Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Pontons kajak Drie Mussen en Einsdijk

Karline Ramboer: "2018 is het sluitstuk van de herdenkingsperiode 1914 - 1918. Het project "aanlegplaatsen voor kajaks aan de Eindsdijk en de Drie Mussen" wil voldoen aan de noodzaak om de burger en de toerist extra belevingsmogelijkheden aan te bieden, waardoor het verblijf in Diksmuide en de Westhoek verlengd wordt. De Handzamevaart maakt het mogelijk om ook het centrum van de stad en de Handzamevallei nauwer te betrekken bij de beleving die water kan bieden. Diksmuide moet een recreatief knooppunt worden dat watergebonden zachte recreatie en toeristische excursies verbindt met erfgoed in de stad, andere recreatievormen en manieren van beleving.

Dit project gebeurt in samenwerking met de buurgemeente Kortemark, die investeert in een aanlegplaats bij Barisdam. Naar aanleiding van het provinciaal reglement betreffende de toeristische impulsen werd de aanleg van de pontons een bedrage van 17.500 euro, 50% op 35.000 euro, toegekend.

Voor de aanleg van de faciliteiten van de kajakkers is het lastenboek '2018 T-01: Aanleg van 2 pontons op de Handzamevaart bij de gehuchten Drie Mussen en Eindsdijk' opgesteld.

Voor de samenwerkingsovereenkomst, het lastenboek, de kostenraming en de gunningswijze wordt goedkeuring gevraagd. De investering wordt geraamd op 48.400 euro, btw inbegrepen.

De pontons zullen er liggen tussen 1 juni en oktober. Voor de rest van het jaar worden ze weggehaald. De omgeving wordt door de eigen diensten aangelegd. Als dit punt wordt goedgekeurd, wordt dit samen met Kortemark op 7 juli ingehuldigd."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Openverklaring raamcontract voor collectievorming Openbare Bibliotheek Diksmuide

Karline Ramboer (S.PA):

"Naar aanleiding van de gereglementeerde boekenprijs en de mogelijkheid om tot 20% korting te krijgen, vragen we de goedkeuring een prijsvraag te doen voor de levering van (e-)boeken, strips, cd's en dvd's voor de stedelijke bibliotheek van Diksmuide.

Wij streven naar een maximale service voor een voordelige prijs. Tot heden kochten we voornamelijk bij de Standaard, want daar krijgen we een korting.

De opdracht wordt met een looptijd van 4 jaar opengesteld. We hebben de mogelijkheid om de percelen aan meerdere leveranciers te gunnen. Er zijn twee gunningscriteria. De kostenraming voor de 4 jaar bedraagt 220.000 euro, btw inbegrepen (6% en 21%).

Het aantal uitleningen blijft stijgen. Het ledenaantal is quasi gelijk gebleven. De stijging wijten we vooral aan de aanpassing van de openingsuren. We zien dat de jeugd gretig gebruik maakt van de uitleenposten. Opmerkelijk: 60 % van de bezoekers zijn vrouwen. Ik heb ook twee primeurs... Binnen enkele weken wordt een slimme inleverbus geplaatst aan de ingang van de bib, die met een scancode werkt. Nog voor het zomerseizoen zal de eerste open ruilboekenkast geplaatst worden. Dit is een gratis, leuk en duurzaam initiatief dat boeken een tweede leven geeft."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Energiecoaching project lokale handelaars en kleine KMO'S

Kurt Vanlerberghe: "De provincie West-Vlaanderen lanceerde in 2017 een eerste oproep, gericht aan de lokale besturen, om projecten in te dienen, die er op gericht zijn de CO²-uitstoot te reduceren.

Diksmuide diende het project "Energiecoaching" in. Dit geeft uitvoering aan het duurzaam actieplan van de stad dat als doel heeft om handelaars/ondernemers minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO² te reduceren. Sommige ondernemers zijn zeer energiebewust bezig. Bij anderen is dit echter nog een ver-van-mijn-bed-show. Oorzaken zijn onvoldoende know-how, gebrek aan urgentiebesef, onvoldoende zicht op terugverdientijden, maar vooral de administratieve overlast ontzien. We willen dit doorbreken en het gaat ook om een voordeel in de portemonnee. We voorzien persoonlijke begeleiding en ontzorging.

De uitstoot van de tertiaire sector bedraagt in Diksmuide 14% van het totaal. Ook hier valt dus nog veel milieuwinst te boeken en voor de betrokkenen ook flinke besparingen op energiekosten. De provincie West-Vlaanderen gaf haar fiat aan dit project onder de vorm van een subsidie van 54.400 euro, zodat we hiermee van start kunnen gaan.

Hoe gaat dit in zijn werk? De stad streeft ernaar om 25 handelaars/KMO's te overtuigen en te begeleiden aan de hand van deze energie coaching. Afhankelijk van de inschrijvingen zal de stad bijkomende inspanningen leveren om een tweede oproep en een derde oproep te lanceren om handelaars/KMO's te overtuigen in dit energietraject te stappen. Dit moet een voorbeeldproject worden dat als draaiboek kan dienen voor andere gemeenten. De start is gepland in september 2018.

Katleen Winne: "Duurzaamheid in de handel en wandel kunnen we enkel toejuichen. Maar ik stel voor dat ook de burger wordt gesensibiliseerd. Kunnen jullie bijvoorbeeld geen zakken maken met het opschrift 'koop lokaal' en stimuleren om plastiekvrij te winkelen. Hier en daar zie ik al affiches hangen. Misschien zou het beter zijn om een goed georganiseerde totaalaanpak te plannen. Misschien kan de stad ook hier een voorbeeldfunctie hebben.

Kurt Vanlerberghe: "ik denk dat wie vandaag wil winkelen met een stoffen zak, dat die mensen die al hebben. Ik denk dat het pijnpunt ligt bij zaken zoals Colruyt, waar je onbewust een hoop plastiek meepakt. De verpakkingsindustrie moet worden aangepakt. Het moet een Vlaamse gecoördineerde aanpak worden, maar de aanpak zit op hoog niveau."

Unanieme goedkeuring

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van oversteekplaatsen voor voetgangers

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het aanvullend verkeersreglement oversteekplaatsen voor voetgangers. Hierin werden alle oversteekplaatsen voor voetgangers op het grondgebied Diksmuide in opgenomen

Katleen Winne : "Er werd al dikwijls gediscussieerd over een zebrapad. We hopen dat de oversteekplaatsen een extra beveiliging zijn."

Kurt Vanlerberghe: "De leden van de verkeersraad waren principieel akkoord om zo'n oversteekplaats aan te leggen. Oversteken aan de Stragier is een gekend probleem en er is een nieuw verkeersplan voorgelegd."

Unanieme goedkeuring

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Samenvoeging parochie Heilige Kruisverheffing Lampernisse met parochie Sint-Pharaïldis Oostkerke en onttrekking van het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing aan de eredienst

Martin Obin: "De bisschop van Brugge heeft beslist tot deze samenvoeging. Om de burgerrechtelijke procedure te kunnen starten vragen we de goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan de samenvoeging van de parochie Heilige Kruisverheffing te Lampernisse met de parochie Sint-Pharaïldis te Oostkerke met onttrekking van het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing aan de eredienst.

In het kerkenbeleidsplan is de herbestemming van de Heilige Kruisverheffingskerk in Lampernisse tot columbariumkerk met dorpshuis opgenomen. De bisschop van Brugge heeft, na goedkeuring door beide kerkfabrieken, de parochie Heilige Kruisverheffing te Lampernisse canoniek opgeheven en gevoegd bij de parochie Sint-Pharaïldis te Oostkerke en de vraag tot samenvoeging van beide parochies en het onttrekken van de eredienst in het kerkgebouw Heilige Kruisverheffing gericht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur gericht. Na positief advies van het Agentschap kan tot uitvoering van het project worden over gegaan.

Marc Deprez: "Jullie vragen goedkeuring aan het gemeentebestuur. Wat is het nu? Goedkeuring of advies? Toch heeft Idee Diksmuide dit al in een eerdere gemeenteraad aangekaart. Toen werd dat onthaald op hoongelach. De stemming in de kerkraad van Lampernisse was 2 voor en 2 tegen. Is deze stemming wel rechtsgeldig, want er was geen meerderheid. Dit is op zijn zachtst gezegd de waarheid geweld aandoen en de biechtstoel is hier op zijn plaats. En dan het fenomeen erfgoed: het interieur en buitenkant van de kerk van Lampernisse valt onder de noemer erfgoed. Maakt men hier een uitzondering inzake bescherming?"

Martin Obin: "Wat de kerkfabriek betreft: er is wel degelijk gunstig advies verleend met 3 ja's tegen 2 nees. Vorige keer heeft u inderdaad in een tussenkomst om onze goedkeuring gevraagd, maar wij kunnen geen goedkeuring maar enkel advies geven. De kerk van Lampernisse is trouwens geen beschermd monument."

Marc Deprez: "Waar komt die derde stem vandaan? De penningmeester was verontschuldigd! Dit is toch wel allemaal heel verwarrend!"

Voorzitter: "Denk aub een beetje aan discipline! Nu komt de vraag: wie het advies wenst goed te keuren, steekt de hand op"

Idee Diksmuide onthoudt zich en reageert: "wij zijn een koele minnaar"

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

opmaak van een uitvoeringsplan voor het beschermd monument 'Kasseiweg Bovekerkestraat'

Martin Obin (CD&V):

Het beheersplan is afgewerkt, maar het gaat hier om een beschermd monument. Er werd ook geopteerd om nog in 2018 een uitvoeringsdossier op te maken en in te dienen bij onroerend erfgoed omdat de subsidies misschien zullen verminderen van 80 % naar 60 %. De kasseiweg tussen de dorpen Bovekerke (gemeente Koekelare) en Vladslo (stad Diksmuide) heeft nood aan een volledige herinrichting. Gezien het beschermd statuut van de kasseiweg werd een beheersplan opgemaakt om bij de uitvoering in aanmerking te komen voor subsidies. De gemeente Koekelare wordt aangesteld als opdrachtgevend bestuur voor de aanstelling van een studiebureau en de opmaak van een uitvoeringsdossier. De gemeenteraad van Diksmuide wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

Marc Deprez: "Is dit uitvoeringsplan ook voorzien voor oktober 2018?"

Martin Obin: "Voor de Steenstraat weet ik al dat er een goedkeuring is, maar qua uitvoeringsplan weet ik dat het tot 5 jaar kan duren voor de subsidies.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

N-VA verlaat de zaal!!!

Voorzitter: "het is de viering van 1 mei die ze al de dag ervoor willen beginnen

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

- Verbeteringswerken aan de Stationsstraat ¬Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen

Bieke Moerman (S.PA): "De herasfaltering van de Stationsstraat past in het kader van de renovatie van de stationsomgeving en sluit aan op de riool- en wegeniswerken in de Bortierlaan en het eerder vernieuwd stationsplein. Door de stedelijke technische dienst werd vastgesteld dat de kantstroken uitgevoerd in ter plaatse gegoten cementbeton, op heel wat plaatsen gebarsten en verzakt zijn.

De werken omvatten:

- Het omzichtig opbreken kantopsluitingen (greppel) en kaders en roosters van de straatkolken.

- Het affrezen van de bestaande bitumineuze verharding van de toplaag van de rijweg.

De aanleg van ter plaatse gegoten kantstroken in cementbeton met inbegrip van de

fundering.

- Het plaatsen van nieuwe kaders en roosters op de straatkolken.

- De aanleg van een nieuwe bitumineuze verharding van de toplaag van de rijweg.

- Het aanbrengen van een nieuwe belijning voor de parkeerstroken.

De gemeenteraad wordt verzocht om de goedkeuring van het ontwerpdossier tot het herasfalteren van de Stationsstraat en vernieuwen greppels voor een bedrag van 56.290,29 euro 21% btw en proefonkosten inbegrepen. De werken zullen 2 à 3 weken duren.

Bert Laridon (N-VA): "Er is nog steeds geen goedgekeurd masterplan. Komt dit er nog of niet?"

Kurt Vanlerberghe (S.PA): "Ja hoor, dat zal tegen oktober 2018 zijn."

Bert Laridon: "Dit is echt niet om te lachen... Ik wil dit nu toch wel weten..."

Katleen Winne: "Zit er nog vertraging op de werkdagen?"

Bieke Moerman: "De timing is dat de werken tegen het bouwverlof zouden klaar zijn, ik zal dit nog eens controleren."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Frontzate - Omgevingsaanleg IJzerdijk: Wandelpad -Knooppunten - Calvarieberg

Martin Obin (CD&V):

"Ter bevordering van de toeristische ontsluiting van WO-1 sites wordt een nieuwe wandel- en fietsverbinding tussen de Hoge Brug en de Dodengang aangelegd.

De uitvoering van de werken worden geraamd op 1.064.281,60 euro (21% btw inbegrepen) en gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen (max. 60%), de Provincie (20%) en deels door Waterwegen & Zeekanaal NV waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt. Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om o.a. volgende wijzigingen aan te brengen:

- er komt een extra leuning op de houten vloer aan de kant van de rijweg

de vangrail tussen het betonnen fietspad en de rijweg wordt over het ganse traject voorzien

met uitzondering van toegang naar de landerijen

- een aanvulling van de tussenberm met steenslag en teelaarde

- omwille van de slechte draagkracht van de bestaande ondergrond van het aan te leggen fietspad is er een bijkomend cementgebonden steenslagfundering voorzien

- de aanleg van een bijkomend busperron t.h.v. de Dodengang

- ter hoogte van de oversteekzones wordt een bekleding in triflex voorzien i.p.v. gekleurde

betonverharding

Bovenstaande wijzigingen zorgen voor een meerprijs van 144.656,70 euro (21% btw inbegrepen).

Omdat dit meer dan 10 % is van het gunningsbedrag moeten we de goedkeuring vragen."

Marc Deprez (Idee Diksmuide): "We zullen dit goedkeuren, maar hebben toch enkele bedenkingen. Het gaat om 854.000 euro en 212.000 euro voor de stad, met dus een meerprijs van 144.000 voor de stad. We boeren dus achteruit! Een stad runnen is als een bedrijf runnen. Zo ga je op de fles! Laten we de burger geen zand in de ogen strooien. We vinden dit een mooi project, maar met zo'n hoge prijs is dit niet voor herhaling vatbaar."

Martin Obin: "In de loop der jaren zijn er extra werken bijgekomen zoals de asfaltering. We hebben beslist met dit gemeentebestuur om extra veiligheid in dit dossier aan te brengen. Dat is inderdaad een serieuze meerkost, en dit heeft niets te maken met een onvolledig dossier."

Katleen Winne (Idee Diksmuide): "Komt er een wandelknooppuntenroute. Dat zou een mooie toeristische meerwaarde betekenen."

Martin Obin: "Dit is nog niet het geval, maar we willen er werk van maken."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Oproep vorming eerstelijnszones

De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16/02/2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. Het hervormingstraject start met een oproep voor de vorming van eerstelijnszones. De gemeenteraad wordt verwacht hierin een standpunt in te nemen.

Burgemeester Lies Laridon: "De eerstelijnszorg verwijst naar rechtstreekse ambulante zorgverstrekking en vormt het eerste contact met professionele zorg. De individuele patiënt moet komt meer centraal te staan. Er werden 6 werkgroepen opgezet. Vandaag gaat het over de afbakening van eerstelijnszorg. Voor Diksmuide, Lo-Reninge en Houthulst werd geen voorstel geformuleerd en deze gemeenten kregen het label 'blinde vlek'. De afbakening is enkel een middel om de zorg zo te organiseren dat het welzijn van de zorg optimaal wordt verbeterd. Verplichte partners zijn de gemeentebesturen en de kringen van huisartsen, apothekers, tandartsen, enz...

Lo-Reninge en Houthulst vroegen intussen aansluiting bij Ieper. Vandaag ligt een genuanceerd standpunt voor met een aantal bekommernissen. De eerstelijnszones moeten tussen 75.000 en 125.000 inwoners tellen. Als wij aansluiten bij Ieper of Veurne voldoen we nog altijd aan die voorwaarde. Mijn bekommernissen: De continuïteit van het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg is nu georganiseerd door het OCMW. Het mobiele aanbod voor volwassenen met psychische nood wordt nu georganiseerd door zone Ieper. Derde bekommernis is de sociodemografische samenstelling van de zone: die is anders aan de kust dan hier. Een laatste bekommernis is de link tussen de eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg. Diksmuide ligt ver van een aantal ziekenhuizen. 60 % stroomt naar de ziekenhuizen Roeselare, Ieper, Torhout. De ontwikkeling zou geen invloed mogen hebben op de site Yserheem. Met Diksmuide moeten we de ambitie blijven hebben om een centrum voor planbare zorg te hebben met doorverwijzing voor bepaalde specialisaties. Ik heb de voorbije maanden gesprekken gevoerd met de directeurs van verscheidene ziekenhuizen en er is bereidheid om de gesprekken verder te zetten en te investeren in de behoeften van de Diksmuidse bevolking en patiënten."

Katleen Winne (Idee Diksmuide): "We blijven erbij dat de aansluiting bij Veurne veel logischer is. De afstand is kleiner, een evenwichtige verdeling tussen kust en platteland en bewonersaantal. Dat zou anders zijn wanneer Diksmuide bij Ieper zou aansluiten. Voor grotere organisaties zoals OCMW zou het niet veel verschil maken of er aansluiting bij Ieper of Veurne zou zijn. Er zijn ook hardnekkige vooroordelen over het ziekenhuis van Veurne. Vroeger was het kleinschalig, maar intussen zijn er professionele jonge artsen bijgekomen en is die bewering compleet achterhaald. De historische kringwerking van artsen is gevormd met Veurne."

Jurgen Van Collie (N-VA): "Onze fractie vindt het spijtig dat er geen consensus is bereikt en dat de beslissing wordt doorgeschoven naar de gemeenteraad. Onze fractie neemt dit standpunt in: de focus moet liggen op langdurige zorgverlening en goede doorstroming tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg. Een aansluiting bij de zone Ieper zou volgens ons tot het beste resultaat leiden.

Lies Laridon: "de standpunten zijn gekend. Het voorstel hier verwijst naar de brief van het AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID met voorkeur voor Veurne. Wij willen vooral een aantal bekommernissen meegeven zodat de minister niet zomaar zal beslissen. Het voorstel lijkt me evenwichtig en verstandig en ik vraag de stemming hierover."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Er werd stipt gestart...

Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Koen de Handsetters (N-VA): "Koen Coupillie vroeg op een vorige gemeenteraadszitting een antwoord over de mogelijkheden van geluidsopnames van een zitting. We wachten nog altijd op een antwoord dat 'eerstdaags' was beloofd."

Burgemeester Lies Laridon: "Het antwoord komt nu. Ik wil erop wijzen dat het huishoudelijk reglement niets voorziet inzake geluidsopnames. Dit gebeurt momenteel wel, vooral voor de secretaris die er eventueel zou kunnen gebruik van maken achteraf. Maar als jullie willen dat hiermee verder wordt gegaan, Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbare en besloten zitting. Dat is al een eerste probleem. Je weet bij een geluidsopname niet wie er aan het woord is omdat er niet altijd discipline is omdat we door elkaar praten. Het systeem is ook niet echt klantvriendelijk. Het is nu nog een niet-professioneel systeem en we hebben ook niet voor iedereen een micro. Laten we de volgende legislatuur het nieuwe team daarover laten beslissen om eventueel het systeem aan te passen. Het zou niet wijs zijn in de laatste maanden van deze legislatuur nog wijzigingen aan te brengen."

Jurgen Van Collie (N-VA): "Het is best mogelijk om opnamen stop te zetten voor een besloten zitting. Als een burger kiest om die opnamen te beluisteren, dan beluistert hij ze volledig of hij kan doorspoelen."

Jurgen Van Collie: "In verband met de vraag om de procedure van de Boterhalle stop te zetten antwoordde schepen Ramboer dat dit niet kan. We hebben de schorsing gevraagd en in het lastenboek staat dat de procedure wel kan worden stopgezet mits een gegronde motivering. Schepen Ramboer heeft dus meermaals gelogen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Op de agenda

Diksmuide zet in op recreatie met waterbeleving... en investeert in kajakaanlegplaatsen aan de Handzamevaart. Ook de aanleg omgeving IJzerdijk met de nieuwe wandel- en fietsverbinding gaat van start en zorgt voor een toeristische meerwaarde.

Voor lokale ondernemers stelt stad Diksmuide een project enegiecoaching voor om het energieverbruik te verminderen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

In een notendop

© KW
Interne fout - KW

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.