Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Raad ten einde

Na ongeveer een uurtje sloot burgemeester Kurt Vanryckeghem de zitting. Volgende raad is op dinsdag 2 februari, zoals gebruikelijk om 19 uur.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Voorsorteerstrook in Duthoystraat en Lebbestraat?

Tijdens het vragenuurtje vroegen raadsleden Kathleen Ravelingien en Koen Delie van de CD&V-meerderheid of het mogelijk zou zijn om voorsorteerstroken aan te brengen in de Henri Lebbestraat en Jozef Duthoystraat voor auto's die linksaf willen slaan om de Expresweg (N382) op te rijden. Tijdens de spitsuren leidt het drukke verkeer in beide straten immers tot lange files.

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Het is niet mogelijk om op die kruispunten voorsorteerstroken te markeren zonder de nodige infrastructuurwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet daarvoor de lichten laten verplaatsen. AWV staat daar voor open, maar er moet een dossier worden opgemaakt en voorgelegd aan de provinciale commissie verkeersveiligheid."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Renovatie De Treffer stuk duurder dan begroot

De renovatiewerken in het stedelijk zwembad De Treffer zullen ruim 160.000 euro (exclusief btw) duurder uitvallen dan de 1.180.000 euro (excl. btw) die oorspronkelijk werd gebudgetteerd. De aannemer heeft namelijk een aantal niet geplande werken moeten uitvoeren, zoals enkele lagen muurtegels uitkappen, een nieuw plafond steken in de kelder en de spoelsystemen en leidingen van de hangtoiletten vernieuwen. De raad verklaarde zich hiermee akkoord.

M'Hamed Kasmi (SP.A): "Graag in de toekomst meer aandacht voor de voorbereiding van de werken. Ik vind wel dat de schepen er goed aan gedaan heeft door niets van deze kwestie te 'verduiken'."

GF
© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Meer leerlingen in lagere afdeling SBS St.-Eloois-Vijve

De gemeenteraad heeft het verhogen van de capaciteit van de lagere afdeling in de stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve goedgekeurd. Die mag nu 200 kinderen verwelkomen, zoals in de andere deelgemeenten, in plaats van 175 tot dusver.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

"Woonzone, maar geen ontsluiting voor Gentseweg"

Toen de aankoop van gronden voor de ontwikkeling van een nieuwe woonzone en de realisatie van een brandweerkazerne in Sint-Eloois-Vijve aan bod kwam, stelde Inge Vandevelde (Groen) dat er geen sprake is van een ontsluiting voor de Gentseweg. "Jammer, want dat zal voor nog meer verkeersdruk zorgen in de omliggende straten. En eigenlijk heeft Vijve vooral nood aan een groenzone", klonk het nog.

GF
© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Herbestemming bedrijfssite Stijn Streuvelsstraat

De raad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stijn Streuvelsstraat voorlopig vastgesteld. Een van de redenen voor de opmaak van het RUP is de herbestemming van de oude bedrijfssite Solanex, waarbij de zone voor milieubelastende industrie (volgens het gewestplan) zal worden herbestemd naar een voor de omgeving minder belastende bestemming.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Rem op wildgroei aan baanwinkels in Gentseweg

Het stadsbestuur wil extra baanwinkels in de toekomst beperken in de Gentseweg (N43) in Sint-Eloois-Vijve. Het werkt daarvoor aan de opmaak van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Heidi Vandenbroeke (N-VA): "Er kunnen volgens de voorschriften geen kruideniers of bakkers komen, maar wel nog altijd kleding- of schoenenzaken, die meer in het centrum thuishoren. Dat druist in tegen de doelstellingen van het RUP."

Schepen Kristof Chanterie (CD&V): "Dan heb je de inhoud niet goed begrepen. We willen net vermijden dat er nog zaken bijkomen die kleding en schoenen verkopen. Speciality-goederen kunnen wel nog, dat is dan een grote meubel- of keukenwinkel omdat we daar in het centrum de plaats niet voor hebben."

Heidi Vandenbroeke: "Dan zou je beter toch nog even overleggen met Leiedal in verband met de omschrijving van die voorschriften."

Inge Vandevelde (Groen): "Wil toch alstublieft de vallei van de Gaverbeek van de laatste bebouwing vrijwaren en de groenzone nog iets groter houden dan ze nu staat ingekleurd in het RUP."

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Snelheidsbeperking in Spijkerlaan

In de Spijkerlaan in Beveren-Leie mag je voortaan niet sneller dan 50 km per uur rijden tussen de Wagenaarstraat en de doodlopende zijstraat op de brughelling.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Aanleg van voetgangersoversteken in de Sint-Jozefsstraat

Tussen de Sint-Jozefsstraat en de Westerlaan ligt een voetgangersdoorsteek die veelvuldig wordt gebruikt door leerlingen van het VTI. Ter hoogte van de Sint-Jozefsstraat leidt dat soms tot gevaarlijke toestanden omdat het autoverkeer geen rekening houdt met het gegeven dat voetgangers binnen een zone 30 overal de straat mogen dwarsen. Aangezien er na de realisatie van een bushalte in de Westerlaan nog meer scholieren deze weg zullen gebruiken, zal nu links en rechts van de doorsteek een voetgangersoversteek worden gemarkeerd. De gemeenteraad verklaarde zich hiermee akkoord.

Ook in de Roger Vansteenbruggestraat komt een voetgangersoversteek naast het fietspad op de oude spoorwegbedding.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Stad betaalt 1 miljoen minder voor heraanleg Westerlaan-Noorderlaan

Dat komt omdat het project werd overgeheveld naar het bovengemeentelijk niveau in het kader van het Verruimd Lokaal Pact. De overheveling betekent dat Aquafin alle kosten draagt voor de aanleg van of de aanpassing aan de DWA-riolering en het percentage van de kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste valt van het Vlaamse Gewest of van de stad. De raad stemde in om Aquafin in die optiek toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad.

HDV
© HDV
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Parking Olm wordt heraangelegd

De parking Olm, vlakbij de oude begraafplaats op de hoek van de Olmstraat en de Processiestraat, wordt binnenkort heraangelegd. De gemeenteraad verklaarde zich akkoord over het ontwerp. De werken worden op ruim 500.000 euro inclusief btw geraamd. De levering en de plaatsing van drie betaalautomaten is wel niet in die prijs begrepen.

Volgens M'Hamed Kasmi (SP.A) wordt te weinig rekening gehouden met de sfeer van de buurt en te veel met de parking op zich.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Nieuwe bureaus en refter voor tuighuis technische dienst

De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp voor de realisatie van nieuwe bureaus en een refter bij het tuighuis van de technische dienst, dat zich in de buurt van de begraafplaats in de Deerlijkseweg bevindt. De kostprijs van de werken wordt om bijna 843.000 euro (inclusief btw) geraamd.

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Procedure voor verkoop gronden Regenboogstadion goedgekeurd

De gemeenteraad heeft de verkoopprocedure voor de gronden nabij het Regenboogstadion goedgekeurd. Het gaat om drie loten. De vroegere camping dient als locatie voor een commerciële ruimte met drie bouwlagen. Aan dezelfde kant van het stadion, maar op de locatie van de loketten en omgeving, is er plaats voor een appartementencomplex van dertien verdiepingen. Het derde en laatste lot ligt aan de overzijde van de Zuiderlaan in de buurt van de expohal. Die grond is bestemd voor een hotel van minstens dertig kamers op vier bouwlagen. De verkoopprocedure verloopt in drie fasen. De commerciële ruimte en de appartementen zijn qua realisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een projectontwikkelaar die ook het hotel in zijn dossier opneemt krijgt extra punten in de beoordeling, waarbij ook rekening wordt gehouden met onder meer het architecturale concept, de mobiliteit en parkeerproblematiek en de relatie met de omgeving.

Bernard Loosveldt (N-VA): "Volgens het RUP moeten ongeveer 210 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd bij het hotel en de appartementen. Dat belooft voor de ontwikkelaar... We hopen dat de Zuiderlaan maximaal oversteekbaar blijft." Burgemeester Vanryckeghem (CD&V) kon het raadslid in die opmerkingen volgen.

SP.A stemde tegen de verkoopprocedure omdat er geen sociale woningen in de projecten zijn voorzien.

GF
© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Inge Vandevelde nieuw als raadslid

Inge Vandevelde heeft de eed afgelegd als nieuw raadslid namens oppositiepartij Groen. Zij volgt Tonny Demuytere op. Als de gemeenteraad daar straks mee instemt, wordt zij als vervangster van Tonny ook bestuurslid van Wagso, de vzw Sportbeheer Waregem en de vzw cultuurcentrum De Schakel.

DJW
© DJW
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Raad is begonnen

De gemeenteraad is begonnen zonder Mario Verhellen (SP.A), Bruno Lahousse (CD&V) en Martine Vandevelde (onafhankelijk).

Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

Voorsorteerstrook in Duthoystraat en Lebbestraat?

Tijdens het vragenuurtje zullen raadsleden Kathleen Ravelingien en Koen Delie van de CD&V-meerderheid polsen naar de mogelijkheid om voorsorteerstroken aan te brengen in de Henri Lebbestraat en Jozef Duthoystraat voor auto's die linksaf willen slaan om de Expresweg (N382) op te rijden. Tijdens de spitsuren leidt het drukke verkeer in beide straten immers tot lange files.

GF
© GF
Tom Van Houtte
door Tom Van Houtte

De gemeenteraad in een notendop

kw
© kw