Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De interpellaties zijn beantwoord...

De voorzitter rondt de zitting af met de mededeling dat de volgende gemeenteraadszitting op 25 juni wordt gehouden.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Interpellatie van Wouter Vanlouwe

Wouter Vanlouwe (N-VA): "Bij een beroepsprocedure ingediend bij de provincie na een toegekende of geweigerde bouwvergunning wordt de indiener soms vergezeld door iemand van het stadsbestuur. In hoeveel beroepsprocedures was dit het geval? Is dit eerder uitzonderlijk dan wel regel?"

Pascal Sticker: "Uw vraagstelling is op zijn minst tendentieus... Wordt de indiener vergezeld door iemand van het stadsbestuur? Gaat het hier over de indiener van het bezwaarschrift of van het bouwdossier? Voor alle duidelijkheid: wij vergezellen hier niemand! De procedureregels ga ik niet uit de doeken doen. Het schepencollege gaat in op de uitnodiging tot hoorzitting bij een uitgesproken weigering van een dossier om het standpunt van het schepencollege te verduidelijken. Op 242 bouwvergunningen ging het dit jaar om 4 dossiers. Bij één ervan was ik aanwezig. De besluitvorming om gehoord te worden is de autonome bevoegdheid van het schepencollege."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Interpellatie van Wouter Vanlouwe over de inrichting van BKO

Wouter Vanlouwe (N-VA): "De inrichting van BKO loopt aanzienlijke vertraging op. Het opdrogen van de ondervloer blijkt hiervan de boosdoener. Graag een stand van zaken. Komt de werking van BKO op 01/07/2018 in het gedrang?"

Nathalie Delva: "Het klopt dat we andere beslissingen hebben moeten nemen en dat er vertraging op de uitvoering zit. Er gebeuren elke dag metingen, en het lijkt erop dat de timing toch wel goed zit. Naar de zomerwerking toe zal er geen probleem zijnl Om comfortabel te zijn en dat iedereen er zich thuis zou voelen, zou dit wel snel mogen zijn, hopelijk binnen een week of twee."

Wouter Vanlouwe: "Dat is nu al sedert november??? Die architecten zouden toch wel goed op de hoogte moeten zijn! U gaat de meubels plaatsen op een ondergrond die niet klaar is?"

Nathalie Delva: "Inderdaad, ik heb dit ook nog nooit gezien dat het zo lang duurt voor de chaoe is opgedroogd, maar toch zullen we tegen de zomer klaar zijn. En de meubels staan er trouwens al!"

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Interpellatie door Marieke Stubbe over verkeersborden

Marieke Stubbe (N-VA): "Bij bepaalde ceremonieën worden vaak verkeersborden E3 gezet zodat de familie kan parkeren dicht bij de kerk. In de dorpen wordt dit ook soms gedaan. Toch is het niet altijd duidelijk voor wie dit verbod geldt, alsook wie er dan wél mag staan. Mijn voorstel is om hieronder altijd "uitgezonderd ceremonie" te hangen, gecombineerd met een kaart vanuit het stadsbestuur om achter de vooruit te leggen, zodat iedereen in regel is."

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) reageert: "Er is beslist om geen borden meer te plaatsen bij ceremonieën. Het is niet afdwingbaar wie er wel of niet mag staan. Onderborden zijn inderdaad niet wettelijk. Het enige alternatief is het toepassingsgebied van de gemeentelijke parkeerkaart uit te breiden, maar dan zou iedereen die in die zone mag staan een parkeerkaart zou moeten aanvragen. Dat zou quasi onmogelijk zijn om dit bijvoorbeeld af te leveren voor een begrafenis. Voor een huwelijk, dat langer van tevoren wordt gepland, zou dat wel kunnen. We moeten tot een regeling komen met minder administratieve last. De mogelijkheid bestaat om bij een begrafenis de borden om te keren. Dat gebeurt ook verhuisfirma's. Er zijn zeker een aantal eenvoudige mogelijkheden om te vermijden dat er wordt geverbaliseerd. Ik wil ook even inpikken op het gerucht dat de politie verbaliseert bij begrafenissen. Dat is pertinent onjuist, en ik weet niet wie die roddels verspreidt. Ik heb met de betrokken wijkinspecteurs hierover gesproken."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Interpellatie door Mario Haelewyck over fietsbruggen

Graag had ik de stand van zaken gekend omtrent de twee dossiers betreffende de fietsbruggen over het kanaal Veurne - Nieuwpoort en Lovaart (t.h.v. sas aan Kaai). Beide dossiers zijn belangrijk voor de ontsluiting van Veurne, voor een vlottere mobiliteit en veilig verkeer voor de zwakkere weggebruiker. Het gebeuren rond mobiliteit laat in Veurne te wensen over, het huidige mobiliteitsplan is achterhaald en voldoet niet meer aan de noden.

1) Fietsbrug over kanaal Veurne - Nieuwpoort t.h.v. Voetbalstraat:

Is het project haalbaar zoals initieel voorgesteld ? Welke is de actuele stand van zaken? Graag timing. Welk budget voor Stad Veurne is er te voorzien voor dit dossier? Welke subsidies komen er van andere bovengemeentelijke overheden?

2) Fietsbrug over sas thv Lovaart (Kaai):

Is het project haalbaar zoals initieel voorgesteld ? Welke is de actuele stand van zaken? Graag timing. Welk budget voor Stad Veurne is er te voorzien voor dit dossier? Welke subsidies komen er van andere bovengemeentelijke overheden en van andere betrokken partijen zoals aanvankelijk overeengekomen?"

Pascal Sticker (Veurne Plus) reageert: "Er moeten sonderingen gebeuren naar waar de nutsleidingen liggen. De actuele stand van zaken: er zijn kostprijsberekeningen gemaakt. Het komt neer op ongeveer 594.000 euro investeringen. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gemaakt op basis 50/50 tussen stad en W&Z. Voor het investeringsjaar 2018 zal niet kunnen worden aanbesteed. Zonder zekerheid van het benodigde budget zal ik mij niet aan een timing wagen. We gaan na of er mogelijkheden zijn om de financiering van de Vaartstraat te overbruggen. Verder overleg met Waterwegen is nodig over de fietsbrug, maar om ook de financiering voor de Vaartstraat mee te overstijgen, dat moet worden bekeken."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

24. Ruilverkaveling Sint-Rijkers - tussenkomst in de “Inrichtingswerken deel 1

De totale kostprijs van de Inrichtingswerken deel 1 na aanbesteding worden geraamd op 3.437.987,34 EUR.

De opdracht "Ruilverkaveling Sint Rijkers - inrichitngswerken deel 1" werd gegund aan Verhelst Aannemingen uit Oostende.

Deze werken zijn van algemeen nut voor de plaatselijke bevolking.

De ruilverkaveling krijgt een hoge maatschappelijke betekenis door de verbetering van de landbouwstructuren, de verhoging van de landschappelijke beleving, het behouden van het cultuurhistorisch erfgoed, de verbetering van de recreatieve medegebruikersfunctie en de uitbouw van een ecologisch netwerk.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aanvraag programmatie unieke optie cabaret en comedy

Nathalie Delva (CD&V): "De Stedelijke academie voor Podiumkunsten Westhoek en in het bijzonder afdelingen Veurne en Koksijde, kunnen reeds jaren teren op een zeer grote belangstelling voor cabaret en humor in het algemeen.

Als enige in Vlaanderen werd in het jaar 1998 het gezelschap het 'Nawoord' opgericht. Een initiatief van de gemeente Koksijde, de cultuurraad van Koksijde en leerkracht Frieda Vanslembrouck, die fungeerde als coach.

Het gezelschap bestond uit leerlingen afgestudeerd aan de academie. In totaal werden 10 producties op poten gezet. Onder andere Het literair salon - De literaire keuken - Zonde - Vreemd gaat ook - Vrouwentongen - Zwanzibar en Rond waren de titels waar het gezelschap de Westhoek en Theater Tinnenpot in Gent mee konden vermaken. Het waren steeds compilaties van bestaande en eigen gemaakte teksten die een breed publiek aan het lachen konden brengen. Er waren ongeveer 12 optredens per seizoen op, telkens voor uitverkochte zalen.

Na 10 jaar is het genootschap er in alle vriendschap mee opgehouden, maar eerstdaags komt de groep opnieuw samen om een van de oud-leerlingen op het podium te bewonderen, nl de dichteres en performer Maud Van Hauwaert.

Verder wordt er in de academie reeds jaar en dag Welsprekendheid gegeven aan de hogere graden. Daarin wordt naast de leerplandoelstellingen, de nadruk gelegd op eigen schrijfwerk en stand-up comedy. De cursus wordt druk bevraagd en met heel veel enthousiasme gevolgd.

De doelstelling bestaat erin de traditie van opleiding van Cabaret nieuw leven in te blazen en de jongeren en volwassenen opnieuw een podium te geven waar lach en literair genot primeren.

De cursus zou gegeven worden door Frieda Vanslembrouck."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aanvraag programmatie optie oude muziek

In de academie wordt reeds meerdere jaren volgende muziekinstrumenten aan die passen binnen de

optie oude muziek:

- Historische toetsinstrumenten: orgel en klavecimbel

- Traverso

- Viool

- Cello

- Fagot

- Zang

De leerkrachten die dit geven zijn gespecialiseerd in oude muziek. Veurne heeft een rijk historisch verleden met prachtige gebouwen waar deze muziek schitterend tot zijn recht komt. Bovendien zijn er in Veurne de verenigingen Fugato de Furnis, het Veurns Vocaal Ensemble en Septem Viri die deze muziek promoten. In Koksijde is er het Beauvarletkoor. Voorgesteld wordt deze optie verder uit te bouwen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aanvraag programmatie structuuronderdeel 1ste en 2de graad volgens nieuw decreet

Het nieuwe decreet DKO voorziet de mogelijkheid tot het programmeren van het structuuronderdeel initiatie (1ste graad) op bestaande en nieuwe vestigingsplaatsen (vroeger hoofdschool en filialen) van de academie.

De 1ste graad bestaat uit 2 leerjaren (6 en 7 jarigen) van telkens 1 lesuur, en kan onder 2 vormen

aangeboden worden.

- domeinspecifieke initiatie: initiatie muziek, initiatie woordkunst-drama, initiatie dans

- domeinoverschrijdende initiatie: minstens 2 domeinen worden aangeboden

De initiatie dans was reeds voorzien in het decreet van 1990 en wordt nu reeds georganiseerd binnen het lestijdenpakket dans te Koksijde.

Na overleg met het team vinden we het belangrijk op zoveel mogelijk strategisch gekozen locaties

de initiatie aan te bieden om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken.

We opteren om als academie beide vormen te organiseren.

- domeinspecifiek: initiatie muziek, initiatie dans (behouden)

- domeinoverschrijdend: initiatie muziek en woordkunst-drama

Graag zouden we volgende programmaties doen:

- Veurne (hoofdvestigingsplaats): domeinoverschrijdende initiatie en/of initiatie muziek

- Koksijde: domeinoverschrijdende initiatie, en initiatie dans behouden

- Nieuwpoort: domeinoverschrijdende initiatie of initiatie muziek (nog te bespreken)

- De Panne: domeinoverschrijdende initiatie (nu reeds 'Podiumatelier')

- Alveringem: initiatie muziek

- Leisele: initiatie muziek (in functie van de muziekvereniging)

- Stavele: initiatie muziek (in functie van de muziekvereniging)

De mogelijkheid voor het programmeren van het structuuronderdeel 2de graad muziek op nieuwe vestigingsplaatsen (vroeger hoofdschool en filialen) van de academie wordt ook voorzien.

De 2de graad bestaat uit 4 leerjaren (vanaf 8 jaar) van telkens 3 vakken van 1 lesuur. Deze 3 vakken moeten niet op dezelfde vestigingsplaats georganiseerd worden.

Veurne heeft een overeenkomst met De Panne en Alveringem i.v.m. het organiseren van lessen door de academie. Het zijn echter geen erkende filialen. Door de invoering van het nieuw decreet kan een academie nieuwe vestigingsplaatsen oprichten. Elk nieuw structuuronderdeel per vestigingsplaats moet aangevraagd worden.

Huidige situatie:

In De Panne en Alveringem wordt enkel het klassikaal vak AMV/samenzang aangeboden.

De Panne: L1 en L2 AMV/samenzang (5 lesuren)

Alveringem: idem

Mogelijke nieuwe situatie vanaf september 2018: erkende 2de graad, 1ste leerjaar

2de leerjaar behouden (leerlingen van L1 schuiven door)

Zolang de vestigingsplaatsen kleinschalig zijn worden hier enkel de 2 klassikale vakken (telkens 1 lesuur) aangeboden. Voor het instrument kunnen de leerlingen terecht in een andere vestigingsplaats.

Vestiging Houtem : opstart 2e graad.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

StAPwest - aanpassingen

Nathalie Delva: "Ik ben hierover zeer enthousiast, want dit schept veel nieuwe mogelijkheden."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Geïntegreerd organogram en hersamenstelling managementteam

Burgemeester Peter Roose: "Het gaat om de functieomschrijvingen van het zorgcentrum. Na twee jaar zullen we een evaluatie maken van dit organogram. Alleen de 'Vleermuis' is nog niet opgenomen.

Vanaf 1 januari 2019 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen.

Ter voorbereiding en met ingang van 1 augustus 2018 dient een organogram van de geïntegreerde organisatie te worden opgesteld. De gemeenteraad keurt enkel de wijzigingen goed die betrekking hebben op de gemeente.

Het onderliggende organogram is toekomstgericht en legt in grote lijnen vast hoe het geïntegreerd lokaal bestuur zich zal organiseren.

Er wordt eveneens een Data Protection Officer (DPO) opgenomen op het organogram in het kader van de vigerende GDPR-wetgeving. Deze functie zal ingevuld worden door de ICT-manager (B4-B5) en rechtstreeks onder het gezag van de algemeen directeur staan."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Afsprakennota Zorgcentrum Veurne

Burgemeester Peter Roose: "In het kader van de samenwerking van het stadsbestuur en het OCMW zal een Zorgcentrum Veurne worden opgericht. Het Zorgcentrum Veurne zorgt voor een continuüm van zorg in Veurne. Het WZC Ter Linden en Lime, OVBJ Zonnewende, DC De Zonnebloem, de sociale dienst, de drugshulpverlening De Sleutel en de Buitenschoolse Kinderopvang Benjamien resorteren hieronder. Dit zorgcentrum zal onder de directe leiding staan van een directeur Zorgcentrum. Hiervoor dienen afspraken te worden gemaakt tussen het stadsbestuur en het OCMW. Deze afspraken gaan over de inhoud van de functie: de leiding, de budgethouder, het dagelijks personeelsbeheer, de aanstellingsbevoegdheid, het financieel beheer, de functionele ondersteuning, de handtekeningsbevoegdheid, de vervanging alsook het lidmaatschap in het managementteam. De continue zorgverlening moet worden gegarandeerd.

De nodige formele delegaties dienen nog te worden voorgelegd aan de bevoegde instanties, maar deze afsprakennota duidt reeds de gezagsstructuur en verhoudingen tussen enerzijds de algemeen directeur en de directeur zorgcentrum aan. Anderzijds tussen de directeur zorgcentrum en de diverse diensten die hieronder ressorteren. De directeur zorgcentrum zal een aantal bevoegdheden delegeren naar de respectievelijke diensthoofden. In de komende maanden zullen we alle werkprocessen op elkaar moeten afstemmen. De directeur zorgcentrum heeft ook nog een handtekeningbevoegdheid om zijn beslissingen te kennen te geven. Bedoeling is om alles op een flexibele manier in te kantelen."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Financieel directeur: akteneming aanstelling en functiebeschrijving

Burgemeester Peter Roose: "Dit is een gelijkaardige procedure, maar er is geen integratievoorstel neergelegd. Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en OCMW.

Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2018 besloten om de huidige titularis op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Hier is de aanstelling onmiddellijk."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Algemeen directeur: akteneming aanstelling en functiebeschrijving

Burgemeester Peter Roose: "Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en OCMW.

Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2018 besloten om de huidige titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur.

De gemeenteraad neemt akte het organisatievoorstel, waaraan beide functiehouders in overleg vorm geven aan de invulling van de voorziene ambten en waarbij de huidige gemeentesecretaris de enige kandidaat algemeen directeur is.

De gemeenteraad beslist over de niet aangestelde functiehouder; dat in een passende functie van niveau A; dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de functie van secretaris door omstandigheden buiten hun wil niet meer bestaat. Volgens het organisatievoorstel zal de OCMW-raad beslissen over de aanstelling van de OCMW-secretaris als directeur Zorgcentrum Veurne, na aanpassing van het organogram en de functiebeschrijving door de OCMW-raad, met ingang van 1 augustus 2018, dat is de uiterste datum die het decreet voorziet. Op het dossier van de directeur voor het zorgcentrum komen we straks nog terug."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Toetreding tot aankoopcentrale van Stad Brugge voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "Er is een reeds bestaande en gegunde overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp "Raamovereenkomst voor postverwerking" aanbesteed door en via de Stad Brugge. Deze overheidsopdracht werd aan voordelige tarieven tot eind 2019 gegund aan Easypost, Autobaan 2, 8210 Zedelgem.

Voorgesteld wordt om via een raadsbeslissing effectief toe te treden tot een reeds bestaande en gegunde overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp "Raamovereenkomst voor postverwerking" aanbesteed door en via de Stad Brugge, meer bepaald voor de ophaling, frankering en distributie naar en uitreiking van de postzendingen bij de geadresseerde. Hierdoor gelden de voordelige tarieven van Easypost, Autobaan 2, 8210 Zedelgem.

Het is aangewezen dat Stad Veurne toetreedt tot de aankoopcentrale om volgende redenen:

  • de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
  • het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en geld betekent;
  • Stad Brugge beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van postdiensten.

Stad Veurne kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de aankoopcentrale gebruik maken, overeenkomstig de voorwaarden van het bestek "Raamovereenkomst voor de postverwerking via een opdrachtencentrale tot 31/12/2019 met Europese bekendmaking".

Het raamcontract is niet exclusief, en dus heeft Stad Veurne steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract te voeren, maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat."

Wouter Vanlouwe (N-VA): "Moeten we een opzegtermijn in acht nemen?"

Peter Roose: "Mits onderlinge overeenstemming kunnen we op korte termijn overstappen naar een andere overeenkomst."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Princiepsbesluit over de verkoop van een perceel grond in de Zomerweg aan Eandis

Jan Verfaillie (CD&V): "Een oude elektriciteitscabine aan 't Scheurvliet moet vervangen worden wegens veiligheidsredenen. In overleg met de verantwoordelijke van de dienst grondgebiedszaken zou de nieuwe cabine geplaatst worden langsheen de Zomerweg, op het perceel, kadastraal gekend Veurne, 9de afd. Vinkem, nr. B 933. Dit perceel is de ruilverkaveling nr. 7051 eigendom geworden van stad Veurne. Het perceel heeft een oppervlakte van 15a96ca.

Eandis is bezig met de opmaak van de plannen maar aangezien de volledige verkoopprocedure veel tijd in beslag neemt, zou de vereniging graag uitsluitsel krijgen over de verwerving voor de bouwvergunningsaanvraag wordt ingediend."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bakkerijmuseum Walter Plaetinck, Zuidgasthuishoeve en de stad Veurne met betrekking tot de toekomst van het erkend museum

Celine Mouton (Veurne Plus): "De voorgelegde samenwerkingsovereenkomst heeft als doel het museum in stand te houden en de werking ervan te moderniseren.

De engagementen van het museum zijn o.a.: een kwaliteitslabel behalen van collectiebeherende organisatie met regionaal niveau; een geactualiseerd beleidsplan 2019-2025 voorleggen; een stedelijke vertegenwoordiging van minstens twee personen in de raad van bestuur en in het dagelijks bestuur voorleggen; het voorleggen van een marketing- en communicatieplan voor advies; het voorleggen van het jaarbudget voor advies aan de stad.

De engagementen van de stad zijn o.a.: het optrekken van de stedelijke dotatie; de aankoop van de gronden van het museum; het actief helpen zoeken naar private actoren voor een nieuwe expertise of additionele middelen te genereren.

De overeenkomst zou ingaan op 1 januari 2018 en voor een periode van 7 jaar gelden."

Jan Vetters (N-VA): "Ik heb een vraag over de zin: 'deze gronden kunnen niet worden vervreemd mits goedkeuring'. Dit is een grammaticale fout volgens mij. Gelieve dit aan te passen als 'deze gronden kunnen niet worden vervreemd, tenzij mits goedkeuring'.Dan heb ik nog een vraag over de molen. Die zou ten minste op het kadastrale plan moeten getekend worden." Celine: "Als we dat uitbesteden aan een beëdigd landmeter... We zullen dit onderzoeken en zorgen dat er hierover geen discussie kan zijn."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De gemeenteraad start stipt...

Een aantal gemeenteraadsleden wordt verontschuldigd.