Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Dat was het dan! Tot de volgende!

Met de Kanunnik Duboisstraat sluiten we de openbare zitting af. Bedankt voor de aandacht en graag tot de volgende gemeenteraad op maandag 19 oktober. Opnieuw live te volgen op kw.be.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Knip in de Kanunnik Duboisstraat blijft

Tot slot van de openbare zitting vroeg Lieve Lombaert (N-VA) om de knip in de Kanunnik Duboisstraat ongedaan te maken. Die knip werd begin augustus ingevoerd en zorgt ervoor dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is in de Kanunnik Duboisstraat.

Dat zorgde voor tweedracht in de KaDo-wijk, de wijk gevormd door de Kanunnik Duboisstraat en Domien Craccostraat. Naast voor-, zijn er ook heel wat tegenstanders van de knip.

"De meting van het verkeer in deze straat geeft aan dat er tijdens de spitsuren geen grotere stijging van verkeer is dan in de andere straten", aldus Lieve Lombaert. "Ik stel dus voor dat de knip ongedaan gemaakt wordt. Dat er éénrichtingsverkeer komt in de Kanunnuik Duboisstraat zodat enkel de rijrichting van de Groenestraat naar de Oostnieuwkerksesteenweg toegelaten is. Dat er ween versmalling komt ter hoogte van de knip én dat er een evaluatie volgt na een jaar."

De meerderheid keurde het punt niet goed. "We hebben hier de keuze gemaakt voor de zwakke weggebruiker, onder meer met een goed en veilig fietspad vanuit de wijk naar het centrum", aldus schepen Griet Coppé (CD&V). "We krijgen bovendien ook heel veel positieve reacties van mensen die blij zijn dat de straat opnieuw is zoals vroeger, toen de knip ook al een feit was. Volgens ons blijft het een goede beslissing en wie weet zelfs een voorbeeld voor veel andere wijken."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

In oprichting

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Madeliefjesplein in Roeselare

Vanaf nu is er ook een Madeliefjesplein in Roeselare. Het gaat om een nieuwe verkaveling gelegen aan de Azalealaan waarbij een nieuw stuk wegenis komt.

Gezien de nieuwe wegenis een doodlopende straat is met een middenplantsoen, wordt voor een pleinnaam gekozen. Het past in het kader van de bloemenstraten in de buurt en het kan een hulde zijn aan de gesneuvelde Belgische soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Het madeliefje stond destijsd symbool voor de Belgische gesneuvelde militairen.

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Leg je zwembroek klaar!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vraag uit het publiek!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Kleine time check: het is middernacht

Ter info. Voor de mensen die het nummer van de sprekende klok niet van buiten kennen! We zitten aan punt 15. Het einde nadert.

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Eerste aanzet voor bouw nieuw zwembad

De stad Roeselare heeft een trajectbegeleider aangesteld die de bouw van een nieuw zwembad in een publiek-private samenwerking moet begeleiden. Uit de opgemaakte haalbaarheidsstudie blijkt dat een nieuw zwembad met een uitgebreid recreatief aanbod een potentie van minstens 150.000 recreatieve zwemmers heeft. De trajectbegeleider moet onder meer de haalbaarheid van het project nagaan.

In het verder traject moet ook blijken of andere besturen in het project wensen mee te stappen. Als eerste fase wordt nu een kandidatuurstelling gepubliceerd. Consortia die geïnteresseerd zijn en aan de criteria voldoen, zullen in de tweede fase een lastenboek krijgen waarna ze een offerte kunnen opmaken en indienen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Buitenschoolse opvang op site De Vlieger

Momenteel zijn de werken in Gemeentelijke Basisschool De Vlieger volop aan de gang. Uitbreiding was meer dan nodig. De Vlieger was een van de eerste scholen waar ouders kampeerden in de hoop om hun kind in te schrijven. Op het gelijkvloers komen onder andere de kleuterafdeling en de eetzaal. Op de eerste verdieping vinden we de lokalen van het lager onderwijs. Ook de turnzaal bevindt zich op de eerste verdieping.

Tijdens de werken blijven de kleuters les volgen in de Hoogstraat. De lagere afdeling is voor twee jaar, nog tot eind dit schooljaar, naar de gebouwen van STAP en Vedastus aan de Spilleboutdreef.

Binnen het project is er ook ruimte voor de bouw van kinderdagverblijf De Speelvogel, met ingang in de Louis Leynstraat. De school en het kinderdagverblijf zullen bepaalde ruimtes delen.

Op vraag van het Zorgbedrijf werd onderzocht in hoeverre er boven de vleugel van de kinderopvang, voorzien in de nieuwbouw van de school, een extra verdieping kan worden geplaatst voor voorschoolse opvang. Daar was al rekening mee gehouden in de oorspronkelijke plannen. "Op die manier zouden kinderen tot 12 jaar op dezelfde site naar een kinderdagverblijf kunnen gaan, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang kunnen genieten", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Het Zorgbedrijf engageert zich om, na het beëindigen van de bouwwerken, de extra verdieping te kopen aan de stad.

"Heeft dit invloed op de timing van de werken?", vraagt Brecht Vermeulen (N-VA) zich af. "De bouwvergunning moet hiervoor eerst afgeleverd worden, dan pas kunnen we een uitspraak doen over de timing. Maar wat de school betreft, is en blijft het de bedoeling dat het volledige schoolgebeuren vanaf 1 september opnieuw in de Hoogstraat plaatsvindt."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Aanpassing recyclageparken

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Izegemsestraat wordt eindelijk aangepakt

Met studiebureau Demey is er een ontwerper aangesteld voor de heraanleg van de Izegemsestraat vanaf de Zeger Maelfaitstraat tot de grens met Izegem. Belangrijk, want de straat is in bijzonder slechte staat met verschillende putten. De vraag om de straat aan te pakken leeft al vele jaren. De Izegemsestraat krijgt langs beide zijden fiets- en voetpaden. Ook de nodige riolerings- en nutswerken staan op het programma.

Daarnaast zal ook de Zeger Maelfaitstraat doorgetrokken worden tot aan het spoorweg. Dat gaat gepaard met een wijziging van de voorrangsregels op het kruispunt van de Zeger Maelfaitstraat en de Izegemsestraat. Komende van Izegem zal de hoofdrichting in de Zeger Maelfaitstraat overgaan. Op die manier wil men zwaar verkeer uit het centrum van Rumbeke bannen.

De werkzaamheden staan in 2016 en 2017 op het programma, een exacte timing is er nog niet. De kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Slotwoord burgemeester Luc Martens: "Verantwoordelijkheid nemen"

"Ik ben blij dat we dit debat sereen konden voeren", aldus burgemeester Luc Martens tot slot van het debat. "Wat heeft ons gedreven? Als bestuur moet je vooruitziend zijn, anders loop je verloren. Dat geldt ook voor deze problematiek. We mogen niet achter de feiten aanhollen."

"Het mag geen excuus zijn om onze verantwoordelijkheid niet te nemen, met zin voor realiteit", stelt hij nog. "De mensen zijn hier en zullen al dan niet erkend worden. Dan is het de vraag: wat doen wij met die mensen?"

"We zijn een stad met een grote sociale cohesie, zonder de bedoeling om afstand te nemen van elkaar. Een plaats waar alle lagen van de bevolking aan bod komen. En dat is ook in dit verhaal het geval."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

OCMW-voorzitter Geert Depondt (CD&V): "40 plaatsen niet van vandaag op morgen"

Geert Depondt: "Eind vorig jaar was de bezetting van ons Lokaal Opvanginitiatief rond de 60 procent. Die situatie is op zeer korte termijn sterk gewijzigd. Wat wij nu voorstellen, is een antwoord op de vraag van de staatssecretaris naar vrijwillige uitbreiding van het LOI. Op dit ogenblik bedraagt de capaciteit 126 en wille we dit uitbreiden naar 166. Ofwel vangen we de asielzoekers professioneel op, ofwel ondergaan we de situatie van een spreidingsplan. Het is veel beter dat we daar zelf kunnen op inspelen. Geschikte woongelegenheden vinden is de grote uitdaging waar we nu voor staan."

"300 mensen zijn op dit moment ingeschreven in het wachtregister in Roeselare, waarvan een 120-tal in het LOI. De anderen doen geen beroep op het LOI. Die 600 is gebaseerd op de verwachting van de staatssecretaris rond de toename van de instroom. Wij hebben ons op geen enkel ogenblik als stad of als OCMW geëngageerd om in het LOI 600 mensen op te vangen. In een eerste stap leggen we een uitbreiding voor van 40 opvangplaatsen aan het bestuursorgaan van het OCMW. Wij zullen aan Fedasil ook moeten vragen welk type politiek vluchteling we kunnen verwachten. We kunnen dan het type woning of kamer aanpassen aan de behoefte. Die 40 extra plaatsen zullen er niet van vandaag op morgen zijn, we moeten eerst de geschikte woningen vinden. Als men zou van plan zijn een collectieve opvang te organiseren in Roeselare, wensen wij daarover als lokaal bestuur ingelicht te worden."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Standpunt Sp.a vluchtelingen

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Ria Vanzieleghem (CD&V): "Opvangcapaciteit moet beheersbaar blijven"

Ria Vanzieleghem (CD&V): "Het is goed dat Roeselare niet lijdzaam toekijkt en het voortouw neemt om samen met vrijwilligers en professionele organisaties gerichte acties op touw te zetten. Een centraal punt voor hulpgoederen en mensen die willen ondersteunen is een goede aanzet. Als elk lokaal bestuur evenredig zou inzetten op opvang, zou de problematiek in ons land alvast een stuk minder groot zijn. De kinderen moeten aansluiting kunnen vinden bij het onderwijs en vrijetijdsinitiatieven. Asielbuddy's die professioneel ondersteund worden, zijn zeker een meerwaarde. Veel burgers hebben angst voor het onbekende. Het is onze opdracht om de burgers goed te informeren en ervoor te zorgen dat de opvangcapaciteit beheersbaar blijft en mensen te sensibiliseren."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Frederik Nuytten (SP.A): "Morele plicht om mensen op te vangen"

"Laat ons niet vergeten dat we, nog niet zolang geleden, met een gelijkaardige situatie geconfronteerd werden. Bij de Balkanoorlog ging het zelfs om een nog groter aantal en toen hebben we ook geholpen. Deze mensen hebben hulp nodig en wij kunnen helpen. De omstandigheden zijn buitengewoon en dat moeten wij ook zijn bij onze hulp", aldus Frederik Nuytten (SP.A).

"We laten niemand in de koude staan. Wat sommigen emo-politiek noemen, wil ik gerust een compliment noemen. Dat er beslissingen genomen worden op een onderwerp dat ons emotioneel raakt, lijkt mij geen probleem."

"Dat er veel mensen aanwezig waren op de infoavond in ARhus, toont dat veel Roeselarenaars de intentie hebben om te helpen. Het is onze morele plicht om die mensen op te vangen, het tegendeel is schuldig verzuim."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Leen Sercu (Groen): “Trots op stad Roeselare”

"Mensen die op de vlucht zijn voor geweld, wiens leven letterlijk en figuurlijk is stukgeschoten. Wij, onze generatie, weet niet wat het betekent", aldus Leen Sercu, fractieleider voor Groen. "Wij leven in een welvaartstaat en kunnen niet inschatten wat het is om alles achter te laten omwille van conflicten of onvoorstelbaar geweld. Daarom is het onze verdomde plicht om deze mensen te helpen. We zijn als Groen trots op de beslissing die de stad nam om hier de verantwoordelijkheid te nemen."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Brecht Vermeulen (N-VA): “De grootste uitdaging moet nog komen”

"Als voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken in het federaal parlement ben ik elke dag met dit thema bezig", zegt Brecht Vermeulen (N-VA) "Er zijn 121 plaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW in Roeselare. Waar komt dat cijfer van de huidige 315 vluchtelingen in onze stad dan vandaan? Wat is de situatie op vandaag in Roeselare? Fedasil noch het Rode Kruis zijn op dit moment op zoek naar kleinschalige opvangplaatsen. Het gaat telkens om enkele honderden vluchtelingen op één plaats. Er moeten in Vlaanderen 1.600 opvangplaatsen gecreëerd worden via de LOI's. Het bericht dat Roeselare 600 asielzoekers zou opvangen is fenomenaal veel meer in vergelijking met die 1.600 die verspreid over alle gemeenten gevraagd worden. Dat cijfer van 600 is dus geïnspireerd op een ideologische kleur, niet op de concrete vraag."

"Uiteraard hebben wij geen bezwaar tegen het feit dat de stad een coördinerende rol opneemt in verzamelen van hulpgoederen. Maar niet-professionele mensen laten werken als asielbuddy vergroot de kans dat zij hun taak niet correct kunnen invullen. Je hebt vooral mensen nodig die professioneel geschoold zijn. Peterschap van burgers over een erkend vluchteling, is wel een goed idee. De aangekondigde 285 extra plaatsen om tot 600 te komen, blijken er vandaag plotseling 40 te zijn. Tegen die 40 extra plaatsen in het LOI hebben we uiteraard geen probleem. Een 'fare share' is immers evident, niet alleen in Europa maar ook in de Belgische gemeenten. In het LOI komen meestal mensen terecht die minstens drie maanden in procedure zitten of een grote kans op erkenning hebben."

"Er is voor Roeselare een taak weggelegd in de opvang van asielzoekers, maar in het licht van de politiek van Fedasil is die eerder beperkt. De grote uitdaging zal erin bestaan om straks de erkende vluchtelingen te laten integreren in de stad. Dat zal een heel grote impact hebben op de stad. Het zal een druk leggen op de dienstverlening van het OCMW, onder andere een stijging van het aantal leefloners, meer cursussen Nederlands voor anderstaligen, extra woningen..."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Piet Delrue: "Kwaliteit moet gegarandeerd zijn"

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Duidelijke terugkeerpolitiek moet"

De Vlaams Belang-fractie is duidelijk: nog meer asielzoekers, dat is geen optie. "Maar laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: wij zijn helemaal niet blij dat er mensen in oorlogssituatie en angst leven. Ook wij zijn vaders en moeders, hebben kinderen, kleinkinderen, hebben gevoelens en willen voor iedereen het beste", aldus Immanuel De Reuse.

"In tegenstelling tot de anderen, zijn wij er zeker van dat wat nu wordt voorgesteld als oplossing niet de juiste oplossing is. Die vluchtelingen zijn niet alleen op de vlucht voor de oorlog, ze zien het ook als een uitgelezen kans om elders een nieuw leven op te bouwen."

"Wat het voorstel van de stad Roeselare betreft, zien we heel wat algemeenheden en onduidelijke voorstellen. Een dossier dat niet tijdig klaar is, een dossier zonder kostenplaatje. Er is geen draagvlak hiervoor. Financieel kost dit de stad heel wat centen, wat men ook moge zeggen."

"De vluchtelingen komen naar hier, passen zich amper aan, maar behouden wel hun geloof en afkomst. Tegenstellingen van daar, komen ook naar hier... Hoe zullen we deze mensen, tegenstanders in Syrië en Irak, hier van elkaar scheiden?", stelt Immanuel.

"Het mag ook geen asielmisbruik worden. We dienen een duidelijke terugkeerpolitiek te voeren. Ook lokaal. En hierin dient de burgemeester zijn rol te spelen."

GF
© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Annelies Carron (Open VLD): "Niet vastpinnen op die 600"

"We zijn het ermee eens dat we als warem en zorgzame stad niet zomaar de andere kant op kijken", aldus Annelies Carron (Open VLD). "We kunne niet passief blijven toekijken op de drama's die zich in somige landen afspelen en het is dan ook onze menselijke plicht te helpen."

"Over de rol van Roeselare hebben we toch enkele bedenkingen. Is het wel haalbaar? De persnota staat vol met goede intenties en misschien, maar mist concrete plannen. Als we opvang bieden, dan moet deze kwalitatief zijn. Als we niet voldoende plaatsen kunnen bieden, niet voldoende kunnen begeleiden, hen niet kunnen ondersteunen om de taal te leren, dan keren onze goede intenties zich tegen ons."

"Ook Roselare moet haa rmenselijke plicht vervullen en dus haar verantwoordelijkheid nemen, ook naar opvang toe. Maar voor Open VLD moet die opvang en de materiële bijstand duidelijk worden beperkt in aantal en in tijd. Ik denk niet dat we ons mogen vastpinnen op het veel genoemde cijfer van 600."

We hopen aan het actieplan dan ook het volgende toe te kunnen voegen: "Roeselare zal enkel instaan voor de opvang van asielzoekers voor zover deze vooraf kwalitatief gegarandeerd kan worden en onderstreept heel duidelijk het tijdelijk karakter", besluit Annelies.

GF
© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Sint-Amandskerk op 30 september gebruiksklaar

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Pauze

Uitzonderlijk is er een pauze voorzien tijdens de gemeenteraad. Daarna is het aan elke partij om de mening te verkondigen én vragen te stellen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Kort samengevat: op korte termijn kunnen er 40 plaatsen vrijgemaakt worden

Concreet is er ruimte op korte termijn voor 40 extra asielzoekers, op voorwaarde dat het OCMW de goedkeuring geeft.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Directeur Mens Wim Roef geeft vier krachtlijnen aan

"Eerst en vooral is er het tweesporenbeleid met registratie en al dan niet erkennen en ten tweede de integratiefase, de moeilijkste fase", aldus directeur Mens Wim Roef. "We nemen een participatieve houding aan tegenover het probleem. We willen maximaal het sociale kapitaal dat aanwezig is benutten en realistisch inzetten. Daartoe werd een eerste overlegplatform georganiseerd vorige woensdag. Daar waren we aangenaam verrast door de brede opkomst."

"De komende weken koppelen we het concrete aanbod aan de concrete vraag. Daar voorzien we een online platform voor om alle helpende handen te centraliseren", aldus Wim Roef. "De nood is groot en wordt dagelijks groter, complexer, enz."

"Een uitdaging met een grote Europese dimensie. In augustus stevent België af op meer dan 5.000 asielaanvragen per maand, dat is + 300 procent. De huidige toestand in Roeselare is dat wij in de wachtregisters zorg dragen, op dit moment, voor een 300-tal mensen die in een lopende procedure zitten. Waarbij een 160-tal via het OCMW-kanaal. Als je de vergelijking maakt met de 1 procent norm, als die zou opgelegd worden, dan zou dat voor Roeselare een extra van 300 asielzoekers betekenen."

"Vandaag is de instroom een probleem. Mensen die iedereen ziet, in de fase van registratie. Maar een dag later worden ze doorgestuurd. Vroeger was die periode van inschrijving tot erkenning een viertal maanden. Nu zal die termijn vergroten. Dat komt door de capaciteit."

"Op tafel ligt nu dat de actuele capaciteit van het LOI uitgebreid zou worden met 40 plaatsen, wat het totaal op 166 zal brengen. Gradueel en via diverse woonvormen. Voldoende capaciteit beschikbaar hebben, is de grote uitdaging."

"Van op de markt krijgen we panden aangeboden, maar slechts één op tien is geschikt. Als we langs deze weg onvoldoende onderdag vinden, zijn woonunits een mogelijkheid."

"Het lokaal bestuur neemt de regie- en coördinatiefunctie op zich, in maximale samenwerking met burgers en bestaande partners. Daarbij gaat het over wonen, materiële hulp en ten derde begeleiding."

"Op korte termijn kunnen we de Sint-Amandskerk gebruiksklaar maken en met vrijwilligers hulpgoederen stockeren, sorteren en verdelen. Een project opzetten rond asielbuddy's (zo'n 28 burgers stelden zich daarvoor kandidaat). We promoten activiteiten voor kinderen bij de vluchtelingen via het Tateratelier en tot slot een zinvolle invulling voorzien."

Eens dat gerealiseerd is, is er de integratiefase. "We hebben het over de periode van erkenning naar integratie. Het gaat om de inventarisatie en het plannen van een collectieve opvang onder leiding van Fedasil of het Rode Kruis."

"Tot slot is het een kwestie van een breder maatschappelijk draagvlak op te bouwen, werken aan een positieve beeldvorming. Met een eenduidige en heldere communicatie met de burger. De verdere interactie en communicatie zal afhankelijk en in functie van het doel via een brede waaier aan kanalen lopen."

GF
© GF
Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Vluchtelingen in Roeselare

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Verduidelijking door de burgemeester

"Dit soort discussies is ongewoon voor de gemeenteraad, dat geven we toe", aldus burgemeester Luc Martens. "Maar we kunnen er niet om heen dat er zich een groot probleem stelt. Een explosieve toename van het aantal mensen op zoek naar een toekomst."

"Het is een omvangrijk probleem met heel wat onderling getouwtrek en ook België is sterk gevat met een grotere graad van erkenning. Zelfs de worst case scenarios zagen er positiever uit dagen hetgeen nu aan het gebeuren is."

"Dan vinden wij dat we niet alleen moeten toekijken. We hebben er alle baat bij om er ons tijdig op te organiseren", aldus de burgemeester. "De positieve krachten binnen de stad mobiliseren voor wat er sowieso komt. Nu vrijwillig, in de toekomst misschien opgelegd."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

We maken ons stilaan op voor het discussiepunt van de avond

Vrij vroeg op de gemeenteraad, als eerste officiële B-punt, komt de vluchtelingenproblematiek aan bod. De stad heeft de intentie om op termijn, en in fases, 600 asielzoekers op te vangen.

Op dit moment heeft de stad al plaats voor 315 asielzoekers. Om op termijn tot 600 plaatsen te komen, rekent de stad in de eerste plaats op private initiatieven. Daarnaast deed de stad onder het motto 'Roeselare Helpt' ook een oproep naar hulpgoederen.

Op een druk bijgewoonde infovergadering werd beslist dat de Sint-Amandskerk als inzamelpunt zal functioneren. De ontwijde kerk staat momenteel leeg. Sinds vorige zaterdag kun je er terecht met goederen.

GF
© GF
Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Administratie brandweer naar politie

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw worden één parochie

Vanaf 1 januari 2016 zullen de Sint-Jozefsparochie en de Onze-Lieve-Vrouweparochie worden samengevoegd. Dat heeft bisschop De Kesel aan de Vlaamse regering en het stadsbestuur laten weten. De bisschop vraagt ook om de Sint-Jozefskerk aan de eredienst te onttrekken. Deze beslissing moest voor advies worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Annelies Carron (Open VLD), Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) en Lieve Lombaert (N-VA) wilden weten wat de nabestemming is van deze kerk.

Schepen Henk Kindt (Sp.a): "In tegenstelling tot de Sint-Amandskerk is de Sint-Jozefskerk onze eigendom niet. Dat geldt ook voor de kerk van Beitem waar we één van de volgende gemeenteraden advies zullen moeten over geven. Het is wel zo dat de kerkfabriek Sint-Jozef overgaat naar die van Onze-Lieve-Vrouw en dus gaan ook de leningslasten mee over. Die worden integraal door de stad betaald in de exploitatietoelage. We zijn er dus financieel nog niet van af. We hebben de kerkfabriek gevraagd wat ze met de kerk van plan zijn. Als nabestemming is in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 'wonen' voorzien. Het initiatief moet vanuit het kerkbestuur komen. Binnenkort zitten we opnieuw samen om te kijken wat de toekomst brengt. Ik kan daar nog niet op vooruit lopen. Afhankelijk van de plannen van de kerkfabriek zullen we zien welke rol we daar als stad kunnen in spelen."

Henk Kindt.
© Henk Kindt.
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Alle A-punten omgevormd tot B-punten

In Roeselare werkt de gemeenteraad al vele jaren met A- en B-punten. Bij een A-punt kunnen de gemeenteraadsleden geen vragen stellen. Bij de B-punten is dat wel het geval en leidt dat vaak tot geanimeerde discussies. Aan het begin van de gemeenteraad krijgt elke fractie de kans om een A-punt om te zetten naar een B-punt en dat is ook op de eerste gemeenteraad na de zomervakantie het geval.

Daarbij heeft de N-VA, net zoals bij de twee vorige gemeenteraden, gevraagd om van alle A-punten een B-punt te maken.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Wie heeft een gieter?

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Parkconcerten in privé-organisatie zijn een mogelijkheid

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Succesvolle zomer is aanzet voor meer

"Het was een wervelende zomer van ontmoeten en verbinden op het gebied van muziek, sport, cultuur en noem maar op", vertelt Stefaan Van Coillie (CD&V). "We hadden de Ketnet Zomertour, Flip Kowlier, Trax Festival, West-Vlaanderens Mooist, de Munt Summerspot en het voorbije weekend nog De Groote Stooringe om maar enkele te noemen. Zal de stad die lijn in de toekomst aanhouden? Hoe kunnen cultuur, sport, muziek en evenementen verder een hefboom zijn voor stadsontwikkeling en een positief gemeenschapsgevoel?"

"Het was een mooie zomer. Niet alleen door het mooie weer, maar ook door de vele activiteiten. De festivalsubsidie zorgde voor tal van leuke initiatieven die werden bejubeld. Kijk maar naar de mensenmassa voor De Groote Stooringe", aldus schepen Kris Declercq.

"We willen hiermee verder gaan door mensen aan te moedigen om van onder uit initiatief te nemen. Ten tweede door het evenementenloket uit te bouwen. En ten derde door stadsontwikkelingcontracten waardoor we samen met verenigingen inzetten op beleving binnen Roeselare."

"Samen met Museum van Hedendaagse Kunst uit Antwerpen zijn we bezig met het ontwikkelen van een kunstroute, daarnaast sluit ik een nieuw leven voor de parkconcerten, eventueel in een privé-organisatie niet uit."

STEFAAN BEEL
© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Winterspot en G-sport, of was het omgekeerd?

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

"Leegstand stilaan verleden tijd in de Ooststraat"

Met Alex Leupe is er een Centrummanager in Roeselare. Het is zijn taak om Roeselare mee te helpen promoten, maar tevens de dienst Economie te ondersteunen in haar dagdagelijkse werking en verdere ontwikkeling. "Daarbij is de leegstand een belangrijk aspect", zegt Mieke Van Hooteghem (N-VA).

"Wat kan de rol van de Centrummanager hierbij zijn? Ik zie ook geen enkel initiatief ter ondersteuning van de KMO's, nochtans dragen deze ook bij tot de economie en bieden ze werkgelegenheid aan onze bruisende en bloeiende stad. Kan de Centrummanager hier ook geen rol in spelen? En hoe zit het met zijn mandaten in verschillende verenigingen? Is dit verenigbaar? Of neigt dit niet naar belangenvermenging?"

"De Centrummanager is de perfecte schakel tussen de verschillende partijen. Ik denk dat het zeker geen nadeel is dat hij bij verschillende verenigingen actief is", aldus schepen Kris Declercq.

"Op de leegstand proberen we te anticiperen met projecten zoals, naast het Kernplan, de smart city app, de Dag van de Klant, het kernplan dat we binnenkort voorstellen en noem maar op die voor zuurstof in de stad zorgen. Ik denk dat dit vruchten afwerpt. Loop maar eens rond in de Ooststraat en je zal zien dat heel wat panden ingevuld zijn. Denk maar aan de vroegere site van de Club. Wonderen bestaan niet, maar slecht zijn we niet bezig."

"Wat deelgemeenten betreft heb je Beveren Bruist, de heropflakkering van de ROM en noem maar op

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Versterking handelskern

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Burgemeester reageert op gebrek aan woonzorgcentrum in Beveren

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

City depot in Roeselare nog niet voor morgen

Zaterdag kun je tijdens de Dag van de Klant, waarbij Roeselare in de schijnwerpers staat, kennismaken met de roadshow 'the future of shopping'. "Dit evenement wil stilstaan bij de toekomst van de winkel met nieuwe ideeën en tools om de winkelervaring te verbeteren", verduidelijkt Frederik Nuytten (SP.A). "Slimme mobiliteit lijkt ons hierbij ook een belangrijk onderdeel. Een city depot kan daar een belangrijk onderdeel bij zijn. Komt dit er nu op korte termijn?"

"We vinden het city depot inderdaad een belangrijke slimme manier van stadsdistributie voor het versterken van de economie", aldus schepen van Economie Kris Declercq. "In maart al konden we zeggen, dat we in onderhandeling zijn met verschillende organisaties. In mei was er samen met de Centrummanager nog een volgende samenkomst om te peilen naar de stand van zaken en het enthousiasme bij de handelaars."

"Ondertussen is city depot overgenomen door bPost en dat biedt nieuwe perspectieven, omdat ze zich ook op andere sectoren focust", aldus de schepen ook nog. "We volgen het verder op"

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Summerspot De Munt krijgt winters broertje

Met de Munt Summerspot was en is De Munt een van de places to be van de afgelopen zomer. "Met de bar, het strandje en de vele activiteiten lijkt het een geslaagd initiatief, al was er later op de zomer door het mindere weer wat minder volk", aldus Leen Sercu (Groen). "Het doel was onder andere om het plein De Munt bij een breder publiek bekend te maken, om het plein aantrekkelijk te maken bij eventuele kandidaat handelaars. Is dit gelukt? Hoe zit het met de invulling? Komen er nog initiatieven?"

Schepen Kris Declercq (CD&V): "De Munt Summerspot was inderdaad een schot in de roos. Over twee weken is er de afsluit met een culinair evenement. Dit wordt ongetwijfeld weer een groot succes. We doen dit ook om De Munt als commerciële zone nog meer in de kijker te zetten. Zaterdag gaan we daar ook met Karel Van Eetvelt (Unizo) en minister van Economie Muyters op bezoek. Het is duidelijk dat we op diezelfde lijn verder moeten kunnen gaan. Er zal ook een Winterspot komen, onder meer in het kader van de eindejaarsactiviteiten."

GF
© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Aantal fietsdiefstallen daalt in Roeselare

Ook de fietsdiefstallen komen aan bod. "Er is de voorbije jaren en zelfs maanden flink wat te doen geweest rond fietsdiefstallen in en rond het station Rond de jongste evoluties hiervan leek er de voorbije dagen enige verwarring. Wat is hier nu de precieze evolutie", vraagt gemeenteraadslid Geert Huyghe (CD&V) zich af.

"Het blijft een gevoelig punt", weet burgemeester Luc Martens te zeggen. "Toch moeten we vaststellen dat er vorderingen zijn in de positieve zin. Als we de cijfers bekijken, dan zien we in de eerste helft van het jaar een opvallende daling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. We komen van een gemiddelde van 64 per maand naar 38. Dat is nog altijd meer dan een per dag. Aan het station gaan we van 24 naar 12, dat betekent een halvering. Dat heeft te maken met een grotere waakzaamheid en een aantal maatregelen die we namen binnen het actieplan fietsdiefstal."

STEFAAN BEEL
© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

"Overheidskosten kunnen beperkt zijn"

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Subsidie voor clubs die zich inzetten voor G-sport

G-sport staat voor sport voor mensen met een handicap. "Hier is zeker nood aan, iedereen moet de kans en de mogelijkheden krijgen om te bewegen en te sporten", weet Yana Debusschere (Groen) te vertellen. "Sportclubs die een werking op poten willen zetten, kunnen hiervoor speciale subsidies aanvragen. Die subsidies worden toegekend als de infrastructuur aangepast is aan de norm. In hoeverre is dit het geval bij de sportclubs in Roeselare? Is er voldoende aandacht voor deze doelgroep?"

"We stimuleren de clubs via het nieuwe subsidiereglement. Als ze over infrastructuur beschikken of bv. trainers in dienst hebben met een diploma voor het trainen van mensen met een beperking. SV Roeselare is daar een mooi voorbeeld van. Er vindt regelmatig een G-voetbaltornooi plaats", vertelt schepen José Debels. "Die aanvragen komen eind oktober binnen, dan pas zullen we een zicht hebben op de inspanningen die afgelopen seizoen binnen de clubs gebeurden."

"Met de sporthal van Schiervelde scoren we, op vlak van infrastructuur, goede punten. Het is een van de best toegankelijke in de provincie en een eind daarbuiten."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Fietspad tussen Ledegem en Roeselare uitgesteld, niet afgevoerd

In de vorige legislatuur werd een fietsfondsdossier opgestart voor een fietspad langs de Moorseelsesteenweg. Dat fietspad zou een verbinding maken tussen Ledegem en Roeselare. Een studiebureau zou het project verder uitwerken. Nu raakte bekend dat Roeselare heeft afgehaakt voor de middelen tijdens deze legislatuur. "Vanwaar deze keuze? Het lijkt ons ietwat vreemd, zeker als je weet dat hiervoor enorm veel subsidies binnengehaald kunnen worden. Een erg goedkoop project dus", stelt Annelies Carron (Open VLD).

"Het dossier wordt opgeschoven, maar komt wellicht in de volgende legislatuur aan bod", wist schepen Griet Coppé (CD&V) daarover te vertellen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Woonzorgcentrum Beveren is nog niet voor morgen

In Roeselare bevinden zich verschillende dienstencentra, woonzorgcentra en serviceflats. In Rumbeke zijn er twee woonzorgcentra van het Zorgbedrijf en een van de private sector. "In Beveren is er echter geen dienstencentrum, geen woonzorgcentrum en zijn er geen serviceflats", horen we van Brecht Vermeulen (N-VA).

"De N-VA vindt dat er ook in Beveren behoefte is aan een voldoende aanbod van aangepaste woongelegenheden voor senioren. Bij de opmaak van het masterplan Beveren werd luidop nagedacht om nabij de hoeve Stragier een gedifferentieerd woonaanbod voor senioren te maken, die ook als uitvalsbasis zou gebruikt kunnen worden voor een woonzorgzone in Beveren. Ondertussen is het vrij stil rond dit project. Nochtans is de nood in Beveren alleen maar toegenomen, net zoals het aantal ouderen... Daarenboven blijven er goede locaties die kunnen dienen als grond waarop specifieke aangepaste woongelegenheden voor ouderen kunnen gebouwd worden."

"Is er nog aandacht voor dit thema? De Mandel beschikt over gepaste gronden, is er contact met hen als private partij?"

"De analyse klopt dat er daar mogelijkheden zijn voor seniorenwoningen", aldus schepen Kris Declercq (CD&V). "Er is destijds een studie gemaakt, met onder andere Hoeve Stragier. Volgens de budgetten voeren we nu het masterplan uit op basis van de noodzaak. Zoals het verleggen van het voetbalveld bijvoorbeeld. Maar een woonzorgcentrum in Beveren is nog niet voor morgen."

"Wat eventuele gronden betreft, die je aanhaalt. Wij zijn er geen eigenaar van. Daar kunnen we dus nog een uitspraken over doen. De situatie blijft hetzelfde en volgens de financiële mogelijkheden en noodzaak zullen we stappen nemen."

Een wzc zoals op De Zilverberg komt er niet meteen in Beveren. (GF)
© Een wzc zoals op De Zilverberg komt er niet meteen in Beveren. (GF)
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Nederlands is de voertaal op de dienst burgerlijke stand

Filip Deforche van het Vlaams Belang was onlangs getuige van een incident op de burgerlijke stand. "Daarbij deden enkele dames van allochtone afkomst onbeschoft tegen stadspersoneel. Nochtans probeerden die mensen hen zowel in het Frans als het Engels zo goed mogelijk verder te helpen. Is het niet zo dat het stadspersoneel Nederlands moet gebruiken bij burgers? Is er een taalcode die hier dieper op ingaat?", aldus Filip.

"In 2012 werd er een brochure opgesteld onder de noemer 'taalbeleid voor een optimale communicatie', opgesteld na samenzitten van verschillende werkgroepen. De dienst burgerzaken volgt deze streng op", aldus schepen Marc Vanwalleghem. "Alle gesprekken beginnen en eindigen in het Nederlands. Echter, bij aanvoelen van een situatie, kan men een andere taal gebruiken. Dit is enkel een tussenoplossing tot de burger het Nederlands machtig is. Indien dit niet het geval is, krijgt men de vraag om een tussenpersoon mee te brengen die wel Nederlands spreekt."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Organisatoren rally leven afspraken niet altijd na

Gerdi Casier (Sp.a) heeft vragen omtrent de rally's in Roeselare: "Sommige mensen hebben op twee maanden tijd twee maal een rally voor hun deur. Ook op het vlak van veiligheid is dit niet altijd evident. Wat is de visie van de stad omtrent het organiseren van rally's?" Schepen José Debels (CD&V): "Rally veroorzaakt inderdaad wel wat hinder. Wegen worden afgezet en er is soms een onveiligheidsgevoel. Toch zijn de laatste jaren al heel wat aanpassingen gebeurd in overleg met de organisatoren. De twee rally's werden vroeger in een tijdsspanne van één maand gereden. Het aantal rallydagen is beperkt. Zo wordt de Omloop van Vlaanderen op zondag niet meer gereden. De afspraak dat bewoners niet twee keer mogen getroffen worden door de rally, is dit jaar niet ten volle nageleefd. We vragen hem om actief te blijven zoeken naar alternatieve parcours. Voor de veiligheid zijn er beperkte zones voor de toeschouwers en is de regelgeving heel streng. Toch nemen sommige toeschouwers risico's. Op 23 september is er een evaluatiemoment met de twee organisatoren."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois
Thomas Dubois
door Thomas Dubois
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Is er nog toekomst voor de kermis in Roeselare?

De foorkramers in Roeselare zijn niet tevreden. Ze moeten te veel betalen en voelen zich niet gesteund. Na de afgelopen kermis, moeten heel wat contracten opnieuw onderhandeld worden. "De foorkramers eisen een verlaging van het standgeld met vijftig procent, een volledige invulling van het Polenplein en meer randanimatie. Bent u van plan om op een van deze eisen in te gaan", vraagt Cyriel Ameye (Vlaams Belang) zich af.

"Of laat u dit sociaal gebeuren een stille dood sterven? Gelooft dit college met andere woorden nog in de toekomst van de kermis in Roeselare?"

"Er zijn inderdaad een aantal verzuchtingen vanwege de foorkramers. Het is een moeilijke oefening. De een ziet randanimatie als versterking, de andere als concurrentie. Zo zag men Disney vorig jaar als concurrentie", aldus schepen José Debels. "We stellen ook vast de organisaties en verenigingen in de deelgemeenten veel veel randanimatie zorgen en dat zoiets daar een succes is, maar in het centrum niet het geval is. Daarom dat we extra animatie voorzien hebben met de ballenworp. Helaas regende het, zodanig dat het wat in het water viel."

"Ondertussen zijn we bezig met kijken naar wat er mogelijk is volgende zomer. Dat zal afgestemd worden met de foorreizigers. Wat de standgelden betreft, zetten ze natuurlijk wat druk. We gaan het contract nu onderhandelen en we moeten zoeken naar een overeenkomst. Het is echter te vroeg om in onze kaarten te laten kijken. Het is wachten op de besprekingen. Tegen het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid zijn."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Punt uitbreiding stedelijke begraafplaats afgevoerd

Het punt rond de uitbreiding van de stedelijke begraafplaats is afgevoerd van de agenda. "Er waren te veel vragen op de commissie, waarop we nu nog geen antwoord kunnen geven. Daarom lijkt het ons beter om het punt uit te stellen tot de volgende gemeenteraad", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vlaams Belang protesteert tegen extra asielzoekers

Ook het Vlaams Belang tekende voor de gemeenteraad present aan het stadhuis. Zij willen hun ongenoegen uiten over de intentie van de stad om een kleine 300 extra plaatsen te voorzien voor asielzoekers. In Roeselare is geen plaats meer voor extra vluchtelingen, zo klinkt hun boodschap.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois
Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Buurbewoners protesteren tegen de knip

Rond half zeven verzamelden buurtbewoners uit de KaDo-wijk voor het stadhuis om er hun mening te ventileren over de knip die er begin augustus werd doorgevoerd. Daardoor is doorgaand verkeer via de Kanunnik Duboisstraat onmogelijk.

Met de actie willen de bewoners nogmaals benadrukken dat heel wat mensen uit de wijk tegen de knip gekant zijn.

Het doorknippen komt ook aan bod op de gemeenteraad, als een van de laatste puntjes van de avond.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Zelf iets te zeggen?

Heb je zelf iets te zeggen over de gemeenteraad? Deel het op Twitter met de hashtag #GRRSL. Wie weet nemen we je tweet dan wel over binnen ons live verslag!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Verder nog op de agenda...

Het belooft een zware gemeenteraad te zijn. Na de vragen om uitleg, gaat het ook nog over het nieuwe zwembad, de verbouwingen aan Gemeentelijke Basisschool De Vlieger en de uitbreiding van de stedelijke begraafplaats aan de Groenestraat.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ook knip Kanunnik Duboisstraat komt aan bod

Begin augustus kwam er een knip in de Kanunnik Duboisstraat. Op die manier wil het stadsbestuur sluipverkeer weren. Heel wat buurtbewoners voerden hier protest tegen. Zij kregen daarbij steun van oppositiepartij N-VA.

De partij heeft een punt laten toevoegen aan de agenda waarbij ze de knip willen ongedaan laten maken. Bovendien willen ze éénrichtingsverkeer, een wegversmalling en een evaluatie na een jaar.

Een punt voor de late uurtjes!

STEFAAN BEEL
© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Puntje over vluchtelingen toegevoegd aan agenda

Oorspronkelijk was er op de agenda van de gemeenteraad geen punt voorzien over de vluchtelingencrisis. In laatste instantie kwam daar verandering in. "Deze problematiek die ook een invloed heeft op onze stad mag niet ontbreken aan een politiek debat", aldus Bart Wenes, voorzitter van de gemeenteraad.

"Ik hoop dat de fracties dit punt aangrijpen om hun visie omtrent de lokale aanpak van deze problematiek in de verve te zetten. Op sociale media en in de pers zijn deze verschillen al geformuleerd, maar verkozenen mogen/ moeten hiertoe ook de mogelijkheid krijgen voor een debat op het daartoe belangrijkste democratisch orgaan: de gemeenteraad."

Wat die mening van de verschillende partijen is, kun je hier vanaf 19 uur volgen.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Roeselare wil 300 extra opvangplaatsen voor asielzoekers

De vluchtelingencrisis heeft ook een impact in Roeselare. Zo wil de stad niet bij de pakken blijven zitten. Twee weken geleden maakten ze bekend dat ze op termijn, en in fases, zo'n 600 asielzoekers wil opvangen.

Op dit moment heeft de stad al plaats voor 315 asielzoekers. Om op termijn tot 600 plaatsen te komen, rekent de stad in de eerste plaats op private initiatieven. Daarnaast deed de stad onder het motto 'Roeselare Helpt' ook een oproep naar hulpgoederen.

Op een druk bijgewoonde infovergadering werd beslist dat de Sint-Amandskerk als inzamelpunt zal functioneren. De ontwijde kerk staat momenteel leeg. Sinds vorige zaterdag kun je er terecht met goederen.

Hoe goed de intenties ook mogen zijn. Ze zorgen alvast voor heel wat vragen bij verschillende oppositiepartijen. N-VA ziet het vooral als een emotionele beslissing. "Asielzoekers in procedure laten opvangen door de bevolking lijkt een goed idee, maar men moet zich bewust zijn van de risico's die de praktijk inhoudt. De kans bestaat altijd dat de asielzoeker wordt afgewezen. Wie niet erkend wordt, moet dan terugkeren naar zijn land van herkomst. Dat kan tot sociale drama's leiden", aldus Maxim Deweerdt (N-VA).

Een gelijkaardige reactie bij het Vlaams Belang. "Er is absoluut geen draagvlak voor extra opvang van asielzoekers in Roeselare", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang)

Sint-Amandskerk
© Sint-Amandskerk
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

De Roeselaarse gemeenteraad in een notendop

Infografiek RMG
© Infografiek RMG