Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide

Het bijgevoegde agendapunt van N-VA wordt goed onthaald: er wordt werk gemaakt van 'zorggarages'.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Het is 22.30u - EINDE

De voorzitter verklaart de gemeenteraad voor gesloten

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Punt 33. Stand van zaken over parkeermogelijkheden aan sporthal De Pluimen en het zwembad

Marc Deprez (Ide2006): "Naar aanleiding van de werken zouden wij graag een stand van zaken zien over de voorziene parkeergelegenheid in de nabije omgeving."

Marc De Keyrel: "met de opmaking van het dossier hebben wij er in eerste instantie voor gezorgd dat zowel de sportruimtes als kleedkamers tijdens de eerste fase van de werken toegankelijk zouden blijven. Door het archeologisch onderzoek dat nu ten einde is werd ook onderzoek gedaan op de site waar de nieuwe parkings zouden komen. Door de dienst erfgoed Brussel werd een studie gevraagd en we moesten wachten tot na het archeologisch onderzoek. Begin 2018 zal de aannemer met de werken starten. In oktober zullen de afbraakwerken van de eerste fase starten. In de onmiddellijke omgeving, op wandelafstand, is voldoende parkeergelegenheid. De parkeerstrook in de Pluimstraat bij het voetbalveld is volledig afgebakend en we vragen mensen om de nodige discipline aan de dag te leggen. Nu zijn er 98 parkeerplaatsen afgebakend tussen het rond punt en de Pluimstraat. Ruw geschat zijn er 145 parkeerplaatsen beschikbaar. Als er grote evenementen worden georganiseerd, is dit niet echt voldoende, maar op wandelafstand is er altijd wel parkeergelegenheid. We zullen supporters sensibiliseren en motiveren gedurende één sportseizoen om respect te tonen naar de bewoners van de omgeving toe. We zullen daar ook borden plaatsen. Het wordt inderdaad één sportseizoen een beetje op de tanden bijten. Met een positieve ingesteldheid van supporters en sportbeoefenaars kan dit zeker gerealiseerd worden."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Punt 32. Bespreking planning en communicatie openbare werken in Diksmuide – vraag raadslid J. Van Collie (N-VA)

Namens de N-VA-fractie vraagt Jürgen Van Collie om de bespreking van de planning van de openbare werken in Diksmuide en de communicatie hierover.

Jürgen Van Collie: "Ik heb mijn bezorgdheid al in de gemeenteraad van december 2016 over de werken geuit. We zien nog te veel onregelmatigheden qua planning en communicatie. Kleine fouten hebben dikwijls grote gevolgen. Ik wil dat de zaken die fout lopen worden aangepakt. Jullie zijn geen voorstander van een referendum. Laten we ook de mensen van de pers hierbij betrekken."

Lies Laridon: "ik zou ook een voorstel willen doen. Ik roep hele gemeenteraad op om mee te doen aan wat de handelaars vragen: dat is positief blijven en zorgen dat mensen in Diksmuide winkelen. Daar kunnen we met zijn allen samen aan werken. Met azijn vang je geen vliegen. Dat doe je niet door negatief te zijn. 1. Wij zullen rode lopers aankopen om aan te duiden hoe handelaars best bereikbaar Handelaars kunnen die gratis ophalen. 2. Mensen die van buitenaf minder goed de weg vinden zullen we een plannetje ter beschikking stellen. Dit is iets anders dan zeggen: alle auto's moeten maar doorrijden. 3. Binnenkort is er weer onze eindejaarsactie op 1 december. Dit jaar geven we alle handelaars uitzonderlijk de kans om mee te doen tegen de helft van de prijs. De prijzenpot blijft gelijk. We roepen iedereen op om hieraan mee te werken. We hebben trouwens ook nog de nieuwe stadsapp."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Punt 31: Evaluatie over signalisatie, coördinatie, communicatie van de werken

Katleen Winne (Idee2006): "ik word hierover veel aangesproken... Mensen vinden de weg niet, er is onvoldoende circulatie, er zijn parkeerproblemen, in de vorige gemeenteraad hebben we nog gevraagd om duidelijker communicatie. Ook de handelaars verdienen meer respect. Gebruik een deel van de belastingen om handelaars promotie te laten voeren. Zijn er nog verdere verrassingen?"

Bieke Moerman (S.pa): "we begrijpen dat handelaars problemen ondervinden door de werken, en we willen hen daarbij helpen en ondersteunen. We willen hen helpen in het wegwijs maken om bepaalde premies enz. aan te vragen. We hebben ervoor gekozen om al wie Diksmuide als doortocht gebruikt, om die om te leiden. We proberen om toch voor een zo goed mogelijke doorstroom te zorgen voor de onderbrekingen in Diksmuide, maar dit is niet eenvoudig. Communiceren kunnen we alleen maar als we zelf duidelijke en volledig juiste informatie op alle vragen hebben. De informatie die we geven moet helder en correct zijn voor iedereen. Ook coördinatie van de werken speelt een rol. We moeten soms een keuze maken: ofwel alle nutsleidingen samen laten komen om alles in de kortst mogelijke periode aan te pakken. Dat is soms ongelukkig, maar anderzijds zou het nog minder goed zijn als we alles in fases na elkaar zouden aanpakken. Wanneer we geconfronteerd werden met het faillissement van een aannemer, dan zorgen we om zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Maar dat heeft natuurlijk gevolgen, waardoor helaas werken worden uitgesteld. Ik begrijp jullie ergernis omtrent de communicatie, maar er zijn twee vormen van communicatie: de algemene info, die voor iedereen is bedoeld en die communicatie gebeurt via de website, via berichten die we uitsturen, en over elke nieuwe fase communiceren we. Daarnaast is er onze communicatie naar bewoners toe, maar dat is een piste die jullie niet allemaal zien. Bij elk project, op elke werkvergadering zit er iemand als aanspreekpunt voor de bewoners. Dat wordt wekelijks besproken met het stadsbestuur, met de aannemer, met het studiebureau... en dat wordt teruggekoppeld naar de bewoners. Maar die communicatie kunnen we niet aan iedereen voor elk project voeren, dan zou niemand nog het bos door de bomen zien."

Lies Laridon: "we proberen vanuit de dienst lokale economie onze handelaars bij te staan. Maar mensen moeten zelf hun aanvraag doen."

Kurt Vanlerberghe: "in onze stad hebben we heel veel gewestwegen. We stellen vast dat er vanuit een aantal overheden geen communicatie wordt gevoerd over welke werken er bezig zijn. Wat houdt die maatschappijen (o.a. nutsmaatschappijen) tegen om zelf te communiceren naar de bewoners toe? Het zijn wij die voor de communicatie zorgen. Crisisvergaderingen zijn er slechts enkele weken voor de werken... Wij nemen telkens als stad de nodige verantwoordelijkheid, maar we vinden het jammer dat wij dan telkens de volle laag krijgen."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Punt 30: Koen Coupillie stelt voor om een reglement 'Parkeer en Zorg' te ontwikkelen

Koen Coupillie (N-VA): "Zorgverstrekkers als kinesisten, verplegers enz. moeten soms veel materiaal meezeulen. Wat houdt dit project in: "bewoners kleven een sticker op hun garage om aan te geven dat zorgverstrekkers op hun oprit of voor hun deur mogen parkeren, binnen het kader van een reglement. Enkele andere gemeenten voerden dit systeem al in. Zorgverstrekkers beschikken over een kaart die ze vooraan in hun auto leggen."

Kurt Vanlerberghe (Sp.a) reageert: "dit is een goed voorstel en we willen een goed reglement. Ik heb me gebaseerd op voorbeelden zoals van o.a. Middelkerke. Wij stellen voor om geen parkeerduurbeperking in te voeren. In ons centrum vallen vele straten niet in de blauwe zone. Het moet wel gaan om erkende zorgverplegers zoals dokters, thuisverplegers, logopedisten, kinesisten enz. Ik zou dit 'zorggarage' willen noemen omdat het niet over een kaart gaat zoals een bewonerskaart om onbeperkt in een blauwe zone te gebruiken. De stad zal een specifieke kaart aanmaken. Een garage zal ook niet verbonden zijn aan één bepaalde zorgverstrekker, maar het gaat om een uniforme sticker. Het systeem zou in werking kunnen treden op 1 januari 2018. Dat geeft ons de tijd om zowel kaarten als stickers te laten maken."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Intercommunales

Lies Laridon: "het is niet de bedoeling om een nieuwe intercommunale op te richten, maar eerder om voor een wettelijk statuut te zorgen. Het gaat onder meer om een aantal medewerkers op de juiste loonrol komen te staan."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Taxicheques

Marc De Keyrel: "Diksmuide wenst in te stappen in een project met meerdere gemeenten: jongeren tussen 16 en 25 jaar kopen een pakket taxicheques die geldig zijn bij 4 taximaatschappijen die in het project participeren en het charter hebben ondertekend. De cheques zijn geldig voor 1 schooljaar. We voorzien in eerste instanties 600 cheques. De bedoeling is om jongeren op een voordelige en veilige manier tijdens het weekend naar fuiven enz. te laten gaan, zodat ze niet altijd beroep moeten doen op taxi mama of papa. Onze jeugddienst is het meldingspunt en het communicatiepunt."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aanpassing beheersovereenkomst samenwerking stad en OCMW

Marc De Keyrel stelt voor om nog een aanpassing te doen. Beheersovereenkomst tussen stad en OCMW: ik merk dat er toch heel wat diensten zoals personeelsdienst gelinkt aan secretariaat, communicatie met ICT, worden door onze stadsdiensten beheerd. OCMW zorgt voor beheer beleidsondersteuning, welzijnsdienst. Eén dienst is nog niet gerealiseerd: we streven naar één financiële dienst. Dan is er nog de ambulancedienst, maar die is overgeleverd naar hulpverleningszone Westhoek. Sinds wij over één secretaris beschikken voor stad en OCMW heeft dit veel energie en inzet gevraagd aan alle medewerkers.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Goedkeuring

De budgetten voor de kerkfabriek worden over de hele lijn goedgekeurd.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Kerk van Pervijze

Karline Ramboer: "we hebben vorige week op het bewonersplatform besproken dat we voorlopig bij ons plan blijven om het OC in de kerk van Pervijze te krijgen."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Kerk of moskee?

Geert Debaillie (Idee2006): "is er al een vraag gekomen van een moslim die een moskee zou willen? Ik heb dit gelezen in de krant."

Martin Obin antwoordt ontkennend.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Marc Deprez heeft een vraag over de kerk van Lampernisse.

Martin Obin: "de priesterraad is onlangs samengekomen en de kerk van Lampernisse stond op de agenda. Er is unaniem advies gegeven om de kerk van Lampernisse te ontwijden, maar de bisschop zal beslissen volgens de geijkte procedure. We hebben een ontwerper aangesteld om mogelijkheden uit te werken."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Punt 2 tot 23: kerkfabrieken

Martin Obin neemt het woord: "de eerste punten gaan over budgetwijzigingen, die in principe enkel verschuivingen zijn van het ene boekjaar naar het andere. De totale exploitatiebedragen voor 2018 liggen ongeveer 8000 euro lager dan volgens het meerjarenplan.

Voor de kerk van Esen zou het bedrag van de verkoop van de gronden mee worden opgenomen in het budget 2018 (ongeveer 20.000 euro - was voorheen nog niet gekend). Daardoor zou het totaalbedrag voor 2018 nog eens met 20.000 euro kunnen verlaagd.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Kanttekening van de oppositie bij deze nobele doelstellingen

Marc Deprez (Idee2006): "ik wil toch een kanttekening maken. Onlangs werd vastgesteld dat er massaal veel water verloren gaat, ook drinkwater. Er is nog heel wat werk aan de winkel naar duurzaamheid toe." Marc verwijst naar het bedrijf Farys en besluit: "schoenmaker, blijf bij uw leest".

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Agendapunt 26 wordt uitgebreid toegelicht:Duurzaamheid – VVSG piloottraject

Karline Ramboer (Sp.A)

"Het VVSG-piloottraject met 17 doelstellingen loopt over 15 jaar om duurzaamheid op coherente manier te integreren in het stadsbeleid binnen het internationale kader van de Verenigde Naties. Diksmuide is een van de 20 pilootgemeenten. Het schepencollege heeft de engagementsverklaring al ondertekend." Een medewerker van VVSG geeft toelichting aan de hand van een filmpje. Er wordt verwezen naar onder meer het burgemeestersconvenant, hoe lokale gemeentebesturen hiervoor kunnen zorgen. Het Milleniumkader 2000 tot 2015 was gericht op het beëindigen van armoede (We Can End Poverty), het gaat over sociale en economische aspecten. Nu is het kader van 8 doelstellingen uitgebreid tot 17 doelstellingen. In 2030 zouden alle doelstellingen behaald moeten zijn, wereldwijd. Elke actor, elk lokaal bestuur, elke burger speelt daarin een rol. Enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: geen honger, goede gezondheid en welzijn gaat ook over mentale gezondheid, ecosystemen, landbouw, economische groei, tewerkstelling, kwaliteitsvol onderwijs, integratie, mobiliteit, wonen, afvalverwerking, erfgoedbeheer, voedseloverschotten... Partnerschap is hierbij heel belangrijk.

Kritiek op het traject: er zijn te veel doelstellingen en targets en geen duidelijke prioriteiten. Er zijn tegenstrijdigheden - de focus op het heersende economische model. Er is onvoldoende aandacht voor de aanpak van ongelijke machtsrelaties. Voordelen: het is een gedeeld globaal kader, het gaat over duurzame ontwikkeling in de brede zin van het woord, niemand wordt in de kou gezet, er wordt rekening gehouden met globale uitdagingen.

België doet het redelijk goed op dit vlak, maar het kan altijd beter, onder andere op het ecologische aspect. In Vlaanderen zal naar lokale besturen worden toegewerkt. België ondertekende al een SDG-verklaring. Lokale besturen staan voor nieuwe uitdagingen. Een voorbeeld: lokale voedselstrategie: draagt bij aan hongerbestrijding, aan het bestrijden van armoede enz. Lokale besturen kunnen op verschillende niveaus werken: via de interne organisatie (personeel, beleid naar gezinnen, ondernemingen, verenigingen...), maar ook op mondiaal vlak kan de stad Diksmuide heel wat doen.

Bij de kandidaatstelling in maart 2017 is een engagementsverklaring ondertekend. De doelstellingen zullen worden geïntegreerd in het beleid. Het doel is een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling te voeren. Elke deelnemende gemeente zal bekijken welke doelstellingen het beste bij hen passen. Er zal worden gecommuniceerd over tools en aanbevelingen, omgevingsanalyse, indicatoren, praktijkvoorbeelden.. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018: SDGs als kader voor opmaak en formulering van de gemeentelijke beleidsplannen 2020 -2025.

De pilootgroep is een testgroep - we hebben de wijsheid niet in pacht... Het engagement vraagt een draagvlak.Op 12 oktober wordt er een trefdag georganiseerd.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Kerkfabrieken budgetwijziging

Agendapunten 2 tem 23 worden samen behandeld op vraag van de voorzitter.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De gemeenteraad start binnen 5 minuten

Toegevoegde punten:

- Koen Coupillie (N-VA): ontwikkelen reglement Parkeer en Zorg

- Katleen Winne (Idee2006): evaluatie over signalisatie, communicatie van de werken

- Jurgen Van Collie (N-VA): bespreking planning en communicatie openbare werken in Diksmuide

- Marc Deprez (Idee2006): stand van zaken parkeermogelijkheden zwembad en sporthal De Pluimen

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

In een notendop

© IG
Interne fout - KW

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.