Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Het is 23u - de gemeenteraad zit erop.

Katleen Winne had nog enkele mondelinge vragen ivm. de communicatie, de signalisatie, de veiligheid voor de fietsers, die er niet op verbetert waar er wordt gewerkt.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Herbestemming kerk Lampernisse

Marc Deprez: "wij vragen om de kerk van Lampernisse niet te ontwijden, maar te behouden voor erediensten. We moeten dit beschouwen als een symbool van erfgoed."

Martin Obin: "je weet blijkbaar niet goed waar je naartoe wilt. De kerk 'ontwijden' is niet van toepassing. Het onttrekken aan erediensten is niet de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wanneer we toch zouden beslissen om de kerk te onttrekken aan erediensten, dan is je vraag niet meer van toepassing. Ik wil nog eens alles chronologisch overlopen. Zoals reeds op de gemeenteraad van 25.09.17 medegedeeld heeft de priesterraad in haar eerste zitting gunstig advies verleend om het kerkgebouw 'Heilige Kruisverheffing te Lampernisse' te onttrekken aan de eredienst. Na dit advies diende de Bisschop nog te beslissen. Bij navraag is deze brief inderdaad toegekomen op het stadhuis op 29.09.17 maar werd nog niet voorgelegd op het schepencollege.

We zijn blij dat de Bisschop deze beslissing heeft genomen zodat we verder kunnen met de uitbouw van deze kerk tot urnenkerk en dorpshuis.

Op basis van een haalbaarheidsstudie werd reeds in 2015 een consensus bereikt over de omvorming van de kerk van Lampernisse tot urnenkerk en dorpshuis en rond de onttrekking van deze kerk aan de eredienst. Een consensus met het Centraal Kerkbestuur, met de plaatselijke kerkfabriek, met de dorpsgemeenschap en met het stadsbestuur.

Op 11.12.2015 zijn deze instanties met dit gedragen voorstel naar het bisdom gestapt en werd dit daar positief onthaald. Ook Christine Govaert, lid van de kerkfabriek, vond dit een prachtig voorstel en initiatief en ondersteunde dit project op het Bisdom.

Reeds op 29.02.2016 werd het lastenboek door de gemeenteraad goedgekeurd om een ontwerper aan te stellen tot opmaak van een inrichtingsplan en een uitvoeringsdossier voor deze kerk

Daar de kerk nog niet onttrokken was aan de eredienst en daar er op dit ogenblik geen Bisschop was in het Bisdom Brugge kon dit dossier niet gegund worden.

Pas op 22.02.17 heeft het schepencollege dan toch architectenbureau DHooghe & Meganck aangesteld om een ontwerp op te maken. Dit naar aanleiding van een brief van het Bisdom waarin de stad de toelating krijgt het dossier verder op te maken. Deze plannen worden nog verfijnd om zo tot een resultaat te komen waar alle burgerlijke partijen zich kunnen in vinden.

Het huidig voorstel voorziet een nieuwe ruimte 'box in a box' die dienstig is als dorpshuis. Een polyvalente, goed verwarmde en geïsoleerde ruimte ten dienste van het dorp Lampernisse.

De omgeving daarrond kan dienstig zijn als onverwarmde polyvalente ruimtes voor tentoonstellingen, workshops, etc...In het schuurvorming gedeelte van de kerk kunnen urnen op gesteld worden. Vanaf 1 januari zal deze kerk onttrokken worden aan de eredienst en er wordt gevraagd aan de stad om mee te werken aan de burgerrechtelijke procedure die zal begeleid worden door de Bisschoppelijk gedelegeerde Bart Vercauteren.

Wij hopen om binnenkort dit bestek te kunnen laten goedkeuren door de gemeenteraad om zo te kunnen overgaan tot realisatie van dit project."

Marc Deprez: "Zijn er nu nog wijzigingen mogelijk? Eigenlijk moest er toch eerst overleg zijn met de bewoners?"

Martin Obin: "Er is overleg geweest met het bewonersplatform. Met het ontwerp gaan wij nu naar de mensen. Ik zeg dus niet dat er niets meer kan veranderd worden."

Marc Deprez: "Wij vragen de hoofdelijke stemming om de kerk van Lampernisse niet te onttrekken aan de eredienst."

Lies Laridon: "Voor alle duidelijkheid: ontwijden is niet hetzelfde als onttrekken aan de eredienst. Het is niet de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar ik zeg dan in dit geval toch maar neen."

Meerderheid zegt neen. Idee2006 zegt ja. Voorzitter onthoudt zich. N-VA wil gedeeltelijk niet stemmen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Intercommunales - Infrax West - Buitengewone Algemene Vergadering 04.12.2017 -Vaststelling mandaat vertegenwoordigers en goedkeuring agenda.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West op maandag 04/12/2017 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers.

Lies Laridon: "ik wil de gemeenteraad wijzen op twee belangrijke zaken op de agenda van Infrax West. Er staat een punt op de agenda over warmtenetten? Momenteel zijn warmtenetten in België niet gereglementeerd en de distributiebedrijven zijn bezig een nieuw bedrijf op te richten. In afwachting daarvan zal in een volgende gemeenteraad moeten beslist worden of wij zullen toetreden tot INFRAX West of zullen wij in de toekomst als gemeente zelf beslissen wat we doen met warmtenetten. Een tweede toegevoegd punt betreft Interregis. Er zijn twee soorten energie-intercommunales: gemengde en zuivere. Interregis is zo'n zuiver orgaan. Het onderscheid tussen Intermixed en Interregis zal in de toekomst overbodig worden - Intermixed heeft al besloten om zichzelf op te heffen. Maar wij zitten samen aan tafel met de Brusselse en Waalse netbeheerders en alles zal via de juiste juridische procedures moeten afgehandeld worden. Eenzijdige uittreding is niet mogelijk."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De oppositie heeft nog vragen

Katleen Winne: "we zullen dit zeker goedkeuren, want we hebben altijd aangestuurd op uniformiteit. Ik krijg vragen van mensen over waar mensen hun overledenen willen begraven. Mag ik kiezen waar ik wil liggen als ik dood ben?"

Martin Obin: "dat mag je inderdaad kiezen. Afhankelijk van de plaats, kan een concessie wel duurder uitvallen."

Marc Deprez: "Mijn moeder is onlangs overleden in het rusthuis in Koekelare en we werden geconfronteerd met een meerprijs."

Martin: "die concessies, dat dateert al van veel langer. Nu gaat het echter enkel over het reglement, maar we kunnen nadenken over de concessies."

Bert (N-VA): "er was toch discussie over wat er zou komen op het einde van het pad. Zou daar geen kruis komen?"

Martin Obin: "dat klopt, maar dat kruis komt er inderdaad niet."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aanpassing huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen nav. nieuwe begraafplaats Woumen

In het Eierdreefje te Woumen wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie van de nieuwe begraafplaats. Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/03/2012 is van toepassing op alle begraafplaatsen op het grondgebied van Diksmuide, inclusief de nieuw aangelegde begraafplaats te Woumen.

De nieuwe begraafplaats te Woumen wordt een serene parkbegraafplaats met een uniform uitzicht waardoor de rust en het respect voor de overledenen maximaal tot uiting kan komen in het landschap. Om dit te kunnen realiseren, wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd aan het artikel 38bis waar een aantal voorschriften worden verplicht.

Martin Obin: "dit reglement dateert al van 2012 en is van toepassing op alle begraafplaatsen van Diksmuide, ook op de nieuwe in Woumen. Nu moeten er wel een aantal bijkomende punten worden opgenomen in het reglement: alle grafkelders worden 25 cm onder het maaiveld geplaatst, de afmetingen van de grafplaten, de dikte, grafplaten zijn in natuursteen en natuureigen kleur, moeten gelegd worden op betonprefab stuk, ornamenten mogen maximum 25 cm hoog zijn, alle ruimten voor en tussen de grafplaten worden ingezaaid met gras. Het gaat om enkele bijkomende specifieke voorschriften. Het is met ingang van 1 november 2017."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Duurzaamheid - Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - VVSG piloottraject - Ondertekening engagementsverklaring 'Global goals, global focus'

De gemeenteraad wordt gevraagd om de engagementsverklaring met de VVSG te ondertekenen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hoe deze 17 doelstellingen te gebruiken als instrument om transversaal te werken en om op lokaal niveau het verband te leggen met dit internationaal kader van de Verenigde Naties.

Karline Ramboer: "Dit project waarbij Diksmuide als een van de gemeenten werd geselecteerd, is vorige keer uitvoerig uitgelegd. Het schepencollege heeft deze engagementsverklaring al ondertekend."

Bert Laridon (N-VA): "ik verwijs naar het vorige punt over duurzaamheid... Wij willen protesteren tegen het verschil in aanpak en zullen daarom dit punt niet goedkeuren."

Ook Idee2006 onthoudt zich.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Korte pauze

De voorzitter voelt zich genoodzaakt om 5 minuten pauze in te lassen voor een sanitaire stop.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Intercommunales - Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Jan Van Acker: "Kan een deelnemer een beroep doen op een intergemeentelijke dienst om iets te organiseren? Dit doet ons aan supermarkttoestanden, aan multinationals... denken die de markt manipuleren. Wordt de lokale economie hierdoor niet buiten spel gezet? Ik zou willen weten hoe dit eigenlijk in elkaar zit."

Marc De Keyrel: "Als stad heb je de gelegenheid om in te tekenen als blijkt dat een raamcontract een goedkopere oplossing biedt. Het kan natuurlijk dat er bepaalde bedrijven bij betrokken zijn, maar uit ervaring weten we dat dit niet altijd het geval is. We hebben onder meer ingetekend voor verkeerssignalisatie, voor strooizout en dit jaar voor het eerst rond wegenherstel. Ik begrijp uw bekommernis volledig, maar dit is niet de bedoeling van deze organisatie."

Idee2006 keurt dit niet goed en N-VA onthoudt zich.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Jan Van Acker wil weg...

Jan Van Acker: "ik ben van wacht en moet weg. Kunnen we eerst punt 14 bespreken?"

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Verkavelingen - Verkaveling Tuinwijk - Wegenis

Het inbreidingsproject tussen de Tuinwijk en de Rijkswachtstraat is een initiatief van de stad Diksmuide in samenwerking met de WVI en met 2 sociale bouwmaatschappijen. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor het "tracé der wegen".

Het college van burgemeester en schepenen moet over de verkavelingsaanvraag beslissen, uiterlijk tegen 04/01/2018.

Bieke Moerman: "er komen 105 kavels waar IJzer en Zee koopwoningen zal plaatsen en De Mandel onder meer voor huurwoningen en -appartementen. Ook Covemaeker plant een aantal woningen in. In de verkaveling zijn er twee hoofdwegen met een hoofdingang. Via een zijstraat komt een tweede toegangsweg. Er komen verschillende wandel- en fietsdoorsteken en afschermingen met paaltjes zodat er geen gemotoriseerd verkeer toegang heeft."

Bart (N-VA): "Ik heb verwezen naar De Vloei in Ieper om een duurzaam project te realiseren. Dit lijkt me eerder iets voor de jaren '70. De inplanting van de gebouwen zorgt voor gelegenheid voor extra tuinen, ook voor gemeenschappelijke tuinen met waterpartijen. Dit is de moeite om eens te bekijken. Dit is alweer een gemiste kans in de Tuinwijk om dit niet op een betere manier aan te pakken met betere waterbeheersing, kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit, mobiliteit... We moeten streven naar energetisch betere woningen..."

Bieke: "ik ken het project en dat is zeker een mooie manier van verkavelen. Maar ons dossier is een dossier dat al heel wat obstakels heeft gekend. Toch denk ik dat we op het punt zijn gekomen dat we verder moeten met dit plan omwille van de subsidiëring, want anders komt dit project er niet. Het klopt dat er zaken ontbreken in het plan."

Kurt Vanlerberghe: "Bart, ik volg je wel. De bouwwijze zelf zou echter op zich niet veel verschillen. De energetische waarden van de woningen zouden hetzelfde zijn. Maar het project in De Vloei werkt voor geen meter. Want 75 % van de woningen met gemeenschappelijke ruimtes, daarin is niemand geïnteresseerd. In de toekomst zullen we daar wel naartoe moeten."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

N-VA en Idee2006 willen niet deelneming aan de stemming tot goedkeuring.

Een groot deel van het publiek verlaat de zaal

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) stationsbuurt - Definitieve vaststelling

Bieke Moerman: "het dossier RUP Stationsbuurt werd in april 2014 voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad. Er kwamen 5 individuele bezwaren en twee gebundelde. Op 29/9/2014 kwam een verzoek tot nietigverklaring door twee bezwaarindieners. Vandaag zijn de vormfouten rechtgezet en we hernemen de procedure waar het is misgelopen, vanaf de besluiten van het openbaar onderzoek. Op 6 september 2017 werden bezwaren en advies behandeld door GeCoRo. We hebben begrip voor de bezwaren: verandering betekent onzekerheid en angst. Bouwhoogtes werden beperkt, er mochten maximum 4 bouwlagen komen... Er werden aanpassingen gedaan, maar dit is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van onze stad, want binnen 10 jaar zal alle bouwgrond in onze stad opgebruikt zijn. We moeten nu als stadsbestuur op een efficiënte manier met onze ruimte omspringen. Vandaag worden nog steeds doemscenario's verteld en geloofd."

Bieke Moerman toont in een powerpointpresentatie beelden van de invulling, met o.a. het zwembad. "Wij hebben de traditie om gebouwen steeds naar beneden toe te laten inspringen. Ik hoor nog altijd spreken over sociale woningen in de zone van de Lange Veldstraat. Het gaat enkel om een verderzetting van hetzelfde type woningen daar. Er komen enkel eengezinswoningen die zijn ontworpen door dezelfde architect en die hetzelfde uitzicht zullen hebben als diegene die er nu al staan."

Katleen Winne: "De Raad van State vernietigde het RUP. We herbeginnen! We hopen dat er een centrale groene longfunctie behouden blijft. Hoe zit het nu met de clausule van de schenking van mevr. Frederik? Wij betreuren ook dat de burgers van in het begin niet meer betrokken zijn geweest. Is er wel nood aan zoveel meer appartementen? Zal de vergrijzing van de kust zich ook hier doortrekken?"

Jurgen Vancollie (N-VA): "Ik heb mijn bedenkingen bij dit dossier. Er moet een nieuw advies van de GeCoRo komen. Herneming van de procedure dient te gebeuren met de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek. Niet uitvoering van het arrest: dit moet worden bekendgemaakt als de vernietiging van de besluiten. Dit arrest moet op de website worden geplaatst - dit is niet gebeurd. Dit is een nalatigheid die wijst op onbehoorlijk bestuur. Er is ook sprake van belangenvermenging. Bij de vorige bespreking zei raadslid De Keyser dat er een foutje was gebeurd. Het punt werd van de agenda afgevoerd... Opnieuw zit er hier een procedurefout van de GeCoRo. Dus zouden we dit beter opnieuw afvoeren van de agenda. Ik vraag dus om dit agendapunt uit te stellen."

Bieke Moerman: "Katleen, wat jouw vraag betreft: het gaat enkel om vormfouten en niet om de inhoud van het RUP. Over een aantal zaken denken wij hetzelfde. Ik heb heel veel tijd gestoken in het overleggen en onderhandelen met burgers. Ik heb nooit iemand van de buurt over de vloer gekregen die opmerkingen of voorstellen had, op één uitzondering na. Overleg moet van twee kanten komen. Jurgen: Wat de procedure betreft: ik kan enkel zeggen dat wij alle mogelijke inlichtingen hebben genomen om te weten hoe we verder moeten gaan. De fout zat bij GeCoRo... We willen geen welles-nietes spelletje. De vernietiging is niet op de website verschenen, want dat is geen verplichting. Wat uw andere opmerkingen betreft: ik zal alles zeker onderzoeken."

Jurgen Vancollie: "Je moet je nu eenmaal aan bepaalde zaken houden. Als je niet zeker bent, dan moet je dit punt uitstellen."

Bieke Moerman: "Als je dit punt wilt uitstellen, dan moet je een duidelijke reden geven nu."

Jurgen: "Als secretaris moet iemand weten dat iemand die een bezwaarschrift heeft ingediend, geen deel mag uitmaken van de beraadslaging".

Jurgen: "ik blijf erbij en vraag mondelinge stemming om dit punt uit te stellen."

Jan Van Acker (Idee2006): "Houd nu toch eens rekening met wat de Diksmuidelingen willen. Het is toch voor hen dat je dit doet? Het klopt toch niet dat je verkeerde beslissingen neemt, zelfs met goede bedoelingen. Ik sluit me aan bij Jurgen."

Er volgt een mondelinge stemming tot uitstel van dit punt.

Meerderheid: neen

N-VA + Idee2006: ja

Met 13 tegen 11 wordt beslist om het punt niet uit te stellen.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Gebouwen, facility en patrimonium - Ontmoetingscentrum Woumen -Nieuwbouw - Aanbestedingsdossier

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan het aannemingsdossier voor de gesloten ruwbouw en afwerking met kostenraming van 1.174.558,33 euro voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum Woumen. De aannemer zal bij wijze van openbare procedure worden aangesteld.

Karlien Ramboer (open S.Pa): "Het gaat om het eerste lot voor de gesloten ruwbouw en voor de afwerking. Het tweede en derde lot (omgevingswerken en technieken) worden apart uitbesteed en komen in een volgende gemeenteraad aan bod. In 2014 kregen we groen licht voor een nieuw OC. Er werden verschillende locaties onderzocht, ook de kerk. Het braakliggend stuk grond van het wzc leek een ideale deal, waar ook parkeergelegenheid mogelijk zou zijn. De hoofdingang zou aan de kant komen van de Iepersesteenweg, recht tegenover het wzc. Er komt een aparte ingang voor fietsers en voetgangers, zodat dit veilig is. Er zullen 55 parkingplaatsen zijn en een aantal voor mindervaliden. Er is ook een grondige oplijsting gemaakt van de geplande activiteiten. Bij de herbestemming werden drie bouwlagen voorzien. Uiteindelijk werd het project herzien met één bouwlaag, waardoor ook de bouwkost aanzienlijk wordt verlaagd. Het wordt een sober gebouw opgetrokken in beton. Noch van verenigingen noch van het bewonersplatform zijn er veel opmerkingen gekomen, enkel over het gemeenschappelijke gebruik van de bar. Ook het wzc had praktisch geen opmerkingen. De tuin aan de westkant wordt benadrukt door heel wat vensters die veel daglicht binnenlaten. De grote zaal is 262 m2. Afhankelijk van de opstelling zijn er tussen ongeveer 100 en 250 zitplaatsen beschikbaar. Tussen de grote zaal en de polyvalente ruimte zijn er twee grote deuren die men kan openzetten zodat er tot 288 zitplaatsen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor een groot eetfestijn. We hopen te kunnen starten januari/februari en de uitvoeringstermijn zal ongeveer 200 werkdagen bedragen."

Koen Coupillie: "ik denk dat wij een aantal zaken hebben gemist of zaten die niet in de powerpoint-presentatie? Wat zou het totaalkostenplaatje bedragen inclusief omgevingswerken en technieken?"

Karlien Ramboer: "De omgevingswerken hebben we nog niet ingeschat. Voor de technieken schatten we het bedrag op 300.000 euro."

Goedkeuring behalve N-VA onthoudt zich.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aanpak van blackpoints

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overheidsopdracht 'Aanpak blackpoints openbaar domein, dienstjaar 2017', volgens lastenboek en kostenraming van 234.811,44 euro, btw inbegrepen, en om de overheidsopdracht bekend te maken via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Martin Obin: "de ervaring leert ons dat de beste manier om onkruid te vermijden is zorgen dat het niet de kans krijgt om zich te nestelen. Het zijn vooral die locaties, blackpoints genoemd, waar het onkruid moeilijk te bestrijden valt. Het aanpakken houdt in dat bestaande verhardingen eventueel worden uitgebroken. Daarom wordt hiervoor een bestek uitgeschreven voor een 12-tal renovaties gespreid over heel Diksmuide. Dit is een start, iets dat in de toekomst zeker een vervolg zal kennen. De verschillende blackpoints situeren zich o.a. in Woumen aan het kruispunt Sint-Pieterstraat en Jonkersstraat. Dit wordt uitgebroken en aangelegd met beplantingszones en vernieuwde straatgoten.

Aan de andere kant, bij de Kerkhofstraat, worden betonnen straatgoten aangelegd en parkeerstroken in asfalt.

Richting Esen, ter hoogte van de Steenstraat is een moeilijk te onderhouden kasseistrook. Er zal een stuk heraangelegd worden en gras ingezaaid. Een gedeelte zal worden opgevoegd met elastische voegspecie.

Aan het kruispunt met de Roeselarestraat ter hoogte van het kruisbeeld wordt ook een gedeelte ingezaaid met gras. Ook het stuk bij de Veldstraat wordt heraangelegd met nieuwe betonstroken.

De toeloop naar de brug Handzamestraat, waar het onkruid overal doorheen groeit, wordt ook aangepakt. Ook het kruispunt bij de Koekelarestraat zullen de straatstenen die de goot vormen worden uitgespoten en opgevoegd met elastische voegspecie. Er komen ook betonverhardingen.

In Keiem in de Tervatestraat worden de parkeerstroken volledig opgebroken en heraangelegd in asfalt en waar nodig met gras ingezaaid. Om het straatbeeld op te frissen worden ook nog enkele bomen aangeplant.

In Vladslo in de Werkenstraat zullen de parkeerstroken en het voetpad worden opgebroken, met nieuwe opritten naar de enkele woningen. De rest wordt opgevuld met aarde en gras ingezaaid. Ook waar kasseistroken zijn, wordt dit aangepakt.

In Leke wordt een stuk in kasseien opgebroken en heraangelegd met beton, geen asfalt.

De insteekweg aan de M. Doolaeghestraat wordt de kasseiweg volledig opgebroken en heraangelegd met beton plus aanleg van parkeerstroken. Alles wordt opgevoegd met elastische voegspecie.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Dadingovereenkomst beëindigen concessie multifunctioneel gebouw Grote Markt

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de dadingovereenkomst tussen stad Diksmuide en de concessionaris van het multifunctioneel gebouw op de Grote Markt.

Marc Deprez Idee2006: "Is de openstaande schuld intussen vereffend? Dit is het mes op de keel voor de uitbater."

Kurt Vanlerberghe (Open S.pa): "De openstaande schuld is vereffend. De concessie voor juli van ongeveer 3000 euro was nog niet betaald. Dat zal betaald en desgevallend ingevorderd worden. In 2011 werd een concessie voor 18 jaar afgesloten. Op dat moment was voorzien dat indien er werken zouden uitgevoerd worden, dan zou de concessie opgeschorst worden. Wat hier voorligt is een dadingsovereenkomst die een potentieel risico afdekt mocht er een schadevergoeding worden geëist door de uitbater. Wat hier op tafel ligt is een mooie oplossing die veel discussies zal vermijden."

Koen Coupillie (N-VA): "De blinde muur opgeven aan de Boterhalle legt een hypotheek op de toekomst en de mogelijkheden van de Boterhalle. Daarom zullen wij dit voorstel niet goedkeuren. We hopen nog altijd dat er met Erfgoed kan gepraat worden en dat er akkoorden kunnen gesloten."

Kurt Vanlerberghe: "Dit zal niet gebeuren want het poortmonument is beschermd en er zal nooit toestemming gegeven worden om te (ver)bouwen."

Idee2006 onthoudt zich - N-VA gaat niet akkoord.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De gemeenteraad begint zo meteen

En er is opvallend veel publiek in de zaal

Interne fout - KW

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.