Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Het belletje luidt... That's all folks.

Tot volgende maand.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Waarom is schepencollege veranderd van houtsoort voor jeugdlokalen?

Raadslid Hedwig Verdoodt (CD&V) betreurt dat het schepencollege bij de bouw van de jeugdlokalen op het Generaal Maczekplein veranderd is van houtsoort, van Accoya naar Lariks. "Goed voor het budget (45.000 euro goedkoper) want de kostprijs liep al uit tot 1,4 miljoen (alhoewel geraamd op 850.000 euro)."

"Maar waarom werd niet meteen voor Lariks gekozen? Is het niet zo dat Lariks minder duurzaam is? Zadelen we volgende besturen niet op met hogere renovatiekosten?"

Schepen Vervaeke: "In het bestek zijn inderdaad houten gelamelleerde spanten voorzien van de houtsoort Acoya. Dit is een nieuwe innovatieve toepassing die minder onderhoud vergt dan de klassieke gebruikte spanten in Lariks. Nu we in de uitvoering gekomen zijn, stellen we echter vast dat de producenten van Acoya-spanten nog niet klaar zijn om een project zoals onze jeugdlokalen uit te voeren."

"Vandaar dat we dan toch voor de gelamelleerde liggers kiezen in het gekende Lariks-hout. Dit minwerk heeft geen invloed op duurzaamheid, renovatiekosten of levensduur van de spanten of het gebouw".

© mlt
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Krijgt de Tieltenaar een renteloze energielening?

Vincent Byttebier (CD&V) stelt voor dat stad Tielt een renteloze energielening invoert. "Stad Tielt dient haar inwoners aan te moedigen om te investeren in zuinige energiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen. Stad Tielt beschikt immers over nog een groot verouderd woonpatrimonium. Bovendien werd vanaf 2014 ook de Tieltse aankoop- en verbeteringspremie voor woningen afgeschaft."

"Daarvoor stellen we voor om samen met WVI een renteloze energielening aan te bieden in 2018. De Stad Tielt maakt via een tussenkomst de energielening renteloos en reserveert hiervoor een kredietportefeuille bij de WVI om de energiefactuur van de Tieltenaar te verminderen."

"Het stadsbestuur bepaalt de hoogte van de kredietportefeuille bij WVI en het aantal leningsdossiers die in aanmerking komen"

Schepen Bekaert: "De lening is op vandaag al renteloos voor mensen met een laag inkomen. Dat is dus al geregeld via de Vlaamse overheid. Die actie loopt trouwens al 3.5 jaar. Is toch een beetje laat om hier nu in te stappen, voor de laatste 7 maanden?"

"Waarom zet de Vlaamse overheid dit project niet verder na 2018? Zou het kunnen dat het louter tussenkomen van de intresten niet zomaar leiden tot bijkomende renovaties? Misschien enkel bij mensen die toch al aan het renoveren zijn? En zo schiet je aan je doel voorbij. Verschillende banken bieden ook groene leningen aan van minder dan 2%."

"Er zijn trouwens al tal van premies. En we bieden ook energiefit-sessies en energiescans aan."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Kortrijkstraat krijgt een nieuw type wegdek

Joris Vande Vyvere (CD&V) vraagt een structurele aanpak van wegen die in slechte staat zijn. Eventueel via een codering, een soort prioriteitenlijst.

Schepen Vervaeke: "De inventaris van de landbouwwegen, die gemaakt werd in 2013, heeft zijn nut bewezen en diende als basis voor de 3 grote renovatieprojecten aan landbouwwegen die de voorbije jaren werden uitgevoerd. Een update voor de volgende legislatuur is zeker wenselijk, nu zo goed als alle straten die code rood gekregen hebben, aangepakt zijn.

De centrumwegen in Tielt en onze deelgemeenten zijn opgelijst, zo ook voor de rioleringswerken, de IBA's en de groene clusters. Er komen ontwerpen en er zullen navenant budgetten moeten voorzien worden om vanaf 2019 zo snel als mogelijk in uitvoering te gaan.

In de Kortrijkstraat gaan we kijken voor een ander type wegdek, dat bestand is tegen veel en zwaar verkeer. Dat moet echter gebudgetteerd en gepland worden.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Vooral de blanke middenklasse volgt academie"

Schepen Mehuys: "We willen samenwerking bevorderen tussen academie en gewoon onderwijs. Vooral de blanke middenklasse volgt kunstonderwijs. We willen met dit decreet dat alle kinderen kunstonderwijs kunnen vragen."

Daarom vraagt de meerderheid goedkeuring over deze nieuwe programmatie.

Er komt bijvoorbeeld een nieuw vak, 'podiumkriebels', een domeinoverschrijdende initiatie voor kinderen vanaf 6-7 jaar. Nu is er notenleer vanaf 8 jaar.

Een tweede wijziging: vanaf 8 jaar kan je 1 uur een instrument leren bespelen. Notenleer gaat naar twee uur, één uur met een instrument.

In de kunstacademie zijn er minder ingrijpende wijzigingen. Er komt een audiovisueel atelier voor animatie, ook een atelier voor levend model. Vooral naar deze laatste is er veel vraag vanuit de schilders en tekenaars.

Een en ander wordt vanaf 1 september ingevoerd.

Oppositielid Hilde Decoene: "De inspectie had maanden geleden een negatieve evaluatie naar huisvesting toe. Over de inhoud was die positief. In januari 2019 komt de inspectie weer langs. Maar welke stappen zijn ondernomen naar huisvesting toe?"

Schepen Mehuys: "Er is een onderzoek opgestart om de kostprijs herlokalisatie te bekijken. Gebouw van de belastingen? De gesloopte fabriek Van Maele in de Bruggestraat? De collegesite? Tegen de zomer hebben we een rapport. Er is 25.000 euro voorzien voor die studie."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Er komt een groot project op Tielt Zuid. Even schetsen: Het hele project wordt ingedeeld in twee fases: fase 1, die zich situeert tussen het station en de wijk Dierdonk, bevat 111 woningen met tuin en 180 appartementen.

Fase 2, gelegen tussen Dierdonk en de Abeelstraat, behelst dan nog eens 250 woongelegenheden.

Het nieuwe woonaanbod wordt ontwikkeld door de nv's Lotinvest en Dumobil, die al langer eigenaar zijn van deze gronden.

De burgemeester vraagt de goedkeuring.

Oppositielid Luc Vannieuwenhuyze heeft enkele bedenkingen.

Zo is er het feit dat het project gerealiseerd wordt via een PRIAK, een principieel akkoord. Nochtans was er in het verleden beslist om via een uitvoeringsplan te werken. PRIAK wordt in parlementaire kringen in vraag gesteld, het zou te veel in de kaart van projectontwikkelaars spelen. Een RUP-procedure zou een betere inpassing geven voor de buurt ten zuiden van de spoorweg.

500 wooneenheden op 23 hectare? Dat is zo groot als Schuiferskapelle of Kanegem. Moet er geen commerciële ruimte ingepast worden? Of gemeenschapsinfrastructuur?

En wat is de impact voor de omgeving, de buurt achter het station?

CD&V vraagt uitdrukkelijk om toch een RUP te ontwikkelen zodat de inpassing van de nieuwe wijkontwikkeling niet storend is voor de huidige omwonenden.

Schepen Bekaert: "Uiteraard zal het een weerslag hebben op de omgeving. Maar dat wisten we al in 2007 toen deze plannen ingetekend werden. We moeten zorgen dat dit gerealiseerd wordt in belang van de gemeenschap. Denk ook aan de extra gezinnen die een boost zullen geven aan Tielt.

We hebben dit grote project inderdaad naar een hoger niveau gebracht, naar de provincie. RUP is op gemeentelijk niveau. We kunnen ook een beroep doen op de expertise van de diensten ruimtelijke planning van de provincie.

Wat het principieel akkoord betreft: je kan dit ook afdwingen van de aannemers. Er komt ook een clausule dat het project binnen een bepaalde periode gerealiseerd moet worden, anders vervalt het principieel akkoord.

Luc Vannieuwenhuyze herhaalt zijn vraag tot het opstarten van een RUP omdat die een ruimere kijk geeft, meer kansen biedt op een globale visie.

Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Moet projectontwikkelaar van Tielt Zuid niet bufferbekken voorzien?"

Burgemeester vraagt goedkeuring voor de aanleg van een bufferbekken op de Marialoopbeek en aanleg gescheiden rioleringsstelsel langs de achterkant Blekerij- en Dertig Zilverlingenstraat door opdrachtgever RioP.

Oppositielid Luc Vannieuwenhuyze: "De projectontwikkelaar van Tielt Zuid moet toch de aanleg van groen en buuferbekken voor zijn rekening nemen?"

Schepen Vervaeke: "Dit bufferbekken is een laatste fase van rioleringsproject Bedevaartstraat en Dertig Zilverlingen, dus dit staat los van de realisatie van Tielt Zuid."

Unaniem goedgekeurd.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Twee fietspaden in de Gruuthusestraat

In de Gruuthusestraat komt er eenrichtingsverkeer met twee fietspaden. Tijdens de werken zou alle verkeer via de Bedevaartstraat moeten lopen.

Burgemeester vraagt de goedkeuring.

Oppositielid Vincent Byttebier vraagt om ook de tussenliggende straten aan te pakken (Kastanjestraat en Korteweg). Hij betreurt ook dat er bij de heraanleg van de Bedevaartstraat geen bredere voetpaden en echte fietspaden aangelegd werden? "Vooral als je bedenkt dat er straks heel wat extra woningen komen op Tielt zuid". CD&V onthoudt zich.

Schepen mehuys: Agentschap Wegen en Verkeer die de heraanleg van de Gruuthusestraat doet, is afhankelijk van Vlaams Gewest en er zijn besparingen. Vandaar dat er geen extra's in de Gruuthusestraat mogelijk zijn.

Wat de Bedevaartstraat betreft: er komt een aparte fietsverbinding naar de nieuwe wijk op Tielt Zuid, vanaf muur van het slotklooster tot aan de Geluwestraat.

Schepen Mehuys rondt af in zijn gekend stijl: "Ik verneem dat je je onthoudt. Ben je dan tegen eenrichtingsverkeer?"

Vincent Byttebier: "We zijn voor veilige fietspaden."

Schepen Mehuys: "Maar ben je voor of tegen eenrichtingsverkeer?"

Vincent Byttebier: "We zijn voor veilige fietspaden."

Burgemeester De Rammelaere: "Wij noteren de onthouding."

© mlt
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Structuur met (stads)directeurs goedgekeurd

Burgemeester Els De Rammelaere vraagt de goedkeuring van het organisatievoorstel voor de nieuwe directeurs en van het voorstel tot oproep van de zittende functiehouders tot kandidaatstelling voor Algemeen Directeur en Financieel Directeur. Alsook van de functiebeschrijving en het daaraangekoppeld salaris.

Er zijn geen tussenkomsten. Twee van de drie punten worden goedgekeurd, het punt over het salaris wordt uitgesteld om vakbondsoverleg af te wachten.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Code rood ... voor slechte wegen

CD&V zet enkele bijkomende punten op de agenda. Zo wil de partij een codering invoeren voor wegen in slechte staat. Het herstel van bepaalde wegen blijft volgens CD&V al te lang aanslepen. Met die codering zouden die wegen volgens een schema hersteld kunnen worden waarbij de ergste noden het eerst verholpen worden. "Want het gaat niet alleen om de Kortrijkstraat, er is ook de Paterdreef, het Hulstplein, de Plantinstraat,..." luidt het.

Verder wil CD&V het ook hebben over renteloze energieleningen en de keuze van een "minderwaardige" houtsoort voor de jeugdlokalen.

© mlt
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Gruuthusestraat krijgt eenrichtingsverkeer

Naast de goedkeuring van de organisatie, de functiebeschrijving en de salarisschalen van de directeurs en hun adjuncts staan er nog enkele interessante kwesties op de agenda.

Zo krijgt o.a. de Gruuthusestraat een eenrichtingsverkeer (richting centrum), komt er een bufferbekken op de Marialoopbeek en staat het woonuitbreidingsgebied Tielt Zuid op de agenda. Stad Tielt kan in deze laatste advies verlenen aan de bestendige deputatie. Het advies is enkel bindend indien dit negatief is.

© MLT
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

In een notendop

© kw