Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Einde van de zitting

De gemeenteraadszitting wordt beëindigd.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Mondelinge vragen

Lieven Lybeer (CD&V): "Gisteren was het Sinterklaas en ik hoor dat de maaltijdcheques met 1,01 euro in waarde stijgen. Ik dank u in naam van het personeel."

Matti Vandemaele (Groen): "Waarom worden er geen schuilhuisjes aan P&B Wembley gezet?" Schepen Weydts: "Een goede suggestie. We nemen contact op met De Lijn."

Patrick Jolie (CD&V): "Buurtbewoners van het Guldensporenstadion klagen al eens over rondslingerende plastic bekertjes." Schepen Herrewyn: "Ik geef het door aan de diensten."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Aanbevelingen

Groen wil een aantal aanbevelingen doen na het voorval op 27 november aan de Doorniksetunnel. Toen werden enkele jongeren aanzien voor fietsdieven en werden ze in de boeien geslagen. Matti Vandemaele: "Eerst en vooral wil ik zeggen dat de politie in Kortrijk goed werk levert. Maar toch zou ik drie aanbevelingen willen doen. Ten eerste: zeker na interventies met kinderen is een interne evaluatie noodzakelijk. Ten tweede: de nazorg op het vlak van zowel de kinderen, ouders als de rest van de stad moet beter. Ten derde: we vragen verontschuldigen en de nodige terughoudendheid bij communicatie in de media, zodat er geen dispuut ontstaat over wie gelijk heeft."

Patrick Jolie (CD&V) voegt daaraan toe dat de rechten van minderjaren niet van tafel geveegd mogen worden.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Er is de voorbije week hard gewerkt achter de schermen. Begin vorige week nam het stadsbestuur contact met de kinderrechtencommissaris. Daarbij waren de korpschef en de ouders. Op het einde van het gesprek hebben ikzelf en schepen De Coene het gesprek vervoegd. In het eerste deel van het gesprek stelden de jongeren dat kleur een rol heeft gespeeld. De korpschef reageerde daarop dat hij geen enkele vorm van racisme duldt en benadrukte dat de jongeren onschuldig zijn. In een tweede fase heeft de kinderrechtencommissaris aanbevelingen gedaan. Onder meer dat, wanneer jongeren betrokken zijn, er gecommuniceerd wordt naar de ouders. De korpschef zal daar rekening mee houden. Wij als stadsbestuur sluiten ons daarbij aan."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Warmterecuperatie

Matti Vandemaele (Groen) grijpt de Klimaattop in Parijs aan om warmtenetten en collectieve verwarming te hebben. "Zal stad Kortrijk een restwarmtescan doen bij de Kortrijkse bedrijven en zij die met warmteoverschotten kampen begeleiden om verantwoorde bestemmingen daarvoor te vinden? Kan Kortrijk een regisseur aanduiden inzake warmtenetten en -recuperatie? Hoe zit het met de aankoppeling van Kortrijk Weide?"

Wout Maddens (Open VLD) : "Warmterecuperatie, warmtenetten en collectie verwarming zijn onze ambitie."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Windplan voor stad/streek

Roel Deseyn (CD&V) wil weten hoe het zit met het stedelijk of streekgedragen windplan en met de visie rond de inplanting van groene energiebronnen. "De schepen van Leefmilieu liet al verstaan dat de omgeving van de E17 beter is. Welke zoekzones heeft hij voor ogen? En in welke mate verschilt de visie van Leiedal die eind 2012 al op tafel lag, maar toen niet door het stadsbestuur werd onderschreven? Tot slot: een windplan voor de streek is niet mogelijk, want sommige gemeenten willen niet meedoen. Wie zijn dit dan?"

Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "Voor 2009 konden windmolens enkel in havens en langs snelwegen komen, daarna kon dat ook in agrarische gebieden, mits voorwaarden. De visie van Leiedal, opgemaakt in 2009 en geactualiseerd in 2012, werd nooit door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten goedgekeurd. Daarom koos Kortrijk ervoor om zelf zoekzones te selecteren aan de hand van bepaalde parameters. We wilden een goede methodiek vinden die in de hele regio konden gelden. Die zoekgebieden bleken vaak aan de stadsgrenzen te liggen, dus is regionaal overleg nodig. In juli 2013 startte Leiedal op onze vraag een regionaal overleg op. In december 2013 bleek op de burgemeestersconferentie dat een aantal gemeenten niet gewonnen was voor een regionaal windplan. Om zelf zoekzones af te dwingen heb je trouwens een juridisch kader nodig, want niet evident is."

"Voor ons is de E17 inderdaad een goede zoekzone. Wij denken aan Kapel Ter Bede en LAR, maar dat moet nog onderzocht worden omdat ook die gebieden in ontwikkeling zijn. De Provincie is bezig met een proefproject met kleine en middelgrote turbines. De resultaten van die test zullen in het voorjaar van 2016 klaar zijn."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Compensatie LAR-Zuid

Groen stelt zich vragen over LAR-Zuid. Matti Vandemaele (Groen): "Hoe staat het met de chroomvervuiling op de site? En hoe zal dit probleem worden aangepakt? En welke informatie zal de stad aan de buurtbewoners geven?"

Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "De buurtbewoners zijn in oktober 2014 en in juli 2015 al ingelicht door Ovam daarover. We beschikken over dezelfde informatie. Wat de vervuiling betreft: het is het Vlaams Gewest die eigenaar is van de bermen en dus verantwoordelijk is. Ovam heeft in oktober zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren en in januari 2015 door de projectontwikkelaar zelf. In één peilbuis aan de zuidelijke kant werd een lichte chroomvervuiling vastgesteld: 25 microgram per liter te veel."

"Hoe komt het dat ook de zuidkant een chroomvervuiling kent? Dat is nu nog niet duidelijk. OVAM vraagt om dat strikt op te volgen, maar stelt ook dat de zuidkant van de berm wellicht niet verontreinigd is. Voor de noordelijk gelegen berm is dat anders. Het bodemsaneringsproject moet in elk geval afgewerkt zijn tegen 1 maart 2016."

Matti Vandemaele hoopt dat de stad een infomoment organiseert voor de buurtbewoners over de chroomverontreiniging.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Taxicheques voor jongeren

Carol Leleu (CD&V) stelt voor om naar de eindejaarsfeesten toe taxicheques voor jongeren te lanceren. "Veel ouders willen dat hun kroost veilig van en naar huis kan tijdens de feesten. De taxi is daarvoor een ideaal middel. Is de stad bereid om voor onze jongeren een systeem van goedkope taxicheques te voorzien?"

Schepen Rudolf Scherpereel: "Er bestaat een systeem van taxicheques in steden als Oostende. Op vandaag hebben we al een tussenkomst via Kortrijk Studentenstad voor het openbaar vervoer op grondgebied Groot-Kortrijk. Stad Kortrijk betaalt daarvoor 40.000 euro per academiejaar. De Lijn heeft ook speciale acties en er is de vereniging Responsible Young Drivers. Collega-schepen Axel Weydts en ikzelf zullen ook navraag doen naar een TOV-bewijs (taxi-openbaar vervoer). Ik ben het idee niet ongenegen, maar gezien we al allerhande inspanningen doen..."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Zomercarnaval

An Vandersteene : "Ik vind het jammer dat het Zomercarnaval ophoudt te bestaan. Maar een organisatie als het FIK dwingen om zo'n organisatie over te nemen, vind ik niet kunnen. Dat zou namelijk willen zeggen dat als de Tinekesfeesten er de brui aan geven het FIK gedwongen wordt om het over te nemen."

Arne Vandendriessche (Open VLD) : "Ik denk dat er een misvatting is over wat het FIK is. Wij zijn een vzw en organiseren evenementen die passen binnen onze visie, ons plan. Wat betreft het Zomercarnaval, een jammerlijke zaak dat het stop wordt gezet, was regionaal ongezien. We hebben een aantal gesprekken gehad met bezieler Frank Holvoet die onmisbaar bleek te zijn voor het evenement. We zijn samen tot de conclusie gekomen om het evenement, dat eigenlijk zijn kindje is, niet voort te zetten."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Zomerconcerten en Zomercarnaval

Astrid Destoop (CD&V) komt tussen in het agendapunt over FIK. "Feest In Kortrijk neemt de zomerconcerten over. Wij zien nog een ander evenement dat FIK kon overnemen, namelijk het Zomercarnaval. Maar daar gaat FIK niet op in wegens te veel werk voor vrijwilligers, te duur... Maar FIK werkt wel met iemand die professioneel reclame werft."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Gebruikersreglement

Het gebruikersreglement voor de vergadertoren stadhuis, Groeningeheem en Poortgebouw V-tex liggen voor. Matti Vandemaele (Groen) maakt daarvan gebruik voor een zijsprongetje: "Ik wil het hebben over het gebouw van de V-tex. Bouwtechnisch is dat pand versleten. Er is dus een probleem. Zijn er ambities om de kwaliteit van dat gebouw te verbeteren? En swingt het energieverbruik daar niet de pan uit?"

Koen Byttebier, schepen van Facility (Open VLD): "Op dit ogenblik is er geen geld voorzien om dat gebouw aan te pakken."

Matti Vandemaele: "Hoe zit het met een globaal plan van aanpak wat betreft duurzaamheid van de stadsinfrastructuur?"

Koen Byttebier: "We zijn daar hard mee bezig. Een voorbeeld is het beleidsstadhuis: daar was er vroeger 24 uur op 24, 7 dagen op 7 verwarming. Nu enkel wanneer er daar gewerkt wordt."

Eline Desmet
door Eline Desmet

SOK

Stefaan De Clerk (CD&V) : "Het activiteitenplan van 2016 voor het SOK, het Stadsontwikkelingsbedrijf, wordt op een zeer korte manier beschreven: aan de hand van 10 punten."

"Zo wil het een Kenniscentrum zijn, maar een kenniscentrum is het volgens mij net niet. Woonprojecten : ik vind het weinig ambitieus dat er niet gestreefd wordt naar een algemeen ontwikkelingsplan met één visie voor de Tuin- en de Nieuwstraat. Spijtig. Rond Stadsprojecten : blij dat de CM-site een nieuwe wending krijgt. Maar wat met de fuifzaal? Zijn daar nu voldoende financiele middelen voor? Vastgoed : politiekantoor wordt niet door jullie aangepakt. Ik krijg graag bevestiging dat de panden in de Sint-Amandslaan behouden blijven. Centrumplan : met welk budget? Ik ben geen voorstander van vermenging van exploitatie (cfr. Buda), past niet in een Stadsontwikkelingsbedrijf, maar als je het toch doet moeten er toch centen voorzien zijn. Vraagt bovendien heel veel personeel, maar dat is ook niet gebudgetteerd. Het Pandenfonds, wij pleiten om dat af te schaffen, maar ik lees dat jullie externe beleggers betrekken. Ik denk dat het veel verstandiger zou zijn om het te laten samenvloeien met het SOK. Samenvoeging AGB moet nog gebeuren lees ik, er zal sprake zijn van toename van personeel door taken te verschuivingen, ik vind dit niet goed. Weeral een verschuiving vanuit de stad voor de bedrijfsvoering."

Wout Maddens (VLD) : "Het is ook onze ambitie om het SOK financieel goed te runnen. Het is niet alleen een opsomming maar wel dedelijk een dadendrang die we in grote hoofdstukken indelen."

"Woonprojecten : Marktverhuurkantoor wordt breed gedragen in raad van bestuur in het SOK. Ik hoop dat debat te kunnen afsluiten om dan zo mogelijk 25 januari naar de gemeenteraad te komen. Ik ga er wel van uit dat de reden van de oprichting van een marktverhuurkantoor gesteund zal worden. Tweede belangrijk woondossier waarin we vooruitgang moeten maken is de sloop van aantal panden in Slachthuisstraat en Zwevegemsestraat. Volop mee bezig. Derde woonproject waar we op zucht van afronding zitten is de Vetex-site. Er is ook veel interesse in Boevekerke, we zijn er een 25-tal actes aan het finaliseren. Een ander ambitieus project is de Cohousing op de kop van de Prado waar we in september een toewijzing hopen te doen. Een ander woonproject in opbouw is het Amsterdams poortje, dat ook vooruitgaat."

"Andere belangrijke taak van het SOK is de verkoop van een aantal stadsgebouwen : politiekantoor in Sint-Amandslaan is zo goed als rond met behoud van villa op de hoek en het oude ziekenhuis."

"De ontwikkeling in de Spoorweglaan : daar handelen we vanuit de globaliteit van de hele buurt. We beperken ons niet tot de verkoop van de Belgacom-site, ondertussen zijn er ook panden verworven aan kant van de Vlasmarkt door dezelfde ontwikkelaar. Ik kan u geruststellen dat we wel degelijk de hele site bekijken."

"Een andere taak van het SOK bestaat erin bouwheer te zijn. We hebben met het SOK een belangrijke rol gespeeld bij het Overbekeplein. Vandaag is er een bureau geselecteerd dat een ontwerp moet maken voor het plein."

"Het SOK is een kenniscentrum voor wat gebeurt op het vlak van retail in onze binnenstad. Er zijn inderdaad nog geen budgetten ingevuld voor Broel, Buda... Maar besprekingen zijn bezig en er zijn daarin veel betrokkenen."

"Het SOM, de concessie vervalt in 2023, het is onze taak om op gepaste manier te anticiperen. Finaal zijn de vele eigendomen daar in handen van de stad, dus moeten we ons beraden hoe we tegen de concessie van 2023 aankijken."

"Het AGB zelf : als daar toename van personeel moet zijn om het vele werk aan te kunnen, dan moet dat gebeuren volgens de toelage die is vastgelegd. De middelen die we eventueel zelf genereren door ook werk voor externen te doen laat misschien toe om onze activiteiten te financieren en wat uit te breiden met personeel. Maar het kan zeker niet de bedoeling zijn dat personeel van de stad verdoken in het SOK tewerk wordt gesteld. De mensen die bij het SOK werken moeten de uitvoerders zijn van de ambitieuze taken van ons meerjarenplan."

Stefaan De Clerk (CD&V) : "Zeer moeilijk om te weten wat behandeld/gefinancierd wordt door het SOK en wat niet, zoals bij het politiekantoor, het Overbekeplein... Wie doet wat, die troebele sfeer blijft hangen."

CD&V onthoudt zich bij de goedkeuring van het budgetwijziging, aanpassing meerjarenplanning en het budget van het SOK.

Eline Desmet
door Eline Desmet

Hannelore Vanhoenacker : "Tijd voor actie"

Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Mijn diensten werken aan de beleidsplannen retail-horeca, het bevat kernversterking als rode draad, we raadplegen daarom verschillende spelers, actuele studies en advies... Qua timing en planning mikken we op eind juni 2016 om het kernplan klaar te hebben. Ten laatste in het najaar van 2016 willen we het aan de gemeenteraad voorleggen om het vervolgens uit te voeren. Let wel, hier spreek ik van het totale plan van alle deelgemeenten. Wat het centrum betreft zal dat sneller gebeuren."

"Momenteel vangen wij uit onze overleggen gemengde signalen op. Concreet voor Bissegem wordt het overleg gestuurd via gebiedswerking. Mijn diensten werken hard aan een kernplan waarmee we volgend jaar uitpakken. Dit neemt uiteraard niet weg dat we succesvolle acties ondernemen :

1) Bissegem-overleg dat al 3 keer heeft plaatsgevonden

2) Masterplan Bissegem, een herinrichting van het kruispunt De Kreun, verkennen van duurzame oplossing voor muziekverenigingen

3) Mobiliteitsacties

4) Zuid-WestVlaamse huisvestingsmaatschappij is gestart met afbraak De Knok, op termijn verschijnt hier moderne versie

5) Nieuwe groene long : Gellinck

6) Stad zal parking Vlaspark op kwalitatieve manier oplossen

7) Extra controles op tonnagebeperking

8) Shop&Go

9) Kortrijk on Tour op 9 mei

10) Jaarlijkse toelage voor eindejaarssfeer wordt ondersteund met 1.250 euro.

"Bissegem ligt ons na aan het hart, zoals alle andere deelgemeentes."

Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "Ik ben een beetje ontgoocheld. Vervang het woord Bissegem door een andere deelgemeente en dat zou ook lukken. Maar wat doe je om het tij fundamenteel te doen keren? Ik denk dat je niet anders kan dan een samenwerking tussen stad en handelaars op te zetten. Ik vind het gemakkelijk om bal terug te spelen naar Unizo Bissegem door te zeggen dat zij negatief zijn. Want ik denk dat een copy-paste niet zal werken. Detailhandel gaat achteruit, omgevingsfactoren zijn niet netjes, niet makkelijk, maar maak van Bissegem een positief verhaal voor de ondernemer!"

"Als jullie op Blekerij-site nog een handelssite plannen, tekenen jullie het testament van Bissegem mee. Het is meer dan tijd voor actie!"

Stefaan De Clerk (CD&V) : "Kernplan tegen eind 2016? Wat gebeurt er met de Blekerij, dé toegangspoort van Bissegem? Belangrijk toch. Wanneer wordt die beslissing genomen, wat zullen de kenmerken zijn waarmee rekening wordt gehouden ter bescherming van de handelaar van Bissegem en welke afspraken worden er gemaakt? Compensaties voor de omgeving? Dit is de ideale kans."

Wout Maddens (Open VLD) : "Ik hoop in februari naar de gemeenteraad te komen met het voorontwerp. Als dat goedgekeurd wordt start het openbaar onderzoek. Het programma van de Blekerij kent u : 6.000m² retail. Wij willen de concurrentie met de binnenstad niet aangaan. Er is in overleg met K in Kortrijk en Unizo bedwongen dat 50% ingevuld wordt door shopping-goederen en 50% door speciality-goederen."

Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Wat betreft Bissegem. Wij hebben in feite al een gelijkaardig parcours achter de rug, bijvoorbeeld in Overleie, dat we nieuw leven hebben ingeblazen. We wensen dat ook in Bissegem te doen. Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben een platform opgesteld met verschillende actoren. Maar in Bissegem spreken we over 48 handelspanden waarvan 10 leegstaan, zo groot is dat probleem ook niet, maar anderzijds moet het wel worden aangepakt. Dus, we zitten samen om dat te realiseren. Ik zou graag een positieve inbreng hebben vanuit de binnenstad. Maar, ik ben akkoord dat er dringend geïnvesteerd moet worden in nieuwe activiteiten."

Axel Weydts (SP.A) : "Paradox van Bissegem is dat er enerzijds gevraagd wordt minder verkeer te realiseren en anderzijds de bereikbaarheid van Bissegem te garanderen. De zoektocht naar dat evenwicht maakt het beleid in Bissegem zo moeilijk."

Stefaan De Clerck (CD&V) : "In verband met de Blekerij-site : hoe minder winkels er in die 6.000m² worden toegelaten, hoe beter. Beperk dat tot 1, maximaal 2. Ik hoop dat je dat oplegt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede
Eline Desmet
door Eline Desmet

Bedrijvig Bissegem

CD&V kaart aan dat de retail in Bissegem het verre van gemakkelijk heeft.

Hannelore Vanhoenacker : "De gemeente bedient voornamelijk runshoppers. Nochtans spreekt service dicht bij huis ook hier in het voordeel. De stad is bezig met een plan voor de kerngebieden. Wat houdt dat plan in voor Bissegem? Welke mobiliteitsingrepen zijn er nog geplandom het kerngevoel te vergroten en het runshoppen te vergemakkelijken? Hoe en op welke termijn zal de leegstand in Bissegem worden aangepakt?"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Nooit genoeg

Axel Weydts antwoordt eerst op de vragen van Stefaan Bral: "Het kruispunt De Kreun moet veiliger en de doorstroming moet beter. Wat de rijstroken betreft was er wat ongerustheid, maar het blijkt dat de rijstroken alle drie meter zijn. Volgens de normen dus. Het trottoir van 60 centimeter, ik zal daarover navraag doen. De doorstroming proberen we niet alleen te realiseren door die extra rijstrook, maar ook door de lichten anders af te stellen. Door een betere afstelling aan de R8 moet de doorstroming aan de Kreun ook beter verlopen."

"Wat die kleinere ingrepen betreft aan bijvoorbeeld de Aalbeeksesteenweg: die weg wordt beheerd door het Vlaams Gewest en ik durf te zeggen dat de stad iets sneller werkt dan het Vlaams Gewest. De verlichting langs het kanaal: we zijn daar ook voorstander van, maar de middelen zijn niet altijd voorhanden. De schoolstraten: we nemen onze tijd. Want het kan enkel lukken als dit wordt gedragen door de volledige schoolgemeenschap: leerlingen, directie, ouders..."

"De opmerkingen van Groen dan: het is voor deze partij nooit genoeg. Ik vind dat jammer, want er wordt voor het eerst een fietsbeleidsplan opgesteld voor deze stad. Het document is niet zo belangrijk, het belangrijkste is dat het op het terrein verandert. Spreek niet over een gemiste kans, maar zet daar meer uw schouders onder. Timings staan trouwens bewust niet in het plan, want er kan altijd iets tussenkomen, waardoor de timing niet wordt gehaald."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Veel vragen

Kelly Detavernier (N-VA): "Ik denk dat Matti en ik een ander document gelezen hebben. Het is een goede, eerlijke weergave van de inspanningen die geleverd worden. Ik heb wel nog een aantal vragen en suggesties. Zo vraag ik me af hoe en wanneer er gecommuniceerd zal worden over de aanpak. En over de verkeersveiligheid in Bissegem: ik zie nogal veel zwaar verkeer in de Driekerkenstraat. Wordt daarop gecontroleerd?"

Stefaan Bral (CD&V) wil tussenkomen over het kruispunt De Kreun. "Iedereen weet dat dit kruispunt veiliger moest worden voor fietsers, maar dat de heraanleg ook voor een betere verkeersafwisseling moest zorgen. De inrit van de Heulsestraat is merkelijk veiliger geworden en bijna alle trottoirs zijn veiliger. Maar wat doorstroming betreft zijn er ook vragen. Om de Meensesteenweg over te steken zijn er stroken voorzien voor fietsers, maar fietsers zullen op enkele plaatsen elkaar moeten schranken. Wat de invoegstrook betreft van de Meensesteenweg naar de Heulsestraat: die zou een stuk worden ingekort, waardoor de verkeersafwisseling op het kruispunt een probleem kan worden. Voor de voetgangers is het overal heel wat ruimer, maar op de hoek van de Gullegemsesteenweg is het trottoir daar maar 60 cm breed. Ik zit nog met veel vragen."

Eline Desmet
door Eline Desmet

Fietsbeleidsplan, een gemiste kans volgens Groen

Matti Vandemaele (Groen) : "De prioriteit van de Kortrijkzaan wordt helaas niet vertaald in dit fietsbeleid. Volgens ons moet er meer ingezet worden op wat de Kortrijkzaan wil. Er ontbreekt een realistische timing en een duidelijk budget. Fietsherstelzuilen, fietspompen... De gadgets van de schepen vinden we tof, maar verzwakken het plan. We missen vooral de grote structurele plannen om stappen vooruit te zetten. Jammer!"

"Daarnaast voelt het aan als een plan van één schepen. We mankeren de link met andere sectoren. Maar, de meest fundamentele kritiek die wij hebben is het gebrek aan een kader. Het vorige mobiliteitsplan is een autoplan met een te marginale rol van de fiets, sorry vrienden van CD&V. Het kan onmogelijk de basis vormen van het fietsbeleid voor de Kortrijkzaan. Voor Groen moet er dus een nieuw mobiliteitsplan komen met een verbeterde afstemming tussen fiets, auto, openbaar vervoer... De ambitie om die verschillende zaken op elkaar af te stemmen mankeren we. Eén keer per jaar staat de fiets centraal hoor ik de schepen zeggen. Wat mij betreft staat de fiets 365 dagen per jaar centraal. In die zin pleiten we voor een nieuw mobiliteitsplan met een nieuw circulatieplan."

"Beste collega's, voor ons is dit plan een gemiste kans... Maar geen paniek, we gaan het mee goedkeuren, want daarvoor ligt het fietsbeleid ons te na aan het hart."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Grotere inzet

Carol Leleu (CD&V): "De fietsambtenaar verdient een pluim, alleen moeten we nu hopen dat de politiek volgt. We lezen dat er grote inspanningen werden geleverd in de vorige legslatuur. We zien ook de medewerking van heel wat partners, maar weet dat er bij CD&V en Groen ook heel wat expertise zit."

"Er staan een aantal kleinere ingrepen in die vrijwel meteen uitgevoerd kunnen worden. Zoals in de Aalbeeksesteenweg het fietspad markeren in een rode kleur. Of de oversteek van de Luipaardbrug naar het Guldensporenstad te beveligen met lichten. We vragen ook dringend verlichting langs het jaagpad Bossuit-Kortrijk."

"Wat veilig fietsen betreft. Er wordt heel licht omgegaan met de cijfers als het om ongevallen met fietsers gaat. We zien een stijging van het aantal ongevallen met fietsers. Er zal opnieuw een groei zijn met twee procent. Als we kijken naar de locaties van ongevallen, dan vinden die vooral plaats op de as Doorniksewijk-Doorniksestraat. Ook in de kernen van Heule en Bissegem vinden veel fietsongevallen plaats. Maar dat wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur."

"Wat de schoolomgevingen betreft: er werd in de vorige legislatuur een lijst opgemaakt, waarop alle scholen een plaats kregen. We vragen dringend dat met die lijst rekening wordt gehouden."

"Veel punten vinden wij uiteraard goed. Er worden budgetten voorzien, maar misschien zijn die voldoende. Bovendien moet er meer ingezet worden op een fietsveiliger Kortrijk."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Fietsplan

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts mag zijn fietsactieplan uitleggen. "We moeten meer mensen stimuleren om de fiets te nemen. 95 procent van de Kortrijkzanen heeft een fiets maar het gebruik ervan kan beter. Bovendien is 31 procent van de CO²-uitstoot in Kortrijk te wijten is aan de auto."

"Het fietsactieplan is geschreven door politieke vertegenwoordigers, de fietsersbond, fietsers, Natuurpunt... Dat gebeurde tijdens een klimaatatelier. Het plan zelf bestaat uit zeven hoofdstukken. Het belangrijkste hoofdstuk zijn de fietsroutes. Verbindingen die vaak gebruikt worden. We analyseerden die routes en bekeken wat uitgevoerd is, al gepland is en nog te onderzoeken is."

"Wat betreft fietscomfort gaat het over reparatiezuilen en fietspompen. Veilig met de fiets op weg, daarvoor kan ik refereren naar het kruispunt De Kreun, waarbij er bij de heraanleg veel rekening werd gehouden met de veiligheid van de fietsers. De schoolomgevingen zitten daar ook in. De belangrijkste verwezenlijking van deze legislatuur wordt de omgeving Pottelberg."

"Rond fietsparkeren is het belangrijk dat Parko hierbij een partner is. Aan nieuwe centrumparkings, bijvoorbeeld parking Budabrug, komen bewaakte fietsenstallingen. Deel- en studentenfietsen dan. Er is Blue Bike in Kortrijk, maar we willen er meer. Zo komt er een BB-punt op parking Wembley en P&R Xpo. En de studentenfietsen blijven even goedkoop. Mobiel wou de prijs verhogen door de oplopende kosten, maar stad Kortrijk zal met extra geld over de brug komen."

"Fietsdiefstallen, het is een plaag die in de hele wereld bestaat. Maar we nemen wel maatregelen. Er is bijvoorbeeld de labelactie, waarbij de labelers op openbare plaatsen aan de slag gaan. Tot slot het fietsen promoten. We doen dat door de autovrije zondag te organiseren, met logo's..."

"Koken kost natuurlijk geld. Het stadsaandeel voor 2014-2019 in die meerjarenplanning bedraagt 14,5 miljoen euro."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Waarom verhuizen?

Voor punt 1 vraagt Hannelore Vanhoenacker (CD&V) het woord. Ze vindt dat de inhoud van de gemeenteraad on the move opnieuw niet overeenkomst met de plaats. "Er is de parkeerproblematiek, de Ikea, de nieuwe terrastaks, de veranderende verkeersafwikkeling... Geen enkel van die thema's komt aan bod. Waarom dan een gemeenteraad on the move?"

Piet Lombaerts: "Het zou inderdaad zijn mochten er meer agendapunten over de deelgemeente zijn als de gemeenteraad in die deelgemeente plaatsvindt. Maar dat is niet altijd mogelijk. Het is ook de bedoeling van een dergelijke gemeenteraad dat er veel volk op afkomt en ik zie dat dit in Bissegem lukt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

De zitting is geopend

Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts opent de zitting.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

In een notendop

GF
© GF