Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jos Remaut
door Jos Remaut

Bijna 9 op de 10 GAS-boetes gaan over stilstaan en parekeren waar het niet mag.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) gaf op het einde van de zitting, op vraag van Joris Claeys van CD&V de vorige keer, nog wat toelichting over de GAS-boetes in 2017.

"Het aantal uitgereikte GAS-sancties in Izegem kende in 2017 een stijging met 14 procent ten opzichte van een jaar voordien. Vorig jaar waren er 1364 GAS-boetes, in 2016 1195. Dat komt onder meer doordat het parket steeds vaker inbreuken voor administratieve afhandeling doorverwijst naar de stad in plaats van zelf gerechtelijk te vervolgen, bijvoorbeeld bij kleinere winkeldiefstallen. Opvallend is ook de meer dan verdubbeling van het aantal GAS-boetes (15 in 2016, 34 in 2017) voor handelingen die de netheid van het openbaar domein in het gedrang brengen, zoals sluikstorten. "Dat heeft veel te maken met de strengere aanpak die we daar hanteren. Want sluikstorten is een grote pest die we onverbiddelijk moeten bestraffen."

Van de 1364 boetes in 2017, zijn er liefst 1209 (89%) overtredingen op de reglementering inzake stilstaan en parkeren. "Dat gaat voor alle duidelijkheid niet over flitsboetes of over het niet betalen in een zone voor betaald parkeren. Het gaat bijvoorbeeld wel over het parkeren met de wagen op het voetpad, voor gele lijnen, op of te dicht bij het zebrapad, enzovoort. Handelingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen dus". Die vorm van overtredingen wordt nog maar sinds 2015 bestraft met een GAS-sanctie. Daarvoor was dat met een politieboete.

Wat de andere 155 boetes betreft, gaat de overtreding 26 keer over het onrechtmatig en niet-vergund innemen van het openbaar domein. "Dat wordt bestraft, opnieuw om dat dit gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Als iemand een container voor zijn deur plaats zonder een bijhorende signalisatie bijvoorbeeld, kan dat tot gevaarlijke toestanden leiden, zeker in het donker."

"We zien wel een forse daling tegenover 2016, waar dergelijke zaken toen nog 43 keer bestraft werden. Dat is goed nieuws, want dat toont aan dat de mensen meer aandacht hebben voor de veiligheid en de inname van openbaar domein meer aanvragen."

Er werden in totaal in 2017 16 GAS-boetes uitgereikt voor geluidshinder en nachtlawaai, 24 boetes voor winkeldiefstal, 15 voor slagen en verwondingen, 2 voor het opzettelijk beschadigen van een voertuig en 34 in het kader van de netheid van het openbaar domein. "Die laatste overtredingen, voornamelijk sluikstorten, zouden de komende jaren wel eens kunnen stijgen, eens we de camera tegen het sluikstorten in gebruik kunnen nemen. De aankoopprocedure daarvoor is aan de gang. Maar wat ik vooral hoop, is dat de camera sluikstorters afschrikt en hun gedrag doet veranderen, zodat we de stad netter kunnen houden. Want als er één iets is dat heel veel inwoners helemaal terecht ongelooflijk stoort, zijn het de vuilniszakjes, kartonnen dozen, tot zelfs matrassen en zetels die sommigen achterlaten aan glasbollen of kledingcontainers. Dit is een echte pest die ik zo snel mogelijk wil uitroeien.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Filip Lombaert : "Waarom werd het gebruik van contacttaal geschrapt uit origineel ontwerp ?"

Filip Lombaert (Groen) is absoluut niet tevreden. "U komt hier met een vrij ingewikkeld systeem op de proppen dat in de praktijk niet zal werken. Want het inschakelen van tolken is niet zo evident als het lijkt. Vooreerst omdat ze moeilijk ter plaatse te krijgen zijn, ten tweede omdat telefonisch tolken niet werkt en zeker niet leidt tot een kwalitatieve dienstverlening. En dat terwijl er in de praktijk eigenlijk al een oplossing is die goed werkt, namelijk het gebruik van een contacttaal die beide partijen begrijpen. Ik vind het alvast vreemd dat dit niet voorzien is in het plan dat hier voorligt. En dat terwijl het schepencollege op 23 april dit plan al goedkeurde mét het gebruik van contacttaal erin. Maar in het bundel ter voorbereiding van deze gemeenteraad steekt dan plots een tweede versie van de beslissing van het schepencollege, waarin geen sprake meer is van het gebruik van contacttaal. Vanwaar die ommezwaai ? En is men daarvan wel op de hoogte op het Agentschap Integratie en Inburgering ?"

Volgens Lothar Feys heeft Filip Lombaert het helemaal verkeerd voor. "Het is inderdaad waar dat er, op aangeven van mensen uit onze eigen administratie, een ontwerp van beslissing heeft gecirculeerd op het schepencollege. Maar we hebben daar ten gronde over gediscussieerd en uiteindelijk is beslist van die contacttaal er grotendeels uit te laten. Alleen bij het onthaal mag er, indien echt nodig omdat het met pictogrammen of het uitleggen met handen en voeten, , contacttaal worden gebruikt, mar enkel om een afspraak te maken. En ja, daar zijn ze van op de hoogte in Brussel ! Ze hebben me vorige week donderdag opgebeld en ik heb het hen uitgelegd. "Dat is dan de politieke keuze die Izegem maakt, hebben ze gezegd. Maar ze hebben het wel aanvaard."

Filip Lombaert was nog niet overtuigd. "Hoe kan u willen dat wij ons werk doen als gemeenteraadslid, als we niet eens correcte informatie krijgen en er elkaar tegensprekende documenten circuleren ?"

Groen stemde uiteindelijk tegen het punt.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Rik Baert (Vlaams Belang) : "Aanvrager en gebruiker moeten de tolken betalen"

Rik Baert (Vlaams Belang) dankt de schepen voor het omvangrijke en gedetailleerde onthaalbeleidsplan. "Het is inderdaad een noodzakelijk en onontbeerlijk document om de impact van de instroom van nieuwkomers in te zien en te begrijpen."

"Een paar opvallende gegevens voor mij zijn :

1. In de landen top 10 zijn 62 % van de mensen van Europese afkomst en slechts 12 % zijn afkomstig uit de oorlogslanden Syrië , Irak en Afghanistan.

2. Als we de nieuwkomers rangschikken naar nationaliteit is 15 % afkomstig uit Azië , 12 % uit de Maghreb - landen , 7 % uit Afrika en 1 % uit Turkije. Dit betekent dat ook in Izegem 35 % van de nieuwkomers een Islam - achtergrond hebben of de Islam - godsdienst belijden.

3. Opvallend is ook het hoog percentage kinderarmoede, ook bij de eigen bevolking.

4. De evaluatie van het vreemdelingenloket door Askovi staat volledig in tegenstelling met de evaluatie van de Dienst Vreemdelingen Zaken en de groepsgesprekken. Mijns inziens moet er sterk getwijfeld worden aan de objectiviteit en professionaliteit van deze evaluatie. Om nog een beter beeld te kunnen vormen van de instroom , stel ik voor een tabel te maken van de instroom per leeftijdsgroep / per land en een tabel van de verhouding vrouwen en mannen per land.

Kunnen we bijvoorbeeld ook nagaan of de arbeidsmigranten, Roemenen en Polen, van plan zijn om in ons land te blijven na hun actieve werkcyclus? Misschien is die groep minder geïnteresseerd in onthaal omdat ze niet van plan zijn te blijven.

De taalbarriëre is uiteraard een fundamenteel, misschien onoplosbaar probleem zowel in het stadhuis als op school , op het werk en in het sociaal leven. Dit mag echter geen reden zijn om de indertijd duur bevochten taalwetgeving niet te respecteren. Wat de tolken betreft moet de aanvrager en gebruiker betalen , maar blijkbaar wordt daar nog altijd zo goed als geen gebruik van gemaakt.

In het onthaalbeleidsplan komen de plichten van de lokale bevolking tegenover de nieuwkomers uitvoerig en gedetailleerd in beeld. Over de plichten van de nieuwkomers is er niets te vinden. Er is ook niets voorzien van specifieke begeleiding of voorstellen voor diegenen die na de oorlogssituatie naar hun thuisland willen terugkeren. Daarom kan ik dit plan niet goedkeuren."

Lothar Feys antwoordt : "Ik stel ook vast dat er een grote discrepantie is tussen wat Askovi zegt en wat blijkt uit de individuele gesprekken. En ik stel me daar ook grote vragen bij. En wat betreft zij die minder geïnteresseerd zou zijn om te integreren : het is niet omdat zij dat niet zouden willen, dat wij voor hen geen grote effort moeten doen en hen bij de hand moeten nemen ."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Stad Izegem wil informele tolken inzetten voor communicatie met anderstalige burgers

Dit blijkt uit de voorstelling van het stedelijk onthaalsbeleidplan, waarbij inburgering centraal staat. Maar het zal nu eenmaal altijd een realiteit blijven dat niet iedereen in de stad Nederlands spreekt.

Schepen Lothar Feys (N-VA) : "Momenteel zijn er al meer dan duizend vreemdelingen in Izegem, van meer dan 70 nationaliteiten. Daaronder een pak landen waarvan de inwoners geen inburgeringsplicht hebben, zoals de EU-landen. Heel wat mensen melden zich dus aan die onze taal niet spreken, en wij moeten daar als stadsbestuur een efficiënt en uniform beleid tegenover plaatsen, met de nadruk op inburgering. Dit is geen kwestie van die mensen te pesten, maar wel van hen te helpen om zich te integreren, en minder samenlevingsproblemen te hebben."

"Er is in het onthaalsbeleidsplan duidelijk omschreven in welke gevallen we tolken en vertalers gaan inschalen, ofwel ter plekke ofwel via de telefoon. Er komen, geval per geval, ook uniforme regels over de omgang met mensen die het Nederlands onvoldoende of helemaal niet machtig zijn. Maar cruciaal in het hele plaatje is dat elk gesprek begonnen én afgerond wordt in het Nederlands. Wij van onze zijde engageren ons om met die mensen een duidelijke taal te hanteren, in algemeen Nederlands."

Er zal nu een netwerk van informele tolken worden uitgebouwd en opgeleid. Het hele systeem wordt geëvalueerd in juni 2019.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit aangepast aan de noden van de tijd

Schepen Caroline Maertens (N-VA) licht toe : "Zoals u weet hanteren wij bij de beoordeling van bouwdossiers een verordening waarin een heel aantal kwaliteitseisen vastgelegd zijn. In samenspraak met onze diensten stedenbouw en met de huisvestingsdienst is deze nu geüpdated en zijn een aantal elementen aangepast of toegevoegd."

"Het bestaand Izegems patrimonium is in bepaalde zones van onze stad verouderd en niet meer kwalitatief. Om deze woningen bij de renovatie, bij een splitsing of samenvoeging naar een hoger niveau te tillen, passen wij deze verordening toe. We streven er immers naar van, hoe bescheiden de woning soms ook is, steeds kwalitatieve woningen aan te bieden aan onze burgers. Uitrustingen zoals een sanitaire voorziening en berging zijn op vandaag basis geworden."

"Maar situaties met slaapkamers die enkel daglicht binnen krijgen via een plafondkoepel kunnen wij anno 2018 niet meer toelaten. Daarom is nu voorzien dat alle leef- en slaapruimtes rechtstreeks daglicht moeten ontvangen via een gevelvlak of hellend dakvlak.

Naast woonkwaliteit is ook leefcomfort heel belangrijk. Denk daarbij ook aan een voldoende grote buitenruimte. Die wordt vanaf nu ook in de verordening vastgelegd.

"In projecten met meergezinswoningen moet diversiteit in het aantal slaapkamers voorzien worden. Wij hebben immers de ambitie een moderne woonstad te willen zijn. Dit betekent dat alle verschillende gezinstypologieën hun gading op de woningmarkt moeten vinden en ook gezinnen met kinderen in een appartement moeten kunnen gaan wonen als zij dat wensen."

Zij moeten terecht kunnen in onze nieuwe projecten die op stapel staan. Ik denk dan maar aan de ontwikkeling site Baertshof, site Scheldeman maar dit telt evengoed voor andere projecten in onze deelkernen. Zodat we een mix van verschillende bewoners creeëren. Jong en minder jong, alleenstaande en gezinnen met kinderen."

"In deze herwerkte versie hebben wij ook opgenomen dat elke woongelegenheid een overdekte ruimte moet voorzien om fietsen te herbergen. Dit in kader van een net straatbeeld. Deze leidraad biedt voor de ontwikkelaars of bouwers een houvast inzake beoordeling van hun ontwikkeling en resulteert uiteindelijk in een kwalitatief stadspatrimonium voor de burgers en voor de stad Izegem.

Simon Vanderschaeve (Groen) vindt het jammer dat de normen voor autostalplaatsen niet konden worden aangepast, maar is wel blij dat het kon voor fietsstalplaatsen. Maar Groen is tevreden en zal het punt goedkeuren.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Piano huren wordt 100 euro duurder

Bij gebruik van de vleugelpiano in het auditorium zorgen de medewerkers van Art'Iz er telkens voor dat de piano op de correcte plaats komt te staan en deze gestemd is. Momenteel staat Art'Iz steeds in voor de kost van het stemmen.

De kosten van het stemmen zullen voortaan worden doorgerekend aan de huurder van het auditorium via een extra tarief 'auditorium met piano'. Op de bestaande huur zal men telkens €100,- extra aanrekenen.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Algemeen en fginancieel directeur van de stad leggen de eed af

De gemeenteraad neemt akte van de aanstelling van Anton Jacobus als algemeen directeur van de stad Izegem. In die hoedanigheid combineert hij de huidige functies van stads- en OCMW-secretaris. Hij was uiteindelijk de enige kandidaat en wordt dus van rechtswege aangesteld. Meteen krijgt hij ook een loonsverhoging van 30%, wat decretaal is bepaald. Ter zitting legt hij de eed af in handen van voorzitter Geert Bourgeois, wat beklonken wordt met applaus. Voorzitter Bourgeois drukt zijn tevredenheid uit. Ook Ann Van Essche (CD&V) feliciteert hem. En daarna is er natuurlijk ook het dankwoordje van Anton Jacobus zelf. "Ik zal mijn best doen om het vertrouwen niet te beschamen."

Bart Van Den Bossche wordt dan weer financieel directeur van de stad. Deze functie combineert in grote lijnen de functies van financieel beheerder van de stad en het OCMW. Hij was de enige kandidaat onder de zittende functiehouders. Ook voor hem een loon dat 30 % hoger ligt dan dat van de huidige financieel beheerders en ook hij legt meteen de eed af, mét applaus, en dankt voor het vertrouwen.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Ziting van start

Voorzitter Geert Bourgeois opent de zitting. Die al bij al weinig om het lijf heeft met amper elf openbare punten. We beginnen met enkele punten over jaarvergaderingen van intercommunales.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Meer vreemdelingen, minder Nederlands

"Ons onthaalbeleidsplan is er nodig omdat er zich alsmaar meer vreemdelingen in Izegem vestigen die geen of nauwelijks Nederlands kennen", zegt verantwoordelijk schepen Lothar Feys (N-VA). De focus van het plan ligt op onthaal en inburgering, en op een uniforme aanpak bij alle stadsdiensten. Alvast opvallend in het plan : elk gesprek met een anderstalige vreemdeling moet sowieso in het Nederlands worden begonnen én in het Nederlands worden afgesloten.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Zo ziet de samenstelling van de Izegemse gemeenteraad eruit

IG Roularta
© IG Roularta