Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Mondelinge vragen

Na een rondje korte mondelinge vragen wordt de zitting gesloten. In oktober is er alvast een gemeenteraad, al is nog niet duidelijk of die op 8 oktober (de voorziene datum) dan wel op 15 oktober plaatsvindt. "Ik verwacht de commentaren van de fractieleiders hierover", aldus gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts. "We kunnen er wel voor zorgen dat enkel de dringende zaken aan bod komen." 15 oktobel is wel de dag na de verkiezingen.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Zwerfvuilactieplan opstellen?

David Wemel (Groen) pleit voor een zwerfvuilactieplan. "De strijd tegen zwerfvuil is meer dan nodig. We mogen dan ook een versnelling hoger schakelen. Wordt er nog altijd evenveel geïnvesteerd om de stad proper te houden? Bestaat er nog iets als Rap en Rein? Is de stad bereid om een zwerfvuilactieplan op te stellen?"

Roel Deseyn (CD&V): "De gouverneur is onlangs gekomen met een actieplan rond wielerwedstrijden. Renners en publiek mogen in bepaalde zones zaken weggooien. Is Kortrijk een partner bij dit proefproject?"

Schepen Bert Herrewyn: "Zwerfvuil is klein afval dat mensen onbewust weggooien op een plaats waar het niet mag. We voorzien personeel en materieel om dit op te kuisen. Idem voor sluikstort trouwens. In de Stadsmonitor is te lezen dat Kortrijk behoort tot de gemeenten waar de hinder tot het laagste behoort. Dit wil niet zeggen dat er geen probleem is, maar wel dat de Kortrijkzaan de inspanningen tegen zwerfvuil en sluikstort apprecieert."

"We proberen de laatste jaren evenveel mensen in te zetten. In het midden van de legislatuur hadden we eventjes 8 mensen minder, maar nu zijn er opnieuw 35 personen actief. Als er iemand weggaat, wordt die altijd vervangen. We hebben 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in materieel."

"De werking van Rap en Rein bestaat nog, maar alles gebeurt nu via 1777. Sluikstort wordt binnen de 24 uur opgeruimd, sluikstort indien dringend ook. Een actieplan tegen zwerfvuil bestaat ook al, voor de regio. Imog neemt heel wat maatregelen, samen met de aangesloten gemeenten. Elk jaar pikken we enkele acties uit om daarop te werken. We werken dit jaar op bijvoorbeeld zwerfvuilbakjes (gebruik, vandalisme...) en peukentegels."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Drugsplan

Stefaan De Clerck (CD&V) heeft het over drugs en Kortrijk. "De strijd tegen drugs is belangrijk. CD&V stelt dat de wet er is en er vervolgd moet blijven worden. Er is een nieuwe wet op komst die nog meer bestuurlijke handhaving zal introduceren. Op welke manier heeft deze meerderheid initiatieven gemaakt op het vlak van de strijd tegen drugs. Er zullen wellicht cijfers naar boven worden gehaald, maar dit is niet het echte criterium. Wel: wat is de ambitie geweest? Welke plannen zijn er in het kader van preventie?"

Steve Vanneste: "Is er al onderzoek gebeurd naar de broeihaarden van drugs in deze stad? Wat zijn de netwerken? Daarnaast: is er een onderzoek gebeurd naar plaatsen die een hoger risico vormen als locatie om drugs te verhandelen? Ik denk aan cafés, nachtwinkels..."

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: "Het thema drugs is nog niet zo vaak ter sprake gekomen. In elk geval is het juist dat we daar in Kortrijk niet al te veel grote woorden aan besteden. Er wordt hard aan dit probleem gewerkt. Wat preventie betreft: we hebben met Jurgen Verleyen een drugpreventiewerker die het eerste aanspreekpunt is in geval van problemen. Hij onderneemt concrete acties. Zo was er een school die problemen kende. We zijn toen een trajct begonnen. Twee: elke fuif wordt door PZ Vlas gescreend, er wordt een risicoanalyse gemaakt. We hebben zo al enkele organisatoren geweerd uit Tranzit. Bij preventie zijn er echter geen wondermiddelen."

"De zorg: ook daar zitten we erg op in. We hebben een drugsoverleg Kortrijk, met Kompas, de korpschef, de veiligheidscoördinator... Er is wel degelijk opvang om mensen van een verslaving af te helpen."

"Wat repressie betreft. Er werken 7 rechercheurs voltijds op drugs. We hebben 5 drughonden, onze politiezone is in die zin een van de meest actieve van België. Daarnaast hanteren we een onmiddelijke minnelijke schikking. De boete wordt daarbij meteen betaald en de goederen worden in beslag genomen. Zo loop je het risico niet dat zoiets onbestraft blijft."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Derde punt toegevoegd

Er wordt voorgesteld om een derde punt (naast concrete maatregelen en concrete stappen) aan de motie toe te voegen. Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts: "De gemeenteraad van Kortrijk dringt aan om op grote delen van de E17 op Kortrijks grondgebied en de R8 een snelheidsbeperking van 90 km per uur voor wagens en 70 km per uur voor vrachtwagens in te voeren."

De motie met drie punten wordt goedgekeurd, met uitzondering van Steve Vanneste.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Snelheidsbeperking E17 en R8

Matti Vandemaele (Groen) stelt dat veel partijen dromen van de overkapping van de E17. "Wijzelf, CD&V en SP.A ook. Maar dat zal lang duren. We moeten dus kijken naar een tussentijdse oplossing. Dat kan door wagens tot 90 km per uur te beperken en vrachtwagens tot 70 km per uur. Op een deel van de snelweg en op de R8. De luchtkwaliteit zou zo spectaculair verbeteren. De geluidsoverlast zou bovendien een stuk minder zijn. Tot slot: als er trager gereden wordt, is dat een stuk beter in het kader van de verkeersveiligheid. Ik stel voor om naar de Vlaamse overheid een brief te sturen en dit asap in te voeren."

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: "Dit is een thema dat onze coalitie vanaf dag 1 beroert. Die vragen zijn trouwens al gesteld in 2008. Bij Agentschap Wegen en Verkeer stijgen de klachten over geluid en luchtkwaliteit almaar. We hebben met de Vlaamse regering ook een complex project opgestart (K-R8). Die problematiek wordt daar onderdeel van. We hebben verder Vlaamse Parlementsleden aangespoord om de betrokken minister hierover aan te spreken."

"AWV stelt ook dat de E17 en de E403 behoren tot het hoofdwegennet en is daar niet voor te vinden. Wij hebben ons daarbij niet neergelegd. Er zijn voorbeelden, zoals Rijsel in het buitenland of het viaduct in Gent. Er zijn ook andere maatregelen mogelijk zoals geluidsarm asfalt. Met andere woorden: uw voorstel is te beperkt."

Axel Weydts: "We willen door middel van een motie een nog krachtiger signaal geven. Die stelt dat de gemeenteraad van Kortrijk aan de Vlaamse overheid vraagt om concrete maatregelen te onderzoeken en voor te stellen om de milieu-impact van de E17-R8 te reduceren en ook om concrete stappen te nemen om deze milderende maatregelen door te voeren en te implementeren ter hoogte van het traject E17-R8."

"Een snelheidsverlaging is trouwens goed voor een betere luchtkwaliteit, maar heeft nauwelijks invloed qua geluid."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"We wachten op hun standpunt"

Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "De opdracht van de bemiddelaar beëindigde op 30 juni. Vanaf deze datum zijn er 22 contacten, vergaderingen en meetings geweest. Op 28 augustus was onze verbazing groot toen op de Facebookpagina van de Kortrijkse Groothandelsmarkt te lezen viel dat de activiteiten stopgezet werden. Drie dagen later was te lezen dat er toch nog activiteiten zouden plaatsvinden. We wachten nog altijd op hun standpunt."

"Wat betreft de gewenste discretie - er is te lezen dat beide partijen geen contact zoeken met de pers om de andere partij in een negatief daglicht te stellen, bestraft met een boete van 5.000 euro. Nu lopen de onderhandelingen via de advocaten en we hopen op een positief eindresultaat. Op een andere plaats weliswaar, naast de markthal."

Pieter Soens: "Ik heb een antwoorden gehad op mijn vragen. Ik onthou wel dat de stad voor het behoud is van de KGM, op een andere plaats. Het gaat hier om de broodwinning van mensen, dus ik hoop dat er héél snel iets concreets uit de bus komt. Ik stel vast dat jullie de mensen aan het lijntje houden tot de verkiezingen gepasseerd zijn."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Groothandelsmarkt

We zijn aan de interpellaties toe. Pieter Soens (CD&V) heeft het over de Kortrijkse Groothandelsmarkt. "Stad Kortrijk heeft jarenlang de telers en handelaars de keel heeft dichtgeknepen. Het zegt dat zij zelf de stekker uit de KGM hebben getrokken. Maar welke inspanningen heeft de stad gedaan om de KGM te behouden en welke inspanningen zal het blijven doen? Hoe zit het met de princiepsakkoord en die dwangsommen?"

Matti Vandemaele (Groen): "De vaudeville gaat verder. De stadscoalitie had vanaf dag 1 de ambitie om de KGM te sluiten, zo blijkt. Wat met het princiepsakkoord? Daarin staat dat handelaars die praten met de pers een boete krijgen van 5.000 euro. Serieus? Tot slot staat erin dat er een oplossing zal zijn de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb één voorstel: los het op. Dan kunnen Pieter Soens en ik nog eenmaal tussenkomen en geven we een boeket bloemen."

Steve Vanneste (onafh.): "Het gaat hier over broodwinning van mensen. Graag nu duidelijkheid dus."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Torkonjestraat

Hannelore Vanhoenacker is blij dat er werk gemaakt wordt van een bedrijventerrein in de Torkonjestraat. "Al is er een budget vrijgemaakt van 457.000 euro. Is dat voldoende voor dat gebied. Ik hoop alvast dat er daar snel iets verandert, want de vraag is groot. Ik vind het ook een beetje grappig dat er een bedrijventerrein komt op een volledig groene zone, terwijl stad Kortrijk stelt dat het gaat voor een groene stad."

Bert Herrewyn: "Er is een participatietraject geweest. We hebben afgesproken om een technisch plan te laten opmaken. Daarna kunnen we de aanbesteding doen. We verwachten dat te doen deze winter."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Onkruidbestrijding

Roel Deseyn (CD&V) komt tussen over manuele onkruidbestrijding. "Het gaat hier specifiek over begraafplaatsen. Ik had daar graag enkele plaatsen aan toegevoegd en extra ploegen aan het werk te zetten. Ik denk aan de haltes van de bus. De halte aan de rotonde in Rollegem is bijna overwoekerd. Ook rond fietspompen staat vaak heel veel onkruid, terwijl Kortrijk zich profileert als fietsstad."

Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "We hebben daarop al geanticipeerd. We hebben een extra ploeg ingezet voor het onderhoud van begraafplaatsen. We hebben intussen uren over, zodat we nog een extra ploeg kunnen inzetten op plaatsen waar dat nodig blijkt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Parking aan brouwerij

Roel Deseyn (CD&V) komt tussen over de heraanleg Kwabrugstraat-Kortestraat in Bellegem. "Er is parkeerdruk in het centrum. Er komt aan brouwerij Vander Ghinste een parking, maar over hoeveel plaatsen gaat het? En hoe zit het met de toegang?"

Wout Maddens: "Er komen daar 26 parkeerplaatsen. Dit najaar wordt gestart met de ondergrondse werken, begin volgend jaar vindt de bovenaanleg plaats. Buiten de werkuren ijveren we ervoor om de parking open te stellen voor iedereen. Om dit praktisch te doen, dat moeten we nog bekijken. Maar de garantie tot openstelling is er wel."

Roel Deseyn: "Het is in dat opzicht goed om de werkuren goed te definiëren."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"Toch nadenken over politieantenne"

Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Wat het politiekantoor betreft, er liggen daar mogelijkheden voor private ontwikkelingen. Daarom willen we als SOK daar niet tussenkomen."

Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Als ik het goed begrijp, wil CD&V nog altijd een politiekantoor op Kortrijk Weide. Waar nu het zwembad komt. Een dergelijke discussie moet trouwens in de politieraad gevoerd worden, want Lendelede en Kuurne moeten hierbij betrokken worden. We hebben trouwens ook gesteld dat dat bij de bouw van een nieuw station de mogelijkheid kan worden onderzocht om daar een politieantenne in te richten. In de vorige legislatuur is er al een antenne opgestart in de Sint-Jansstraat, maar die werkte niet."

Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Ik dring er toch op aan om na te denken over een dergelijke antenne. Wat de Sint-Jansstraat betreft: er was toen ook een commissariaat in het centrum."

Steve Vanneste (onafh.): "We gingen oorspronkelijk de gebouwen van Howest gebruiken, maar dit is niet het geval. Met een grote meerkost tot gevolg."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Politieantenne met geld van verkoop

David Wemel (Groen) vraagt zich net als Patrick Jolie (CD&V) af waarom het oude commissariaat in de Oude Vestingsstraat verkocht wordt. David Wemel: "Waren er daar geen mogelijkheden voor het SOK wat betreft stadsontwikkeling? Ik heb het al gezegd en doe dit nog eens: ik vind dat het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk te veel bezig geweest is met nevenactiviteiten en niet met stadsontwikkeling."

Patrick Jolie: "De verkoop van het commissariaat houdt in dat de inwoners naar de grens met Zwevegem moeten trekken. Dat is een goede drie kilometer. Vandaag ben je van het stadhuis op 180 meter van een politiepost. In Kuurne en Lendelede, de andere gemeenten van PZ Vlas, is er een politiekantoor in het centrum, waarom verdient Kortrijk er geen?"

"Nu al trekken inwoners van Heule voor een aangifte naar Lendelede. Het nieuwe kantoor zal supermodern zijn, maar onbereikbaar voor de inwoners. Vanuit CD&V respecteren we de keuzevrijheid om te kiezen voor een alternatief politiegebouw. We pleiten ervoor om het geld van de verkoop te gebruiken om in de omgeving van het stadhuis een herkenbare politieantenne voor de binnenstad op te richten. In het station, in een leegstaand handelspand..."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Hamerpunten

Vijftien van de 24 punten op de reguliere agenda zijn meteen goedgekeurd.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Zitting is geopend

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) verklaart de zitting voor geopend. Er zijn geen verontschuldigingen.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Groen wil een zwerfvuilactieplan

David Wemel (Groen) ijvert ervoor om de strijd tegen zwerfvuik en sluistort op te drijven. "Het is tijd om een zwerfvuilactieplan op te maken voor Kortrijk waarin aandacht wordt gegeven aan responsabilisering en preventie bij jong en oud, en aan handhaving van het beleid." Hij wil ook weten of Rap en Rein, het snelle interventieteam voor zwerfvuil, nog bestaat.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

De strijd tegen drugs

Stefaan De Clerck (CD&V) wil het vanavond hebben over de strijd tegen drugs in Kortrijk. Aanleiding is een uitspraak van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever dat drugshandel een enorme omvangt krijgt, ook in de politiek. "Dit is de gelegenheid om te polsen wat er in Kortrijk gebeurt", stelt Stefaan De Clerck.