Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

56 agendapunten in 45 minuten

De gemeenteraad zit er al op. Gemeenteraadsvoorzitter maakt gewag van geschiedenis: "56 agendapunten in minder dan een uur. Proficiat raadsleden."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

CD&V: "Bijsturingen moeten op evenveel consensus rekenen"

Jan Breyne (CD&V) reageert op de tussenkomst van Lannoo als fractieleider van CD&V: "Onze fractie zal consequent de plannen doorvoeren; De plannen kwamen tot stand na een uitgebreide inspraakronde. Als er aanpassingen gebeuren door het nieuwe bestuur, is het nog maar te zien in hoeverre die bijsturingen op even veel consensus zal kunnen rekenen."

Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Dit is per definitie een lopend project. De financiering zit al lang in de meerjarenplanning. Ik kan bevestigen dat de technische uitleg waarom het uitgesteld de enige ware uitleg is."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Groen: "Waarom is punt over Leet uitgesteld?"

Vera Lannoo (Groen) heeft een interpellatie over de herinrichting van de Leet: "Normaal stond er nog een extra punt op de gemeenteraad over de herinrichting van de Leet, maar dit is uitgesteld. Groen stelt zich serieuze vragen hierbij. Wat is de echte reden van het uitstel van dit agendapunt? Die vraag is gericht naar zowel de huidige meerderheid en de toekomstige coalitie. We vragen ons nu ook af wat er met het plan van de Leet zal gebeuren. Er is al geruime inspraak geweest. Gisteren kwam er een brief van alle adviesraden met de boodschap dat de plannen beter niet meer bijgestuurd worden."

Toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) reageert als eerste op de interpellatie van Lannoo: "Ik kan je verzekeren dat er geen complot is tussen het huidige en nieuwe bestuur. We zitten zoals u weet in een bestuur van 'lopende zaken', de huidige meerderheid hier aan tafel verandert vanaf 1 januari."

"Lopende zaken betekent en dat is zo ook in een omzendbrief van minister Homans duidelijk aanbevolen dat er tussen 14 oktober en 1 januari GEEN beslissingen meer worden genomen die een grote impact hebben op het beleid van de nieuwe bestuursploeg. Het plan van de Leet mag dan wel al in vergevorderd stadium zitten, dit kun je bezwaarlijk een "lopende" zaak noemen. De Ieperlingen hebben op 14.10 een duidelijk signaal gegeven, ook over het dossier van de herinrichting van de Leet, waarvan het duidelijk was wat de standpunten waren van de diverse partijen."

"En een tweede heel belangrijk punt mevrouw Lannoo, is dat de herinrichting van de Leet onlosmakelijk verbonden is met een doordachte mobiliteitsvisie voor onze stad. Ook dat is geen materie voor in lopende zaken. Het is nu aan de nieuwe coalitiepartners om aan tafel te gaan zitten met onder meer de ontwerper en andere externe betrokken partners en te kijken wat procedureel haalbaar is én wat een realistisch plan van aanpak is wat betreft een aantal bijsturingen. En nee, het is niet onze bedoeling om het plan helemaal te gaan hertekenen, het bevat ook tal van goeie elementen die we zeker wensen te behouden."

"Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze binnenstad. Hoe dit zich zal concretiseren, ik herhaal, zal in overleg gebeuren met de coalitiepartners, de ontwerpers en de externe partners. Ik hoop ook op de welwillendheid van de huidige meerderheid om dit mee te faciliteren in de komende weken."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Samenwerking Academie en gemeente Zonnebeke

Sinds 1 september 2018 is in de gemeente Zonnebeke een officiële vestigingsplaats van de afdeling beeldende kunst van dé Academie gevestigd. Een nieuwe vestigingsplaats vereist een overeenkomst. Deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nieuwe turnzaal in Vlamertinge

We zijn al aan agendapunt 51 over de plannen van een bijkomende turnzaal in Vlamertinge. Ook dit passeert zonder vragen en tussenkomsten.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Oppositie onthoudt zich

De stemmingen over de budgetwijzigingen en budgetten van OCMW, AGB Vauban en stad Ieper worden gebundeld. Meerderheid stemt ja, oppositie onthoudt zich.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Nancy Six (Vlaams Belang) beaamt

Nancy Six (Vlaams Belang): "Ik kan alleen maar beamen en aansluiten bij de tussenkomsten van de anderen."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Emmily Talpe: "verontrusting over het stagnerend inwonersaantal"

Ook toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) komt tussen over de budgetten en budgetwijzigingen: "In het verleden waren de tussenkomsten bij de jaarlijkse meerjarenplanaanpassingen en budgetwijzigingen steeds aanzienlijk."

"Van algemene beschouwingen over het stagnerende bevolkingsaantal en de toenemende vergrijzing, tot ernstige bedenkingen bij keuzes die werden aangemaakt, zoals bvb. de aankoop van dit Auris en de torenhoge verbouwingskost, maar ook meer gedetailleerde vragen bij kleinere budgetten, vaak ging dat dan over centen voor projecten heel dicht bij de mensen zoals het herstel en onderhoud van voetpaden of de aanleg van een kunstgrasveld." "De voorbije legislatuur werd ook gekenmerkt door vele verschuivingen, zeker bij de grote projecten, vorig jaar nog werd meer dan 10 mio euro vooruitgeschoven naar 2018. Ook dit jaar zijn er verschuivingen oa inzake de doortochten van Vlamertinge en Boezinge, de Vloei, het OC in Dikkebus enz. Het is uiteraard zo dat niet alle verschuivingen aan de stad Ieper te wijten zijn, we zijn nu eenmaal ook afhankelijk van externe partijen, hogere overheden maar ook aannemers, leveranciers en jawel zelf de weergoden. Maar het is in ieder geval mijn en ook ons engagement om voor het meerjarenplan 20 - 25 nauw toe te zien op een realistische afstemming tussen planning en uitvoering. Ik herhaal wat ik al verschillende malen heb gezegd, een meerjarenplan is geen boek om tussen de andere boeken in de boekenkast te leggen, het is een engagement naar de Ieperling toe dat zo maximaal mogelijk dient gehonoreerd te worden zowel qua budget als qua timing."

"De rode draad in al mijn tussenkomsten van de voorbije jaren rond de Ieperse financiën - en het is ook al aangeraakt door collega Bolle - dat is de verontrusting over het stagnerend inwonersaantal in combinatie met de toenemende vergrijzing. Dat heeft een belangrijke impact op de stadskas, die voor een groot deel gevuld wordt door de aanvullende belasting op de PB die de werkende Ieperling jaarlijks betaalt. Als Ieper niet groeit, dan zal door de vergrijzing het aantal werkende Ieperlingen dalen, verminderen de inkomsten voor de stad EN hebben we anderzijds de kosten van de vergrijzing die steeds hoger worden. Aan beide uitdagingen moeten we het hoofd bieden, een stad aantrekkelijk voor jongeren en jonge gezinnen om hier te wonen én te werken maar ook een stad waar men waardig een oude dag kan beleven."

"Tot slot, wil ik ook van onze zijde iedereen op de financiële dienst bedanken voor hun inzet de voorbije jaren. Ik kan u verzekeren dat hun input bijzonder nuttig was om voorbereid naar de gemeenteraad te komen en gerichte vragen te stellen. En wat ons betreft ook een pluim op de hoed van schepen Deltour. Hij had de best wel zware taak om hier in de gemeenteraad keer op keer op onze vele, en vaak heel specifieke, vragen te antwoorden. Hij deed dit steeds grondig en het mag en moet gezegd met respect voor de vraagsteller. U kan er van op aan dat ook uw vragen en die van uw collega's bij de voorstelling van het nieuwe meerjarenplan volgend jaar met een zelfde constructieve ingesteldheid zullen worden beantwoord."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Philip Bolle: "beschamende en rancuneuze reactie"

Philip Bolle (SP.A) heeft een tussenkomst over de budgetwijzigingen van OCMW en het stadsbestuur. "Dit is de laatste meerjarenplanning en budgetwijziging die voorligt voor deze legislatuur en de aanpassingen zijn beperkt, zoals je mag verwachten van een laatste aanpassing in lopende zaken."

"Ik zou in elk geval een woord van dank willen richten tot de financiële dienst die ons de voorbije jaren met engelengeduld heeft onderwezen en toegelicht hoe die BBC-boekhouding in elkaar steekt. De voorafgaande toelichtende vergaderingen aan de gemeenteraad bleken van goudwaarde voor wie hier in de raad een analyse moest presenteren."

"Een oprecht woord van dank ook voor de schepen van financiën die steeds de moeite nam om onze opmerkingen te pareren -of althans probeerde- en vooral voor het feit dat deze bestuursperiode wordt afgesloten met een gezonde autofinancieringsmarge en gezonde reserves zodat de nieuwe bestuursploeg vlot aan de slag kan."

"Iets minder dank noch sympathie voor de voorzitter van CD&V die in de plaatselijke pers de week na de verkiezingen uithaalde naar de toekomstige bestuursploeg met verwijten als zouden we er enkel op uit zijn om de stadskas te plunderen en de reserves op te souperen. Alsof de barbaren het kasteel bestormen om de schatkist te veroveren. Dat was een beschamende en rancuneuze reactie."

"Wat niet wegneemt dat de stadsfinanciën onze hoogste aandacht verdienen. De komende jaren zullen sowieso financieel onzekere jaren zijn die zullen wegen op de investeringsmarge door dalende inkomsten."

"De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, één van de drie pijlers van de stadsfinanciën, dalen ten gevolge van de federale taxshift. Werknemers genieten van een belastingkrediet, maar tal van steden en gemeenten zullen op de blaren zitten, tenzij ze die verminderde inkomsten kunnen compenseren door een stijgend aantal loontrekkenden te verwelkomen of de tewerkstellingsgraad zien groeien. En laat dit nu net het probleem zijn voor Ieper: het bewonersaantal gaat achteruit, de vergrijzing slaat toe en extra tewerkstelling op een nieuw bedrijventerrein lijkt verder weg dan ooit."

"Ook de verdere afbouw van de onroerende voorheffing op materieel en outillage, die Vlaanderen bijkomend heeft ingevoerd, zal ons de komende jaren ettelijke miljoenen kosten terwijl de compensatie vanuit het Gemeentefonds niet volstaat om het verlies ongedaan te maken."

"De vraag om 14de centrumstad te worden om te kunnen genieten van voorafnames uit het Gemeentefonds, is dus zeer legitiem. Er wordt van Ieper verwacht dat we regionaal de rol van centrumstad waarmaken op vlak van werk-, cultuur-, onderwijs- en sportaanbod, maar de vereiste financiering volgt hoegenaamd niet. Daarnaast brengen de belegde reserves een pak minder op dan voorheen, wordt lenen duurder en wegen de pensioenverplichtingen voor onze ambtenaren stevig door."

"In elk geval, de evolutie en het volume van de exploitatiekosten zullen we nauwgezet opvolgen en wat de investeringen betreft, nemen wij ons voor die schaarsere middelen slim en creatief in te zetten, rekening houdende met de adviezen van onze administratie en de dromen die vervat zitten in onze respectieve programma's. Maar daar hoort u binnenkort veel meer over."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Rijtje kerkfabrieken

Heel wat budgetwijzigingen van kerkfabrieken liggen nu voor. Die worden normaal samen gestemd maar Els Morlion (CD&V) vraagt een aparte stemming voor de kerkfabriek van Hollebeke.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

OC Dikkebus tegen de vlakte

Het bestaande OC van Dikkebus wordt gesloopt en vernieuwd. Emmily Talpe (Open Ieper) komt tussen: "Onze fractie zal dit goedkeuren maar we willen toch een nuance meegeven. Temeer omdat wij in de zitting van juli van dit jaar hier nog een vraag over hebben gesteld over de lopende juridische procedure en de impact op het dossier."

"Vooreerst nog even duidelijk stellen dat wij uiteraard voorstander zijn van een nieuw OC voor Dikkebus. Het bestaande OC heeft z'n beste tijd gehad en dat is nog heel licht uitgedrukt."

"Wat hier nu vandaag voorligt betreft ook enkel het luik 'sloopwerken en asbestverwijdering'. Voor wat betreft het verbrandde deel van het gebouw staat de noodzaak tot slopen in ieder geval buiten kijf."

"De uitspraak wat betreft de lopende juridisch procedure wordt pas volgend jaar verwacht. Dat blijft dus nog even koffiedik kijken. Het lijkt ons in ieder geval raadzaam om, wat betreft verdere concrete verdere aanpak, bij de start van de volgende legislatuur te kijken hoe we de juridische angel uit dit voor Dikkebus belangrijke dossier kunnen halen."

Jan Durnez (CD&V): "Er is een vergunning, maar er is een procedure bezig voor de raad van vergunningsbetwistingen. Daardoor kan de vergunning vernietigd worden. De zaal is nog bruikbaar maar andere gebouwen hebben inderdaad hun beste tijd gehad. Vandaar dat het belangrijk is dat we vooruit gaan in dit dossier."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Intergemeentelijke samenwerkingen op een drafje

De eerste zeven agendapunten gaan over intergemeentelijke samenwerkingen waarvan agenda's van vergaderingen goedgekeurd moeten worden. Zoals gewoonlijk gebeurt dit op een drafje.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Gemeenteraad gaat van start

Gemeenteraadsvoorzitter Jan Vercammen (N-VA) trapt de voorlaatste gemeenteraad in de huidige samenstelling af. 56 agendapunten staan op de agenda, maar er lijken niet veel tussenkomsten te zijn dus het kan snel gaan.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

In een notendop

TOGH
© TOGH
Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Is de shock van de verkiezingen al verteerd?

De verkiezingen hebben het politieke landschap in Ieper helemaal hertekend. Oppositiepartijen Open Ieper en SP.A vormden een coalitie met de huidige meerderheidspartij N-VA, waardoor CD&V na meer dan 127 jaar bestuur buitenspel gezet wordt. Is de shock al verteerd? We zien het vanavond op de gemeenteraad.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Eerste gemeenteraad na de verkiezingen

De ingrijpende plannen rond de Leet komen echter wel aan bod want Vera Lannoo (Groen) zal een interpellatie doen waarin ze aanhaalt dat bijsturing van het herinrichtingsplan niet vanzelfsprekend zal zijn. Komen verder aan bod: gemeenschapsinfrastructuur Dikkebus, kerkfabrieken en budgetten voor 2019 van OCMW, Ons Tehuis, AGB Vauban en stad Ieper.