitter heeft net toegelicht dat ook daar een positieve AFM zal zijn in 2019."

"Drie: waarom worden er maatregelen genomen? Er zijn namelijk een aantal financiële tegenvallers voor de stad. Bijvoorbeeld de opcentiemen: -800.000 euro. De vennootsbelasting: -700.000 euro voor 2016. Een totaal van zowat 2 miljoen euro."

"Betekent dat nu dat we onze koers aanpassen? Integendeel. We zullen de komende drie jaar enorm investeren. We starten in 2016 met de bouw van de fuifzaal, we zullen dan het dossier van het muziekcentrum opstarten en de bouw van het erfgoeddepot beginnen, enzovoort. Zaken waarover hier al vele jaren wordt gesproken. Om te zwijgen over een pleintje in een deelgemeente (Heule)."

"De fractieleider van CD&V beweert over het personeelsbeleid dat we niet besparen. Wij hebben gesteld dat we het personeelsbestand met 104 eenheden bruto zouden verminderen. Inderdaad, de kinderopvang en de brandweer zijn verschoven, maar we hebben intussen wel bespaard op het personeel met 40 eenheden."

"Er is hier ook veel ophef gemaakt over het ontslag van een schepen. Net of het ontslag van een schepen zo speciaal is. Er werd tijdens een van de vorige legislaturen zelfs een schepen weggepest: Carmen Moulin."

"Ik wil één iemand bedanken deze avond. Onze schepen van Financiën. CD&V heeft haar enkele maanden geleden gebuisd met 4 op 10, wij niet."

Kelly Detaverier, fractieleider N-VA, vult aan: "Ik denk dat Catherine een duidelijk inzicht gegeven heeft. De boodschap om deze rekeningen goed te keuren goed aangekomen is. Vandaag is de opvolging trouwens niet aan de orde. Vanuit de N-VA-fractie zullen we daar ten gepasten tijde over communiceren. En wat betreft de gewezen Vlaams Belang-fractie. Mensen veranderen omwille van inzichten wel eens van partij."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Twee dompers voor OCMW

Schepen Philippe De Coene (SP.A) : "We hebben te kampen gehad met twee zaken die ons ernstig parten spelen, twee mega-investeringen, maar geen overbodige : het woonzorgcentrum in Bellegem en het woonzorgcentrum in de Condédreef."

"Voor beide investeringen zijn we zeer grondig te werk gegaan. We hebben goedgekeurde zorg-strategische, financieel-technische, uitvoerings- en prefinancieringsplannen van de Vlaamse overheid. Maar we hebben er voor geopteerd om de Vipa-subisidiëring virtueel op 0 te zetten. We waren niet verplicht om dat te doen, maar we hebben het gedaan. Dat beïnvloedt de tabellen ernstig."

"De tweede domper is een nieuwe budgettaire afspraak. Reserves die opgebouwd zijn (2,4 miljoen euro per saldo) mogen niet meer aangesproken worden om tekorten in het eigen dienstjaar weg te werken. Dat is nieuw, maar we hebben er rekening mee gehouden. Wij doen het, sommige andere OCMW's in Vlaanderen niet."

"Vorig jaar is in deze raad het OCMW-budget van Kortrijk unaniem goedgekeurd, maar er was een vraag van de oppositie om de werken in de site-Gheysens te bewaken. We hebben dat met de meerderheid gedaan. Want, de oorspronkelijke investering van 12,5 mijloen euro werd gereduceerd tot de helft."

We zijn ook vooruitziend geweest, kijken verder dan deze legislatuur. We hebben met de OCMW-raad beslist dat mocht blijken dat de Vlaamse overheid niet met een Vipa-subsidie afkomt, dat wij het programma voor het wzc in de Condédreef zullen beperken tot renovatiewerken om aan de wettelijke criteria te voldoen."

"CD&V : op welke tweespalt duiden jullie eigenlijk? Leden van de CD&V zetelen in jury's die de projecten van site-Gheysens goedkeurden. Zijn er in deze stad misschien meerdere CD&V's? Een in de OCMW en een in de gemeenteraad? Enkele weken geleden nog heeft uw fractie alle plannen unanieme goedgekeurd en nu zou het op niets meer lijken? Je respecteert het woord en het werk van uw mensen in de OCMW niet."

"Ik wil afsluiten met de stelling dat het OCMW van Kortrijk op brede voet zou leven. Wel, volgens cijfers heeft het OCMW van Kortrijk de 4de laagste besteding per inwoner. Die besteding is inderdaad gestegen, maar, er was een reden voor. De kinderarmoede was in de vorige legislatuur namelijk gestegen. Je hoort het natuurlijk niet graag meneer De Clerck, maar het zijn wel de officiële cijfers van Kind en Gezin. Om die kinderarmoede te doen dalen hebben wij moeten investeren. Het resultaat? Een daling van die kinderarmoede."

"De nieuwe spelregels van de BBC heb ik even toegepast op de vorige beleidsperiode. Wij konden vandaag geen beroep meer doen op reserves, dat kon u in de vorige legsiltatuur wel doen en voor meer dan 2 miljoen euro... Als ik dat verschil maak, aan de objectiviteit kan je niet twijfelen, dan had je vandaag een negatieve autofinancieringsmarge van 2,7 miljoen euro."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"Bepaalde maatregelen"

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : "Misschien eerst de puntjes op de i zetten wat betreft financiën. De schepen zal later aan het woord komen."

De oppositie vraagt dat schepen van Financiën Catherine Waelkens meteen het woord neemt. Wat gebeurt.

Catherine Waelkens: "Ik zou eerst een opmerking willen maken. Ik vraag eerst en vooral om de rekening goed te keuren. Ik sta daar voor de volle 100 procent achter. Er is geen enkele mogelijkheid dat de autofinancieringsmarge negatief zal zijn in 2019. Maar we moeten wel de schuldenopbouw bij de satellieten in de gaten houden. Als zij beslissen om investeringen te doen, moeten ze rekening houden met de langere termijn. We hebben een plan nieuw Kortrijk met tien doelstellingen die we allemaal willen realiseren, maar we moeten opletten."

"Ik weet dat ik als schepen van Financiën een negatieve rol heb. Ik kan maar slaan met de hamer die ik heb. Maar er is wel een bepaalde bewustwording. Als ik klop, zal ik altijd op iemands tenen stampen, maar ik kan niet anders."

"Ik ga het budget goedkeuren omdat er bepaalde maatregelen genomen worden. Maar welke zal ik niet zeggen. Er wordt bijvoorbeeld een lijst gemaakt van mogelijke desinvesteringen, zodat als iets niet lukt, zoals het dossier Blauwe Poort, er kan worden ingegrepen."

"Over de tien doelstellingen van de stad: er is voor elke schepen nog een elfde doelstelling: een herverkiezing. Daardoor zullen er altijd spanningen zijn, of ik nu schepen van Financiën ben of iemand anders."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Raadslid Lemaitre steunt begroting

Marc Lemaitre (SP.A) : "The making of this budget kan me - net als de making of van een goede film - maar matig boeien. Toch bedankt voor wie aan deze moeilijke oefening heeft meegewerkt, maar voor de bevolking telt enkel het resultaat. Dat resultaat kan zeker op mijn steun rekenen. Deze begroting hoeft echt niet recht getrokken te worden zoals hier al werd beweerd. Het volgende stadsbestuur zal niet voor verrassingen komen te staan."

"Volgend is eindelijk het jaar van de investeringen : fietspad N50C en aanpak van het kruispunt De Prince in Marke."

"Dit beleid wordt beloond en bekroond. Zo staat het Kortrijkse armoedebeleid model in binnen- en buitenland. De resultaten van dat beleid zijn zichtbaar. De kinderarmoede was in 2012 gestegen tot 18%, intussen is die gedaald tot 15,4% en op dat elan gaan we verder."

"Waar ik ook reikhalzend naar uitkijk is de start van de bouw van de nieuwe fuifzaal. Eindelijk! Het is een historische stap vooruit in ons jeugdbeleid."

"Mijn conclusie : het voorgestelde budget bevestigt mijn vertrouwen in het stadsbestuur."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Graag sámen werken

Eline Brugman, fracieleider Open VLD: "Het budget 2016 ligt ter goedkeuring voor. We zijn inderdaad een versnelling hoger geschakeld, omdat de grote werken zullen starten. Het budget 2016 staat wel degelijk voor heel wat: een investeringsbudget van 35 miljoen dat het gezicht van de stad fundamenteel zal veranderen. Denk maar aan Broelkaai 6, waarin Designregio zich zal vestigen, of Museum 1302. Er komt op Kortrijk Weide onder meer een fuifzaal en een zwembad. Ook het fysieke gezicht verandert: de fiets- en bustunnel komt er, het openbaar onderzoek loopt al. De Leieboorden worden verlaagd. Kortom, we investeren meer dan de voorbije jaren."

"We laten de werkingskosten niet meer stijgen dan 1 procent. De personeelskost wordt vastgeklikt, zonder naakte ontslagen. De omgevingsfactoren zijn echter niet evident."

"Onze stad kaapt keer op keer prijzen weg. Denk maar aan Kortrijk Spreekt, Texture, Kortrijk als meest klantvriendelijke stad van Vlaanderen. Inderdaad, het werk is nog niet af? We moeten blijven inzetten op het aantrekken van jonge gezinnen, we moeten streven naar een beter ondernemersklimaat."

"Ik stel dan voor om sámen te werken aan een beter en flexibel Kortrijk."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Vragen voor schepen Waelkens

Matti Vandemaele (Groen) : "Dit moet de koninginnenzitting van de gemeenteraad van 2015 worden. Maar er zijn afgelopen week enkele zaken gebeurd die deze budgetbespreking in een bijzonder daglicht stellen. De aankondiging van schepen Waelkens dat ze zich niet langer kan vinden in het beleid van de stadscoalitie. Als zelf de schepen van Financiën het vertrouwen in de meerderheid opzegt, is er echt een probleem. Hoe kunnen wij als oppositie de meerderheid dan nog vertrouwen?"

"Wat hier vanavond voorligt blijft allemaal heel echt mistig. En het moet gezegd, schepen Waelkens heeft de afgelopen jaren haar uiterste best gedaan om de raadsleden duidelijk te maken hoe alles in elkaar zat. Maar, het was duidelijk, de stadsfinanciën zijn net als elke bevoegdheid een eiland. Daarom vragen we aan de schepen zelf, als die mag antwoorden tenminste : hoe schat u de evolutie van de schulden in? Welke gevaren ziet u voor deze en volgende legislatuur en wat zou volgens uw inschatting het beste zijn om te doen? Hoe schat je de financiële toestand van het OCMW in?"

"Wie zijn gezin zou runnen als dit college haar stad, kan zich alvast inschrijven bij het OCMW voor budgetbeheer."

"Daarnaast horen we dat er vooral op korte termijn wordt gedacht."

"We hebben ook het gevoel dat er steeds meer middelen naar de satellieten gaan : AGB's, etc. Ik hoop dat we het dieptepunt bereikt hebben en dat we niet langer wegzakken. We keuren niets goed en vragen uitdrukkelijk aan de meerderheid om het huiswerk opnieuw te doen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Jaarrekening

Hannelore Vanhoenacker (CD&V): Schepen Waelkens kon in eer en geweten het budget van OCMW, dat voorlag op de raadscommissie, niet goedkeuren. We kennen en waarderen het heldere inzicht en zeker ook de eerlijkheid van de schepen. Ze is niet van onze partij, maar toch erkennen wij graag haar ontwapende integriteit."

"We hebben 35 miljoen euro aan reserves nagelaten, u hebt ze dan toch blijkbaar gevonden. Tussen 2015 en 2019 daalt de reserven tot nul, dit is een schuldstijging."

Wat doet N-VA nu eigenlijk nu schepen Catherine Waelkens ontslag neemt? Neemt Kelly Detavernier over? Opvallend is dat er straks een tweede lid onafhankelijk wordt. Isa Verschaete en Maarten Seynaeve, ex-Vlaams Belang, moeten de stadscoalitie nu redden. Hoe zullen zij nu hun macht gebruiken? Zal Maarten schepen worden? Ik hoop dat Maarten en Isa de feitelijke baas van Kortrijk worden."

"In deze politieke vaudeville kan het budget niet behandeld worden. Daarom willen we een nieuwe gemeenteraad in januari. Werk met voorlopige twaalfden. We weigeren daarom om te doen alsof er niets is gebeurd."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Ontslag Catherine Waelkens

Voorzitter van de gemeenteraad Piet Lombaerts (N-VA) geeft mee dat volgens artikel 49 van het gemeentedecreet een schepen die ontslag wil nemen zijn of haar ontslag moet meedelen aan de voorzitter van de gemeenteraad. "Ik heb vorige week een brief ontvangen met de mededeling dat ze ontslag neemt als schepen van de stad Kortrijk. Haar ontslag is definitief door het feit dat ik kennis heb genomen van die brief. De meerderheid heeft twee maanden de tijd om een vervanger te zoeken. Schepen Waelkens blijft haar mandaat uitoefenen tot een opvolger is gevonden."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Schepen Waelkens als centrale figuur

De persoon rond wie alles zal draaien, is schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA). Ze gaf vorige week namelijk haar ontslag.

De hamvraag is of zij de budgetwijzigingen 2015 en het budget 2016 zal uitleggen...

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

In een notendop

© GF
Interne fout - KW

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.