Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Einde van de zitting

Afspraak voor de zitting op maandag 28 november in de Seylsteen. Meer over deze zitting en de verkoop van het Klooster van de Blauwe Zusters in Krant van West-Vlaanderen - editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 28 oktober.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Klooster van de Blauwe Zusters verkocht voor 525.000 euro

Schepen Jan Verfaillie (CD&V) verrast op het einde van de zitting met de mededeling dat het Klooster van de Blauwe Zusters verkocht is. "Er werden twee geldige biedingen overgemaakt aan het stadsbestuur, zonder opschortende voorwaarden. Het schepencollege gaat met één partij in zee. Dat wil zeggen dat het klooster verkocht is en dat voor de prijs van 525.000 euro. Dat is 25.000 euro meer dan de schattingsprijs."

De aankondiging lokt heel wat verontwaardiging uit bij Wouter Vanlouwe (N-VA). "Het is dus verkocht voor de prijs van het studiebureau, gratis en voor niets!"

"Deze mededelingen doen hier niet ter zake. Ik wil de raad informeren zodat u het verkoopskader niet moet lezen in de notulen van college", aldus nog Jan Verfaillie.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Grensoverschrijdend of territoriaal?

Er zijn enkele belangrijke mededelingen op het einde van de gemeenteraad. "Een passage over de werking van het AGB wordt door de hogere overheid geschrapt omdat ze 'grensoverschrijdend' als 'territoriaal' zagen", aldus voorzitter Jef Goens.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"De Grote Markt verdient beter"

Dirk Kesteloot (N-VA): "Uit de notulen blijkt dat er opdracht gegeven is aan onze technische dienst om wegneembare fietsenstallingen te maken voor op de Grote Markt. Is er nog een mogelijkheid om andere fietsstallingen te vervaardigen of aan te kopen die esthetisch beter zijn? Onze markt verdient beter."

Schepen Anne Dequidt (CD&V): "De markt wordt ingenomen door de wekelijkse woensdagmarkt. De stallingen die je in de handel kan krijgen, zijn niet bedoeld om elke week weg te nemen. Er werd een prototype gemaakt door de technische dienst. Vroeger vielen alle fietsen om als er één exemplaar omver viel zoals een domino-effect. Er zijn vier van die rekken gemaakt. Op woensdagmorgen kan één iemand die rekken gemakkelijk losmaken en demonteren."

"Dit is een triestige oplossing. Het oogt niet mooi", aldus nog Dirk Kesteloot. "Smaken over vrouwen verschillen ook", aldus schepen Jan Verfaillie.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Onderzoek naar nieuwe locatie voor mobilhomes

Dirk Kesteloot: "Onze stad moet uiteindelijk geen boete betalen voor het zogezegd illegaal uitbaten van een kampeerautoterrein, maar toch wordt het kamperen oogluikend toegelaten. Welke maatregelen zullen er getroffen worden om het uit de hand gelopen parkeren van deze campers te verbieden? Is er al een nieuwe locatie voorzien?"

Celine Mouton (Veurne Plus): "Die parkingen kwamen er meer dan 10 jaar geleden op aanraden van Westtoer. Veurne had nood aan dat tijdelijk parkeren. Wij zien de laatste tijd in dat dat veranderd is en dat het motorhometoerisme andere noden heeft. Al een jaar zijn we in gesprek met de buren om een ideale oplossing voor dit toerisme te bekomen. We kunnen dat niet realiseren als stad alleen, dit moet met de streek georganiseerd worden. Westtoer kan een partner zijn daarin. Er komt een onderzoek naar de best mogelijke locatie."

"Wat met de wagens die in overtreding staan? De politie treedt daarin op als er een klacht wordt ingediend", aldus nog de schepen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Graag meer respect voor stadscollectie"

Het filmpje zorgt hier en daar voor wat hilariteit op de banken van de raadsleden, zeker als er wat enkele oudere beelden de revue passeren.

Dirk Kesteloot (N-VA): "Naar aanleiding van 150 jaar Baretta was er een expo in het 't Spaans Paviljoen. Omdat sommige werken bestaan uit aan elkaar genaaide stukjes stof, moeten de werken bewaard worden in een stabiele omgeving met zo weinig mogelijk verschillen in luchtvochtigheid. Er werden reeds twee werken gerestaureerd, maar wat zal er gebeuren met de overige werken van de collectie van de stad wetende dat ze al jaren - zo zagen we in het filmpje - onder heel slechte omstandigheden worden bewaard? Waar wordt de rest van de collectie van de stad bewaard en kunnen de twee gerestaureerde werken niet beter op een andere plaats opgehangen worden dan de raadzaal?

Schepen Nathalie Delva (CD&V): "Sinds 2010 is er inderdaad heel wat veranderd met de collectie. Alle werken zijn intussen verzameld en opgeslagen in ons vast depot. Begin deze legislatuur besliste de meerderheid dat we niet bij Baretta willen stilstaan. Elk jaar proberen we iets van onze collectie te restaureren of beter te conserveren. Mijn geprefereerde plaats is het Oud Stadhuis om beide gerestaureerde werken te stallen."

Dirk Kesteloot: "Je kan niet de schilderijen constant van plaats veranderen. Ze werden verplaatst tussen twee regenvlagen door. Ik vraag meer respect voor het patrimonium van de stad."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Raadsleden bekijken filmpje

Dirk Kesteloot (N-VA) wil voorafgaand aan zijn interpellatie over Baretta een video laten afspelen in de raadzaal over de schilder en zijn werken. "Kwestie van de sfeer er wat in te houden", lacht het N-VA-raadslid.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Geen opvangcapaciteit voor vluchtelingen

De interpellatieronde begint met een vraag van Mario Haelewyck over vluchtelingen uit Calais. "Vanuit Veurne zijn een aantal vrijwilligers bezig met hulpgoederen in te zamelen voor de mensen in de Jungle van Calais", geeft voorzitter Jef Goens mee.

"Welke preventieve maatregelen heeft het gemeentebestuur genomen om de eventuele toestroom of overlast van vluchtelingen, naar aanleiding van het opdoeken van de jungle van Calais, op te vangen? Beschikt Veurne over opvangcapaciteit", vraagt Mario Haelewyck.

"We zitten samen met verschillende veiligheidsdepartementen. Onze politiezone is nauw betrokken. Als er transmigranten gesignaleerd worden, worden die mensen geïdentificeerd en krijgen ze de vraag of ze asiel willen nemen. Dan kunnen ze een aanvraag doen in Brussel. Willen ze geen asiel aanvragen, dan worden die mensen teruggestuurd naar de grens. Het is de politiek om geen vluchtelingen op te vangen op Belgisch grondgebied. We hebben dus ook geen capaciteit op ons grondgebied. De zone wordt extra versterkt en de gevoelige punten, denk aan geparkeerde vrachtwagens, worden extra gecontroleerd", aldus Peter Roose.

"Van wie geen asiel aanvraagt, wordt het dossier binnen een paar uur afgehandeld", repliceert de burgemeester nog.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Discussie over parkeerplaats

De vaststelling van het aanvullend verkeersreglement houdende het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Dorpsstraat, ter hoogte van huisnummer 22, zorgt voor een aantal opmerking bij Wouter Vanlouwe.

"We opteerden om die plaats aan de overkant van de straat te leggen. U komt tussen en u kent het dossier niet", stelt de burgemeester. "Ik vraag het u juist", aldus Wouter Vanlouwe.

"We gaan naar de verkeerscommissie met de concrete plannen. We hebben de plannen niet veranderd voor die persoon", geeft Peter Roose nog mee. "Ook omdat het niet conform het reglement voor parkeerplaatsen is", vult Anne Dequidt aan.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Een nota is geen voorstel"

De 'vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor archeologische begeleiding - onderzoek gelijkvloers Sint-Niklaastoren' zorgt voor wat vragen bij Mairio Haelewyck (Open VLD). "Een nota is nog geen voorstel. Wij hebben de opdracht nog niet toevertrouwd", antwoordt schepen Anne Dequidt (CD&V).

Mario Haelewyck stelt dat er een item in het dossier steekt dat wijst naar een bepaalde datum en stapt met zijn documentatie naar secretaris Joke Jonckheere en schepen Dequidt. "Dit is een inschatting voor de kostprijs, het is inderdaad wat misleidend", geeft de schepen toe.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Daar heb je het klooster van de Blauwe Zusters

Bij het agendapunt voor de premie voor de restauratie van de pleisterwerken van de "School van de Koningin" geeft schepen Dequidt kort uitleg.

Wouter Vanlouwe (N-VA): "In 2013 besliste de raad eenparig om een definitieve premie vast te stellen en nu komt er een premie bij?"

"Er was een raming van 21.000 euro waarop de premie van het gewest berekend is. Wellicht zijn de pleisterwerken in twee loten gesplitst en kwam daar iets bij", aldus schepen Anne Dequidt (CD&V).

"Eigenaardig, deze aanhangsels. Los daarvan: een private speler slaagt erin om een aanzienlijke subsidie binnen te halen. Misschien moet de schepen van Financiën (Jan Verfaillie, red.) eens bij die man in de leer gaan wat het Klooster van de Blauwe Zusters betreft, om daar eens wat subsidies binnen te halen", smaalt Wouter Vanlouwe.

"Straks is er een mededeling over het klooster", onthult voorzitter Jef Goens (CD&V).

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Unanimiteit troef

De hervaststelling van de statuten van EVA-vzw De Vleermuis jeugdwerking passeert zonder veel gemor de revue. Schepen Nathalie Delva (CD&V) geeft kort toelichting.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Guido Hoste biedt zijn diensten aan

Opnieuw speelt ancien Guido Hoste een glansrol tijdens de stemming. Het CD&V-raadslid krijgt meerdere stemmen achter zijn naam, ook al worden er andere kandidaten voorgesteld als vertegenwoordiger. "Ik zal dan chauffeur moeten spelen voor die vier zeker", lacht Guido Hoste.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Stemmen geblazen

Er moeten vier vertegenwoordigers aangeduid worden voor de bijzondere algemene vergadering van de IWVA. Jonas Bel (Veurne Plus) en Matthijs Dekeyser (N-VA), de twee jongste raadsleden, delen de biljetten uit.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Samenwerkingsovereenkomst met DIVAM

Matthijs Dekeyser (N-VA) heeft enkele vragen bij de samenwerkingsovereenkomst met DIVAM in het kader van de GAS-bemiddeling. Burgemeester Peter Roose: "De meerwaarde zit meer in de bemiddeling."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Punt afgeschaft

De meerderheidspartijen laten weten dat het agendapunt "vaststelling van de ereloonnota voor ontwerpbureau voor 'inrichting Walburgapark' vanaf schetsontwerp" afgevoerd wordt. Jan Vetters (N-VA) - die een tussenkomst voorbereid had - wil weten waarom. "Het dossier is nog niet volledig", aldus burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Minuut stilte

Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt een minuut stilte voor de recente overledenen in Veurne. De voorzitter gaat in op het voorstel en alle raadsleden staan ingetogen recht.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Raad van start

Voorzitter Jef Goens (CD&V) opent de gemeenteraad van oktober. Een kwartier geleden was er een overhandiging van het bordje van "Hartveilig Veurne".

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Illegale uitbating van kampeerterrein

Dirk Kesteloot plant ook een tussenkomst over het feit dat het stadsbestuur geen boete moet betalen voor het illegaal uitbaten van een kampeerautoterrein. Het raadslid vraagt zich af welke maatregelen het stadsbestuur neemt om het uit de hand gelopen parkeren van deze campers te verbieden en wil weten of er al een nieuwe locatie voorzien is.

© Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide 14/10/16
Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Vragen over collectie van de stad

Dirk Kesteloot (N-VA) plant dan weer een tussenkomst over de expo over 150 jaar Baretta in het 't Spaans Paviljoen. Het raadslid vraagt zich af wat er zal gebeuren met de overige werken van de collectie van de stad. "Ze worden al jaren onder slechte omstandigheden bewaard. Kunnen de twee gerestaureerde werken niet beter op een andere plaats worden opgehangen dan de raadzaal?"

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Preventieve maatregelen

Er staan 13 punten op de agenda vanavond. De oppositie heeft ook enkele interpellaties voorbereid. Mario Haelewyck (Open VLD) plant een interpellatie over het opdoeken van de vluchtelingenkampen in Calais. "Welke preventieve maatregelen neemt het stadsbestuur om de eventuele toestroom of overlast van vluchtelingen op te vangen? Beschikt Veurne al dan niet over opvangcapaciteit?"

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

In een notendop

© KW